115 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4486/2017

Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 59 - Ρυθμίσεις Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)
07 Αυγούστου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115
7 Αυγούστου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4486
Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 59Ρυθμίσεις Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η μεταβατική περίοδος του άρθρου 28 του ν. 4272/ 2014 (Α΄ 145) παρατείνεται έως της 31.12.2017.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Στην περίπτωση 1 της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 1579/1985 (Α΄ 217) η λέξη «επταμελές» αντικαθίσταται από τη λέξη «οκταμελές». β. Στο τέλος της περίπτωσης 1 της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 1579/1985, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνο- νται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου λογίζεται διπλή.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 54 του ν. 4368/2016, αντικαθίσταται ως εξής: «Σε κάθε περίπτωση έκδοσης άδειας κυκλοφορίας ασθενοφόρου ιδιωτικών φορέων, τόσο κατά την πρώτη ταξινόμηση όσο και σε κάθε μεταβίβαση άδειας κυκλο- φορίας, απαιτείται και προσκόμιση βεβαίωσης καταλ- ληλότητας του οχήματος από το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.).» β. Μετά το τέλος του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρ- θρου 54 του ν. 4368/2016, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του Ε.Κ.Α.Β., καθορίζονται η διαδικα- σία και οι προϋποθέσεις για την έκδοση της βεβαίωσης καταλληλότητας και λειτουργίας των ασθενοφόρων των ιδιωτικών φορέων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Δαπάνες του Ε.Κ.Α.Β. που προέρχονται από την προ- μήθεια αγαθών και τεχνικών έργων από τον Ο.Τ.Ε. και πραγματοποιήθηκαν κατά τα έτη 2006, 2008, 2009 και 2010, συνολικού ποσού 101.740,68 ευρώ, δύνανται να ενταλματοποιηθούν και να πληρωθούν, κατ’ εξαίρεση, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Ε.Κ.Α.Β. μέχρι 31.12.2017, με μόνο παραστατικό το σχετικό αντί- γραφο του τιμολογίου.

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας
Εσωτερικών Εσωτερικών και Θρησκευμάτων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.