50 Α' 2019

ΝΟΜΟΣ 4604/2019

Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας - Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
26 Μαρτίου 2019

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 50
26 Μαρτίου 2019

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4604
Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας - Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
Άρθρο 104Αναδιάρθρωση Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υπουργείου ΕσωτερικώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 8 του π.δ. 141/2017 (Α΄ 180) αντικαθίστανται ως εξής: «2. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συ- γκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α. Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστη- μάτων. β. Πληροφοριακών Συστημάτων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Ο.Τ.Α.. γ. Διαχείρισης Δεδομένων και Διαλειτουργικότητας. δ. Τεχνολογικού Εξοπλισμού και Δικτύων. ε. Υποστήριξης Χρηστών και Πληροφοριακών Συστη- μάτων. στ. Κυβερνοασφάλειας. 3. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων που υπάγονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατανέμονται ως ακολούθως: α. Το Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πληροφορια- κών Συστημάτων είναι αρμόδιο για: αα. την ανάπτυξη ή τον προγραμματισμό προμήθειας και εγκατάστασης σε παραγωγική λειτουργία νέων συ- στημάτων πληροφορικής για τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση των διαδικασιών, καθώς και για τη βελτί- ωση της απόδοσης της εσωτερικής λειτουργίας της κε- ντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου, των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας και των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Ο.Τ.Α. (ΑΥΕ Ο.Τ.Α.), ββ. την ανάλυση, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού και πληροφοριακών συστημά- των εθνικής εμβέλειας αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και της Διαδικτυακής Πύλης του Υπουργείου και των περιφερειακών οργανικών μονά- δων και των αυτοτελών υπηρεσιών αυτού, γγ. την κατάρτιση και υποβολή τεχνικών δελτίων συγ- χρηματοδοτούμενων έργων πληροφορικής, που αφο- ρούν στην υποστήριξη της εσωτερικής λειτουργίας του Υπουργείου και των περιφερειακών οργανικών μονάδων και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού ή στην εγκατάσταση και λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων εθνικής εμβέλειας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου, δδ. τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και πάσης φύσεως όρων ανάθεσης και εκτέλεσης έργων πληρο- φορικής που αφορούν στην υποστήριξη της εσωτερι- κής λειτουργίας του Υπουργείου και των περιφερειακών οργανικών μονάδων και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού ή στην εγκατάσταση και λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων εθνικής εμβέλειας, καθώς και την παρα- κολούθηση της ορθής εκτέλεσης αυτών, εε. τη σύνταξη ειδικών τεχνικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας οριζόντιων έργων πληροφορικής, στστ. τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ολοκληρωμέ- νων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και άλλους δημόσιους φορείς, καθώς και κατάλληλων συστημάτων εγγραφής σε αυτές, ταυτο- ποίησης και βεβαίωσης της αυθεντικότητας του χρήστη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές τεχνικές προδιαγραφές, ζζ. την εισήγηση για την εκχώρηση δικαιώματος ψηφι- ακής υπογραφής σε άλλες μονάδες του Υπουργείου και ηη. την παραγωγή, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου και τη δημοσίευση στη διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου ηλεκτρονικών χαρ- τών και γεωχωρικών δεδομένων, που αφορούν στους τομείς ευθύνης του Υπουργείου. β. Το Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων Αποκε- ντρωμένων Διοικήσεων και Ο.Τ.Α. είναι αρμόδιο για: αα. τον συντονισμό και την εποπτεία της ορθής χρή- σης και αξιοποίησης των ολοκληρωμένων πληροφο- ριακών συστημάτων των κρατικών Περιφερειών του ν. 2503/1997 και των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοική- σεων, που έχουν μεταφερθεί στην αρμοδιότητα των Ορ- γανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και των ενοποιημένων πληροφοριακών συστημάτων των νέων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκη- σης πρώτου βαθμού, που προέκυψαν από τις συνενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων, σύμφωνα με τον ν. 3852/2010 (Α΄ 87), ββ. τη σύνταξη και κοινοποίηση πρότυπων διακηρύ- ξεων για ανάθεση και εκτέλεση έργων πληροφορικής από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τους Οργανι- σμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και τεχνικών και διοικητικών οδηγιών για την ορθή παρακολούθηση και παραλαβή τους, γγ. την ανάλυση και αξιολόγηση της λειτουργίας και της απόδοσης των πληροφοριακών συστημάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και την εισήγηση μέτρων για την απλούστευση και τον ανασχεδιασμό διοικητικών διαδικασιών σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην συναρμόδιες υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης, δδ. την αναλυτική καταγραφή του είδους της πληρο- φορίας που τηρείται τοπικά στα πληροφορικά συστή- ματα των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Οργα- νισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με σκοπό την αποφυγή πλεονασμών, επικαλύψεων και ασυνέπειας των πληρο- φοριακών δεδομένων σε επίπεδο επικράτειας, εε. τη δημιουργία μητρώου παρεχόμενων ηλεκτρονι- κών υπηρεσιών από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και τον σχεδιασμό μέτρων ολοκλήρωσης αυτών σε επίπεδο επικράτειας, στστ. τον εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών παροχής ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκη- σης, με σκοπό την επιβράβευση και τη διάχυσή τους στους υπόλοιπους φορείς με ανάλογες ανάγκες, ζζ. την ανάπτυξη, τη λειτουργία και την επέκταση των Πληροφοριακών Συστημάτων που αφορούν στην υπο- στήριξη της λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Διοική- σεων, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων αυτών και ηη. την προώθηση και υποστήριξη συστημάτων που αφορούν στον περιορισμό της γραφειοκρατίας, όπως τα συστήματα ψηφιακής υπογραφής, ηλεκτρονικής διαχεί- ρισης εγγράφων και συστημάτων παροχής ηλεκτρονι- κών υπηρεσιών στον πολίτη, από τους φορείς της απο- κεντρωμένης Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. γ. Το Τμήμα Διαχείρισης Δεδομένων και Διαλειτουργι- κότητας είναι αρμόδιο για: αα. την κατάρτιση, την εξειδίκευση και την εποπτεία της εφαρμογής γενικών τεχνικών και λειτουργικών προ- τύπων διαλειτουργικότητας, πληροφοριακών συστημά- των του Υπουργείου και των περιφερειακών οργανικών μονάδων και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού με πληροφο- ριακά συστήματα άλλων φορέων του δημόσιου τομέα, καθώς και προτύπων για την εκκαθάριση, διασταύρωση και ταυτοποίηση εθνικών ψηφιακών μητρώων και λοιπών αρχείων ψηφιακών δεδομένων που υποστηρίζονται κε- ντρικά ή εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου, ββ. τη λειτουργία και την υποστήριξη των βάσεων δε- δομένων των εκλογικών καταλόγων, του Εθνικού Δημο- τολογίου, του Εθνικού Ληξιαρχείου, Μητρώου πολιτών, του Μητρώου ιθαγένειας και των λοιπών Εθνικών Μη- τρώων και πληροφοριακών συστημάτων, που υποστη- ρίζονται κεντρικά ή εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου και των περιφερειακών οργανικών μονάδων και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού, γγ. την εισήγηση νομοθετικών ρυθμίσεων και διοι- κητικών μέτρων για τη διασφάλιση της υποχρεωτικής τήρησης των ως άνω τεχνικών και λειτουργικών προ- διαγραφών και προτύπων από τους υπόχρεους φορείς, δδ. την ακριβή και λεπτομερή καταγραφή των πληρο- φοριακών δεδομένων που τηρούνται αρμοδίως από τις υπηρεσίες του Υπουργείου, με σκοπό την αποφυγή και εξάλειψη πλεονασμών και επικαλύψεων, τη διασφάλιση της ακρίβειας και της αξιοπιστίας αυτών και την ολοκλή- ρωσή τους σε επίπεδο φορέα, εε. την παραγωγή στατιστικών στοιχείων και τη στα- τιστική ανάλυση των δεδομένων των πληροφοριακών συστημάτων εθνικής εμβέλειας αρμοδιότητας του Υπουργείου, στστ. τον σχεδιασμό στατιστικών προτύπων και δει- κτών μέτρησης και αξιολόγησης των δημόσιων πολι- τικών του Υπουργείου, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες, ζζ. τη μέριμνα για την εφαρμογή του 2016/679 Γενι- κού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ -GDPR), κατά το σκέλος που αφορά τον χειρισμό των βάσεων δεδομένων του Υπουργείου και την προστασία των προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας μέσω αυτών, καθώς και τη συνεργασία με την εποπτική αρχή για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την κατά τα ανωτέρω επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από το Υπουργείο και ηη. την προώθηση της κανονικοποίησης των δεδομέ- νων (data normalization) που αφορούν τα στοιχεία ταυ- τοποίησης των πολιτών, σε όλα τα μητρώα του δημοσίου μέσω της διαλειτουργικότητάς τους με το πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών». δ. Το Τμήμα Τεχνολογικού Εξοπλισμού και Δικτύων είναι αρμόδιο για: αα. τη μέριμνα για την απρόσκοπτη λειτουργία, την πλήρη εκμετάλλευση και τη συντήρηση του εξοπλισμού πληροφορικής, επικοινωνιών και δικτυακών υποδομών του Υπουργείου και των περιφερειακών οργανικών μο- νάδων και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού. ββ. την κατάρτιση ετήσιου προγραμματισμού προ- μηθειών εξοπλισμού πληροφορικής, επικοινωνιών και δικτυακών υποδομών, αναγκαίου για την εύρυθμη, ασφαλή και αποδοτική λειτουργία των υπηρεσιών του Υπουργείου και των περιφερειακών οργανικών μονά- δων και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού, καθώς και των ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων εθνικής εμβέλειας του Υπουργείου. γγ. τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών εξοπλι- σμού πληροφορικής και δικτύων επικοινωνίας δεδο- μένων που προμηθεύεται το Υπουργείο και οι περιφε- ρειακές οργανικές μονάδες και αυτοτελείς υπηρεσίες αυτού, τη σύνταξη των λοιπών τεχνικών όρων ανάθεσης των προμηθειών αυτών, την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών, την παραλαβή και την καλή εκτέλεση των τεχνικής φύσης συμβατικών όρων προμήθειας, καθώς και την υποστήριξη του εξοπλισμού αυτού και δδ. τη διαχείριση του ενδοδικτύου του Υπουργείου και των περιφερειακών οργανικών μονάδων και αυτο- τελών υπηρεσιών αυτού, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων διαχείρισης τηλεφωνικής επικοινωνίας, των λογαριασμών χρηστών αυτού, των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. ε. Το Τμήμα Υποστήριξης χρηστών και Πληροφορια- κών Συστημάτων είναι αρμόδιο για: αα. την κεντρική υποστήριξη των χρηστών και τον συντονισμό και την εποπτεία της ορθής χρήσης και αξιοποίησης των ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου και των περιφερειακών οργανικών μονάδων και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού, ββ. την υποστήριξη των χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων των εκλογικών καταλόγων, του, Μητρώ- ου πολιτών, του Μητρώου ιθαγένειας και των λοιπών Εθνικών Μητρώων, που υποστηρίζονται κεντρικά και εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου και των περιφερειακών οργανικών μονάδων και αυτοτελών υπη- ρεσιών αυτού, γγ. τη διαχείριση του περιεχομένου των ιστοσελίδων της διαδικτυακής πύλης του Υπουργείου και των περιφε- ρειακών οργανικών μονάδων και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού και των δεδομένων που αποστέλλονται από τις καθ’ ύλην αρμόδιες οργανικές μονάδες του Υπουργείου προς ανάρτηση στο διαδίκτυο και δδ. την παροχή ενημέρωσης και εκπαίδευσης στους χρήστες των υπολογιστών του Υπουργείου και των πε- ριφερειακών οργανικών μονάδων και αυτοτελών υπη- ρεσιών αυτού σε θέματα εφαρμογών, νέων τεχνολογιών, πληροφορικής, και αυτοματισμού γραφείου. στ. Το Τμήμα Κυβερνοασφάλειας είναι αρμόδιο για: αα. την κατάρτιση της Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Εσωτερικών, των περιφερειακών ορ- γανικών μονάδων και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού και των εποπτευόμενων φορέων του, στην οποία καθορί- ζονται οι στρατηγικοί στόχοι, οι προτεραιότητες και τα κατάλληλα μέτρα πολιτικής και κανονιστικής ρύθμισης με σκοπό την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας συστημάτων ΤΠΕ στο Υπουργείο, στις περιφερειακές οργανικές μονάδες και αυτοτελείς Υπηρεσίες αυτού και στους εποπτευόμενους φορείς του, ββ. τη διατύπωση της πολιτικής ασφάλειας συστημά- των ΤΠΕ για το Υπουργείο Εσωτερικών, τις Περιφερειακές οργανικές μονάδες και Αυτοτελείς Υπηρεσίες αυτού και τους εποπτευόμενους φορείς του και την προώθηση της εφαρμογής της, γγ. τον ορισμό των απαιτήσεων και των κανόνων ασφάλειας, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε έργου ΤΠΕ του Υπουργείου, των Περιφερειακών οργανι- κών μονάδων και Αυτοτελών Υπηρεσιών αυτού και των εποπτευόμενων φορέων του (security by default) και ενσωματώνονται σε αυτά από τη φάση της σχεδίασης (security by design), ως απαραίτητη προϋπόθεση των αρχών του ενιαίου σχεδιασμού, δδ. τη συνεργασία με τις αρμόδιες Ανεξάρτητες και Ρυθμιστικές Αρχές στο αντικείμενο της Ασφάλειας, εε. την προώθηση δράσεων εκπαίδευσης και ενημέ- ρωσης του προσωπικού που διαχειρίζεται και υποστη- ρίζει κρίσιμα συστήματα και υποδομές του Υπουργείου, των περιφερειακών οργανικών μονάδων και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού και των εποπτευόμενων φορέων του, στστ. την εποπτεία και τον έλεγχο της εφαρμογής πο- λιτικών και κανόνων ασφάλειας συστημάτων ΤΠΕ στο Υπουργείο, στις περιφερειακές οργανικές μονάδες και αυτοτελείς υπηρεσίες αυτού και στους εποπτευόμενους φορείς του, ζζ. τη διενέργεια τακτικών προληπτικών ελέγχων σε όλα τα συστήματα του Υπουργείου, των περιφερειακών οργανικών μονάδων και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού και των εποπτευόμενων φορέων του, τη σύνταξη σχετι- κών αναφορών, όπου υποδεικνύονται οι απαιτούμενες διορθωτικές επεμβάσεις και τον έλεγχο της εφαρμογής τους και ηη. τον συντονισμό και την υποστήριξη του Δικτύου Διαχείρισης Περιστατικών Ασφαλείας που λειτουργεί στο πλαίσιο του Εθνικού Εκλογικού Δικτύου.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Για τις ανάγκες λειτουργίας της Διεύθυνσης Ηλε- κτρονικής Διακυβέρνησης, συνιστώνται στο Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Εσωτερικών) οι εξής επιπλέον οργανικές θέσεις μονίμου προσωπικού: τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου / ειδικότητας ΠΕ Πλη- ροφορικής, τρείς (3) θέσεις του κλάδου / ειδικότητας ΤΕ Πληρο- φορικής, μία (1) θέση του κλάδου / ειδικότητας ΔΕ Προσωπικού Η/Υ. β. Η κάλυψη των οργανικών θέσεων της περίπτωσης α΄ γίνεται και με απόσπαση ή μετάταξη, κατ’ εξαίρεση κάθε άλλης διάταξης, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία είναι υποχρεωτική για τους φορείς προέλευσης. Στους αποσπώμενους ή μετατασσόμενους καταβάλλο- νται οι αποδοχές, συμπεριλαμβανομένης της προσωπι- κής διαφοράς, της θέσης προέλευσής τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για την ομαλή μετάβαση του Υπουργείου Εσωτερι- κών, των Περιφερειακών οργανικών μονάδων και Αυτο- τελών Υπηρεσιών αυτού, των εποπτευόμενων φορέων του, καθώς και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ή των Ο.Τ.Α. στη χρήση νέων μεγάλης κλίμακας πληροφορι- ακών συστημάτων, σχετικές με τα συγκεκριμένα πλη- ροφοριακά συστήματα αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων της παραγράφου 1 του παρόντος μπορούν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών να ανατίθενται παράλληλα ή αποκλειστικά και για ορισμένο χρονικό διάστημα σε ad hoc ομάδες διοίκησης έργου που συ- γκροτούνται από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ηλεκτρο- νικής Διακυβέρνησης για τον σκοπό αυτό.

Άρθρο 105Εθνικό Εκλογικό Δίκτυο

Στο Υπουργείο Εσωτερικών, συνιστάται Εθνικό Εκλογι- κό Δίκτυο, ως ενιαίο κέντρο συντονισμού για θέματα που σχετίζονται με τη χρήση του διαδικτύου και των λοιπών ΤΠΕ στις εθνικής εμβέλειας εκλογικές διαδικασίες και τις υποδομές και πληροφοριακά συστήματα των φορέων που είναι αρμόδιοι για τη διεξαγωγή τους. Το Εθνικό Εκλογικό Δίκτυο, κατά τη διάρκεια της προε- κλογικής περιόδου πριν από τη διενέργεια γενικών βου- λευτικών εκλογών, εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εθνικού δημοψηφί- σματος, λογοδοτεί για το σύνολο των ενεργειών του στη Διακομματική Επιτροπή των άρθρων 43 του π.δ. 26/2012 και 28 του ν. 3023/2002 (Α΄146). Το Εθνικό Εκλογικό Δίκτυο αποτελείται από: α) Το Δίκτυο Διαχείρισης Περιστατικών Ασφαλείας, το οποίο έχει την επιχειρησιακή και συντονιστική αρμοδιό- τητα για όλα τα θέματα σχετικά με την σε διαρκή βάση ασφάλεια συστημάτων ΤΠΕ του Υπουργείου Εσωτερι- κών, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, ως φορέων που εμπλέκονται στην προετοιμασία και διεξαγωγή των κάθε είδους εκλογικών διαδικασιών εθνικής εμβέλειας. Το Δίκτυο Διαχείρισης Περιστατικών Ασφαλείας συγκροτείται εντός ενός (1) μη- νός από τη δημοσίευση του παρόντος με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και απαρτίζεται από υπαλλήλους των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών, των Δήμων και κάθε άλλου αρμόδιου φορέα. Με όμοια απόφαση, ορίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητες και η εσωτερική διάρθρωση του Δικτύου Διαχείρισης Περι- στατικών Ασφαλείας. Με απόφαση του Υπουργού Εσω- τερικών και Οικονομικών, μπορεί να καθοριστεί η κα- ταβολή εκλογικής αποζημίωσης στα μέλη του Δικτύου, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τη διαδικασία που προβλέπεται, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 131 του π.δ. 26/2012. β) Την Επιτροπή για την Ορθή Χρήση του Διαδικτύου στις Εκλογικές Διαδικασίες, η οποία παρακολουθεί τη χρήση του διαδικτύου στις εκλογικές διαδικασίες εθνι- κής εμβέλειας και εισηγείται προς τους συναρμόδιους Υπουργούς την υιοθέτηση κανονιστικών ρυθμίσεων προς την κατεύθυνση της πρόληψης των ψευδών ειδή- σεων, του σεβασμού των προσωπικών δεδομένων των πολιτών και της διαφάνειας στη χρήση του διαδικτύου για την προεκλογική προβολή των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων. Η Επιτροπή για την Ορθή Χρήση του Διαδικτύου στις Εκλογικές Διαδικασίες συγκροτείται εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ψηφιακής Πο- λιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Δικαιο- σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αποτελείται από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ως Πρόεδρο, υπαλλήλους των αρμόδιων οργανικών μονάδων των Υπουργείων Εσωτερικών και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, από εκπροσώπους της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, καθώς και από ειδικούς επιστήμονες και εμπειρογνώμονες σε θέματα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές της. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητες και η εσωτερική διάρθρωση της Επιτροπής για την Ορθή Χρή- ση του Διαδικτύου στις Εκλογικές Διαδικασίες. Η Επιτρο- πή λειτουργεί εντός ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών και στα μέλη της δεν καταβάλλεται κανενός είδους πρόσθετη αμοιβή.

Άρθρο 106Διακίνηση εγγράφων μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου ΕσωτερικώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Διοικητικές πράξεις και έγγραφα κάθε είδους που παράγονται και διακινούνται, διαβιβάζονται, κοινοποι- ούνται και ανακοινώνονται από το Υπουργείο Εσωτε- ρικών (τομέας Εσωτερικών), προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, καθώς και τους λοιπούς εποπτευόμε- νους από το Υπουργείο Εσωτερικών φορείς, μέσω του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης και διακίνησης εγγράφων του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την 8551/26.3.2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Β΄1087), θεωρούνται, χωρίς άλλη διατύπωση, έγκυρα, εφόσον φέρουν μοναδικό κωδικό (UID) και ψηφιακό πι- στοποιητικό του φορέα που τίθεται αυτομάτως μέσω του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος, επέχουν δε θέση ακριβούς αντιγράφου για κάθε χρήση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παράγραφος 1 ισχύει και για έγγραφα που εκδί- δονται από τους ανωτέρω φορείς, για την επικοινωνία τους με το Υπουργείο Εσωτερικών και μεταξύ τους, εφό- σον παράγονται μέσα από το ανωτέρω πληροφοριακό σύστημα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, καθορίζο- νται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πρόσβασης των φορέων της παραγράφου 1 στο ανωτέρω πληροφοριακό σύστημα και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 107Κατάργηση διατάξεων του ν. 3852/2010

Τα άρθρα 239 και 240 του ν. 3852/2010 καταργούνται.

Άρθρο 108Τροποποιήσεις του άρθρου 218 του ν. 3852/2010 Στο άρθρο 218 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστά- θηκε με το άρθρο 112 του ν. 4555/2018, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παράγραφο 4, η λέξη «τεχνική» διαγράφεται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 5 αντικαθίσταται ως εξής: «α. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, το οποίο είναι αρ- μόδιο για κάθε θέμα που άπτεται όλων των εν γένει υπη- ρεσιακών μεταβολών του πάσης φύσεως προσωπικού των Α.Υ.Ε. Ο.Τ.Α. και ειδικότερα για: α.α. Τον οργανωτικό σχεδιασμό των Α.Υ.Ε. Ο.Τ.Α., κα- θώς και τη μέριμνα για την τροποποίηση και παρακολού- θηση της εφαρμογής του Οργανισμού αυτών. α.β. Τον διορισμό και τη λύση της υπαλληλικής σχέσης του προσωπικού των Α.Υ.Ε. Ο.Τ.Α., καθώς και τις μεταβο- λές της υπηρεσιακής κατάστασης αυτού. α.γ. Τη διενέργεια των πράξεων απόσπασης, μετάθε- σης και μετάταξης των υπαλλήλων από και προς τις Α.Υ.Ε. Ο.Τ.Α. α.δ. Την επεξεργασία των στοιχείων για την αποτίμηση των αναγκών των Α.Υ.Ε. Ο.Τ.Α. σε θέσεις τακτικού προ- σωπικού και την κατανομή τους σε κατηγορίες, κλάδους, βαθμούς ή ειδικότητες. α.ε. Την τήρηση του προσωπικού μητρώου όλων των υπαλλήλων των Α.Υ.Ε. Ο.Τ.Α. και την έκδοση των πιστο- ποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών τους. α.στ. Τη μέριμνα για τη σύνταξη και υποβολή των εκ- θέσεων ουσιαστικών προσόντων όλων των υπαλλήλων των Α.Υ.Ε. Ο.Τ.Α.. α.ζ. Τη μέριμνα για την προετοιμασία των θεμάτων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου των υπαλλήλων και της Επιτροπής Αξιολόγησης. α.η. Τη μέριμνα για τη χορήγηση αδειών στους υπαλ- λήλους των Α.Υ.Ε. Ο.Τ.Α. α.θ. Τη μέριμνα για τη χορήγηση επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, υπερωριακής απασχόλησης και τη μετακίνη- ση εκτός έδρας των υπαλλήλων των Α.Υ.Ε. Ο.Τ.Α. α.ι. Τον ορισμό υπαλλήλων των Α.Υ.Ε. Ο.Τ.Α. για συμ- μετοχή σε συνέδρια, επιτροπές και συμβούλια άλλων φορέων. α.ια. Τη μέριμνα για την εισαγωγική εκπαίδευση των υπαλλήλων των Α.Υ.Ε. Ο.Τ.Α., καθώς και την οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων επιμόρφωσης ειδικού εν- διαφέροντος για τους υπαλλήλους σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, την οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων επαγγελμα- τικής εξειδίκευσης των υπαλλήλων σε αντικείμενα της υπηρεσίας τους συμπεριλαμβανομένης και της επιμόρ- φωσής τους σε νέα γνωστικά αντικείμενα. α.ιβ. Την τήρηση βάσεων δεδομένων που αφορούν το προσωπικό των Α.Υ.Ε. Ο.Τ.Α., οι οποίες ενημερώνονται για κάθε μεταβολή. α.ιγ. Την υπηρεσιακή κατάσταση των Εποπτών Ο.Τ.Α.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 5, προστίθενται υποπεριπτώσεις δ.ιε΄, δ.ιστ΄, δ.ιζ΄, δ.ιθ΄ ως εξής: «δ.ιε. Την παραγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφορια- κό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής, ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος, για την εξόφληση των εκδι- δόμενων χρηματικών ενταλμάτων, με πίστωση των τρα- πεζικών λογαριασμών των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς. δ.ιστ. Τη μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και την απόδοση, στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία, των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστι- κών οφειλών. δ.ιζ. Την καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και την τήρηση του μητρώου αυτών, καθώς και την τήρηση των Μητρώων Κατασχέσεων και Εκχω- ρήσεων. δ.ιθ. Την ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρω- μή των δικαιούχων.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι πιστώσεις για την κάλυψη των αναγκών στελέ- χωσης και της εν γένει λειτουργίας των Α.Υ.Ε. Ο.Τ.Α. εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, σε ξεχωριστό ειδικό φορέα και διατίθενται αποκλειστικά για τις ανάγκες των υπηρεσιών και μονά- δων των ανωτέρω υπηρεσιών.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στην παράγραφο 8, οι λέξεις «τρείς (3) θέσεις του κλάδου / ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής» και οι λέξεις «τρείς (3) θέσεις του κλάδου / ειδικότητας ΤΕ Πληροφο- ρικής», διαγράφονται.

Άρθρο 109Τροποποίηση του άρθρου 228 του ν. 3852/2010

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 228 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 119 του ν. 4555/2018, προστίθεται εδάφιο β΄ ως εξής: «Σε κάθε περίπτωση το αίτημα αναστολής απορρίπτε- ται αν η προσφυγή παρίσταται προδήλως απαράδεκτη ή αβάσιμη.».

Άρθρο 110Τροποποίηση του άρθρου 263 του ν. 4555/2018

Το άρθρο 263 του ν. 4555/2018 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 263 Ειδικοί Σύμβουλοι - Ειδικοί Συνεργάτες στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 1. Σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση συνιστάται μία (1) θέση ειδικού συμβούλου και μία (1) θέση ειδικού συνεργάτη, για την υποβοήθηση των καθηκόντων του οικείου Συντονιστή. 2. Η πλήρωση των θέσεων διενεργείται με απόσπα- ση υπαλλήλων μονίμων ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δημοσίου τομέα από τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, που υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση. 3. Η απόσπαση διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμοδίου κατά περίπτωση Υπουργού, κατά παρέκκλιση των πάγιων για τις αποσπάσεις διατάξε- ων, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου, σύμφωνη γνώμη του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Δι- οίκησης και γνώμη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης ή γνώμη του αρμόδιου διοικητή όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. 4. Ο ενδιαφερόμενος προς κατάληψη της θέσης πρέ- πει να είναι κάτοχος πτυχίου ΠΕ ή ΤΕ σχετικού με τις αρμοδιότητες που ασκεί η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, με επιστημονική ή επαγγελματική ειδίκευση ή εμπειρία ανάλογη των αντικειμένων απασχόλησής τους. Οι Ειδικοί Σύμβουλοι ή Ειδικοί Συνεργάτες δεν παρεμβάλλονται στη διοικητική ιεραρχία, παρέχουν δε συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφο- ρικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας που έχουν οριστεί, προς τον Συντονιστή. 5. Οι αποδοχές των ανωτέρω καθορίζονται , σύμφωνα με τις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 (176 Α΄). Η μισθοδοσία και οι ασφαλιστικές τους εισφορές καταβάλλονται από την υπηρεσία υποδοχής. 6. Οι αποσπασμένοι κατά το χρόνο απόσπασής τους εξα- κολουθούν να υπάγονται στους φορείς κοινωνικής ασφά- λισης στους οποίους είναι ασφαλισμένοι και ο χρόνος υπη- ρεσίας που διανύεται με απόσπαση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση λογίζεται για όλες τις συνέπειες ως πραγματική υπηρεσία των υπαλλήλων στην οργανική τους θέση. 7. Η απόσπαση διαρκεί όσο η θητεία του Συντονιστή και λήγει αυτοδικαίως με την για οποιονδήποτε λόγο αποχώρηση του Συντονιστή. Επίσης μπορεί να διακοπεί οποτεδήποτε ύστερα από αίτημα του Συντονιστή ή του αποσπασμένου υπαλλήλου.».

Άρθρο 111Θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή στις Αποκεντρωμένες ΔιοικήσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τη στελέχωση του Γραφείου κάθε Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης συνιστώνται δύο (2) θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή, για την παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι δικηγόροι προσλαμβάνονται, σύμφωνα με το άρ- θρο 43 του ν. 4194/2013 (Α΄208) «Κώδικας Δικηγόρων».

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2019
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομίας Υφυπουργός
και Ανάπτυξης Εσωτερικών Εσωτερικών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ Υφυπουργός
Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Ψηφιακής Πολιτικής,
Οικονομίας και Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΡΕΤΣΟΣ Παιδείας, Έρευνας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
Εθνικής Άμυνας και Θρησκευμάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εξωτερικών ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ Αναπληρώτρια Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
Εξωτερικών Προστασίας του Πολίτη και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Υγείας
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών Μεταναστευτικής Πολιτικής ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής Τουρισμού
ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 26 Μαρτίου 2019
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ- γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ- λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας. Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση - Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. - Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι- εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. - Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα- φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμε- να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν- δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα- τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ- ϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054 ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180) Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30 Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr