50 Α' 2019

ΝΟΜΟΣ 4604/2019

Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας - Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
Άρθρο 46 - Καθορισμός Ιθαγένειας ανιθαγενών Ρομά με μακρά ιστορική παρουσία στην Ελλάδα
26 Μαρτίου 2019

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 50
26 Μαρτίου 2019

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4604
Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας - Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 46Καθορισμός Ιθαγένειας ανιθαγενών Ρομά με μακρά ιστορική παρουσία στην ΕλλάδαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Πρόσωπο το οποίο ανήκει στους Ρομά με μακρά ιστορική παρουσία στην Ελλάδα για το οποίο έχει συ- νταχθεί ληξιαρχική πράξη γέννησης και δεν είναι εγγε- γραμμένο σε δημοτολόγιο δήμου της χώρας λόγω μη δημοτολόγησης τουλάχιστον ενός εκ των δύο γονέων του, δύναται να αιτηθεί την κτήση της Ελληνικής του Ιθα- γένειας ως ανιθαγενής γεννημένος στο ελληνικό έδαφος κατά το άρθρο 1 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας με την ακόλουθη διαδικασία: υποβάλλει την αίτησή του αυτοπροσώπως στο Τμήμα Ιθαγένειας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας της μόνιμης ή της συνήθους διαμονής του στην οποία και δηλώνει την ιστορική διαδρομή του ιδίου και της οικογέ- νειάς του, προσκομίζοντας τη ληξιαρχική πράξη γέννη- σής του. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από οποιοδήποτε στοιχείο υποστηρίζει αυτήν, όπως δύνανται ενδεικτικά να είναι ληξιαρχικές πράξεις ή δημοτολογικές εγγραφές συγγενών του μέχρι 2ου βαθμού και έγγραφα ελληνικών δημόσιων αρχών που αναφέρονται στο πρόσωπό του. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις εκδίδεται η σχετική διαπιστωτική πρά- ξη από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας εντός είκοσι (20) ημερών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σε περίπτωση αμφισβήτησης της ιδιότητας του αιτούντος ως ανιθαγενούς Ρομά με μακρά ιστορική παρουσία στη χώρα, ή σε περίπτωση που η ληξιαρχική πράξη γέννησης δεν έχει συνταχθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία γέννησής του, ο φάκελος του αιτούντος παραπέμπεται εντός προθεσμίας πενήντα (50) ημερών από την υποβολή της αίτησης στην Περι- φερειακή Επιτροπή καθορισμού Ιθαγένειας ανιθαγενών Ρομά, η οποία γνωμοδοτεί σχετικά. Η Επιτροπή δύνα- ται να καλέσει τον αιτούντα σε αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιόν της. Η ανωτέρω Επιτροπή γνωμοδοτεί σχετικά με το αν ο αιτών ανήκει στους Ρομά με μακρά ιστορική παρουσία στη χώρα. Πριν την παραπομπή του φακέλου στην Επιτροπή της παραγράφου 2 η υπηρεσία δύναται να συγκεντρώνει περαιτέρω πληροφορίες σχετικές με τον αιτούντα ή τους συγγενείς του ζητώντας επιπλέον στοιχεία είτε από τον Δήμο μόνιμης ή συνήθους εγκατάστασης, είτε από άλ- λους κρατικούς φορείς με κάθε πρόσφορο μέσο. Εντός δέκα (10) ημερών από την εισήγηση της Επι- τροπής εκδίδεται αναλυτικά αιτιολογημένη απόφαση από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Μετά την έκδοση της απόφασης αυτής, η αρμόδια υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδί- δει τη διοικητική πράξη περί εγγραφής του αιτούντος σε μητρώα αρρένων και δημοτολόγια του Δήμου διαμονής του. Ως Δήμος δημοτολογικής εγγραφής ορίζεται ο Δή- μος της μόνιμης ή της συνήθους διαμονής του αιτούντα. Στην εν λόγω διαδικασία δεν αποκλείεται να λαμβάνεται υπόψη τυχόν προϋπάρχουσα δημοτολογική μερίδα προ- σώπου από το οποίο ο αιτών έλκει την καταγωγή του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Σε περίπτωση απόρριψης, ο αιτών δύναται να υπο- βάλλει αντιρρήσεις ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής κα- θορισμού Ιθαγένειας ανιθαγενών Ρομά της Ειδικής Γραμ- ματείας Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης απόρριψης. Οι αντιρρήσεις εξετάζονται από την Ειδική Επιτρο- πή καθορισμού Ιθαγένειας ανιθαγενών Ελλήνων Ρομά. Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση του Υπουρ- γού Εσωτερικών και αποτελείται από: α. τον Ειδικό Τομεακό Γραμματέα Ιθαγένειας ως Πρό- εδρο, β. τον Προϊστάμενο Τμήματος Καθορισμού Ιθαγένειας της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας, ως μέλος, γ. τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστα- σης της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών, ως μέλος, δ. ένα στέλεχος της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως μέλος, ε. ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται από την ΕΕΔΑ, σύμ- φωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της, ως μέλος. Χρέη γραμματέα της ανωτέρω Επιτροπής ασκεί υπάλληλος του Τμήματος καθορισμού Ιθαγένειας της Κεντρικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών. Τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής που απουσιάζουν ή κωλύονται ανα- πληρώνονται από τους οριζόμενους αναπληρωτές τους. Κατά την εξέταση των αντιρρήσεων η Ειδική Επιτρο- πή μπορεί να καλεί να συμμετάσχει εμπειρογνώμονας ή εμπειρογνώμονες χωρίς δικαίωμα ψήφου. Ως εμπειρο- γνώμονες στην περίπτωση αυτή ορίζονται τα πρόσωπα που θεωρούνται ότι έχουν ειδικές γνώσεις για το κάθε φορά ανακύπτον σχετικό ζήτημα ή ζητήματα τα οποία είναι απαραίτητα να διασαφηνιστούν προκειμένου να διαμορφώσει κρίση η Επιτροπή. Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας Ιθαγένειας εκδίδει θε- τική ή απορριπτική απόφαση καθορισμού Ιθαγένειας κατόπιν σχετικής εισήγησης της Ειδικής Επιτροπής. Η διαδικασία ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής, συμπερι- λαμβανομένης και της έκδοσης απόφασης, ολοκληρώ- νεται εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή των αντιρ- ρήσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι Περιφερειακές Επιτροπές καθορισμού Ιθαγένειας ανιθαγενών Ρομά συγκροτούνται με απόφαση του Ειδι- κού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών. Μέχρι τη συγκρότησή τους το έργο τους ασκείται από τις Επιτροπές Πολιτογράφησης του άρθρου 12 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η Ειδική Γραμματεία Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών πραγματοποιεί διαρκή δειγματοληπτικό έλεγχο, ακόμη και με αυτοπρόσωπη παρουσία στελεχών της, ώστε να αποφεύγονται αμφισβητήσεις και αμφιβο- λίες για την εγκυρότητα των διαδικασιών ενώπιον των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας.

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2019
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομίας Υφυπουργός
και Ανάπτυξης Εσωτερικών Εσωτερικών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ Υφυπουργός
Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Ψηφιακής Πολιτικής,
Οικονομίας και Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΡΕΤΣΟΣ Παιδείας, Έρευνας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
Εθνικής Άμυνας και Θρησκευμάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εξωτερικών ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ Αναπληρώτρια Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
Εξωτερικών Προστασίας του Πολίτη και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Υγείας
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών Μεταναστευτικής Πολιτικής ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής Τουρισμού
ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 26 Μαρτίου 2019
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ- γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ- λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας. Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση - Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. - Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι- εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. - Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα- φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμε- να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν- δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα- τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ- ϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054 ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180) Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30 Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr