115 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4486/2017

Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 58 - Παραχώρηση χρήσης ακινήτων Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
07 Αυγούστου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115
7 Αυγούστου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4486
Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 58Παραχώρηση χρήσης ακινήτων Ε.Ο.Π.Υ.Υ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος του άρθρου 39 του ν. 3370/2005 (Α΄ 176), προστίθενται εδάφια ως εξής: «Επιτρέπεται η άνευ ανταλλάγματος παραχώρηση της χρήσης ακινήτων ιδιοκτησίας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυ- μία Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης-ΕΦΚΑ και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, που εντάχθηκαν σε αυ- τόν από 1.1.2017, στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Επίσης, επιτρέπεται η άνευ ανταλλάγματος παραχώρηση της χρήσης ακινήτων ιδιοκτησίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης-ΕΦΚΑ. Η παραχώρηση της χρήσης των ακινή- των μεταξύ των ανωτέρω φορέων πραγματοποιείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του αιτούμενου την παραχώρηση της χρήσης φορέα και απόφαση αποδοχής της αίτησης από το Διοικητικό Συμβούλιο του έτερου φορέα, εφόσον δεν αντίκειται σε απαγορευτικούς όρους διαθήκης ή πράξης δωρεάς. Στην απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, καθορίζεται ο σκοπός και η διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Επίσης, δύναται να πραγματοποιηθεί η άνευ οικονο- μικού ανταλλάγματος και για ορισμένο χρόνο παραχώ- ρηση της χρήσης ακινήτων, προορισμένων για κατα- σκηνωτική χρήση, ιδιοκτησίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς Ιερές Μητροπόλεις της χώρας, που λειτουργούν με τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ., με τους εξής όρους: α) με δαπάνες των αντισυμβαλλόμενων με τον Οργα- νισμό Ιερών Μητροπόλεων Ν.Π.Δ.Δ., αποκαθίσταται η κατασκηνωτική λειτουργία των ακινήτων και διασφαλί- ζεται η διαρκής λειτουργική αξιοποίησή τους ως κατα- σκηνώσεων και β) στις κατασκηνώσεις, για ολόκληρο το χρονικό διά- στημα της λειτουργίας τους από τις Ιερές Μητροπόλεις, φιλοξενούνται χωρίς αντάλλαγμα και τα παιδιά των ερ- γαζομένων του Οργανισμού. Κατά τη λήξη της σύμβασης παραχώρησης της χρήσης των ακινήτων προς τις Ιερές Μητροπόλεις, τα ακίνητα αποδίδονται άνευ άλλου τινός στον Οργανισμό με τα παραρτήματα ή παρακολουθήματά τους, σε πλήρη λει- τουργία και έτοιμα για χρήση από αυτόν. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από πρόταση του Διοικητι- κού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εγκρίνεται η κάθε παρα- χώρηση και οι ειδικότεροι όροι αυτής.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), προστίθενται εδάφια ως εξής: «Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αναλαμβάνει τη φροντίδα και την επιμέ- λεια για την καλή λειτουργία θερινών κατασκηνώσεων για το πάσης φύσεως προσωπικό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τα μέλη της οικογένειας του, με εξαίρεση τις κατασκηνώ- σεις η χρήση των ακινήτων των οποίων παραχωρείται σε Ιερές Μητροπόλεις της χώρας. Με απόφαση των Υπουρ- γών Υγείας και Οικονομικών καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Ειδικά για το μεταβατικό διάστημα έως την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης του προηγού- μενου εδαφίου, εφαρμόζεται αναλογικά η κατ’ εξουσιο- δότηση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 του ν. 1276/1982 (Α΄ 100) προβλεπόμενη κοινή υπουργική απόφαση.»

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας
Εσωτερικών Εσωτερικών και Θρησκευμάτων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.