115 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4486/2017

Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.»
Άρθρο 79 - Εγγραφή - Συνδρομή
07 Αυγούστου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115
7 Αυγούστου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4486
Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 79Εγγραφή - ΣυνδρομήΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Κάθε οπτικός-οπτομέτρης υποχρεούται να υποβάλει αίτηση εγγραφής, σε ενιαίο τύπο αιτήσεων είτε στο Δι- οικητικό Συμβούλιο του Π.Σ.Ο.Ο. είτε στο Περιφερειακό Τμήμα της περιοχής όπου ασκεί ή πρόκειται να ασκήσει το επάγγελμά του, το οποίο και οφείλει να μεταβιβάσει την αίτηση με όλα τα σχετικά έγγραφα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει για την αίτηση και τηρεί το ενιαίο μητρώο μελών του Συλλόγου. Στην αίτηση εγγραφής αναφέρονται υποχρεωτικά τα εξής στοιχεία: όνομα, επώνυμο, όνομα και επώνυμο πατέρα, όνομα και επώνυμο μητέρας, τόπος και ημερομηνία γέννησης, ιθαγένεια, Α.Μ.Κ.Α., Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., διεύθυνση κατοικίας και εργασίας, αριθμός τηλεφώνου και ενεργής ηλεκτρο- νική διεύθυνση αλληλογραφίας. Περαιτέρω, η αίτηση εγγραφής συνοδεύεται από: α) δύο (2) φωτογραφίες του αιτούντος, β) αντίγραφο του πτυχίου του προηγούμενου άρθρου, γ) επίσημη μετάφραση του πτυχίου και την αναγνώ- ριση της ισοτιμίας του εάν πρόκειται για πτυχίο της αλ- λοδαπής, δ) αντίγραφο της άδειας άσκησης του επαγγέλματος εάν ο αιτών κατέχει ήδη τέτοια άδεια και ε) αντίγραφο άδειας λειτουργίας καταστήματος, εάν ο οπτικός-οπτομέτρης λειτουργεί τέτοιο κατάστημα. Με τα προαναφερόμενα έγγραφα ανοίγεται για κάθε μέλος ατομικός φάκελος, στον οποίο φυλάσσονται όλα τα ανωτέρω. Τα μέλη οφείλουν αμελλητί να ενημερώ- νουν το Σύλλογο για τυχόν αλλαγές των στοιχείων τους, ούτως ώστε αυτά να είναι πάντοτε επικαιροποιημένα. Στα Περιφερειακά Τμήματα τηρείται αντίγραφο του φα- κέλου των μελών που ανήκουν στην τοπική τους αρμο- διότητα. Οι Διοικούσες Επιτροπές των Περιφερειακών Τμημάτων μπορούν να υποβάλλουν εισήγηση στο Δ.Σ. περί της αποδοχής ή μη της αίτησης εγγραφής μέλους που υπάγεται στην τοπική τους αρμοδιότητα. Για την εγγραφή απαιτείται η καταβολή εφάπαξ ποσού τριάντα (30) ευρώ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κάθε οπτικός - οπτομέτρης υποχρεούται έως το τέ- λος Φεβρουαρίου κάθε χρόνου να υποβάλει στο Περι- φερειακό Τμήμα, στο οποίο ανήκει, δήλωση, σε ενιαίο τύπο δηλώσεων, με τα προσωπικά και επαγγελματικά του στοιχεία, στην οποία δηλώνει και τις τυχόν επελθού- σες μεταβολές τους. Μαζί με τη δήλωση υποχρεούται να υποβάλει αντίγραφο της άδειας/βεβαίωσης άσκη- σης επαγγέλματος οπτικού - οπτομέτρη και υπεύθυνη δήλωση πραγματικής άσκησης του επαγγέλματος. Το έντυπο της δήλωσης αποστέλλεται σε όλα τα μέλη από το Περιφερειακό Τμήμα στο οποίο ανήκουν ή αναρτάται στην ιστοσελίδα του Π.Σ.Ο.Ο.. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μπορεί με απόφασή του να τροποποιήσει τη μορφή και το περιεχόμενο της δήλωσης. Η δήλωση μεταβιβάζεται, αμελλητί, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και καταχωρείται στο μητρώο και τον ατομι- κό φάκελο του μέλους. Αντίγραφό της παραμένει και τηρείται στο οικείο Περιφερειακό Τμήμα. Η ετήσια ει- σφορά κάθε τακτικού μέλους στο Σύλλογο ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και καταβάλλεται με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης. Τα επίτιμα μέλη δεν υποχρεούνται να καταβάλουν τα ποσά της ετήσιας εισφοράς και της εγγραφής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σε κάθε οπτικό - οπτομέτρη, που υποβάλλει εμπρό- θεσμα τη δήλωση της παραγράφου 2 και καταβάλλει την ετήσια συνδρομή, χορηγείται η σχετική βεβαίωση και δελτίο ταυτότητας που φέρει και τη φωτογραφία του, τα οποία ισχύουν μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους. Το δελτίο ταυτότητας υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος, μετά από σχε- τική εντολή του Δ.Σ. του Συλλόγου και σφραγίζεται με τη σφραγίδα του Περιφερειακού Τμήματος. Για την περιφέ- ρεια Αττικής, το δελτίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Η υποβολή εκπρόθεσμης ή ανειλικρινούς δήλωσης απο- τελεί πειθαρχικό παράπτωμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το εβδομήντα τοις εκατό (70%) των εισφορών των τακτικών μελών αποδίδεται υποχρεωτικά, έως την 30ή Απριλίου κάθε έτους, από τα Περιφερειακά Τμήματα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Η ευθύνη για την έγκαιρη καταβολή βαρύνει αποκλειστικά τον Πρό- εδρο και τον Ταμία κάθε Περιφερειακού Τμήματος. Το ποσοστό των εισφορών που τα Περιφερειακά Τμήματα αποδίδουν στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να μεταβληθεί με απόφαση που λαμβάνεται με πλειο- ψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση των Μελών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Κάθε οπτικός-οπτομέτρης υποχρεούται να αναρτά στην είσοδο του οπτικού καταστήματος, του οποίου είναι υπεύθυνος, έγγραφη ένδειξη ότι είναι κάτοχος νό- μιμης άδειας άσκησης επαγγέλματος. Η έγγραφη αυτή ένδειξη χορηγείται από το Σύλλογο και συνοδεύεται από τον αριθμό και την ημεροχρονολογία της εγκριτικής από- φασης εγγραφής του στο Σύλλογο, καθώς και από τη χρονική διάρκεια ισχύος της.

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας
Εσωτερικών Εσωτερικών και Θρησκευμάτων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.