50 Α' 2019

ΝΟΜΟΣ 4604/2019

Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας - Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις.

26 Μαρτίου 2019

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 50
26 Μαρτίου 2019

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4604
Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας - Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ
Άρθρο 1Πεδίο Εφαρμογής

Οι διατάξεις του Μέρους Πρώτου (άρθρα 1 έως 30) εφαρμόζονται στο σύνολο των έννομων σχέσεων ιδιωτικού και δημόσιου δικαίου, των φυσικών προσώπων ανεξαρτήτως φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, συμπληρωματικά προς κάθε άλλη ισχύουσα διάταξη περί ισότητας των φύλων ή ίσης μεταχείρισης.

Άρθρο 2Ορισμοί Για τους σκοπούς του Μέρους Πρώτου (άρθρα 1 έως 30) ισχύουν οι εξής ορισμοί:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ένταξη της Διάστασης του Φύλου σε όλες τις πο- λιτικές (gender mainstreaming): η στρατηγική για την υλοποίηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, η οποία περιλαμβάνει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην προετοιμασία, τον σχεδιασμό, την εφαρμο- γή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση πολιτικών, κανονιστικών μέτρων και προγραμμάτων δαπανών, με στόχο την προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και την καταπολέμηση των διακρίσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Θετικά μέτρα: πράξεις και αποφάσεις που λαμβάνο- νται από τη διοίκηση οι οποίες αποσκοπούν στην εξά- λειψη των έμφυλων ανισοτήτων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 116 του Συντάγματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Θετικές δράσεις: η ανάληψη κάθε πρωτοβουλίας των αρμόδιων κρατικών ή αυτοδιοικητικών οργάνων για την πρόληψη των έμφυλων ανισοτήτων και για την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου σε σχέση με αυτές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ουσιαστική Ισότητα: η ισότητα των φύλων, μέσω της οποίας διευρύνεται και κατοχυρώνεται στην πράξη η τυπική νομική ισότητα και η προστατευτική και δι- ορθωτική ή επανορθωτική διάσταση της ισότητας των φύλων διασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες σε κάθε έκφανση του ιδιωτικού και δημόσιου βίου, αίρονται οι διακρίσεις και ανισότητες πολλαπλών μορφών και βελτιώνονται ουσιαστικά οι συνθήκες διαβίωσης των γυναικών ή των πολιτών ανεξαρτήτως φύλου, σεξουαλικού προσανατο- λισμού και ταυτότητας φύλου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Σχέδια Ισότητας: σύνολο ολοκληρωμένων και αλ- ληλοσυμπληρούμενων παρεμβάσεων, τα οποία εκπο- νούνται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, καθώς και από επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, εφαρμόζονται ύστερα από ανάλυση της υφιστάμενης κοινωνικής πραγματικότητας, θέτουν συγκεκριμένους στόχους, στρατηγικές και πρακτικές για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και περιλαμβάνουν προβλέψεις για την υιοθέτηση αποτελεσματικών συστη- μάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης των καθορι- σμένων στόχων και υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, η οποία τα διαβιβάζει προς την Επιτροπή Ισότητας της Βουλής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

α) Άμεση διάκριση: κάθε πράξη ή παράλειψη που αποκλείει ή θέτει σε εμφανώς μειονεκτική θέση τα πρό- σωπα λόγω φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, καθώς και κάθε εντολή, παρότρυνση ή συστηματική ενθάρρυνση προσώπων να προβαίνουν σε δυσμενή ή άνιση μεταχείριση άλλων λόγω φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου. β) Έμμεση διάκριση: κάθε πράξη ή παράλειψη που θέτει σε μειονεκτική θέση τα πρόσωπα λόγω φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, δυνάμει μιας ουδέτερης εκ πρώτης όψης διάταξης, κρι- τηρίου ή πρακτικής, εκτός αν αυτή η διάταξη, το κριτήριο ή η πρακτική δικαιολογούνται αντικειμενικά από νόμιμο σκοπό και τα μέσα για την επίτευξη του εν λόγω σκοπού είναι πρόσφορα και αναγκαία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Πολλαπλή διάκριση: κάθε πράξη ή παράλειψη που θέτει σε μειονεκτική θέση τα πρόσωπα λόγω φύλου, σε- ξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, σε συνδυασμό με ένα ή περισσότερα άλλα χαρακτηριστικά, όπως ιδίως η εθνική/εθνοτική ή και κοινωνική προέλευ- ση, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, η αναπηρία, οι θρησκευτικές, πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Βία στην εργασία: επιθετική συμπεριφορά, σωμα- τική, ψυχολογική ή λεκτική βία λόγω φύλου, σεξουα- λικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, εντός εργασιακού χώρου, κατά τη διάρκεια και εξ αφορμής της εργασίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Έμφυλη διάκριση: σωματική, ψυχολογική ή λεκτι- κή συμπεριφορά, μέσω της οποίας υποβαθμίζονται τα άτομα με βάση το φύλο τους, το σεξουαλικό προσανα- τολισμό και την ταυτότητα του φύλου τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Παρενόχληση: κάθε ανεπιθύμητη συμπεριφορά συνδεόμενη με το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολι- σμό και την ταυτότητα φύλου ενός προσώπου, με σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειάς του και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Σεξουαλική παρενόχληση: οποιαδήποτε μορφή ανεπιθύμητης λεκτικής, ψυχολογικής ή σωματικής συ- μπεριφοράς σεξουαλικού χαρακτήρα, με αποτέλεσμα την προσβολή της προσωπικότητας ενός προσώπου, ιδίως με τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευ- τελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος γύρω από αυτό. Διατάξεις που προβλέπουν κυρώσεις για την επίδειξη τέτοιας συμπεριφοράς εφαρμόζονται ως ισχύουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Σήμα Ισότητας: τίτλος που χορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων στις επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ως επιβράβευση για την εφαρμογή πολιτικών ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαι- ριών των εργαζόμενων γυναικών και ανδρών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Δίκτυο δομών: για την εφαρμογή των διατάξεων του Πρώτου Μέρους (άρθρα 1 έως 30) τα Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών, οι Ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και η 24ωρη πανελλαδική τηλεφωνική γραμμή SOS 15900, αποτελούν «Δίκτυο Δομών.».

Άρθρο 3Πολιτικές και θετικά μέτρα ισότηταςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η διάσταση του φύλου εντάσσεται σε όλους τους τομείς του ιδιωτικού και δημόσιου βίου και ιδίως στην πολιτική, κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική πραγ- ματικότητα της χώρας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τη λήψη των μέτρων της περίπτωσης 2 του προ- ηγούμενου άρθρου, λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά χαρακτηριστικά και καταστάσεις που συνδέονται με το φύλο, το σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου, υπέρ των οποίων λαμβάνονται τα σχετικά μέτρα, καθώς και η ενδεχόμενη συρροή τους με άλλες αιτίες διάκρισης, όπως ιδίως η εθνική ή και κοινωνική προέλευ- ση, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, η αναπηρία, οι θρησκευτικές, πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις.

Άρθρο 4Κεντρικοί, περιφερειακοί και τοπικοί μηχανισμοί και φορείς για την πραγμάτωση της ουσιαστικής ισότητας των φύλωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Ο εθνικός μηχανισμός για την ισότητα των φύλων περιλαμβάνει το σύνολο των υπηρεσιών και φορέων, οι οποίοι είναι αρμόδιοι σε επίπεδο κεντρικό, περιφε- ρειακό και τοπικό, για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών, μέτρων και δράσεων για την προώθηση της ισότητας των φύλων και για την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών, καθώς και για την παρακολούθηση και αντιμετώπιση των διακρίσεων λόγω φύλου, ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού. β. Σε κεντρικό επίπεδο, ο εθνικός μηχανισμός περιλαμ- βάνει τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων («ΓΓΙΦ»), το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας («ΚΕΘΙ»), τις υπηρεσιακές μονάδες των Υπουργείων για την Ισότητα των Φύλων και τον Συνήγορο του Πολίτη (Τομέας Ίσης Μεταχείρισης). γ. Σε περιφερειακό επίπεδο, περιλαμβάνει τις Περιφε- ρειακές Επιτροπές Ισότητας των περιφερειών, το Αυτο- τελές Γραφείο Ισότητας σε κάθε περιφέρεια, καθώς και τον Τομέα Ισότητας της Ένωσης Περιφερειών και το Γρα- φείο Ισότητας των Φύλων της Ένωσης Περιφερειών Ελ- λάδας (ΕΝΠΕ) που συνιστώνται, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 282 του ν. 3852/2010. δ. Σε τοπικό επίπεδο, περιλαμβάνει τις υπηρεσιακές μονάδες άσκησης κοινωνικής πολιτικής και πολιτικών ισότητας των φύλων, σύμφωνα με το άρθρο 97 του ν. 3852/2010, τις Δημοτικές Επιτροπές Ισότητας, καθώς και την Επιτροπή Ισότητας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και το Γραφείο Ισότητας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας που συνιστώνται, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 282 του ν. 3852/2010.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ΓΓΙΦ είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό και την υλο- ποίηση των εθνικών πολιτικών ισότητας για την εξάλειψη των έμφυλων διακρίσεων και την προώθηση της ισότη- τας των φύλων και ιδίως: α) συντάσσει και εφαρμόζει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων («ΕΣΔΙΦ»), έπειτα από δια- βούλευση με γυναικείες και φεμινιστικές οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και άλλους κοι- νωνικούς φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και παρακολουθεί την εφαρμογή του, β) έχει την ευθύνη σύνταξης και υποβολής, ύστερα από έγκριση του εποπτεύοντος Υπουργού, της εθνικής έκθεσης στην επιτροπή CEDAW του ΟΗΕ και παρακο- λουθεί την εφαρμογή των κυρωθεισών από τη Βουλή διεθνών συμβάσεων για την Ισότητα των Φύλων, γ) υποστηρίζει και συντονίζει την ανάπτυξη των δρά- σεων των υπηρεσιών, κεντρικών και περιφερειακών, του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνη- ση, για την προώθηση της Ισότητας των Φύλων, δ) είναι αρμόδια για τον συντονισμό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών και μέτρων πρόληψης και καταπολέμησης κάθε μορφής βίας που καλύπτεται από τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση Κωνσταντινούπολης, που κυρώθηκε με τον ν. 4531/2018, Α΄ 62).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το ΚΕΘΙ, ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που εποπτεύεται από το Υπουργείο Εσωτερι- κών, συντονίζει, προάγει και εκπονεί έρευνες και μελέτες σε θέματα ισότητας των φύλων και υλοποιεί εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα δράσης για τη συμβουλευτική υποστήριξη των γυναικών και την κοινωνική και εργα- σιακή ένταξή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το Εθνικό Συμβούλιο Ισότητας των Φύλων του άρ- θρου 9 του παρόντος.

Άρθρο 5Τροποποίηση του άρθρου 75 παρ. Ι του ν. 3463/2006 -

Αρμοδιότητες Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για την προώθηση της ισότητας των φύλων Στην παρ. Ι του άρθρου 75 του ν. 3463/2006 («Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» - Α΄ 114), προστίθεται υποπερίπτωση 35 ως εξής: «35. Η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισμός και η εφαρμογή προγραμμάτων προώθησης της ισότητας των φύλων, σύμφωνα με τις πολιτικές της ΓΓΙΦ και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων και πρωτοβουλιών για την προώθηση της ισότητας των φύ- λων εντός των διοικητικών τους ορίων, καθώς και την εφαρμογή του εργαλείου της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες», με την υλοποίηση των δεσμεύσεων που διατυπώνονται σε αυτή για την προώθηση της αρχής της ισότητας των φύλων.».

Άρθρο 6Προσθήκη άρθρου 70Α στον ν. 3852/2010 (Α΄ 87)

Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Στον ν. 3852/2010, προστίθεται άρθρο 70Α ως εξής: «Άρθρο 70Α Δημοτική Επιτροπή Ισότητας 1. Σε κάθε δήμο συνιστάται Δημοτική Επιτροπή Ισό- τητας, η οποία είναι συμβουλευτικό, προς το δημοτικό συμβούλιο, όργανο με τις εξής αρμοδιότητες: α) σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, συμμετέχει και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του δήμου, εισηγείται και συμμετέ- χει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο, β) διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμό- δια όργανα του δήμου, τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοι- νωνικής ζωής, γ) συνεργάζεται με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότη- τας των Φύλων, τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσια- κές μονάδες του δήμου και με δομές και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θε- μάτων ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των γυναι- κών σε τοπικό επίπεδο, δ) συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της ΓΓΙΦ για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυ- ναικών, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών. 2. Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας συγκροτείται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και αποτελείται από τα εξής μέλη: α. Έναν (1) Αντιδήμαρχο ή εντεταλμένο ή δημοτικό/ή σύμβουλο ως Πρόεδρο. β. Έναν (1) δημοτικό/ή σύμβουλο των λοιπών παρα- τάξεων του δημοτικού συμβουλίου. γ. Έναν (1) υπάλληλο της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή της Υπηρεσιακής Μονάδας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολι- τικών Ισότητας των Φύλων του δήμου. δ. Έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του δήμου. ε. Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού επαγγελματικού/εμπο- ρικού συλλόγου ή συνεταιριστικής οργάνωσης. στ. Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού γυναικείου/φεμινι- στικού συλλόγου/φεμινιστικής οργάνωσης ή μη κυβερ- νητικής οργάνωσης με δράση στα θέματα της ισότητας των φύλων. ζ. Δύο (2) εμπειρογνώμονες δημότες με ισότιμη εκ- προσώπηση των φύλων. Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν για τη συμμετο- χή τους σε αυτή κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίζονται ο τρόπος επιλογής των μελών, η λειτουργία της και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την οργάνωση της Επιτροπής.» .

Άρθρο 7Τροποποίηση του άρθρου 186 του ν. 3852/2010

Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας – Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας σε Περιφέρεια Η παρ. VI του άρθρου 186 του ν. 3852/2010, αντικα- θίσταται ως εξής: «VI. 1. Σε κάθε περιφέρεια συνιστάται Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, η οποία συγκροτείται με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου και αποτελεί- ται από τα εξής μέλη: α) τον αρμόδιο θεματικό Αντιπεριφερειάρχη ή εντε- ταλμένο περιφερειακό σύμβουλο, ως Πρόεδρο, όπως ορίζεται από τον οικείο Περιφερειάρχη, β) έναν (1) εκπρόσωπο των δήμων της περιφέρειας, που υποδεικνύεται από την οικεία Περιφερειακή Ένωση Δήμων και είναι μέλος Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας δήμου της οικείας περιφέρειας, γ) έναν (1) υπάλληλο της υφιστάμενης υπηρεσιακής μονάδας άσκησης κοινωνικής πολιτικής και πολιτικών ισότητας των φύλων ή του αυτοτελούς Γραφείου Ισό- τητας ή της Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας ή Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρι- μνας ή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της οικείας περιφέρειας, δ) έναν (1) κοινό εκπρόσωπο των επαγγελματικών επιμελητηρίων της οικείας περιφέρειας, ε) έναν (1) εκπρόσωπο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), η οποία εδρεύει στην έδρα της περιφέρειας, στ) έναν (1) κοινό εκπρόσωπο των Ανωτάτων Εκπαι- δευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της οικείας περιφέρειας, ζ) έναν (1) κοινό εκπρόσωπο των δικηγορικών συλλό- γων, της οικείας περιφέρειας, η) έναν (1) εκπρόσωπο αντιπροσωπευτικής γυναικεί- ας/φεμινιστικής οργάνωσης ή μη κυβερνητικής οργάνω- σης με δράση στα θέματα της ισότητας των φύλων, της περιφέρειας που υποδεικνύεται από αυτή και θ) έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Ισό- τητας των Φύλων που υποδεικνύεται από τον Γενικό Γραμματέα Ισότητας των Φύλων. Τα μέλη των υποπεριπτώσεων β΄ έως και θ΄ ορίζονται με τους αναπληρωτές τους. Οι εκπρόσωποι των υπο- περιπτώσεων δ΄, στ΄ και ζ΄ της παρούσας περίπτωσης ορίζονται με κοινή επιστολή των προέδρων των φορέων ή των πρυτάνεων αντίστοιχα. Ο μη ορισμός των μελών των περιπτώσεων του προηγούμενου εδαφίου δεν κω- λύει τη συγκρότηση και τη λειτουργία της Επιτροπής. Χρέη γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής Ισό- τητας των Φύλων εκτελεί υπάλληλος της περιφέρειας, ο οποίος ορίζεται από τον Περιφερειάρχη. Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν για τη συμμετο- χή τους σε αυτή κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση. 2. Η περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων έχει τις εξής αρμοδιότητες: α. λαμβάνει υπόψη τις πολιτικές της Γενικής Γραμμα- τείας Ισότητας των Φύλων και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων, με σκοπό την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές της περιφέρειας, β. εισηγείται και συμμετέχει στην κατάρτιση περιφε- ρειακού σχεδίου ισότητας, γ. διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρ- μόδια όργανα της περιφέρειας τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής, δ. συνεργάζεται με τις Δημοτικές Επιτροπές Ισότητας, τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της περιφέρειας, με το Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας της περιφέρειας, καθώς και με λοιπές δομές και συλλογικότητες που δραστηριο- ποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των γυναικών, ε. εισηγείται προς το περιφερειακό συμβούλιο την ένταξη έργων στις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων Περι- φέρειας (Σ.Α.Ε.Π.) που προωθούν τα ανωτέρω μέτρα και τις σχετικές δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης των πολιτών, στ. συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της ΓΓΙΦ για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, στην περιφέρεια, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών, ζ. επιδιώκει τη διασφάλιση και προώθηση της ισότητας των φύλων και την εξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων μέσα από δράσεις επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης πολιτών της περιφέρειας. 3. Σε κάθε περιφέρεια συνιστάται Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Περιφε- ρειάρχη. Το Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας στελεχώνεται από δύο (2) τουλάχιστον υπαλλήλους της περιφέρειας με απόφα- ση του Περιφερειάρχη και έχει τις εξής αρμοδιότητες: α) συλλέγει και επεξεργάζεται τα στοιχεία που αφο- ρούν την ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων στις πολιτικές, στις δράσεις και στα προγράμματα της πε- ριφέρειας, β) αποτιμά τις πολιτικές και τις δράσεις της περιφέρει- ας για την εξάλειψη των διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και καταρτίζει σχετική έκθεση την οποία ο Περιφερειάρχης υποβάλλει τον Δεκέμβριο κάθε έτους προς το περιφερειακό συμ- βούλιο, γ) συνεργάζεται με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισό- τητας των Φύλων, δ) διασφαλίζει τη συνεργασία των υπηρεσιών της περιφέρειας με την ΓΓΙΦ, ώστε να διευκολύνεται σε πε- ριφερειακό επίπεδο η ανάπτυξη των δράσεων και των προγραμμάτων που άπτονται των πολιτικών της ΓΓΙΦ και των κατευθύνσεων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων, όπως διαμορφώνονται κάθε φορά.».

Άρθρο 8Τροποποίηση του άρθρου 282 του ν. 3852/2010

Αυτοτελή Γραφεία Ισότητας των Φύλων σε ΕΝ.ΠΕ. και Κ.Ε.Δ.Ε. Στο άρθρο 282 του ν. 3852/2010, προστίθεται παρά- γραφος 13Α ως εξής: «13Α. Στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και στην Ένωση Περιφερειών, μπορεί να συσταθούν Αυτοτελή Γραφεία Ισότητας των Φύλων, τα οποία έχουν τις εξής αρμοδιότητες: α) ενημερώνουν τα δημοτικά και περιφερειακά συμ- βούλια, για τη συγκρότηση της Περιφερειακής και της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, αντίστοιχα, β) συνεργάζονται με τους δήμους και τις περιφέρει- ες, με σκοπό την ανάδειξη και υλοποίηση σχεδίων και δράσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για την ισότητα των φύλων, γ) συνεργάζονται με τις αρμόδιες υπηρεσίες δήμων και περιφερειών για την κατάρτιση τοπικού και περιφερει- ακού σχεδίου δράσης για προώθηση της ισότητας των φύλων στην απασχόληση, δ) συνεργάζονται με τις αιρετές και υποψήφιες αιρετές γυναίκες της τοπικής αυτοδιοίκησης για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασιών με τους φορείς της αυτοδιοίκησης με σκοπό την ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των γυναικών στη λήψη αποφάσεων στην τοπική αυτοδι- οίκηση, ε) ενημερώνουν τις γυναίκες για τις δράσεις των Γρα- φείων Ισότητας, της ΓΓΙΦ και άλλων φορέων που δρα- στηριοποιούνται σε θέματα ισότητας των φύλων. Το Γραφείo Ισότητας των Φύλων της ΕΝ.ΠΕ. και της Κ.Ε.Δ.Ε., στελεχώνεται το καθένα με δύο (2) τουλάχιστον υπαλλήλους των περιφερειών και των δήμων αντίστοιχα. Για τη στελέχωση των Γραφείων Ισότητας είναι δυνατή η μετάταξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Συ- στήματος Κινητικότητας του ν. 4440/2016 (Α΄224), όπως ισχύει ή η απόσπαση υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατά- ξεις της παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 3801/2009 (Α΄163).».

Άρθρο 9Εθνικό Συμβούλιο Ισότητας των ΦύλωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συνιστάται συλλογικό συμβουλευτικό γνωμοδοτικό όργανο με την ονομασία «Εθνικό Συμβούλιο Ισότητας των Φύλων» (ΕΣΙΦ), το οποίο υπάγεται στη ΓΓΙΦ και έχει τις εξής αρμοδιότητες: α) διεξάγει διαβούλευση με γυναικείες οργανώσεις και οργανώσεις που προωθούν την ισότητα των φύλων, κοινωνικούς φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, εκπροσώπους των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και εκπρο- σώπους ανεξάρτητων αρχών με σκοπό την υποβολή προτάσεων προς τη ΓΓΙΦ για την υιοθέτηση πολιτικών και δράσεων που προωθούν την ισότητα των φύλων, β) αξιολογεί και αποτιμά τις υφιστάμενες πολιτικές ισότητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το ΕΣΙΦ είναι ενδεκαμελές, συγκροτείται με από- φαση του Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται από τα εξής μέλη: α) τον Γενικό/Γραμματέα Ισότητας των Φύλων, ως Πρόεδρο, β) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τον αναπληρωτή του, γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με τον αναπληρωτή του, δ) δύο (2) μέλη διδακτικού – ερευνητικού προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. με ειδίκευση στις σπουδές φύλου, ε) έναν (1) εκπρόσωπο του ΚΕΘΙ, στ) τους Προέδρους των Επιτροπών Ισότητας της Κ.Ε.Δ.Ε. και της ΕΝ.ΠΕ., ζ) ένα (1) πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας σε αντικείμενο σχετικό με την ισότητα των φύλων και την έμφυλη βία, η) δύο (2) εκπροσώπους γυναικείων ή φεμινιστικών οργανώσεων με εναλλαγή αυτών σε κάθε επόμενη συ- γκρότηση ώστε να εκπροσωπούνται εκ περιτροπής δια- φορετικές γυναικείες ή φεμινιστικές οργανώσεις. Το EΣΙΦ συνέρχεται τακτικά δύο (2) φορές το χρόνο και έκτακτα, όποτε κρίνεται απαραίτητο και η θητεία του είναι τριετής. Τα μέλη του ΕΣΙΦ δεν λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτό κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το ΕΣΙΦ υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες της ΓΓΙΦ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο ΕΣΙΦ συμμετέχουν ή προσκαλούνται κατά πε- ρίπτωση στελέχη και εκπρόσωποι των κεντρικών, περι- φερειακών και τοπικών υπηρεσιών και φορέων, καθώς και ακαδημαϊκοί, εμπειρογνώμονες, ειδικοί επιστήμονες, πρόσωπα από την Ελλάδα ή χώρες του εξωτερικού, με εγνωσμένο κύρος και εξειδίκευση σε θέματα ισότητας των φύλων και ειδικά θέματα φύλου (έμφυλη βία, ένταξη της διάστασης του φύλου/gender mainstreaming κ.λπ.).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το ΕΣΙΦ συνεργάζεται με τις αρμόδιες διαρκείς, ειδι- κές ή μόνιμες Επιτροπές και Υποεπιτροπές του Κοινοβου- λίου, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο από τις Επιτροπές και Υποεπιτροπές για την υποβοήθηση του έργου του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζο- νται ο τρόπος λειτουργίας του ΕΣΙΦ, η δυνατότητα σύ- στασης υποομάδων εργασίας κατά περίπτωση, η γραμ- ματειακή υποστήριξη των εργασιών του, η εκπόνηση εκθέσεων, η τήρηση πρακτικών κατά τις συνεδριάσεις, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη συγκρότηση και λειτουργία του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Άρθρο 10Δράσεις σε επίπεδο Υπουργείων για την ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας των φύλων και της διάστασης του φύλου στις δημόσιες πολιτικέςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τον σκοπό της ενσωμάτωσης της αρχής της ισό- τητας των φύλων και της ένταξης της διάστασης του φύλου στις δημόσιες πολιτικές, κάθε Υπουργείο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του: α. παρουσιάζει υποχρεωτικά και σε ετήσια βάση δρά- σεις, μέτρα και προγράμματα σχετικά με τον σκοπό του παρόντος και ιδίως, αναρτά στον ιστότοπό του, σε ετήσια βάση, και μία τουλάχιστον φορά κατ’ έτος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, έκθεση προόδου για τα θέματα εξάλειψης των διακρίσεων με βάση το φύλο. Στην έκ- θεση παρουσιάζονται και αξιολογούνται τα μέτρα και οι δράσεις που έχουν αναληφθεί και τα αποτελέσματά τους. Οι εκθέσεις προόδου διαβιβάζονται στο Τμήμα Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ). Η τελευταία, τηρεί σχετικό αρχείο, το οποίο αξιοποιεί για τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου για την ισότητα των φύλων, β. υιοθετεί ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες για τα θέματα φύλου, όπως αυτοί καθορίζονται από διεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά όργανα, για την αξιολόγηση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στα σχετικά μέτρα και στις ασκούμενες πολιτικές, γ. συμπεριλαμβάνει υποχρεωτικά στην ανάλυση συ- νεπειών ρυθμίσεων κάθε σχεδίου νόμου, προσθήκης ή τροπολογίας, καθώς και κανονιστικής απόφασης, έκθεση αξιολόγησης των επιπτώσεων με βάση το φύλο. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορεί να καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή της περίπτωσης β΄.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

To πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4048/2012 (Α΄ 34), αντικαθίσταται ως εξής: «1. α) Κάθε σχέδιο νόμου, προσθήκη ή τροπολογία, καθώς και κανονιστική απόφαση μείζονος οικονομικής ή κοινωνικής σημασίας συνοδεύεται από ανάλυση συ- νεπειών ρυθμίσεων, στην οποία περιλαμβάνονται και η τεκμηρίωση της τήρησης των αρχών του άρθρου 2, τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α΄ έως δ΄ του άρθρου 4, η αξιολόγηση των επιπτώσεων με βάση το φύλο, καθώς και οι ενδεχόμενες συνέπειες στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη των νησιών.».

Άρθρο 11Η ένταξη της διάστασης του φύλου στους προϋπολογισμούςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στους προϋπολογισμούς των Υπουργείων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανή- κουν στη Γενική Κυβέρνηση, αποτυπώνεται η διάσταση του φύλου κατά την κατάρτιση αυτών, καθώς και στις δράσεις που τους συνοδεύουν. Για τον σκοπό του προ- ηγούμενου εδαφίου κάθε Υπουργείο αποστέλλει για το ίδιο και για τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, ένα (1) μήνα μετά την κατάρτιση και έγκριση του προϋπολογισμού των φορέων του προηγούμενου εδαφίου, έκθεση στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία που συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών του παρόντος, καθώς και τα σχέδιά τους για το επόμενο έτος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κάθε φορέας της παραγράφου 1 μεριμνά για την επιμόρφωση των στελεχών που ασχολούνται με την κατάρτιση των οικείων προϋπολογισμών και δράσεων. Το έργο της επιμόρφωσης υποστηρίζεται από τη ΓΓΙΦ, το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.). Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μπορεί να καθορίζονται το περιεχόμενο, ο τρόπος, η διάρκεια, η διαδικασία της επιμόρφωσης, ο τρόπος συνεργασίας των οικείων φο- ρέων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσω- τερικών, η οποία εκδίδεται μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ρυθμίζονται, συμπληρω- ματικά προς την εγκύκλιο που εκδίδεται , σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), οι λεπτομέρειες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού που αφορά τις πιστώσεις της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό και εξειδικεύεται η μέθοδος αποτύπωσης της διάστασης του φύλου.

Άρθρο 12Ένταξη της διάστασης του φύλου στη σύνταξη των διοικητικών εγγράφων

Απαγορεύεται η χρήση διατυπώσεων που υποκρύ- πτουν ή εμπεριέχουν έμφυλη διάκριση, κατά τη σύνταξη των διοικητικών εγγράφων.

Άρθρο 13Τήρηση στατιστικών στοιχείων

Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιω- τικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στη Γενική Κυβέρ- νηση, συλλέγουν και τηρούν υποχρεωτικά στατιστικά στοιχεία με βάση το φύλο για τους τομείς ευθύνης τους. Τα στοιχεία αυτά αποστέλλονται, σε ετήσια βάση, και μία τουλάχιστον φορά κατ’ έτος, στο Τμήμα Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της ΓΓΙΦ. Η τελευταία τηρεί σχετικό αρχείο το οποίο αξι- οποιείται για τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων.

Άρθρο 14Πειθαρχικό Δίκαιο

Η περίπτωση ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), αντικαθίσταται ως εξής: «ζ) η παραβίαση της αρχής της ισότητας, των ίσων ευ- καιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης, σύμφωνα με τον ν. 3896/2010, και η χρήση γλώσσας έμφυλης διάκρισης, κατά την άσκηση των καθηκόντων.».

Άρθρο 15Ποσοστό υποψηφίων κατά φύλο στις βουλευτικές εκλογές και στις εκλογές για την ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού ΚοινοβουλίουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 34 του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57), αντικαθίσταται ως εξής: «Για την ανακήρυξη των εκλογικών συνδυασμών αυτοτελών κομμάτων, συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων και ανεξαρτήτων, ο αριθμός των υποψήφιων Βουλευτών, από κάθε φύλο, πρέπει να ανέρχεται σε πο- σοστό τουλάχιστον ίσο με το 40% του συνολικού αριθ- μού των υποψηφίων τους, αντιστοίχως, ανά εκλογική περιφέρεια. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τις επόμενες εκλογές.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4255/2014 (Α΄11), αντικαθίσταται ως εξής: «Για την ανακήρυξη των εκλογικών συνδυασμών κομ- μάτων ή συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων, ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 40% του συνολικού αριθμού των υποψηφίων τους, αντιστοίχως.».

Άρθρο 16Συγκρότηση συλλογικών οργάνων με βάση το ποσοστό υποψηφίων κατά φύλοΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2839/2000 (Α΄ 196), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Συγκρότηση συλλογικού οργάνου των περιπτώσεων α΄ και β΄ χωρίς την τήρηση των προϋποθέσεων του πα- ρόντος άρθρου δεν είναι νόμιμη, εκτός των περιπτώσε- ων συλλογικών οργάνων των οποίων τα μέλη εν μέρει ή στο σύνολό τους ορίζονται ως εκ της θέσεως αυτών (ex officio) ή προέρχονται από εκλογή ή ορίζονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα εποπτευόμενα από αυτό νομικά πρόσωπα λόγω αποδεδειγμένης ανεπάρ- κειας ικανού αριθμού προσώπων του ετέρου φύλου.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ισχύς της παραγράφου 1 αρχίζει μετά το πέρας της τρέχουσας θητείας των συλλογικών οργάνων που προβλέπονται στο άρθρο 6 του ν. 2839/2000.

Άρθρο 17Προώθηση της ισότητας των φύλων μέσα από την εκπαίδευση και τη μαθησιακή διαδικασίαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο πλαίσιο του σκοπού της, η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση συμβάλλει στην προώθη- ση της ισότητας των φύλων. Η διάσταση του φύλου, με γνώμονα την ισότητα των φύλων, εντάσσεται στην εκ- παιδευτική, εν γένει, διαδικασία και ιδίως: α) στο περιεχόμενο και στη γλώσσα των προγραμμά- των σπουδών, εγχειριδίων και κάθε άλλου είδους διδα- κτικού μέσου, β) στο περιεχόμενο των δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού με την ισότιμη ενθάρρυνση μη στε- ρεοτυπικών επιλογών σταδιοδρομίας από τους εκπαι- δευόμενους/τις εκπαιδευόμενες, γ) στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση σχετικών προ- γραμμάτων ευαισθητοποίησης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, για την εξάλειψη κάθε είδους διάκρισης λόγω φύλου, ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προ- σανατολισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) μερι- μνούν για την προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και σε όλες τις διαδικασίες της ακαδημαϊκής ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13).

Άρθρο 18Ένταξη της διάστασης του φύλου στη δημόσια υγείαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η διοίκηση οφείλει να εντάσσει τη διάσταση του φύλου στη διαδικασία του σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης των δημόσιων πολιτικών για τη σωματική και ψυχική υγεία. Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύ- λου στην υγεία περιλαμβάνει την έρευνα, τον σχεδιασμό των υπηρεσιών και την εκπαίδευση του εργαζόμενου προσωπικού στις δομές με βάση το φύλο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η διοίκηση μεριμνά για την προώθηση της έρευνας για την υγεία των φύλων με βάση τις καταγεγραμμένες και επιστημονικά τεκμηριωμένες ανάγκες τους και επιδι- ώκει την ισότιμη συμμετοχή των φύλων σε όλα τα ερευ- νητικά προγράμματα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 2, το Υπουργείο Υγείας, η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, οι Υγειονομικές Περιφέρειες, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία σε συνεργασία με τη ΓΓΙΦ, το ΚΕΘΙ, καθώς και κάθε άλλος δημόσιος φορέας που δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας: α) μεριμνούν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, για τη συλλογή και οργανωμένη καταγραφή των ιατρικών δεδομένων, των δεικτών υγείας του πληθυσμού και την ανάλυση των στατιστικών με βάση το φύλο, σύμφωνα και με τη διεθνή εμπειρία, με σκοπό να προσδιοριστεί το ακριβές επιδημιολογικό προφίλ των φύλων, β) εντάσσουν τη διάσταση του φύλου στο μηχανισμό και τις διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων σχετικών με το επίπεδο υγείας και νοσηρότητας, τους πα- ράγοντες που επηρεάζουν την υγεία του πληθυσμού σε εθνική εμβέλεια, την καταγραφή των αναγκών των ευπα- θών κοινωνικά ομάδων πληθυσμού και των πληθυσμών που διαβιώνουν υπό συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού, γ) μεριμνούν για την ευαισθητοποίηση και επιμόρφω- ση του προσωπικού των υγειονομικών φορέων όλων των βαθμίδων, δ) μπορεί να συνδιαμορφώνουν και να υλοποιούν επιμορφωτικά προγράμματα, για τους σκοπούς των πε- ριπτώσεων α΄ έως γ΄.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο θεσμός των «Διαμεσολαβητών Υγείας (Δ.Υ)», σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν.  4368/2016 (Α΄ 21), αξιοποιείται με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις κρατικές δομές και υπηρεσίες υγείας μονογονεϊκών οικογενειών με μόνο γονέα τη μητέρα, κακοποιημένων γυναικών, γυναικών θυμάτων παράνομης διακίνησης και διεθνικής σωματεμπορίας, γυναικών προσφύγων και μεταναστριών, γυναικών που ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες, εφήβων μητέρων, γυναικών τρίτης ηλικίας, απο- φυλακισμένων γυναικών με σοβαρά προβλήματα υγείας, άστεγων γυναικών ή γυναικών που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας.

Άρθρο 19Χορήγηση ειδικής άδειαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 50 του ν. 3528/2007, προστίθεται παρά- γραφος 8 ως εξής: «8. Στις υπαλλήλους στις οποίες εφαρμόζονται μέ- θοδοι ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής του ν. 3305/2005 (Α΄ 17) χορηγείται άδεια επτά (7) εργάσιμων ημερών με πλήρεις αποδοχές, ύστερα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού και του διευθυντή μονάδας ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.).».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 57 του ν. 3584/2007, προστίθεται παρά- γραφος 8 ως εξής: «8. Στις υπαλλήλους στις οποίες εφαρμόζονται μέ- θοδοι ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής του ν. 3305/2005 χορηγείται άδεια επτά (7) εργάσιμων ημε- ρών με πλήρεις αποδοχές, ύστερα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού και του διευθυντή μονάδας ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.).».

Άρθρο 20Φύλο και Κοινωνική Αλληλεγγύη

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και οι αρμόδιοι φορείς, σε συ- νεργασία με τη ΓΓΙΦ και το ΚΕΘΙ: α) εντάσσουν τη διάσταση του φύλου στις φάσεις σχε- διασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης των δημόσιων πολιτικών για την κοινωνική αλληλεγγύη, στοχεύοντας στην εξάλειψη, όχι μόνο των συνεπειών αλλά και των παραγόντων που οδηγούν στη δημιουργία φαινομένων φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, ιδίως του γυναι- κείου φύλου, β) σχεδιάζουν και εκπονούν μία φορά κατ’ έτος προ- γράμματα κοινωνικής προστασίας, τα οποία επικεντρώ- νονται ιδίως στην ενίσχυση ευπαθών ομάδων γυναικών και στην αύξηση των δυνατοτήτων τους για τον σκοπό της ενσωμάτωσης ή επανένταξής τους στο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΒΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Άρθρο 21Επιβράβευση των επιχειρήσεων για την ανάπτυξη δράσεων προώθησης της ουσιαστικής ισότητας των φύλωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η ΓΓΙΦ επιβραβεύει τις επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που διακρίνονται για την εφαρμο- γή πολιτικών ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών των εργαζόμενων γυναικών και ανδρών, με τη χορήγηση «Σήματος Ισότητας.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για την απονομή του σήματος λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ άλλων κριτηρίων, η ίση αμοιβή για ίσης αξίας εργασία, η ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στις διευθυντικές θέσεις ή σε επαγγελματικές και επιστη- μονικές ομάδες που συγκροτούνται στην επιχείρηση, η ισότητα στην επαγγελματική εξέλιξη, η τήρηση της εργατικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία της μη- τρότητας, η εφαρμογή σχεδίων ισότητας ή άλλων και- νοτόμων μέτρων προώθησης της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, καθώς και η διαφήμιση για την προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών της οικείας επιχείρησης κατά τρόπο που συμβάλει στην πρόληψη της έμφυλης βίας και αποθαρρύνει τη βία κατά των γυναικών και τον σεξισμό. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστε- ρα από εισήγηση της ΓΓΙΦ, καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και η διάρκεια ισχύος του Σήματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Oι επιχειρήσεις στις οποίες απονεμήθηκε το «Σήμα Ισότητας» από τη ΓΓΙΦ αποστέλλουν υποχρεωτικά, μία φορά κατ’ έτος, σε αυτή απολογιστική έκθεση δράσεων σχετικών με την ουσιαστική ισότητα των φύλων. Η ΓΓΙΦ παρακολουθεί και αξιολογεί κατά πόσον οι επιχειρήσεις που βραβεύθηκαν εξακολουθούν να εφαρμόζουν τις πο- λιτικές της ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών έναντι των εργαζόμενων γυναικών και ανδρών και, σε αντίθετη περίπτωση, τους αφαιρεί το Σήμα Ισότητας. Η ΓΓΙΦ δη- μοσιοποιεί κάθε έτος τον κατάλογο των επιχειρήσεων που είναι κάτοχοι του Σήματος και αναρτά τον κατάλογο στον ιστότοπό της.

Άρθρο 22Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 3996/2011 (A΄ 170) και του άρθρου 2 του ν. 3896/2010 (A΄207)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η υποπερίπτωση εε΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170), αντικαθίσταται ως εξής: «εε. της νομοθεσίας για την προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, καθώς και της καταπολέμησης δια- κρίσεων με βάση το φύλο, την ταυτότητα φύλου και τον σεξουαλικό προσανατολισμό, στον τομέα της απασχό- λησης και της εργασίας.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι περιπτώσεις α΄, β΄ και δ΄ του άρθρου 2 του ν. 3896/2010 (A΄ 170), αντικαθίστανται ως εξής: «α. “άμεση διάκριση”: κάθε πράξη ή παράλειψη που αποκλείει ή θέτει σε εμφανώς μειονεκτική θέση τα πρό- σωπα λόγω φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, καθώς και κάθε εντολή, παρότρυνση ή συστηματική ενθάρρυνση προσώπων να προβαίνουν σε δυσμενή ή άνιση μεταχείριση άλλων λόγω φύλου.», «β. “έμμεση διάκριση”: κάθε πράξη ή παράλειψη που θέτει σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση τα πρόσωπα λόγω φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, δυνάμει μιας ουδέτερης εκ πρώτης όψης διάτα- ξης, κριτηρίου ή πρακτικής, εκτός αν αυτή η διάταξη, το κριτήριο ή η πρακτική δικαιολογείται αντικειμενικά από νόμιμο σκοπό και τα μέσα για την επίτευξη του εν λόγω σκοπού είναι πρόσφορα και αναγκαία.», «δ. “σεξουαλική παρενόχληση”: οποιαδήποτε μορφή ανεπιθύμητης λεκτικής, ψυχολογικής ή σωματικής συ- μπεριφοράς σεξουαλικού χαρακτήρα, με αποτέλεσμα την προσβολή της προσωπικότητας ενός προσώπου, ιδίως με τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευ- τελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος γύρω από αυτό. Διατάξεις που προβλέπουν κυρώσεις για την επίδειξη τέτοιας συμπεριφοράς εφαρμόζονται ως ισχύουν.».

Άρθρο 23Έννομη Προστασία

Στο άρθρο 622 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, προστί- θεται περίπτωση 4 ως εξής: «4) να παρεμβαίνουν υπέρ διαδίκου, ο οποίος ασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την τήρηση της αρχής της ίσης μεταχεί- ρισης των φύλων και την καταπολέμηση των διακρίσε- ων με βάση το φύλο στην εργασία και ιδίως από τον ν. 3896/2010 (Α΄ 207), σε οποιοδήποτε στάδιο της δίκης και στην κατ’ αναίρεση δίκη, εφόσον η διαφορά δικάζεται κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών.».

Άρθρο 24Μέτρα για την προώθηση της ισότητας των φύλων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στη διαφήμιση και στις αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου ΡαδιοτηλεόρασηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έντυπα ή ηλεκτρονι- κά, και η διαφήμιση μεριμνούν για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων με την προβολή μιας ισότιμης και απαλλαγμένης από έμφυλα στερεότυπα εικόνας για τα άτομα, ιδίως: α. στους κώδικες δεοντολογίας που καταρτίζονται από παράγοντες της δημόσιας επικοινωνίας, σε συμβάσεις αυτοδέσμευσης που συνάπτονται από αυτούς, καθώς και στους κανόνες αυτορρύθμισης που θεσπίζονται και εγκρίνονται από τις αρμόδιες αρχές, υιοθετούνται υπο- χρεωτικά ρυθμίσεις που αποβλέπουν στην πραγμάτωση της αρχής της ισότητας των φύλων και στην εξάλειψη του σεξισμού και των στερεοτύπων λόγω φύλου, ταυ- τότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού στον χώρο δραστηριοποίησής τους. Οι παράγοντες που δρα- στηριοποιούνται στον χώρο της δημόσιας επικοινωνίας διαβιβάζουν μία φορά κατ’ έτος έκθεση σχετική με την υιοθέτηση των ρυθμίσεων του προηγούμενου εδαφίου στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών, β. η ΕΡΤ Α.Ε. και οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί και ραδιοφω- νικοί σταθμοί, ανεξαρτήτως του μέσου εκπομπής τους, εξασφαλίζουν, μέσω των προγραμμάτων τους, την ισό- τιμη προβολή της παρουσίας του γυναικείου φύλου σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, οικονομικής, πολιτι- στικής και πολιτικής ζωής της χώρας. Στις εκπομπές λό- γου, τέχνης, πολιτισμού και αθλητισμού που εντάσσονται στο ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματός, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, λαμβάνεται μέριμνα, ώστε να συμπεριλαμβάνονται θεματικές που συμβάλλουν στην προώθηση της ισότητας των φύλων, στον εντοπισμό και άρση των διακρίσεων, καθώς και στην καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων, γ. κατά την αναπαραγωγή διαφημιστικών, τηλεοπτι- κών ή ραδιοφωνικών μηνυμάτων απαγορεύεται η χρήση λόγου που εμπεριέχει έμφυλη διάκριση, καθώς και κάθε αναφορά με αντίστοιχη λεκτική ή άλλη συμπεριφορά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης προβαίνει στην έκδοση οδηγιών για την ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας των φύλων και της μη διάκρισης λόγω φύλου, ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού στα μεταδιδόμενα προγράμματα των ραδιοτηλεοπτικών φορέων, ανεξαρτήτως μέσου εκπομπής τους, και ιδίως για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της παραγράφου 1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Αν οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς παραβιάζουν τις υποχρεώσεις των διατάξεων του παρόντος, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης επιβάλλει κυρώσεις, σύμ- φωνα με το άρθρο 4 του ν. 2328/1995 (Α΄ 159).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στην Έκθεση Πεπραγμένων, την οποία καταρτίζει κάθε έτος το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, συ- μπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά κεφάλαιο με αντικείμενο την παρακολούθηση της εφαρμογής των διατάξεων του Μέρους Πρώτου του παρόντος, από τους ραδιοτηλεο- πτικούς φορείς και την έκδοση σχετικών οδηγιών και συστάσεων, για τον σκοπό αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Άρθρο 25Συμβουλευτικά Κέντρα ΓυναικώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στη Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) του Υπουργείου Εσωτερικών, στα νομικά πρόσωπα με αντικείμενο θέματα ισότητας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εσωτερικών, στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και στα νομικά πρόσωπα αυτών μπορεί να συνιστάται οργανική μονάδα, με τον τίτλο «Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών», με αρμοδιότητες την παροχή: α) υπηρεσιών ενημέρωσης και εξειδικευμένης πληροφόρησης σε θέματα ισότητας των φύλων, β) υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης, γ) συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληρο- φόρησης για τα δικαιώματα των γυναικών θυμάτων βίας και γυναικών που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις, δ) υπηρεσιών παραπομπής ή συνοδείας των θυμάτων σε ξενώνες φιλοξενίας, σε δικαστικές και σε δημόσιες αρχές, ε) νομικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με τους δικηγορι- κούς συλλόγους σε γυναίκες θύματα βίας και πολλαπλών διακρίσεων και στ) εργασιακής συμβουλευτικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών υπάγεται: α) στην αρμόδια Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της Γ.Γ.Ι.Φ., όταν έχει συστα- θεί στην υπηρεσία αυτή, β) στη διεύθυνση που ασκεί αρμοδιότητες κοινωνικής προστασίας ή κοινωνικής υπη- ρεσίας, όταν έχει συσταθεί στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών. Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών στελεχώνεται κατ’ ελάχιστον από: α) έναν (1) κοινωνικό λειτουργό κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, β) έναν (1) ψυ- χολόγο κατηγορίας ΠΕ, γ) έναν (1) κοινωνιολόγο κατηγο- ρίας ΠΕ, δ) έναν (1) νομικό κατηγορίας ΠΕ και ε) έναν (1) διοικητικό κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή διοικητικό γραμματέα κατηγορίας ΔΕ, οι οποίοι απασχολούνται είτε με σχέση δημοσίου δικαίου είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για τη σύσταση και στελέχωση των Συμβουλευτικών Κέντρων Γυναικών τα αρμόδια όργανα προβαίνουν στις απαραίτητες τροποποιήσεις του Οργανισμού του Υπουρ- γείου Εσωτερικών ή των εσωτερικών κανονισμών λει- τουργίας των νομικών προσώπων για θέματα ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών ή των Οργανισμών Εσωτε- ρικής Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, αντίστοιχα.

Άρθρο 26Ξενώνες φιλοξενίας γυναικών - θυμάτων έμφυλης βίας και πολλαπλών διακρίσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και στα νομικά πρόσωπα αυτών και στα νομικά πρόσωπα με αντικείμενο θέματα ισότητας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εσωτε- ρικών, μπορεί να συνιστάται οργανική μονάδα, με τον τίτλο «Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών», με αρμοδιότητα την παροχή ασφαλούς διαμονής σε γυναίκες-θύματα έμφυλης βίας, σε γυναίκες που υφί- στανται πολλαπλές διακρίσεις και στα τέκνα τους μέχρι την ηλικία που προβλέπεται στον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας των Ξενώνων. Ο Ξενώνας υπάγεται στη διεύ- θυνση που ασκεί αρμοδιότητες κοινωνικής προστασίας ή κοινωνικής υπηρεσίας, όταν έχει συσταθεί στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο Ξενώνας στελεχώνεται κατ’ ελάχιστον από: α) έναν (1) κοινωνικό λειτουργό κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, β) έναν (1) κοινωνιολόγο κατηγορίας ΠΕ, γ) έναν (1), ψυχολόγο κα- τηγορίας ΠΕ, δ) έναν (1) παιδαγωγό ή παιδοψυχολόγο κατηγορίας ΠΕ, ε) έναν (1) διοικητικό κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή διοικητικό, γραμματέα κατηγορίας ΔΕ, στ) δύο (2) φύλακες κατηγορίας ΔΕ ή ΥΕ και ζ) έναν (1) γενικών κα- θηκόντων κατηγορίας ΥΕ, οι οποίοι απασχολούνται είτε με σχέση δημοσίου δικαίου είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο Ξενώνας παρέχει ασφαλή διαμονή, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη από εξειδικευμένο επιστημο- νικό προσωπικό και διευκολύνει την πρόσβαση σε νομι- κές συμβουλές με την παραπομπή στα Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών της Γ.Γ.Ι.Φ., των νομικών προσώπων για θέματα ισότητας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εσωτερικών, των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και των νομικών προ- σώπων αυτών. Οι Ξενώνες λειτουργούν καθημερινά, σε εικοσιτετράωρη βάση και καθόλη τη διάρκεια του έτους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στους Ξενώνες παραπέμπονται γυναίκες θύματα έμφυλης βίας, με πρωτοβουλία των Συμβουλευτικών Κέντρων Γυναικών, των κοινωνικών υπηρεσιών των δή- μων και των υπηρεσιών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.). Οι φορείς του προηγούμενου εδαφίου διαβιβάζουν το συντομότερο δυνατόν το ιστο- ρικό των κακοποιημένων γυναικών στο επιστημονικό προσωπικό του οικείου Ξενώνα. Το τελευταίο προβαί- νει στη δημιουργία φακέλου για κάθε περιστατικό και εισηγείται στην αρμόδια υπηρεσία του οικείου Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού την παραμονή ή τη μη παραμονή των γυναικών σε αυτόν, με σκοπό τη λήψη σχετικής απόφασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η διαμονή στον Ξενώνα των γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας και των ανήλικων τέκνων τους μέχρι την ηλικία που προβλέπεται με τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας των Ξενώνων έχει μεταβατικό και προσω- ρινό χαρακτήρα. Η διάρκεια της διαμονής στον Ξενώνα ορίζεται μέχρι τρεις (3) μήνες. Με απόφαση της Ομάδας Διοίκησης Έργου του οικείου Ξενώνα ή της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, έπειτα από σχετική εισήγηση του επιστημονικού προσωπικού του οικείου Ξενώνα η διάρκεια μπορεί να παραταθεί για άλ- λους τρεις (3) μήνες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η χρήση των Ξενώνων και των υπόλοιπων δομών προστασίας παρέχεται και σε αλλοδαπές, ανεξάρτητα από το αν διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα για την παραμονή τους στη χώρα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Για τη σύσταση και στελέχωση των Ξενώνων τα αρ- μόδια όργανα προβαίνουν στις απαραίτητες τροποποιή- σεις των οργανισμών εσωτερικής υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των κανονισμών λειτουργίας των νομικών προσώπων του Υπουργείου Εσωτερικών, αντίστοιχα.

Άρθρο 27Μονάδες επικοινωνιακών μέσων εικοσιτετράωρης πανελλαδικής υποστήριξης - ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ SOS 15900ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων μπορεί να συνιστώνται οργανικές μονάδες για να παρέχουν: α) συνδρομή με τη χρήση κάθε γνωστής μεθόδου επικοι- νωνίας σε εικοσιτετράωρη βάση και καθόλη τη διάρκεια του έτους, για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυ- ναικών και την άμεση ψυχοκοινωνική υποστήριξη των θυμάτων, β) άμεση συμβουλευτική στήριξη στις γυναίκες θύματα βίας, γ) πληροφόρηση για θέματα ισότητας των φύλων, δ) ψυχοκοινωνική συμβουλευτική σε περιστατικά βίας κατά των γυναικών που απαιτούν άμεση ψυχολογι- κή και κοινωνική στήριξη, καθώς και να παραπέμπουν περιστατικά σε Συμβουλευτικά Κέντρα κατά της βίας και σε Ξενώνες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στις υπηρεσιακές μονάδες της παραγράφου 1 μπο- ρεί να απασχολούνται, είτε με σχέση δημοσίου δικαίου είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμέ- νου χρόνου, ψυχολόγοι κατηγορίας ΠΕ, κοινωνιολόγοι κατηγορίας ΠΕ και κοινωνικοί ανθρωπολόγοι κατηγο- ρίας ΠΕ. Για την απασχόληση των ανωτέρω συμβούλων λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη παροχής υποστήριξης από ομιλούντες υποχρεωτικά την ελληνική και την αγγλική γλώσσα και δυνητικά τις γλώσσες γαλλική, ρωσική, αρα- βική και φαρσί. Ο αριθμός των υπαλλήλων της κάθε μο- νάδας καθορίζεται στους αντίστοιχους οργανισμούς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για τη σύσταση και στελέχωση των μονάδων, τα αρμόδια όργανα προβαίνουν στις απαραίτητες τροπο- ποιήσεις του Οργανισμού του Υπουργείου Εσωτερικών.

Άρθρο 28Βάση δεδομένων του Δικτύου Δομών

Κάθε υπηρεσία του Δικτύου Δομών ενημερώνει υπο- χρεωτικά το ηλεκτρονικό σύστημα που τηρείται στη Γ.Γ.Ι.Φ. με τα στοιχεία των γυναικών – θυμάτων έμφυ- λης βίας, στις οποίες παρέχει υπηρεσίες, σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 29Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Μονάδων του ΔικτύουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ισότητας Φύ- λων καταρτίζεται Πρότυπος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας για τις μονάδες του Δικτύου της Γ.Γ.Ι.Φ., των νομικών προσώπων για θέματα ισότητας που επο- πτεύονται από το Υπουργείο Εσωτερικών, των Ο.Τ.Α α΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ). Ο Πρότυπος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας περι- λαμβάνει κατευθύνσεις για όλα τα θέματα αναφορικά με την οργάνωση και τη λειτουργία των μονάδων αρμο- διότητάς τους και ιδίως: α) τις διαδικασίες ένταξης των ωφελουμένων στη δομή, β) την υποδοχή, καταγραφή και εξυπηρέτηση των ωφελουμένων μέσω ηλεκτρονικού συστήματος που εξασφαλίζει τη δυνατότητα συγκέντρωσης στοιχείων για τον αριθμό και τον τρόπο εξυπηρέτησής τους, γ) τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ωφελου- μένων, δ) τη μεθοδολογία οργάνωσης της παροχής των υπη- ρεσιών με έμφαση στον σεβασμό των δικαιωμάτων και των ιδιαίτερων αναγκών κάθε ωφελουμένου, ε) τις διαδικασίες τήρησης αρχείου και ατομικών φακέλων των ωφελουμένων, σύμφωνα με τον ν. 2472/1997 (Α΄ 50) και τον Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ 2016/679), στ) την τήρηση αρχείου κοινωνικών ιστορικών και συ- νεντεύξεων στις περιπτώσεις παροχής συμβουλευτικής δράσης, στο οποίο να πληρούνται οι προδιαγραφές του επιστημονικού απορρήτου, ζ) τις διαδικασίες αξιολόγησης της κατάστασης των ωφελουμένων, η) τη διασύνδεση της δομής με φορείς παροχής υπη- ρεσιών στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής και νομικής υπο- στήριξης, υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής επανένταξης, θ) την αξιοποίηση των πόρων που παρέχονται για τη λειτουργία της δομής και την προσέλκυση πόρων από δωρεές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού εγκρίνεται ο κανονισμός λειτουρ- γίας για τις μονάδες αρμοδιότητάς του και των νομικών προσώπων αυτών, ο οποίος πρέπει να είναι σύμφωνος με τον Πρότυπο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της παραγράφου 1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα χρηματοδότησης και στέγασης των υπηρεσιών του Δικτύου.

Άρθρο 30Ειδικότερα ζητήματα εποπτείας, χρηματοδότησης και εφαρμογήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η επιστημονική εποπτεία όλου του δικτύου των υπηρεσιακών μονάδων και δομών ανήκει στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η εποπτεία και ο έλεγχος λειτουργίας των Ξενώνων για γυναίκες θύματα βίας και πολλαπλών διακρίσεων που λειτουργούν στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύ- ης (ΕΚΚΑ) ανήκει στη Διεύθυνση Κοινωνικών Παρεμβά- σεων του νομικού αυτού προσώπου και στη Διεύθυνση Υπηρεσιών ΕΚΚΑ Θεσσαλονίκης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών, οι Ξενώνες Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών και τα επικοινωνι- ακά μέσα εικοσιτετράωρης πανελλαδικής υποστήριξης -ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ SOS 15900 μπορεί να καλύπτο- νται ως προς τη χρηματοδότησή τους από εθνικούς ή και ευρωπαϊκούς πόρους. Σε περίπτωση συγχρηματοδότη- σης από ευρωπαϊκούς πόρους εφαρμόζονται οι κανό- νες και το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ ή άλλου συναφούς προγράμματος συγχρηματοδότησης ή χρηματοδότησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στη Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) του Υπουργείου Εσωτερικών, στα νομικά πρόσωπα με αντικείμενο θέματα ισότητας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εσωτερικών, στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και στα νομικά πρόσωπα αυτών μπορεί να ενταχθούν δομές που λειτουργούν με συγχρηματοδότηση από κοινοτι- κούς πόρους, έως τις 30.11.2020 και σε κάθε περίπτωση πριν από τη λήξη της συγχρηματοδότησής τους από τα ευρωπαϊκά προγράμματα.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
Άρθρο 31Τροποποιήσεις των άρθρων 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής ΙθαγένειαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελλη- νικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄217), όπως το άρθρο είχε προστεθεί με το άρθρο 1 του ν. 3838/2010 (Α΄49) και τροποποιηθεί με το άρθρο 18 του ν. 3870/2010 (Α΄ 138), αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 παρ.1α του ν. 4531/2018 (Α΄ 62), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) Στην περίπτωση α΄, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση τέκνου με πιστοποιημένη αναπηρία από αρμόδιο δημόσιο φορέα ποσοστού ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, μπορεί να γίνονται αποδεκτά, κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης – αίτησης της παρα- γράφου 2, πιστοποιητικά παροχής υπηρεσιών εξειδικευ- μένης περίθαλψης και παρεμβάσεων ψυχοκοινωνικής ή θεραπευτικής αποκατάστασης. Με απόφαση του Υπουρ- γού Εσωτερικών καθορίζεται η διαδικασία και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του.». β) Στην περίπτωση γ΄ οι λέξεις «της παραγράφου 4» αντικαθίστανται από τις λέξεις «της παραγράφου 2.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄217), όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4332/2015, (Α΄ 76) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του ν. 4452/2017 (Α΄17) και με το άρθρο 31 παρ. 1β του ν. 4531/2018 (Α΄ 62), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) Στο τέλος της παραγράφου 1, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση ανήλικου αλλοδαπού με πιστοποιημέ- νη αναπηρία από αρμόδιο δημόσιο φορέα ποσοστού 80% και άνω, μπορεί να γίνονται αποδεκτά πιστοποι- ητικά παροχής υπηρεσιών εξειδικευμένης περίθαλψης και παρεμβάσεων ψυχοκοινωνικής ή θεραπευτικής απο- κατάστασης για εννέα τουλάχιστον έτη. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζεται η διαδικασία και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του.». β) Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 5 οι λέξεις «της παραγράφου 2» αντικαθίστανται από τις λέξεις «της παρ. 1.».

Άρθρο 32Τροποποιήσεις του άρθρου 5Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας Στο άρθρο 5Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄217), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3838/2010 (Α΄49), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παράγραφος 3, αντικαθίσταται ως εξής: «3. Για τη διακρίβωση της συνδρομής της ουσιαστι- κής προϋπόθεσης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 (επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας) η αρμόδια Επι- τροπή Πολιτογράφησης στηρίζεται σε εξέταση γλώσσας, που αυτή διεξάγει, επιπέδου Β1 για την κατανόηση και παραγωγή του προφορικού λόγου και την κατανόηση του γραπτού λόγου και Α1 για εφήβους και ενηλίκους για την παραγωγή του γραπτού λόγου, σύμφωνα με τα οριζόμενα πρότυπα του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τις γλώσσες (ΚΕΠΑ-CEFR). Για τη διακρίβωση της συνδρομής επί μέρους ουσια- στικών προϋποθέσεων της παραγράφου 1, και συγκε- κριμένα της εξοικείωσης του αιτούντος με την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό, τους θεσμούς του πολιτεύματος της ελληνικής δημοκρατίας, την πολιτική ζωή της Χώρας, καθώς και της βασικής γνώσης της ελ- ληνικής πολιτικής ιστορίας, ιδίως της σύγχρονης, η κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Πολιτογράφησης στηρίζεται σε ειδική δοκιμασία (τεστ), που αυτή διεξάγει. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ρυθμίζονται οι προδιαγραφές της εξέτασης της γλώσσας και της ει- δικής δοκιμασίας και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση και το περιεχόμενό τους.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. Όσοι έχουν φοιτήσει με επιτυχία για τρία τουλάχι- στον έτη στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε ελληνικό σχολείο ή σε σχολείο που ακολουθεί το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και διδασκαλίας ή έχουν αποφοιτήσει από σχολεία δεύτερης ευκαιρίας ή έχουν αποφοιτήσει από ελληνικό Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή όσοι κατέχουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών στα ελληνικά ή κατέχουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας επιπέδου Β1 τουλά- χιστον που εκδίδεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 363/1998 (Α΄ 242), όπως τροποποιήθηκε, με το π.δ. 60/ 2010 (Α΄98), θεωρείται ότι πληρούν την ουσιαστική προϋπόθεση της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 και απαλλάσσονται από την εξέταση γλώσσας. Όσοι κατέχουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνι- κής γλώσσας για πολιτογράφηση επιπέδου Β1 για την κατανόηση και παραγωγή του προφορικού λόγου και την κατανόηση του γραπτού λόγου και Α1 για εφήβους και ενηλίκους για την παραγωγή του γραπτού λόγου, σύμφωνα με τα οριζόμενα πρότυπα του κοινού ευρω- παϊκού πλαισίου αναφοράς για τις γλώσσες (ΚΕΠΑ- CEFR), το οποίο χορηγείται με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, θεωρείται ότι πληρούν την ουσιαστι- κή προϋπόθεση της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 και απαλλάσσονται από την εξέταση γλώσσας. Με κοι- νή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται: α) οι ειδι- κότερες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τη χορήγηση πιστοποιητικού επάρκειας της ελληνικής γλώσσας για πολιτογράφηση, β) οι προδιαγραφές της ειδικής εξέτασης που διενεργείται με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης, γ) κάθε άλλο θέμα σχετι- κό με την οργάνωση και το περιεχόμενό της, δ) οι φορείς που χορηγούν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας για πολιτογράφηση, ε) το επίπεδο γλωσσικής επάρκειας.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Για τη διακρίβωση της συνδρομής της ουσιαστι- κής προϋπόθεσης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 (επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας) αλλοδαπών αιτούντων ηλικίας άνω των πενήντα πέντε (55) ετών κατά την υποβολή της αίτησης, οι οποίοι διαμένουν στην Ελ- λάδα νόμιμα για είκοσι (20) συνεχή έτη πριν από την υποβολή της ή αλλοδαπών αιτούντων ηλικίας άνω των εξήντα πέντε (65) ετών κατά την υποβολή της αίτησης, η αρμόδια Επιτροπή Πολιτογράφησης στηρίζεται σε εξέταση γλώσσας, που αυτή διεξάγει, επιπέδου Α2 για την κατανόηση και παραγωγή του προφορικού λόγου και την κατανόηση του γραπτού λόγου, σύμφωνα με τα οριζόμενα πρότυπα του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τις γλώσσες (ΚΕΠΑ-CEFR). Για τη διακρίβωση της συνδρομής επί μέρους ουσια- στικών προϋποθέσεων της παραγράφου 1 αλλοδαπών αιτούντων, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, και συγκεκριμένα της εξοικείωσης του αιτούντος με την ελ- ληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό, τους θεσμούς του πολιτεύματος της ελληνικής δημοκρατίας, την πο- λιτική ζωή της Χώρας, καθώς και της βασικής γνώσης της ελληνικής πολιτικής ιστορίας, ιδίως της σύγχρονης, η κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Πολιτογράφησης στη- ρίζεται σε ειδικά διαμορφωμένη δοκιμασία (τεστ), που αυτή διεξάγει. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ρυθμίζονται η ειδικότερη διαδικασία εκτίμησης της συνδρομής των ουσιαστικών προϋποθέσεων στο πρόσωπο των ατόμων αυτών, οι προδιαγραφές της εξέτασης γλώσσας και της ειδικής δοκιμασίας (τεστ), κάθε θέμα σχετικό με την ορ- γάνωση και το περιεχόμενό τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαδικασία πολιτογράφησής τους.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «6. Όσοι έχουν πιστοποιημένη από αρμόδιο δημόσιο φορέα ψυχική αναπηρία σε ποσοστό ίσο και άνω του εξήντα επτά τοις εκατό (67%), μπορούν να απαλλάσσο- νται από τη διακρίβωση μέρους ή του συνόλου των ου- σιαστικών προϋποθέσεων της παραγράφου 1, εφόσον προσκομίζεται ειδική ιατρική γνωμάτευση από αρμόδιο δημόσιο φορέα, η οποία συνδέεται αιτιωδώς με την αδυ- ναμία πλήρωσής τους. Όσοι έχουν πιστοποιημένη από αρμόδιο δημόσιο φορέα σωματική αναπηρία σε ποσοστό ίσο και άνω του εξήντα επτά τοις εκατό (67%) μπορούν να απαλ- λάσσονται από τη διακρίβωση μέρους ή του συνόλου των ουσιαστικών προϋποθέσεων της παραγράφου 1, εφόσον προσκομίζεται ειδική ιατρική γνωμάτευση από αρμόδιο δημόσιο φορέα, η οποία συνδέεται αιτιωδώς με την αδυναμία πλήρωσής τους λόγω συνοδών ψυχικών διαταραχών. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας ρυθμίζεται η ειδικότερη διαδικασία εκτίμησης της συνδρομής των ουσιαστικών προϋποθέσεων στο πρό- σωπο των ατόμων αυτών, οι περιπτώσεις απαλλαγής από τη διακρίβωση μέρους ή του συνόλου των ουσιαστικών προϋποθέσεων της παραγράφου 1, οι προδιαγραφές της εξέτασης γλώσσας και της ειδικής δοκιμασίας (τεστ) εφόσον δεν απαλλάσσονται, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαδικασία πολιτογράφησής τους.».

Άρθρο 33Τροποποιήσεις του άρθρου 6 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας Στο άρθρο 6 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποί- ος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004, όπως αντικαταστάθη- κε με το άρθρο 4 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 3, αντικαθίσταται ως εξής: «ε. Εκκαθαριστικά σημειώματα των οικονομικών ετών που αντιστοιχούν στα έτη προηγούμενης νόμιμης παρα- μονής στη χώρα, που απαιτούνται κατά περίπτωση, με βάση τα οποία να προκύπτει η φορολογική υποχρέωση του αιτούντος, ως κατοίκου της Ελλάδας.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ζ΄ της παραγρά- φου 3, αντικαθίσταται ως εξής: «ζ. Παράβολο πεντακοσίων πενήντα (550) ευρώ.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην παράγραφο 3 προστίθεται περίπτωση η΄ ως εξής: «η. Πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την υπαγωγή του αιτούντος στις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 5Α.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. Αλλοδαποί που στερούνται δικαιοπρακτικής ικα- νότητας μπορούν να εκπροσωπούνται για την υποβολή αίτησης και δήλωσης πολιτογράφησης από αυτόν που έχει ορισθεί νόμιμα δικαστικός συμπαραστάτης τους. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζεται το άρθρο 9.».

Άρθρο 34Αντικατάσταση του άρθρου 7 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Το άρθρο 7 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποί- ος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως είχε συμπληρωθεί με το άρθρο 40 του ν. 3731/2008 και αντι- καταστάθηκε με το άρθρο 7 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49), αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 7 Διαδικασία πολιτογράφησης 1. Η αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας ελέγχει την πληρότητα του φακέλου και τη συνδρομή των τυπικών προϋποθέσεων που προβλέπονται στο άρ- θρο 5. Αν οι τυπικές αυτές προϋποθέσεις δεν συντρέ- χουν, ο προϊστάμενος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας απορρίπτει την αίτηση. 2. Αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5, η Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας αναζητεί αυτεπάγ- γελτα πιστοποιητικό ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση και πιστοποιητικό μη απέλασης και απευθύνει, μέσω της αστυνομικής αρχής του τόπου διαμονής του αιτούντος, ερώτημα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες ασφα- λείας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αν συ- ντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος λόγοι δημόσιας ή εθνικής ασφάλειας για την απόρριψη του αιτήματος. Οι υπηρεσίες ασφαλείας υποχρεούνται να απαντήσουν μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών. Η παράλειψη των υπηρεσιών ασφαλείας να αποστείλουν έγκαιρα γνώ- μη δεν κωλύει την έκδοση της απόφασης του Υπουργού. 3. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της παραγράφου 2, η αίτηση πολιτογράφησης διαβιβάζεται προς την Επι- τροπή Πολιτογράφησης και εξετάζεται χωρίς τη γνώμη αυτή. Παράλληλα, η αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας, εφόσον διαπιστώσει ότι ο αιτών εξακολουθεί να διαμένει συνεχώς στη χώρα, καλεί τον αλλοδαπό σε εξέταση, σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, ενώπιον της Επιτροπής Πολιτογράφησης. Με την ίδια πρόσκληση ο αλλοδαπός καλείται να προσκομίσει όσα στοιχεία κρίνει ο ίδιος χρήσιμα για να τεκμηριώσει ότι συντρέχουν στο πρόσωπό του οι ουσιαστικές προϋποθέσεις της πολι- τογράφησης. 4. Η κλήση του αλλοδαπού αιτούντος σε εξέταση γίνεται με απόδειξη. Μη εμφάνισή του δικαιολογείται μόνο για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας. Αν η κλήση του αλλοδαπού για εξέταση επιστρέψει ανεπίδοτη δύο φορές ή σε περίπτωση που αδικαιολόγητα ο αλλοδαπός δεν εμφανισθεί στην Επιτροπή Πολιτογράφησης, η αί- τηση πολιτογράφησης απορρίπτεται από τον Υπουργό Εσωτερικών. 5. Η Επιτροπή Πολιτογράφησης διεξάγει ειδική δοκι- μασία (τεστ), σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 5Α. 6. Η Επιτροπή Πολιτογράφησης συντάσσει αναλυτικό πρακτικό στο οποίο αναφέρονται τα ερωτήματα που υπέβαλε και οι σχετικές απαντήσεις των προσώπων που παρουσιάστηκαν ενώπιόν της για εξέταση. Στη συνέ- χεια, η εισήγηση της Επιτροπής Πολιτογράφησης κοι- νοποιείται στον αιτούντα, ο οποίος έχει το δικαίωμα να διατυπώσει εγγράφως αντιρρήσεις σχετικά με το περι- εχόμενό της, ενώπιον του Συμβουλίου Ιθαγένειας, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Δεν κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο αναλυτικές κρίσεις και πραγματικά περιστατικά και στοιχεία που αφορούν θέματα δημόσιας ή εθνικής ασφάλειας που περιέχονται στην εισήγηση. Για την υποβολή αντιρρήσεων ενώπιον του Συμβουλίου Ιθαγένειας απαιτείται καταβολή παρα- βόλου ύψους εκατό (100) ευρώ. 7. Οι ομογενείς αλλοδαποί που είναι κάτοχοι τίτλου διαμονής ομογενούς δεν καλούνται σε εξέταση ενώπιον της οικείας Επιτροπής Πολιτογράφησης. Ο Υπουργός Εσωτερικών αποφασίζει χωρίς προηγούμενη γνώμη αυτής, πλην των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες ο ίδιος παραπέμπει το σχετικό φάκελο στην Επιτροπή για εξέταση και διατύπωση γνώμης. Την υπόθεση παρα- πέμπει ο Υπουργός ιδίως όταν ανακύπτουν αμφιβολίες για το πρόσωπο που επιδιώκει να πολιτογραφηθεί με την ιδιότητα του ομογενούς ότι πληροί τις ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης.».

Άρθρο 35Προσθήκη άρθρου 7Α στον

Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας Στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004, προστίθεται άρθρο 7Α ως εξής: «Άρθρο 7Α 1. Αν διαπιστωθεί ότι αιτών, μετά την υποβολή της αί- τησης πολιτογράφησης και μέχρι την κλήση σε εξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 7, δεν διαμένει συνεχώς στη χώρα η αίτηση απορρίπτεται από τον Υπουργό Εσωτερικών με την επιφύλαξη της παραγράφου 2. 2. Η αίτηση πολιτογράφησης δεν απορρίπτεται σύμ- φωνα με την παράγραφο 1 αλλά η διαδικασία αναστέλ- λεται από την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγέ- νειας, μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου, όταν κατά το χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης μέχρι και την κλήση σε εξέταση διαπιστωθεί ότι συντρέχουν διαζευκτικά οι εξής περιπτώσεις: (α) ο αιτών διαμένει εκτός Ελλάδας για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δε- καοκτώ (18) μήνες και εξακολουθεί να διατηρεί βιοτικούς δεσμούς με τη χώρα, (β) ο αιτών διαμένει εκτός Ελλάδας για λόγους σπουδών, (γ) ο αιτών διαμένει εκτός Ελλάδας για λόγους ανωτέρας βίας και ιδίως για σοβαρούς λόγους υγείας που αφορούν τον ίδιο. Η απόφαση για αναστολή της διαδικασίας κοινοποιείται άμεσα στον αιτούντα. 3. Με αίτηση του ενδιαφερόμενου, η διαδικασία που ανεστάλη, σύμφωνα με την παράγραφο 2, συνεχίζεται, όταν ο αιτών καταστήσει εκ νέου την Ελλάδα χώρα της μόνιμης διαμονής του για χρόνο ίσο με αυτό της απου- σίας του.».

Άρθρο 36Προσθήκη άρθρου 7Β στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004, προστίθεται άρθρο 7Β ως εξής: «Άρθρο 7Β Περιπτώσεις παραπομπής στον Υπουργό Εσωτερικών ή στο Συμβούλιο Ιθαγένειας 1. Στην περίπτωση που η αρμόδια Περιφερειακή Διεύ- θυνση Ιθαγένειας αμφιβάλει για τη συνδρομή των προϋ- ποθέσεων του άρθρου 7Α, ο Περιφερειακός Διευθυντής Ιθαγένειας παραπέμπει την υπόθεση, πριν από την κλήση του αιτούντος αλλοδαπού σε εξέταση, για να διατυπώσει προς τούτο γνώμη το Συμβούλιο Ιθαγένειας, μετά από εισήγηση της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας. 2. Σε περίπτωση αμφιβολιών της Περιφερειακής Διεύ- θυνσης Ιθαγένειας ως προς τη συνδρομή ή τη μη συν- δρομή λόγων δημόσιας τάξης και εθνικής ασφάλειας, σύμφωνα με το άρθρο 5Β, ο Περιφερειακός Διευθυντής Ιθαγένειας παραπέμπει την υπόθεση στον Υπουργό Εσωτερικών για έκδοση απόφασης. Ο Υπουργός των Εσωτερικών μπορεί να παραπέμπει την υπόθεση για διατύπωση γνώμης στο Συμβούλιο Ιθαγένειας. 3. Στην περίπτωση που ο Υπουργός των Εσωτερικών αμφιβάλλει για την ορθότητα της αξιολόγησης που πε- ριέχεται στην εισήγηση της Επιτροπής Πολιτογράφησης, μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση για διατύπωση γνώ- μης στο Συμβούλιο Ιθαγένειας.».

Άρθρο 37Τροποποιήσεις του άρθρου 9 Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας Στο άρθρο 9 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποί- ος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49) και 142 παρ. 3 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παράγραφο 3, οι λέξεις «Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Περιφερειακού Διευθυντή Ιθαγένειας.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Σε περίπτωση ατόμων με σωματική αναπηρία η ορκωμοσία μπορεί να λαμβάνει χώρα στην οικία τους ή μέσω τηλεδιάσκεψης.».

Άρθρο 38Τροποποιήσεις του άρθρου 12 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας Στο άρθρο 12 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004, όπως είχε αντι- κατασταθεί με το άρθρο 8 του ν. 3838/2010, (Α΄49), αντι- καταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61) και τροποποιήθηκε με την παρ. 6 άρθρου 142 του ν. 4251/2014 (Α΄80) και το άρθρο 59 του ν. 4456/2017 (Α΄24), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παράγραφος 2, αντικαθίσταται ως εξής: «2. Οι Επιτροπές Πολιτογράφησης της παραγράφου 1 αποτελούνται από: α. τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας, ως Πρόεδρο, β. τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ιθαγένειας ή Πολι- τογράφησης της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας, ως μέλος, γ. μέλος Δ.Ε.Π. ή ΕΔΙΠ ή επιστήμονα που έχει προσλη- φθεί , σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 407/1980 Ανώ- τατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, που εδρεύει μέσα στα όρια της οικείας Διεύθυνσης Ιθαγένειας ή πλησιέστερα στην έδρα αυτής, στο γνωστικό αντικείμενο της γλωσ- σολογίας, επιστημών αγωγής, ιστορίας, κοινωνιολογίας, πολιτικής επιστήμης, φιλολογίας ή συγγενών κλάδων κοινωνικών ή ανθρωπιστικών επιστημών, το οποίο υπο- δεικνύεται με τους αναπληρωτές του από το αρμόδιο όργανο διοίκησης του οικείου Α.Ε.Ι., ως μέλος, δ. στέλεχος μίας από τις οικείες Διευθύνσεις Δευτερο- βάθμιας Εκπαίδευσης που υποδεικνύεται μαζί με τους αναπληρωτές του από τον αρμόδιο ή τους συναρμόδι- ους κατά περίπτωση Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαί- δευσης, ως μέλος, ε. μέλος που υποδεικνύεται με τους αναπληρωτές του από την Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παράγραφος 3, αντικαθίσταται ως εξής: «3. Οι Επιτροπές του παρόντος συγκροτούνται με από- φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας και λειτουργούν στην έδρα της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι αναπληρωτές του Προέδρου και των μελών της Επι- τροπής, που υποδεικνύονται με τον ίδιο τρόπο, καθώς και υπάλληλος της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας, ο οποίος ασκεί χρέη γραμματέα της Επιτρο- πής, μαζί με τον αναπληρωτή του. Αν Πρόεδρος ή τακτι- κό μέλος των επιτροπών της παραγράφου 2 ελλείπει για οποιονδήποτε λόγο, ορίζεται αυτοδικαίως στη θέση του ο πρώτος κατά σειρά αναπληρωτής του.».

Άρθρο 39Πολιτογράφηση ομογενών προερχομένων από χώρες της πρώην Σοβιετικής ΈνωσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 15 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004, όπως η παράγρα- φος 2 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 92/2006 (Α΄95) και η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγρα- φος 3α άρθρου 40 του ν. 3731/2008 (Α΄ 263), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) Οι παράγραφοι 1 έως 3, αντικαθίστανται ως εξής: «1. Ομογενείς που προέρχονται από χώρες της πρώ- ην Σοβιετικής Ένωσης και κατοικούν σε αυτές μπορούν να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια, εφόσον είναι ενήλικοι και δεν μπορεί να διαπιστωθεί η ελληνική τους ιθαγένεια βάσει των συνθηκών Άγκυρας και Λωζάννης, ακολουθώντας την προβλεπόμενη από το άρθρο 10 διαδικασία.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης που έχουν εισέλθει νόμιμα στην Ελλάδα και διαμένουν σε αυτή, εφόσον είναι ενήλικοι και δεν μπορεί να διαπι- στωθεί η ελληνική τους ιθαγένεια βάσει των συνθηκών Άγκυρας και Λωζάννης, μπορούν να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια με απόφαση του Υπουργού Εσωτερι- κών. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας του τόπου διαμονής τους. Μαζί με την αίτηση προσκομίζεται οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να συνεκτιμηθεί για τη διαπίστωση της ιδιότητάς τους ως ομογενών. Στο πρόσωπο του αιτούντος πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 και ο αιτών να μην τελεί υπό απέλαση. Η αίτηση εξετάζεται από την αρμό- δια Επιτροπή Πολιτογράφησης, η οποία γνωμοδοτεί για: α) την ιδιότητα του αιτούντος ως ομογενούς, β) τη συν- δρομή στο πρόσωπο του αιτούντος των προϋποθέσεων της παραγράφου 3.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης που πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο των αιτούντων ομο- γενών από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης καθο- ρίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν τις αιτήσεις που υποβάλλονται.». β) Η παράγραφος 4, αντικαθίσταται ως εξής: «4. Τα άρθρα 9 και 11 εφαρμόζονται και για την πολι- τογράφηση του παρόντος άρθρου.». γ) Στην παράγραφο 5 οι λέξεις «Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Υπουργός Εσωτερικών.». δ) Στο άρθρο 15 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «6. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά το ίδιο θέμα καταργείται.». 2. Εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, αιτήσεις κτήσης ελληνικής ιθαγένειας ομογενών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης που έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες ελληνικές προξενικές αρχές των διαδόχων της Σοβιετικής Ένωσης κρατών και δεν έχουν διαβιβαστεί στις αποκεντρωμένες διοικήσεις ή έχουν διαβιβαστεί στις αποκεντρωμένες διοικήσεις αλλά δεν έχει γνωμοδο- τήσει η ειδική επιτροπή της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή της με την παράγραφο 1 του παρόντος, παραπέμπονται στην Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών και εξετάζονται από τον Υπουργό Εσωτερι- κών, χωρίς να ζητηθεί δήλωση πολιτογράφησης. 3. Για εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, αιτήσεις κτήσης ελληνικής ιθαγένειας ομογενών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης για τις οποίες έχει γνωμοδο- τήσει η ειδική επιτροπή της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή της με την παράγραφο 1 του παρόντος, και εκκρεμεί η έκδοση απόφασης, η απόφαση εκδίδεται από τον Περι- φερειακό Διευθυντή Ιθαγένειας.

Άρθρο 40Διαδικασία καθορισμού Ιθαγένειας

Το άρθρο 26 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποί- ος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004, αντικαθίσταται ως εξής: «Διαδικασία επί αιτήσεων καθορισμού Ιθαγένειας 1. Όποιος επιθυμεί τη διαπίστωση (καθορισμό) της ελληνικής Ιθαγένειας αυτού του ιδίου, ή προσώπου που απεβίωσε για τον καθορισμό της Ιθαγένειας του οποίου ο αιτών, ως κατιών ή ο σύζυγός του, έχει έννομο συμφέρον, υποβάλλει σχετική αίτηση στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας που καθορίζεται από την τελευ- ταία δημοτολογική ή άλλη εγγραφή που προσκομίζεται, διαφορετικά στην Περιφερειακή Διεύθυνση του τόπου κατοικίας του. Εφόσον ο αιτών έχει εισέλθει νόμιμα στη χώρα, η νομιμότητα της παραμονής του δεν αποτελεί προϋπόθεση υποβολής της αίτησης. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και στον έλληνα πρόξενο του τόπου διαμο- νής του αιτούντος. Ο πρόξενος, αφού διεξάγει σχετική έρευνα, ιδίως στα προξενικά μητρώα, διαβιβάζει άμε- σα την αίτηση στην ανωτέρω αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση. 2. Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά που αντιστοιχούν στους λόγους κτήσης ιθαγένειας τους οποίους επικαλείται ο αιτών. Ληξιαρχικά ή δημοτολογικά γεγονότα γίνονται δεκτά ως βάση διαπίστωσης (καθο- ρισμού) της Ελληνικής Ιθαγένειας ακόμη και αν προκύ- πτουν από καταργηθέντα δημοτολόγια ή στρατολογικά μητρώα. Έμμεση μνεία ληξιαρχικών ή δημοτολογικών γεγονότων σε άλλες ληξιαρχικές ή δημοτολογικές εγ- γραφές, σε εγγραφές κτήσης Ιθαγένειας, σε προξενικά μητρώα ή άλλα δημόσια μητρώα και έγγραφα γίνονται καταρχήν δεκτά ως βάση καθορισμού της Ελληνικής Ιθαγένειας, εκτός αν η ακρίβεια της σχετικής μνείας αμ- φισβητηθεί αιτιολογημένα. 3. Η Περιφερειακή Διεύθυνση εξετάζει αν πληρούνται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις διαπίστωσης (καθορισμού) Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ή του διεθνούς δικαίου, είτε με προϊσχύσασες διατάξεις εσωτερικού δικαίου ή διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες, και προβαίνει στην έκδοση σχετικής διαπιστωτικής ή απορριπτικής πράξης. 4. Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης κατά την παράγραφο 3, ο ενδιαφερόμενος διατηρεί τη δυνατό- τητα προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών, ο οποίος μπορεί να παραπέμπει την υπόθεση για διατύ- πωση γνώμης στο Συμβούλιο Ιθαγένειας. Η προθεσμία εξέτασης της προσφυγής αναστέλλεται έως τη γνωμοδό- τηση του Συμβουλίου Ιθαγένειας και την υπογραφή των πρακτικών. Σε κάθε περίπτωση, η αναστολή δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι (6) μήνες. 5. Με την απόφαση διαπίστωσης (καθορισμού) Ιθαγέ- νειας ορίζεται και ο δήμος, στο δημοτολόγιο του οποί- ου εγγράφεται ο δικαιούχος εφόσον δεν διαμένει στην Ελλάδα. 6. Με την ανωτέρω διαδικασία εξετάζονται και αιτήσεις ήδη δημοτολογημένων προσώπων, τα οποία αιτούνται την αλλαγή της νομικής βάσης κτήσης της Ελληνικής τους Ιθαγένειας.».

Άρθρο 41Διαδικασία επί αμφισβητήσεων Ιθαγένειας

Στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004, προστίθεται άρθρο 26Α ως εξής: «Διαδικασία επί αμφισβητήσεων Ιθαγένειας 1. Κάθε δημόσια υπηρεσία που αμφισβητεί αιτιολογη- μένα την Ελληνική Ιθαγένεια προσώπου παρά την ύπαρ- ξη δημοτολογικής εγγραφής ή εγγραφής στα μητρώα αρρένων υποβάλλει υποχρεωτικά αίτημα επίλυσης της αμφισβήτησης στον Υπουργό Εσωτερικών. Ο Υπουργός Εσωτερικών αποφαίνεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ιθαγένειας. Το ερώτημα κοινοποιείται και στο πρόσωπο του οποίου αμφισβητείται η Ιθαγένεια, το οποίο μπορεί να καταθέσει τις απόψεις του ενώπιον του Συμβουλίου Ιθαγένειας μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση. Εφόσον υπάρχει εγγραφή σε δη- μοτολόγιο ή μητρώο αρρένων, ο Υπουργός Εσωτερικών οφείλει να αποφανθεί μέσα σε εννέα (9) μήνες από την υποβολή του αιτήματος, διαφορετικά η αμφισβήτηση θεωρείται ότι έχει αρθεί υπέρ της Ελληνικής Ιθαγένειας του ενδιαφερομένου. 2. Η απόφαση της παραγράφου 1 κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο. Αν η απόφαση διαπιστώνει την ανυ- παρξία ή απώλεια της Ελληνικής Ιθαγένειας προσώπου που διέθετε δημοτολογική εγγραφή δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3. Το πρόσωπο του οποίου η Ελληνική Ιθαγένεια αμφι- σβητείται θεωρείται ότι έχει την Ελληνική Ιθαγένεια και κάθε αρμόδια υπηρεσία οφείλει να τον θεωρεί Έλληνα πολίτη, μέχρι την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικα- σίας. 4. Η διαγραφή από τα μητρώα αρρένων και τα δη- μοτολόγια λόγω ατελούς εγγραφής και η κήρυξη ενός προσώπου ως ανυπάρκτου δεν επιφέρει αναδρομική απώλεια της Ελληνικής Ιθαγένειας.».

Άρθρο 42Τροποποίηση των άρθρων 23 και 28 του ν. 3838/2010ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α΄49), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9.β΄ του άρθρου 142 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), αντικαθίσταται ως εξής: «3. Για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας απαιτεί- ται η δημοσίευση περίληψης της απόφασης του Υπουρ- γού Εσωτερικών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και εφαρμόζεται ανάλογα το άρθρο 9 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. Η απόφαση αιτιολογείται , σύμφωνα με το άρθρο 8 του ιδίου Κώδικα και εκδίδεται και δημοσιεύε- ται μέσα σε ένα (1) έτος από την υποβολή της σχετικής αίτησης με πλήρη δικαιολογητικά.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49), αντικαθίσταται ως εξής: «2. Ποσοστό 50% επί των εισπραττομένων εσόδων από τα παράβολα, διατίθεται για την κάλυψη δαπανών των υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, που χειρίζονται θέματα Ιθαγένειας και των υπηρεσιών που υποστηρίζουν τις μονάδες Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών σε ειδικό λογαριασμό και μπορεί να διατίθενται για την αντιμετώπιση δαπανών που γίνονται για την κάλυψη σχετικών αναγκών των προ- αναφερθεισών υπηρεσιών και περιλαμβάνουν, ιδίως, αναβάθμιση του εξοπλισμού και των πληροφοριακών συστημάτων, επιμορφωτικά σεμινάρια του προσωπικού, έρευνα και εκδόσεις σχετικά με την Ιθαγένεια, εποχιακό προσωπικό ορισμένου χρόνου , σύμφωνα με τις διατά- ξεις του ν. 3812/2009 και της κείμενης νομοθεσίας.».

Άρθρο 43Τροποποίηση του Οργανισμού Υπουργείου ΕσωτερικώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το άρθρο 20 του π.δ. 141/2017 (Α΄ 180), αντικαθί- σταται ως εξής: «Στην Ειδική Γραμματεία Ιθαγένειας υπάγεται η Κεντρι- κή Διεύθυνση Ιθαγένειας.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το άρθρο 21 του π.δ. 141/2017, αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας έχει ως επιχει- ρησιακό στόχο τον σχεδιασμό και τη διαχείριση των θεμάτων που αφορούν την κτήση, αποβολή, απώλεια, αποποίηση και ανάκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας, των θεμάτων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Συμ- βουλίου Ιθαγένειας. Επίσης την παροχή οδηγιών προς τις συναρμόδιες υπηρεσίες και τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας από τις Περιφερεια- κές Διευθύνσεις Ιθαγένειας της χώρας. Παρακολουθεί την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών από τις ανωτέρω υπηρεσίες με τη διενέργεια ιδίως, ύστερα από εντολή του Ειδικού Γραμματέα Ιθαγένειας, δειγματοληπτικού ελέγχου αναφορικά με την εξακρίβωση της νομιμότητας εξέτασης των υποθέσεων αυτών και τη διαπίστωση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για τις διοικητι- κές πράξεις που εκδίδουν οι Περιφερειακές Διευθύνσεις. 2. Η Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: α. Τμήμα Καθορισμού Ιθαγένειας. β. Τμήμα Πολιτογράφησης. γ. Τμήμα Συντονισμού και Τεκμηρίωσης. δ. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Αρχείου. 3. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων που υπάγονται στη Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας κατανέμονται ως εξής: α. Το Τμήμα Καθορισμού Ιθαγένειας είναι αρμόδιο για: αα. τα θέματα που άπτονται της αποβολής, απώλει- ας, αποποίησης, ανάκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας, καθώς και επίλυσης περιπτώσεων αμφισβητούμενης ιθαγένειας, αβ. τον έλεγχο της συνδρομής των νόμιμων προϋπο- θέσεων για την έκδοση αποφάσεων εκ νέου κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας από υπηκόους του Ισραήλ, πρώην Έλληνες πολίτες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4018/2011, όπως ισχύει, αγ. τη μέριμνα για την ορθή εφαρμογή από τις Περι- φερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας της νομοθεσίας που διέπει την κτήση της Ιθαγένειας, κατά λόγο αρμοδιότη- τας του Τμήματος, αδ. το διοικητικό χειρισμό των δικαστικών υποθέσεων και προσφυγών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τμήματος, αε. τη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας του Συμ- βουλίου Ιθαγένειας, αστ. τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων για τη διαπίστωση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων κατά την έκδοση των διοικητικών πράξεων αρμοδιότη- τας του Τμήματος. β. Το Τμήμα Πολιτογράφησης είναι αρμόδιο για: βα. τον έλεγχο της συνδρομής των νόμιμων προϋπο- θέσεων για την πολιτογράφηση των αλλογενών αλλο- δαπών των οποίων οι αιτήσεις εκκρεμούν σε αυτό κατά την ημερομηνία ισχύος του παρόντος, καθώς και των ομογενών που διαμένουν σε άλλη χώρα και έχουν υπο- βάλλει το αίτημά τους ενώπιον του Έλληνα Πρόξενου, ββ. την επεξεργασία και την εισήγηση για τους φα- κέλους που παραπέμπονται στο Συμβούλιο Ιθαγένειας κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του παρόντος, βγ. τη μέριμνα για την ορθή εφαρμογή από τις Περι- φερειακές Διευθύνσεις της νομοθεσίας που διέπει την κτήση από τους αλλοδαπούς κάθε κατηγορίας της Ελλη- νικής Ιθαγένειας με τη διαδικασία της πολιτογράφησης, βδ. το διοικητικό χειρισμό των δικαστικών υποθέσεων και προσφυγών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τμήματος, βε. τη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας των Επι- τροπών Πολιτογράφησης που λειτουργούν στη Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας και του Συμβουλίου Ιθαγένειας για τις υποθέσεις αρμοδιότητάς του, βστ. τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων για τη διαπίστωση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων κατά την έκδοση των διοικητικών πράξεων αρμοδιότη- τας του Τμήματος. γ. Το Τμήμα Συντονισμού και Τεκμηρίωσης είναι αρ- μόδιο για: γα. χειρισμό θεμάτων οργάνωσης, ομογενοποίησης και απλούστευσης των διαδικασιών που ακολουθούνται από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας που διέπει τα θέματα Ιθαγέ- νειας κάθε κατηγορίας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Ειδικής Γραμματείας Ιθαγένειας, γβ. την εκπόνηση προτάσεων για την απλούστευση των διαδικασιών και τη μείωση των διοικητικών βαρών αναφορικά με τις διαδικασίες Ιθαγένειας, γγ. τη συγκέντρωση και επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων σε συνεργασία με φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, γδ. την παροχή τεκμηρίωσης και την εκπόνηση ανα- φορών και μελετών για θέματα Ιθαγένειας, γε. την εποπτεία ορθής αποτύπωσης των στοιχείων που εισάγονται στο πληροφορικό σύστημα Ιθαγένειας, γστ. την επικοινωνία και την ανάπτυξη πλαισίων συ- νεργασίας με φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού για θέματα Ιθαγένειας, γζ. την παρακολούθηση των εσόδων του λογαριασμού 2310180001, την κεντρική διαχείριση και τον συντονισμό των προμηθειών σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανι- κές μονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών. δ. Το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Αρχείου είναι αρμόδιο για τη γραμματειακή υποστήριξη της Κε- ντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας, την τήρηση, οργάνωση, ταξινόμηση και εν γένει διαχείριση του οικείου φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου, την παραλαβή, διαχείριση και διακίνηση της αλληλογραφίας, τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, την ενημέρωση και εν γένει εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων με τη Διεύθυνση, τη μέριμνα για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης, καθώς και τη μέριμνα για τη συντήρη- ση και τη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Ιθαγένειας σε συνεργασία με την οικεία Διεύθυνση Ηλε- κτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η αναφερόμενη ως «Διεύθυνση Ιθαγένειας», στην παράγραφο 7 του άρθρου 37 και στην παρ. 15 του άρ- θρου 38 του π.δ. 141/2017 μετονομάζεται σε Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας.».

Άρθρο 44Τροποποίηση σύνθεσης Επιτροπής για τη σύνταξη Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76), αντι- καθίσταται ως εξής: «1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών συνιστάται ενδεκαμε- λής επιτροπή για τη σύνταξη Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ- νειας η οποία αποτελείται από: α) τον Ειδικό Τομεακό Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, ως Πρόεδρο, β) τον νομικό σύμβουλο του οικείου Υπουργείου, γ) έναν (1) καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ή ομό- τιμο καθηγητή με ειδικότητα στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, δ) έναν (1) καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ή ομό- τιμο καθηγητή με ειδικότητα στο δημόσιο δίκαιο, ε) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Μετανα- στευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, στ) τον Προϊστάμενο της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθα- γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, ζ) ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται από το Συνήγορο του Πολίτη, η) ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται από την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, θ) έναν (1) Προϊστάμενο Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, ι) δύο (2) μέλη επιστήμονες εγνωσμένου κύρους σε συναφές επιστημονικό αντικείμενο, που υποδεικνύονται από τον Υπουργό Εσωτερικών, ως μέλη. Για την υποστήριξη του έργου της επιτροπής ως μέλη της γραμματείας της ορίζονται δύο (2) υπάλληλοι κατη- γορίας ΠΕ της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας.».

Άρθρο 45Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων άρθρου 8 του ν. 3200/1955

Οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3200/1955 (Α΄ 97) περί προσφυγής, όπου αυτή προβλέπεται, εφαρμόζο- νται ανάλογα και για τις αποφάσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Άρθρο 46Καθορισμός Ιθαγένειας ανιθαγενών Ρομά με μακρά ιστορική παρουσία στην ΕλλάδαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Πρόσωπο το οποίο ανήκει στους Ρομά με μακρά ιστορική παρουσία στην Ελλάδα για το οποίο έχει συ- νταχθεί ληξιαρχική πράξη γέννησης και δεν είναι εγγε- γραμμένο σε δημοτολόγιο δήμου της χώρας λόγω μη δημοτολόγησης τουλάχιστον ενός εκ των δύο γονέων του, δύναται να αιτηθεί την κτήση της Ελληνικής του Ιθα- γένειας ως ανιθαγενής γεννημένος στο ελληνικό έδαφος κατά το άρθρο 1 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας με την ακόλουθη διαδικασία: υποβάλλει την αίτησή του αυτοπροσώπως στο Τμήμα Ιθαγένειας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας της μόνιμης ή της συνήθους διαμονής του στην οποία και δηλώνει την ιστορική διαδρομή του ιδίου και της οικογέ- νειάς του, προσκομίζοντας τη ληξιαρχική πράξη γέννη- σής του. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από οποιοδήποτε στοιχείο υποστηρίζει αυτήν, όπως δύνανται ενδεικτικά να είναι ληξιαρχικές πράξεις ή δημοτολογικές εγγραφές συγγενών του μέχρι 2ου βαθμού και έγγραφα ελληνικών δημόσιων αρχών που αναφέρονται στο πρόσωπό του. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις εκδίδεται η σχετική διαπιστωτική πρά- ξη από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας εντός είκοσι (20) ημερών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σε περίπτωση αμφισβήτησης της ιδιότητας του αιτούντος ως ανιθαγενούς Ρομά με μακρά ιστορική παρουσία στη χώρα, ή σε περίπτωση που η ληξιαρχική πράξη γέννησης δεν έχει συνταχθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία γέννησής του, ο φάκελος του αιτούντος παραπέμπεται εντός προθεσμίας πενήντα (50) ημερών από την υποβολή της αίτησης στην Περι- φερειακή Επιτροπή καθορισμού Ιθαγένειας ανιθαγενών Ρομά, η οποία γνωμοδοτεί σχετικά. Η Επιτροπή δύνα- ται να καλέσει τον αιτούντα σε αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιόν της. Η ανωτέρω Επιτροπή γνωμοδοτεί σχετικά με το αν ο αιτών ανήκει στους Ρομά με μακρά ιστορική παρουσία στη χώρα. Πριν την παραπομπή του φακέλου στην Επιτροπή της παραγράφου 2 η υπηρεσία δύναται να συγκεντρώνει περαιτέρω πληροφορίες σχετικές με τον αιτούντα ή τους συγγενείς του ζητώντας επιπλέον στοιχεία είτε από τον Δήμο μόνιμης ή συνήθους εγκατάστασης, είτε από άλ- λους κρατικούς φορείς με κάθε πρόσφορο μέσο. Εντός δέκα (10) ημερών από την εισήγηση της Επι- τροπής εκδίδεται αναλυτικά αιτιολογημένη απόφαση από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Μετά την έκδοση της απόφασης αυτής, η αρμόδια υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδί- δει τη διοικητική πράξη περί εγγραφής του αιτούντος σε μητρώα αρρένων και δημοτολόγια του Δήμου διαμονής του. Ως Δήμος δημοτολογικής εγγραφής ορίζεται ο Δή- μος της μόνιμης ή της συνήθους διαμονής του αιτούντα. Στην εν λόγω διαδικασία δεν αποκλείεται να λαμβάνεται υπόψη τυχόν προϋπάρχουσα δημοτολογική μερίδα προ- σώπου από το οποίο ο αιτών έλκει την καταγωγή του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Σε περίπτωση απόρριψης, ο αιτών δύναται να υπο- βάλλει αντιρρήσεις ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής κα- θορισμού Ιθαγένειας ανιθαγενών Ρομά της Ειδικής Γραμ- ματείας Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης απόρριψης. Οι αντιρρήσεις εξετάζονται από την Ειδική Επιτρο- πή καθορισμού Ιθαγένειας ανιθαγενών Ελλήνων Ρομά. Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση του Υπουρ- γού Εσωτερικών και αποτελείται από: α. τον Ειδικό Τομεακό Γραμματέα Ιθαγένειας ως Πρό- εδρο, β. τον Προϊστάμενο Τμήματος Καθορισμού Ιθαγένειας της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας, ως μέλος, γ. τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστα- σης της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών, ως μέλος, δ. ένα στέλεχος της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως μέλος, ε. ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται από την ΕΕΔΑ, σύμ- φωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της, ως μέλος. Χρέη γραμματέα της ανωτέρω Επιτροπής ασκεί υπάλληλος του Τμήματος καθορισμού Ιθαγένειας της Κεντρικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών. Τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής που απουσιάζουν ή κωλύονται ανα- πληρώνονται από τους οριζόμενους αναπληρωτές τους. Κατά την εξέταση των αντιρρήσεων η Ειδική Επιτρο- πή μπορεί να καλεί να συμμετάσχει εμπειρογνώμονας ή εμπειρογνώμονες χωρίς δικαίωμα ψήφου. Ως εμπειρο- γνώμονες στην περίπτωση αυτή ορίζονται τα πρόσωπα που θεωρούνται ότι έχουν ειδικές γνώσεις για το κάθε φορά ανακύπτον σχετικό ζήτημα ή ζητήματα τα οποία είναι απαραίτητα να διασαφηνιστούν προκειμένου να διαμορφώσει κρίση η Επιτροπή. Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας Ιθαγένειας εκδίδει θε- τική ή απορριπτική απόφαση καθορισμού Ιθαγένειας κατόπιν σχετικής εισήγησης της Ειδικής Επιτροπής. Η διαδικασία ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής, συμπερι- λαμβανομένης και της έκδοσης απόφασης, ολοκληρώ- νεται εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή των αντιρ- ρήσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι Περιφερειακές Επιτροπές καθορισμού Ιθαγένειας ανιθαγενών Ρομά συγκροτούνται με απόφαση του Ειδι- κού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών. Μέχρι τη συγκρότησή τους το έργο τους ασκείται από τις Επιτροπές Πολιτογράφησης του άρθρου 12 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η Ειδική Γραμματεία Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών πραγματοποιεί διαρκή δειγματοληπτικό έλεγχο, ακόμη και με αυτοπρόσωπη παρουσία στελεχών της, ώστε να αποφεύγονται αμφισβητήσεις και αμφιβο- λίες για την εγκυρότητα των διαδικασιών ενώπιον των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας.

Άρθρο 47Καταργούμενες διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του Κώδικα Κατάστα- σης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α΄26) και η παράγραφος 4 του άρθρου 12 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3584/2007 (Α΄143), καταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 3284/2004 (Α΄217), καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ.1 του άρθρου 28 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α΄ 138), καταργείται.

Άρθρο 48Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 3469/2006

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ιδ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3469/2006 (Α΄ 131) όπως η περίπτω- ση αυτή προστέθηκε με το άρθρο 25 του ν. 4351/2015 (Α΄164), αντικαθίσταται ως εξής: «ιδ) Οι αποφάσεις ορισμού των μελών της Επιστημο- νικής και Οργανωτικής Επιτροπής των εξετάσεων πιστο- ποίησης της ελληνικής γλώσσας, στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού για υπηκόους τρίτων χωρών, για αλλοδαπούς που αιτούνται άσυλο και για αλλοδαπούς που αιτούνται Ελληνική Ιθαγένεια με πολιτογράφηση.».

Άρθρο 49Έναρξη ισχύος διατάξεων Μέρους Δεύτερου

Οι διατάξεις του Μέρους Δεύτερου εφαρμόζονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 32, 33 παράγραφος 3 και 39 που ισχύουν από τις 31.5.2019. Εκκρεμείς αιτήσεις πολιτογράφησης κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών εξετάζο- νται , σύμφωνα με το περιεχόμενο του παρόντος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
Άρθρο 50Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 3852/2010

Η περίπτωση δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3852/ 2010 (Α΄ 87), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του ν. 4555/2018, αντικαθίσταται ως εξής: «δ) Η εκλογή Προεδρείου Συμβουλίων και Επιτροπών διενεργείται κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Νοέμβριο, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 64. Η εκλογή Προέ- δρου κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακο- σίων (300) κατοίκων διενεργείται κατά το μήνα Σεπτέμ- βριο, σύμφωνα με το άρθρο 79.».

Άρθρο 51Τροποποιήσεις του άρθρου 14 του ν. 3852/2010 Στο άρθρο 14 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του ν. 4555/2018, επέρ- χονται οι εξής τροποποιήσεις:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγρά- φου 1, αντικαθίσταται ως εξής: «α) Δικαστικοί λειτουργοί, αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, θρησκευτι- κοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών, καθώς και τα μέλη των Ανεξαρτήτων Αρχών του άρθρου 101Α του Συντάγματος ή Αρχών που χαρακτηρίζονται με νόμο ως ανεξάρτητες ή ρυθμιστικές, αν για τα μέλη αυτά προβλέπεται από το νόμο η πλήρης και αποκλειστική τους απασχόληση ή η αναστολή άσκησης εκ μέρους τους οποιουδήποτε άλλου δημόσιου λειτουργήματος ή καθηκόντων, αμειβόμενων ή μη, σε οποιαδήποτε θέση του δημόσιου τομέα, κατά τη διάρκεια της θητείας τους στην Ανεξάρτητη Αρχή.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1, αντικαθίσταται ως εξής: «Διοικητές, Υποδιοικητές, Πρόεδροι Διοικητικών Συμ- βουλίων, διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κρατικών νο- μικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δημόσιων επι- χειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και των πάσης φύσεως νομικών προσώπων των δήμων, οι οποίοι δεν είναι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης ή δεν έχουν εκλεγεί στα ανωτέρω αξιώματα ή δεν έχουν οριστεί στις θέσεις αυτές λόγω ιδιό- τητας (ex officio), σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τα νομικά αυτά πρόσωπα, στους δήμους στα διοικητικά όρια των οποίων εκτεινόταν η χωρική αρμοδιότητα των νομικών προσώπων, μέσα στο δεκαοκτάμηνο πριν από τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών. Ειδικά για τις πρώτες εκλογές που θα διεξαχθούν μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4555/2018, τα ανωτέρω πρό- σωπα μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα στους άλλους δήμους της χωρικής αρμοδιότητας του νομικού προσώ- που, πλην του δήμου της έδρας του, εφόσον παραιτη- θούν από τη θέση τους, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 30 του π.δ. 26/2012, πριν από την ανακήρυξη των υποψηφίων. Αν τα ανωτέρω πρόσωπα θέτουν υπο- ψηφιότητα στο δήμο της έδρας του νομικού προσώπου, ισχύουν τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παραγρά- φου 1, αντικαθίσταται ως εξής: «ε) Υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των δήμων, των Περιφερειών και των νομικών προ- σώπων που είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης του δημόσιου τομέα, όπως αυτό ισχύει δώδεκα (12) μήνες πριν από τη διενέργεια των εκλογών, οι οποίοι, μέσα στο δωδεκάμηνο πριν από την διενέργεια των αυτοδιοικητικών εκλογών, άσκησαν κα- θήκοντα Προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου γενικής διεύθυνσης ή διεύθυνσης, στους δήμους στα διοικητικά όρια των οποίων εκτεινόταν η αρμοδιότητα των οργανικών τους μονάδων.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο τέλος της παραγράφου 7, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή των δήμων, στην περίπτωση παραίτησής τους, σύμφωνα με το προηγού- μενο εδάφιο, μπορούν να επανέλθουν στην υπηρεσία, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 32 του ν. 4257/2014 (Α΄ 93).».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η παράγραφος 8, αντικαθίσταται ως εξής: «8. Όσοι ασκούν καθήκοντα Συμπαραστάτη του δη- μότη και της επιχείρησης ή Περιφερειακού Συμπαρα- στάτη του πολίτη και της επιχείρησης, μπορούν να είναι υποψήφιοι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβου- λοι ή Πρόεδροι κοινότητας, ακόμα και αν η κατά τόπον αρμοδιότητά τους αφορά ή καταλαμβάνει το δήμο για τον οποίο θέτουν υποψηφιότητα, εφόσον παραιτηθούν από τη θέση τους πριν από την ημέρα ανακήρυξης των υποψηφίων.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής: «9. Για την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4555/2018, το κώλυμα που προβλέπεται στην περί- πτωση δ΄ της παραγράφου 1, ειδικά ως προς τους Προ- έδρους Διοικητικών Συμβουλίων, τους διευθύνοντες και εντεταλμένους συμβούλους των πάσης φύσεως νομι- κών προσώπων των δήμων στους οποίους υποβάλλουν υποψηφιότητα, καθώς και το κώλυμα της περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1, ειδικά ως προς τους υπαλλήλους των δήμων και των νομικών προσώπων αυτών που είναι ενταγμένα στο Μητρώο φορέων Γενικής Κυβέρνησης, και ως προς τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευ- σης, τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, τους Διευθυντές ιατρούς που προίστανται της Ιατρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας, καθώς και τους υπεύ- θυνους συντονιστές επιστημονικής λειτουργίας Κέντρων Υγείας παύει να υπάρχει, αν τα πρόσωπα στα οποία συ- ντρέχει το κώλυμα παραιτηθούν από τη θέση τους, σύμ- φωνα με τη διαδικασία του άρθρου 30 του π.δ. 26/2012, πριν από την ημέρα της ανακήρυξης των υποψηφίων.».

Άρθρο 52Τροποποιήσεις των άρθρων 18, 18Α, 18Β και 18Γ του ν. 3852/2010ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση γ΄ της παρ. 4, του άρθρου 18 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του ν. 4555/2018, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «γ) Ακολουθεί η ονομασία της εκλογικής περιφέρειας και αναγράφεται με αλφαβητική σειρά το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων αυτής. Οι εκλογικές περιφέρειες αναγρά- φονται με την αλφαβητική σειρά της ονομασίας τους. Ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων πρέ- πει να είναι ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας με δυνατότητα προσαύξη- σης έως και πενήντα τοις εκατό (50%). Δεκαδικός αριθ- μός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω. Ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%), τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των υπο- ψηφίων του οικείου συνδυασμού. Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφό- σον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 5 του άρθρου 18Α του ν. 3852/2010, αντικα- θίσταται ως εξής: «5. Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων πρέπει να είναι ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών του συμβουλίου της οικείας κοινότητας με δυνατότητα προ- σαύξησης έως και πενήντα τοις εκατό (50%). Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονά- δα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω. Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%), τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των υποψηφίων συμβούλων του οικείου συνδυασμού.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 2 του άρθρου 18Α του ν. 3852/ 2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4555/ 2018, αντικα- θίσταται ως ακολούθως: «2. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει τους υποψήφιους συμβούλους της κοινότητας, σύμφωνα με τις παραγρά- φους 3 έως και 9.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η παρ. 4 του άρθρου 18Α του ν. 3852/ 2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4555/ 2018, αντικα- θίσταται ως ακολούθως: «4. Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση που υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι του συνδυασμού. Στη δήλωση του συνδυασμού αναγράφονται κατά σειρά: α) Το όνομα και, αν υπάρχει, το έμβλημα του συνδυ- ασμού. β) Με αλφαβητική σειρά, το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο των υποψηφίων συμβούλων κοινότητας του συνδυασμού. Για τον τρόπο αναγραφής των ονομα- τεπωνυμικών στοιχείων των υποψηφίων εφαρμόζεται η παράγραφος 6 του άρθρου 18.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η παρ. 8 του άρθρου 18Α του ν. 3852/ 2010, αντικα- θίσταται ως ακολούθως: «8. Η δήλωση του συνδυασμού επιδίδεται από υπο- ψήφιο σύμβουλο της κοινότητας, τον οποίον εξουσιο- δοτούν οι λοιποί υποψήφιοι του συνδυασμού, ή με δι- καστικό επιμελητή, ύστερα από παραγγελία υποψήφιου συμβούλου της κοινότητας, τον οποίον εξουσιοδοτούν οι λοιποί υποψήφιοι του συνδυασμού, στον Πρόεδρο του πολυμελούς Πρωτοδικείου, είκοσι (20), το αργότερο, ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας. Έως τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται μόνο να συμπληρωθεί ο συνδυασμός έως τον επιτρεπό- μενο αριθμό των υποψήφιων συμβούλων με συμπληρω- ματική δήλωση οποιουδήποτε υποψηφίου. Στη δήλωση επισυνάπτονται τα στοιχεία που προβλέπονται στην πα- ράγραφο 6.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η περίπτωση α΄ της παρ. 5 του άρθρου 18, η περί- πτωση α΄ της παρ. 6 του άρθρου 18Α και η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 18Β του ν. 3852/2010, αντικα- θίστανται ως εξής: «α) Πιστοποιητικό γέννησης, στο οποίο να βεβαιώ- νεται η εγγραφή του υποψήφιου στο δημοτολόγιο του Δήμου, όπου θέτει υποψηφιότητα ή πιστοποιητικό οι- κογενειακής κατάστασης του Δήμου, στον οποίο είναι υποψήφιος, στο οποίο να αναγράφεται ο υποψήφιος με την επισήμανση ότι είναι δημότης του Δήμου αυτού (κανονική εγγραφή).».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 18, στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 18Α και στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρ- θρου 18Β, μετά τη λέξη «παράβολο» προστίθενται οι λέξεις «ή ηλεκτρονικό παράβολο.».

Άρθρο 53Τροποποιήσεις του άρθρου 21 του ν. 3852/2010 Στο άρθρο 21 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 του ν. 4555/2018, επέρ- χονται οι εξής τροποποιήσεις:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ο υποψήφιος δήμαρχος μπορεί να παραιτηθεί από την υποψηφιότητά του.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παράγραφος 2, αντικαθίσταται ως εξής: «2. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου του υποψήφι- ου δημάρχου, τη θέση του στο συνδυασμό καταλαμβάνει είτε νέος υποψήφιος είτε ένας από τους υποψήφιους συμβούλους του συνδυασμού, ύστερα από δήλωση της πλειοψηφίας των υποψηφίων που επιδίδεται με απόδει- ξη στον Πρόεδρο του πρωτοδικείου, δύο (2) ημέρες το αργότερο πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Στη δήλωση επισυνάπτονται τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 18. Το αρμόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει τον υποψήφιο που αντικαθιστά εκείνον που παραιτήθηκε ή απεβίωσε μέχρι και την παραμονή της διενέργειας των εκλογών. Αν δεν έγινε αντικατάστα- ση, τη θέση του δημάρχου καταλαμβάνει ο δημοτικός σύμβουλος του συνδυασμού που θα λάβει τους περισ- σότερους σταυρούς προτίμησης στο δήμο.».

Άρθρο 54Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 3852/2010

Η παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4555/2018, αντικαθίσταται ως εξής: «3. Για τις εκλογές των κοινοτήτων άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, στο ψηφοδέλτιο, μετά την ονομασία της κοινότητας και το όνομα ή τυχόν έμβλημα του συνδυα- σμού, αναγράφονται, όπως αναφέρονται στην απόφαση ανακήρυξης και κατ’ αλφαβητική σειρά, το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο των υποψηφίων συμβού- λων της κοινότητας.».

Άρθρο 55Τροποποιήσεις του άρθρου 27 του ν. 3852/2010 Στο άρθρο 27 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του ν. 4555/2018, επέρ- χονται οι εξής τροποποιήσεις:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παράγραφος 3, αντικαθίσταται ως εξής: «3. Για την εκλογή συμβουλίων κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, ο εκλογέας μπορεί να εκ- φράσει την προτίμησή του υπέρ δύο (2) υποψηφίων συμβούλων κοινότητας.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παράγραφος 4, αντικαθίσταται ως εξής: «4. Για την εκλογή προέδρων κοινότητας έως τριακο- σίων (300) κατοίκων, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός (1) υποψηφίου.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παράγραφος 7, αντικαθίσταται ως εξής: «7. Για τον υποψήφιο δήμαρχο, δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης και, αν σημειωθεί, δεν συνεπάγεται ακυρό- τητα του ψηφοδελτίου.».

Άρθρο 56Τροποποιήσεις του άρθρου 30 του ν. 3852/2010 Στο άρθρο 30 του ν. 3852/2010, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παράγραφος 1, αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων κάθε εκλο- γικής περιφέρειας για την περίπτωση β΄ του άρθρου 25 ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με βάση το μόνιμο πληθυσμό, όπως εμφανίζεται στους επίσημους πίνακες των αποτελεσμάτων της τελευταίας απογραφής πληθυσμού, που έχουν κυρωθεί και δημο- σιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της παραγράφου 4, προστίθενται εδάφια ως εξής: «Στην περίπτωση ύπαρξης αριθμού εκλογικών περι- φερειών με ίσο αριθμό υπολοίπων, διατίθενται σε αυτές από μια έδρα, η οποία αφαιρείται από κάθε εκλογική περιφέρεια του δήμου με το μεγαλύτερο αριθμό εδρών και κατά φθίνουσα σειρά. Σε περίπτωση εκλογικών περι- φερειών με ίδιο αριθμό εδρών, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν ήδη αφαιρεθεί με τις διατάξεις του προη- γούμενου εδαφίου, η έδρα αφαιρείται από εκείνη με το μικρότερο πληθυσμό.».

Άρθρο 57Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 3852/2010

Το άρθρο 31 του ν. 3852/2010, αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 31 Επιτυχών συνδυασμός δημάρχου- λοιποί συνδυασμοί του Δημοτικού Συμβουλίου- Εκλογή δημάρχου 1. Στις εκλογές των δημάρχων και των Δημοτικών Συμβούλων, θεωρείται επιτυχών συνδυασμός αυτός που πλειοψήφησε με ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50% + 1 ψήφο) του συνόλου των έγκυρων ψηφο- δελτίων και λοιποί συνδυασμοί του Δημοτικού Συμβου- λίου αυτοί που έλαβαν έστω και μία έδρα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 32. 2. Δήμαρχος εκλέγεται ο επικεφαλής του επιτυχόντος συνδυασμού ή αυτός που αναδείχτηκε νικητής στον Β΄ γύρο.».

Άρθρο 58Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 3852/2010

Πριν από το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του ν. 4555/2018, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί με το εκλογικό μέτρο είναι περισσότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι πλεονάζουσες έδρες αφαιρούνται, ξεκινώντας από το συνδυασμό που έχει το μικρότερο σχετικώς υπό- λοιπο έγκυρων ψηφοδελτίων.».

Άρθρο 59Τροποποιήσεις του άρθρου 33 του ν. 3852/2010 Στο άρθρο 33 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 του ν. 4555/2018, επέρ- χονται οι εξής τροποποιήσεις:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παράγραφος 1, αντικαθίσταται ως εξής: «1. Αν κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των έγκυ- ρων ψηφοδελτίων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή (Β΄ Γύρος), ανάμεσα μόνο στους υπο- ψήφιους δημάρχους των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Δήμαρχος εκλέγεται ο υποψή- φιος του συνδυασμού που συγκέντρωσε στην επαναλη- πτική ψηφοφορία την απόλυτη πλειοψηφία ολόκληρου του αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων. Αν στην επαναληπτική ψηφοφορία οι δύο συνδυασμοί ισοψηφήσουν, το αρμόδιο Πρωτοδικείο διενεργεί κλή- ρωση για την ανάδειξη του δημάρχου.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παράγραφος 4, αντικαθίσταται ως εξής: «4. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3, δήμαρ- χος εκλέγεται ο υποψήφιος του συνδυασμού που έλαβε στην επαναληπτική ψηφοφορία τη σχετική πλειοψηφία. Αν στην ψηφοφορία αυτή ισοψηφήσουν δύο (2) υποψή- φιοι δήμαρχοι, το αρμόδιο δικαστήριο διενεργεί κλήρω- ση για την ανάδειξη του δημάρχου.».

Άρθρο 60Τροποποιήσεις του άρθρου 34 του ν. 3852/2010 Στο άρθρο 34 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του ν. 4555/2018, επέρ- χονται οι εξής τροποποιήσεις:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της παραγράφου 1, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσότε- ρων συνδυασμών, την έδρα δικαιούται ο μικρότερος σε εκλογική δύναμη συνδυασμός σε όλο τον δήμο.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παράγραφος 5, αντικαθίσταται ως εξής: «5. Στη συνέχεια υπολογίζεται το εκλογικό μέτρο για κάθε συνδυασμό, ως το πηλίκο των έγκυρων ψηφο- δελτίων του συνδυασμού στο σύνολο του δήμου προς τις έδρες που δικαιούται να καταλάβει, σύμφωνα με το άρθρο 32. Το πηλίκο, μετά την παράλειψη του κλάσμα- τος, προσαυξάνεται κατά μία μονάδα. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται σε κάθε εκλογική περιφέρεια με το εκλογικό του μέτρο και ο συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης. Αρχίζοντας από το μικρό- τερο σε εκλογική δύναμη συνδυασμό στο σύνολο του δήμου, και συνεχίζοντας κατ’ αύξουσα σειρά εκλογικής δύναμης, αποδίδονται από κάθε εκλογική περιφέρεια όλες οι διαθέσιμες έδρες που δικαιούται ο συνδυασμός, και ο αριθμός τους αφαιρείται από τις διαθέσιμες της περιφέρειας. Αν δεν υπάρχει επαρκής αριθμός, στο συν- δυασμό κατακυρώνονται μόνον οι διαθέσιμες έδρες.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παράγραφος 8, αντικαθίσταται ως εξής: «8. Αν, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και της παραγράφου 7, υπάρχουν εκλογικές περιφέρειες με αδι- άθετες έδρες και συνδυασμοί που δικαιούνται να κατα- λάβουν έδρα , σύμφωνα με το άρθρο 32, ξεκινώντας από τη μεγαλύτερη σε αριθμό εδρών εκλογική περιφέρεια και, επί όμοιων, από εκείνη που έχει τις περισσότερες έγκυρες ψήφους και συνεχίζοντας με φθίνουσα σειρά, απονέμεται ανά μία αδιάθετη έδρα στο συνδυασμό που εξακολουθεί να δικαιούται έδρα και έχει λάβει τις περισ- σότερες έγκυρες ψήφους συνολικά στην οικεία εκλογική περιφέρεια. Η διαδικασία της παρούσας επαναλαμβά- νεται όσες φορές χρειαστεί, μέχρι να εξαντληθούν οι διαθέσιμες έδρες ή οι συνδυασμοί που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα , σύμφωνα με το άρθρο 32. Έδρες που, μετά την εξάντληση των συνδυασμών οι οποίοι δικαιού- νται να καταλάβουν έδρα, παραμένουν αδιάθετες, δεν διατίθενται, αλλά παραμένουν κενές.».

Άρθρο 61Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 3852/2010

Η παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 3852/2010, αντικαθί- σταται ως εξής: «5. Αν δεν υποβληθεί δήλωση επιλογής, δεν ανακη- ρύσσεται κανένας υποψήφιος δήμαρχος. Στην περίπτω- ση αυτή, δήμαρχος εκλέγεται ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης σύμβουλος του συνδυασμού από τον οποίο εκλέγεται δήμαρχος.».

Άρθρο 62Τροποποιήσεις του άρθρου 38 του ν. 3852/2010 Στο άρθρο 38 του ν. 3852/2010, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 1, όπως το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4555/2018, αντικα- θίστανται ως εξής: «1. Τακτικοί δημοτικοί σύμβουλοι εκλέγονται, από τους υποψηφίους καθενός από τους συνδυασμούς του άρ- θρου 31, ανά εκλογική περιφέρεια, κατά σειρά, αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης στο σύνολο του δήμου. Οι υποψήφιοι δήμαρχοι των λοιπών συνδυασμών θεωρούνται πρώτοι επιτυχόντες σύμβου- λοι των συνδυασμών τους.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παράγραφος 2, αντικαθίσταται ως εξής: «2. Οι λοιποί υποψήφιοι του συνδυασμού του εκλεγέ- ντος δημάρχου και των λοιπών συνδυασμών είναι ανα- πληρωματικοί των τακτικών συμβούλων της εκλογικής τους περιφέρειας με τη σειρά των σταυρών προτίμησης.».

Άρθρο 63Τροποποίηση του άρθρου 40 του ν. 3852/2010

Η παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 του ν. 4555/2018, αντικαθίσταται ως εξής: «4. Σε περίπτωση που συνδυασμός πλειοψήφησε στην κοινότητα με ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκα- τό (50% + 1 ψήφος), ο πρώτος σε σταυρούς υποψήφιος σύμβουλός του αναδεικνύεται Πρόεδρος του Συμβουλί- ου της εν λόγω κοινότητας, χωρίς να εφαρμόζεται στην περίπτωση αυτή το άρθρο 79 , όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 80 του ν. 4555/2018.».

Άρθρο 64Τροποποίηση του άρθρου 44 του ν. 3852/2010

Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 3852/ 2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρ- θρο 39 του ν. 4555/2018, αντικαθίσταται ως εξής: «α) τον επιτυχόντα ή το συνδυασμό του δημάρχου και τους λοιπούς συνδυασμούς του δημοτικού συμβουλίου, το δήμαρχο, τους τακτικούς και αναπληρωματικούς δη- μοτικούς συμβούλους κάθε συνδυασμού, τους τακτικούς και αναπληρωματικούς συμβούλους των κοινοτήτων κάθε συνδυασμού, τους προέδρους των κοινοτήτων έως τρια- κοσίων (300) κατοίκων με τους αναπληρωματικούς τους.».

Άρθρο 65Τροποποιήσεις του άρθρου 47 του ν. 3852/2010 Στο άρθρο 47 του ν. 3852/2010, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παράγραφος 1, αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η ένσταση στρέφεται κατά της απόφασης με την οποία ανακηρύσσονται ο επιτυχών συνδυασμός ή ο συν- δυασμός του δημάρχου και οι λοιποί συνδυασμοί του δημοτικού συμβουλίου, καθώς και οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρω- ματικοί, βάσει του σχετικού πίνακα των αποτελεσμάτων ο οποίος ενσωματώνεται σε αυτή. Στη δίκη που ανοίγεται με την άσκηση της ένστασης αυτής δεν νομιμοποιείται παθητικώς ο Δήμος.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2, αντικαθίσταται ως εξής: «β) η παράβαση του νόμου κατά τη διεξαγωγή της εκλογής ή κατά την εξαγωγή του εκλογικού αποτελέσμα- τος ή κατά την ανακήρυξη των υποψήφιων συνδυασμών ή κατά την ανακήρυξη του επιτυχόντος συνδυασμού ή του συνδυασμού του δημάρχου και των λοιπών συνδυ- ασμών του δημοτικού συμβουλίου και των προσώπων που ανήκουν σε αυτούς.».

Άρθρο 66Τροποποίηση του άρθρου 48 του ν. 3852/2010

Η παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 3852/2010, αντικαθί- σταται ως εξής: «1. Η ένσταση ασκείται μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από τη λήξη του χρόνου έκθεσης της πράξης, με την οποία ανακηρύσσονται ο επιτυχών συνδυασμός ή ο συνδυασμός του δημάρχου και οι λοιποί συνδυασμοί του δημοτικού συμβουλίου, καθώς και οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρω- ματικοί, σύμφωνα με το άρθρο 44.».

Άρθρο 67Τροποποιήσεις του άρθρου 79 του ν. 3852/2010 Στο άρθρο 79 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 80 του ν. 4555/2018, επέρ- χονται οι εξής τροποποιήσεις:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παράγραφος 1, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων εκλέγεται, με ψηφοφορία από το σύνολο των μελών του οικείου συμβουλίου και για το σύνολο της δημοτικής περιόδου, ο σύμβουλος ενός από τους δύο πρώτους κατά σειρά εκλογής συν- δυασμούς, που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μεταξύ των υποψηφίων του συνδυασμού του, με τη διαδικασία της παραγράφου 2.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παράγραφος 2, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2. Την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου του έτους έναρξης της δημοτικής περιόδου, το συμβούλιο της κοι- νότητας συνέρχεται σε ειδική συνεδρίαση, για να εκλέξει τον Πρόεδρό του, ύστερα από πρόσκληση του πρώτου, μεταξύ των εκλεγέντων συμβούλων του μεγαλύτερου σε εκλογική δύναμη συνδυασμού, κατά τη σειρά αναγραφής αυτών στην απόφαση του δικαστηρίου περί ανακήρυ- ξης του συνδυασμού. Στη συνεδρίαση αυτή προεδρεύει ο σύμβουλος που συγκάλεσε το συμβούλιο, ο οποίος αναθέτει τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του συμ- βουλίου σε ένα από τα μέλη του συμβουλίου ή σε έναν από τους υπαλλήλους του δήμου. Κατά τη συνεδρίαση, οι σύμβουλοι, με μυστική ψηφοφορία, επιλέγουν για το αξίωμα του Πρόεδρου του συμβουλίου κοινότητας, το σύμβουλο της προτίμησής τους, ανάμεσα στον πρώτο, σε σταυρούς προτίμησης, σύμβουλο του πρώτου κατά σειρά εκλογής συνδυασμού και τον πρώτο, σε σταυρούς προτίμησης, σύμβουλο του δεύτερου συνδυασμού. Κάθε μέλος του συμβουλίου έχει δικαίωμα να επιλέξει έναν μόνο υποψήφιο. Πρόεδρος εκλέγεται εκείνος που συ- γκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του συμβουλίου, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 89. Αν μετά από τρεις ψηφοφορίες οι υποψήφιοι λάβουν τον ίδιο αριθμό ψήφων, διεξάγεται κλήρωση μεταξύ τους.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παράγραφος 5, αντικαθίσταται ως εξής: «5. Αν η θέση του Προέδρου του συμβουλίου της κοινότητας κενωθεί λόγω θανάτου ή παραίτησης ή έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, επαναλαμβάνεται η διαδικασία εκλογής των παραγράφων 1 έως και 4, μεταξύ του επόμενου σε σταυρούς προτίμησης συμβούλου από το συνδυασμό του προέδρου και του πρώτου συμβούλου σε σταυρούς προτίμησης από τον συνδυασμό που έλαβε μέρος στη διαδικασία εκλογής προέδρου, σύμφωνα με τις παρα- γράφους 1 και 2.».

Άρθρο 68Τροποποιήσεις του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 Στο άρθρο 283 του ν. 3852/2010, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12, όπως τροπο- ποιήθηκε με το άρθρο 21 παρ.1 του ν. 4147/2013 (Α΄98), αντικαθίσταται ως εξής: «12. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος και του ν. 3463/2006, όπου γίνεται αναφορά στον πλη- θυσμό, περιλαμβανομένης και της έκδοσης σχετικών κανονιστικών πράξεων, νοείται ο μόνιμος πληθυσμός, όπως εμφανίζεται στους επίσημους πίνακες των απο- τελεσμάτων της τελευταίας απογραφής πληθυσμού, που έχουν κυρωθεί και δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει για τις εκλογές για την ανάδειξη δημοτικών αρχών της παρα- γράφου 4 του άρθρου 9 και περιφερειακών αρχών, της παραγράφου 6 του άρθρου 114. Κατά τα λοιπά, η ισχύς του πρώτου εδαφίου αρχίζει από την πρώτη, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, αυτοδιοικητική περίοδο.» .

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παράγραφος 13 αντικαθίσταται ως εξής: «13. Με απόφαση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ κυρώ- νονται και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερ- νήσεως τα αποτελέσματα του μόνιμου πληθυσμού της απογραφής του έτους 2011 για τις κοινότητες της παρα- γράφου 4 του άρθρου 2.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
Άρθρο 69Τροποποίηση του άρθρου 114 του ν. 3852/2010

Η περίπτωση δ΄ της παρ. 6 του άρθρου 114 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 46 του ν. 4555/2018, αντικαθίσταται ως εξής: «δ) Η εκλογή Προεδρείου Συμβουλίων και Επιτροπών διενεργείται κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Νοέμβριο, κατ` ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 165.».

Άρθρο 70Τροποποιήσεις του άρθρου 117 του ν. 3852/2010 Στο άρθρο 117 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του ν. 4555/2018, επέρ- χονται οι εξής τροποποιήσεις:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγρά- φου 1, αντικαθίσταται ως εξής: «α) Δικαστικοί λειτουργοί, αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών, καθώς και τα μέλη Ανεξαρτήτων Αρχών του άρθρου 101Α του Συντάγματος ή Αρχών που χαρακτηρίζονται με νόμο ως ανεξάρτητες ή ρυθμιστικές, αν για τα μέλη αυτά προβλέπεται από το νόμο η πλήρης και αποκλειστική τους απασχόληση ή η αναστολή άσκησης εκ μέρους τους οποιουδήποτε άλλου δημόσιου λειτουργήματος ή καθηκόντων, αμειβόμενων ή μη, σε οποιαδήποτε θέση του δημόσιου τομέα, κατά τη διάρκεια της θητείας τους στην Ανεξάρτητη Αρχή.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παραγρά- φου 1 τροποποιείται ως εξής: «ε) Υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των δήμων, των περιφερειών και των νομικών προσώ- πων, τα οποία είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης του δημόσιου τομέα, όπως αυτό ισχύει δώδεκα (12) μήνες πριν από τη διενέργεια των εκλογών, οι οποίοι, μέσα στο δωδεκάμηνο πριν από την διενέργεια των αυτοδιοικητικών εκλογών, άσκησαν κα- θήκοντα Προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου γενικής διεύθυνσης ή διεύθυνσης, στις περιφερειακές ενότητες, στα διοικητικά όρια των οποίων εκτεινόταν η αρμοδιότητα των οργανικών τους μονάδων.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3, αντικαθίσταται ως εξής: «3. Κώλυμα εκλογιμότητας συντρέχει για όσους έχουν εκπέσει από οποιοδήποτε αιρετό αξίωμά τους, ύστερα από αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, σύμφωνα με το εδάφιο γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 236, καθώς και για όσους έχουν εκπέσει από το αιρετό αξίωμά τους, σύμφωνα με το άρθρο 233, ύστερα από διάπραξη ενός από τα πειθαρχικά παραπτώματα του άρθρου αυτού.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η παράγραφος 5, αντικαθίσταται ως εξής: «5. Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, τα κωλύμα- τα που προβλέπονται στην περίπτωση α΄ της παραγρά- φου 1, ως προς τα μέλη των Ανεξάρτητων Αρχών, στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1, ως προς τα πρόσωπα που υπάγονται σ’ αυτήν και θέτουν υποψηφιότητα σε περιφέρειες άλλες από εκείνες της έδρας των νομικών προσώπων στα οποία είναι Διοικητές, Υποδιοικητές, Πρόεδροι Διοικητικών Συμβουλίων, Διευθύνοντες ή Εντεταλμένοι σύμβουλοι, καθώς και στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 παύουν να υπάρχουν, αν τα πρόσωπα στα οποία συντρέχουν αυτά παραιτηθούν από τη θέση τους, πριν από την ημέρα της ανακήρυξης των υποψη- φίων. Oι δικηγόροι με έμμισθη εντολή των περιφερειών που παραιτούνται προκειμένου να συμμετάσχουν στις περιφερειακές εκλογές, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, επανέρχονται αυτοδικαίως στην ενεργό υπη- ρεσία, αν δεν εκλεγούν ή, σε περίπτωση εκλογής τους, εφόσον λήξει, για οποιονδήποτε λόγο, η θητεία τους. Η ισχύς των διατάξεων της περίπτωσης β΄ της παρα- γράφου 2, καθώς και του τελευταίου εδαφίου της περί- πτωσης ε΄ της παραγράφου 1, ως προς τους Περιφερει- ακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, τους Διευθυντές ιατρούς που προΐστανται της Ιατρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας, καθώς και ως προς τους υπεύθυνους συντονιστές επιστημονικής λειτουργίας Κέντρων Υγείας, αρχίζει από τις εκλογές για την ανάδειξη περιφερειακών αρχών που θα ακολουθήσουν τις πρώτες, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκλογές.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η παράγραφος 6, αντικαθίσταται ως εξής: «6. Όσοι ασκούν καθήκοντα Συμπαραστάτη του Δη- μότη και της Επιχείρησης ή Περιφερειακού Συμπαρα- στάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης μπορούν να είναι υποψήφιοι Περιφερειάρχες ή Περιφερειακοί Σύμβουλοι, στις περιφέρειες όπου υπηρετούν, στις αυτοδιοικητικές εκλογές της παραγράφου 6 του άρθρου 114, εφόσον παραιτηθούν από τη θέση τους πριν από την ημέρα ανα- κήρυξης των υποψηφίων.».

Άρθρο 71Τροποποιήσεις του άρθρου 120 του ν. 3852/2010 Στο άρθρο 120 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 51 του ν. 4555/2018, επέρ- χονται οι εξής τροποποιήσεις:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 5, αντικαθίσταται ως εξής: «γ) Ακολουθεί η ονομασία της εκλογικής Περιφέρειας και αναγράφεται, με αλφαβητική σειρά, το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο των υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων της. Για τον τρόπο αναγραφής των ονομα- τεπωνυμικών στοιχείων των υποψηφίων εφαρμόζεται η παράγραφος 6 του άρθρου 18. Οι εκλογικές Περιφέρειες αναγράφονται επίσης με την αλφαβητική σειρά της ονο- μασίας τους. Ο αριθμός των υποψήφιων περιφερειακών συμβούλων πρέπει να είναι ίσος, τουλάχιστον, με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας με δυνα- τότητα προσαύξησης έως και πενήντα τοις εκατό (50%). Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω. Ο αριθμός των υποψήφιων περιφερει- ακών συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%), τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου συνδυασμού.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 6, αντικαθίσταται ως εξής: «α) Πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο αποδεικνύει την εγγραφή του υποψήφιου στο δημοτολόγιο δήμου της Περιφέρειας όπου είναι υποψήφιος ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης δήμου της Περιφέρειας στην οποία είναι υποψήφιος, το οποίο αποδεικνύει ότι είναι δημότης του δήμου αυτού (κανονική εγγραφή).».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 6, αντικαθίσταται ως εξής: «γ) Αποδεικτικό είσπραξης Δ.Ο.Υ. ή παράβολο ή ηλε- κτρονικό παράβολο, από το οποίο προκύπτει ότι ο υπο- ψήφιος περιφερειάρχης και κάθε υποψήφιος περιφε- ρειακός σύμβουλος, έχει καταθέσει υπέρ του Δημοσίου το ποσό των διακοσίων (200) ή των πενήντα (50) ευρώ, αντίστοιχα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε- ρικών και Οικονομικών μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα ποσά αυτά.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η παράγραφος 7, αντικαθίσταται ως εξής: «7. Η δήλωση του συνδυασμού επιδίδεται από τον υποψήφιο Περιφερειάρχη ή με δικαστικό επιμελητή, ύστερα από παραγγελία του υποψήφιου Περιφερειάρ- χη, στον Πρόεδρο του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Περιφέρειας και στο Πρωτοδικείο Αθηνών στην Περιφέρεια Αττικής το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας. Έως τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται μόνο να συμπλη- ρωθεί ο συνδυασμός έως τον επιτρεπόμενο αριθμό των υποψήφιων συμβούλων με συμπληρωματική δήλωση του υποψηφίου Περιφερειάρχη. Μετά τη λήξη της ανω- τέρω προθεσμίας καμιά μεταβολή της δήλωσης δεν επι- τρέπεται, εκτός από την αντικατάσταση προσώπων που παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν, σύμφωνα με το άρθρο 123. Στις ανωτέρω δηλώσεις επισυνάπτονται τα στοιχεία που προβλέπει η παράγραφος 6.».

Άρθρο 72Τροποποιήσεις του άρθρου 123 του ν. 3852/2010 Στο άρθρο 123 του ν. 3852/2010, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παράγραφο 1, διαγράφεται η φράση «ή Αντι- περιφερειάρχης περιφερειακής ενότητας.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παράγραφος 2, αντικαθίσταται ως εξής: «2. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου υποψήφι- ου περιφερειάρχη, τη θέση του στο συνδυασμό μπορεί να καταλάβει είτε νέος υποψήφιος είτε ένας από τους υποψήφιους συμβούλους του συνδυασμού, ύστερα από δήλωση της πλειοψηφίας των υποψηφίων που επιδίδεται με απόδειξη στον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου, δύο (2) ημέρες το αργότερο πριν από τη διεξαγωγή της ψηφο- φορίας. Στη δήλωση επισυνάπτονται τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 120, καθώς και η γραπτή αποδοχή του προσώπου που προτείνεται. Το αρμόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει αμέσως τον νέο υποψήφιο. Τη θέση υποψήφιου Περιφερειάρχη, σε πε- ρίπτωση μη αντικατάστασης του, καταλαμβάνει όποιος σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παράγραφος 3, αντικαθίσταται ως εξής: «3. Υποψήφιος σύμβουλος που παραιτήθηκε ή απε- βίωσε επιτρέπεται να αντικατασταθεί με δήλωση του υποψήφιου Περιφερειάρχη ακόμη και αν έχει περάσει η προθεσμία της παραγράφου 7 του άρθρου 120. Στη δήλωση επισυνάπτονται τα στοιχεία που ορίζουν οι πα- ράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 120, καθώς και η γραπτή αποδοχή του προσώπου που προτείνεται. Το αρμόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει αμέσως τον νέο υποψήφιο.».

Άρθρο 74Τροποποίηση του άρθρου 129 του ν. 3852/2010

Η παρ. 1 του άρθρου 129 του ν. 3852/2010, αντικαθί- σταται ως εξής: «1. Σε κάθε εκλογική περιφέρεια, ο συνδυασμός εκτυπώνει ιδιαίτερο ψηφοδέλτιο, στο επάνω μέρος του οποίου σημειώνεται το όνομα και, εφόσον υπάρχει, το έμβλημα του συνδυασμού και ακολουθεί το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο του υποψήφιου Περιφερειάρχη με την αντίστοιχη ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το όνομα του υποψηφίου και τίθενται με αλ- φαβητική σειρά οι υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της αντίστοιχης εκλογικής περιφέρειας.».

Άρθρο 75Τροποποιήσεις του άρθρου 140 του ν. 3852/2010 Στο άρθρο 140 του ν. 3852/2010, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της παραγράφου 1, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσότερων συνδυασμών, την έδρα τη δικαιούται ο μικρότερος σε εκλογική δύναμη συνδυασμός σε όλη την Περιφέρεια.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής: «5. Στη συνέχεια, υπολογίζεται το εκλογικό μέτρο για κάθε συνδυασμό, ως το πηλίκο των έγκυρων ψηφοδελ- τίων του συνδυασμού στο σύνολο της περιφέρειας προς τις έδρες που δικαιούται να καταλάβει, σύμφωνα με το άρθρο 138. Το πηλίκο, μετά την παράλειψη του κλάσμα- τος, προσαυξάνεται κατά μία μονάδα. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται σε κάθε εκλογική περιφέρεια με το εκλογικό του μέτρο και ο συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης. Αρχίζοντας από το μι- κρότερο σε εκλογική δύναμη συνδυασμό στο σύνολο της περιφέρειας, και συνεχίζοντας κατ’ αύξουσα σειρά εκλογικής δύναμης, στο συνδυασμό αποδίδονται από κάθε εκλογική περιφέρεια όλες οι διαθέσιμες έδρες που δικαιούται, και ο αριθμός τους αφαιρείται από τις διαθέ- σιμες της περιφέρειας. Αν δεν υπάρχει επαρκής αριθμός, στο συνδυασμό κατακυρώνονται μόνο οι διαθέσιμες έδρες.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παράγραφος 8 αντικαθίσταται ως εξής: «8. Αν, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και της παραγράφου 7, υπάρχουν εκλογικές περιφέρειες με αδιάθετες έδρες και συνδυασμοί που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα , σύμφωνα με το άρθρο 138, ξεκι- νώντας από τη μεγαλύτερη σε αριθμό εδρών εκλογική περιφέρεια και επί όμοιων από εκείνη που έχει συνολι- κά τις περισσότερες έγκυρες ψήφους και συνεχίζοντας με φθίνουσα σειρά, απονέμεται ανά μία αδιάθετη έδρα στο συνδυασμό που εξακολουθεί να δικαιούται έδρα και έχει λάβει τις περισσότερες έγκυρες ψήφους συνολικά στην εκλογική περιφέρεια. Η διαδικασία της παρούσας παραγράφου επαναλαμβάνεται όσες φορές χρειαστεί, μέχρι να εξαντληθούν οι διαθέσιμες έδρες ή οι συνδυ- ασμοί που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα , σύμφωνα με το άρθρο 138. Έδρες που, μετά την εξάντληση των συνδυασμών οι οποίοι δικαιούνται να καταλάβουν έδρα, παραμένουν αδιάθετες, δεν διατίθενται, αλλά παραμέ- νουν κενές».

Άρθρο 76Τροποποίηση του άρθρου 160 του ν. 3852/2010 - Ορισμός ΕπάρχουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 160, προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής: «Στις περιφερειακές ενότητες που είναι πρώην νη- σιωτικά επαρχεία, ορίζεται Έπαρχος. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Έπαρχος ορίζεται, περιφερειακός σύμ- βουλος που εκλέγεται στην οικεία περιφερειακή ενό- τητα και πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου, έπαρχος ορίζεται μεταξύ όλων των Περιφερειακών Συμβούλων, από τον Περιφερειάρ- χη, με την απόφαση της παραγράφου 1. Ο Έπαρχος ασκεί τις αρμοδιότητες που του μεταβιβάζει ο Περιφερειάρχης με την ίδια απόφαση. Ο Έπαρχος λαμβάνει αντιμισθία, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 181.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το άρθρο 29 του ν. 4255/2014 καταργείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 78Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που αφορούν υπηρεσιακές μεταβολές του προσωπικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Στον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 65 αντικαθίσταται ως εξής: «7. Μετά το τέλος της άδειας εκπαίδευσης ο υπάλληλος υποχρεούται να υπηρετήσει στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού για χρονικό διάστημα ίσο με το τριπλάσιο του χρόνου της άδειας.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 85 προ- στίθεται εδάφιο ως εξής: «Για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ, κατόχους απο- φοιτηρίου δημόσιου Ι.Ε.Κ., διάρκειας σπουδών δύο (2) ετών ή κατόχους πτυχίου επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου 5, του «Μεταλυ- κειακού έτους - Τάξης Μαθητείας», ο χρόνος που απαι- τείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά δύο (2) έτη.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

H παράγραφος 3 του άρθρου 87, όπως αντικατα- στάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 4369/2016 (Α΄33), αντικαθίσταται ως εξής: «3. Ως Προϊστάμενοι Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας επιλέγονται υπάλληλοι ΠΕ ή TE ή ΔΕ εφόσον: α) κατέχουν το βαθμό Α΄ ή β) έχουν ασκήσει για ένα (1) τουλάχιστον έτος καθή- κοντα προϊσταμένου τμήματος.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α) Η παράγραφος 5 του άρθρου 88, όπως προστέθη- κε με την παρ. 3 του άρθρου δεύτερου του ν. 4464/2017 (Α΄46), αντικαθίσταται ως εξής: «5. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 87 και του παρόντος λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος, αντίστοιχα, που έχει διανυθεί σε Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμ- ματείες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρ- τητες Αρχές, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικησης α΄ και β΄ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, σε αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δι- καίου που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως οριο- θετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.». β) Ο διατάξεις της περίπτωσης α΄ εφαρμόζονται και σε εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαδι- κασίες επιλογής και τοποθέτησης Προϊσταμένων, για τις οποίες δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί η πρώτη συνε- δρίαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Αποκλειστι- κά για τις περιπτώσεις αυτές, πρόσθετα δικαιολογητικά για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας σε Ν.Π.Ι.Δ. μπορεί να υποβάλλονται ενώπιον του οργάνου αυτού, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο άρθρο 89, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4369/2016 (Α΄33), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η επιλογή των Προϊσταμένων Διευθύνσεων ή αντί- στοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας και Τμημάτων γίνεται από τα οικεία Υπηρεσιακά Συμβούλια του άρθρου 5.» β) Οι περίπτωσεις δ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου 3 αντι- καθίστανται ως εξής: «δ) Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από αναλυ- τικό βιογραφικό σημείωμα που συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε δε- καπέντε (15) ημέρες και αρχίζει πέντε (5) ημέρες μετά τη δημοσίευση της οικείας προκήρυξης. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας των όσων υπεύθυνα δηλώνει ο υποψή- φιος στην αίτηση υποψηφιότητας και στο βιογραφικό σημείωμα με όσα τηρούνται στο προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου και στο αρχείο της υπηρεσίας, λαμβάνονται υπόψη όσα βεβαιώνει η οικεία Διεύθυνση προσωπικού, αφού προηγουμένως έχει καλέσει τον υποψήφιο για την προσκόμιση των επιπλέον εκείνων στοιχείων, που υπεύθυνα δηλώνει ότι κατέχει. Η ανωτέρω διαδικασία βεβαίωσης των στοιχείων της αίτησης υποψηφιότητας και του βιογραφικού σημειώματος του υπαλλήλου από τις οικείες Διευθύνσεις προσωπικού γίνεται μέσα σε απο- κλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η βεβαίωση στοιχείων κοινοποιείται στον υποψήφιο, προκειμένου να υποβάλει ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών. Η ένσταση εξετάζεται μέσα σε απο- κλειστική προθεσμία (5) ημερών. Κατόπιν, τα ανωτέρω στοιχεία και τα αντίγραφα των επικαλούμενων στοιχείων στη βεβαίωση και το βιογραφικό σημείωμα του υποψη- φίου που τηρούνται στο προσωπικό του μητρώο απο- στέλλονται αμελλητί στο αρμόδιο Συμβούλιο Επιλογής. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία επιλογής και τοπο- θέτησης ολοκληρώνεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έναρξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. ε) Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τους όρους του νόμου και της προκήρυξης αποκλείονται από την πε- ραιτέρω διαδικασία με απόφαση του Ειδικού Υπηρεσι- ακού Συμβουλίου, η οποία καταχωρίζεται στα πρακτικά και συντάσσεται σχετικός πίνακας. Οι λοιποί υποψήφιοι μοριοδοτούνται με βάση τις ομάδες κριτηρίων α΄ έως γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 88 και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ίδιο άρθρο. Στη συνέχεια το Ειδικό Υπηρε- σιακό Συμβούλιο, με βάση την ανωτέρω μοριοδότηση, καταρτίζει πίνακα κατάταξης για κάθε προκηρυσσόμε- νη θέση κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. Ο πίνακας αυτός και ο πίνακας αποκλειομένων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.. Κατά των πινάκων αυτών υπο- βάλλονται, ενώπιον του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλί- ου, ενστάσεις, μέσω του διαδικτυακού τόπου του Α.Σ.Ε.Π. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.. Ενστάσεις που υποβάλλο- νται μετά το πέρας της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου απορρίπτονται ως απαράδεκτες. στ) Στη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης κα- λούνται οι επτά (7) πρώτοι υποψήφιοι κάθε πίνακα κα- τάταξης. Για τη διενέργεια της δομημένης συνέντευξης κάθε υποψήφιος καλείται χωριστά. Αφού γίνει και η μοριοδότηση με βάση το κριτήριο της δομημένης συ- νέντευξης, εξάγεται η τελική βαθμολογία, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 88 και καταρτίζεται ο τελι- κός πίνακας κατάταξης για κάθε προκηρυσσόμενη θέση. Το όνομα του επικρατέστερου, ανά θέση, υποψηφίου αναρτάται στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση του επικρατέστερου υποψηφίου στην οικεία θέση με απόφαση του αρμόδιου για την τοποθέτηση οργάνου.». γ) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγρά- φου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «4.α) Για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Διευθύν- σεων ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας και τμη- μάτων εκδίδεται προκήρυξη από τον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία της επιλογής, τηρουμένων των όρων των άρθρων 87 και 88.» δ) Οι περίπτώσεις δ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου 4 αντι- καθίστανται ως εξής: «δ) Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από αναλυ- τικό βιογραφικό σημείωμα που συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε δε- καπέντε (15) ημέρες και αρχίζει πέντε (5) ημέρες μετά τη δημοσίευση της οικείας προκήρυξης. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας των όσων υπεύθυνα δηλώνει ο υποψή- φιος στην αίτηση υποψηφιότητας και στο βιογραφικό σημείωμα με όσα τηρούνται στο προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου και στο αρχείο της υπηρεσίας, λαμβάνονται υπόψη όσα βεβαιώνει η οικεία Διεύθυνση προσωπικού, αφού προηγουμένως έχει καλέσει τον υποψήφιο για την προσκόμιση των επιπλέον εκείνων στοιχείων που υπεύθυνα δηλώνει ότι κατέχει. Η ανωτέρω διαδικασία βεβαίωσης των στοιχείων της αίτησης υποψηφιότητας και του βιογραφικού σημειώματος του υπαλλήλου από τις οικείες Διευθύνσεις προσωπικού γίνεται μέσα σε απο- κλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η βεβαίωση στοιχείων κοινοποιείται στον υποψήφιο, προκειμένου να υποβάλει ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών. Η ένσταση εξετάζεται μέσα σε απο- κλειστική προθεσμία (5) ημερών. Κατόπιν, τα ανωτέρω στοιχεία και τα αντίγραφα των επικαλούμενων στοιχείων στη βεβαίωση και το βιογραφικό σημείωμα του υποψη- φίου που τηρούνται στο προσωπικό του μητρώο απο- στέλλονται αμελλητί στο αρμόδιο Συμβούλιο Επιλογής. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία επιλογής και τοποθέ- τησης ολοκληρώνεται μέσα σε (3) μήνες από την έναρξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. ε) Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τους όρους του νό- μου και της προκήρυξης αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία με απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, η οποία καταχωρίζεται στα πρακτικά και συντάσσεται σχετικός πίνακας. Οι λοιποί υποψήφιοι μοριοδοτούνται με βάση τις ομάδες κριτηρίων α΄ έως γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 88 και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ίδιο άρθρο. Στη συνέχεια το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με βάση την ανωτέρω μοριοδότηση, καταρτίζει πίνακα κατάταξης για κάθε προκηρυσσόμενη θέση κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. Ο πίνακας αυτός και ο πίνακας αποκλειο- μένων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του φορέα που προ- κηρύσσει τις θέσεις. Κατά των πινάκων αυτών υποβάλλο- νται ενώπιον του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων στην ιστοσελίδα του φορέα. Αν μετά την εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν επέλθουν μεταβολές στον πίνακα κατάταξης, ο αναμορφωμένος πίνακας για κάθε προκηρυσσόμενη θέση αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα και βάσει του πίνακα αυτού καλούνται οι υποψήφιοι προς συνέντευξη. στ) Ακολουθεί η διεξαγωγή της δομημένης συνέντευ- ξης της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 88 από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Στη συνέντευξη καλού- νται οι επτά (7) πρώτοι υποψήφιοι κάθε πίνακα κατάτα- ξης. Αφού γίνει η μοριοδότηση με βάση και το κριτήριο της δομημένης συνέντευξης, εξάγεται η τελική βαθμο- λογία, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 88 και καταρτίζονται οι πίνακες κατάταξης.» ε) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 αντικαθίσταται ως εξής: «5. Όσοι επιλέγονται από το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμ- βούλιο και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, με απόφαση του οικείου οργάνου, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη γνωστοποίηση της επιλο- γής τους, τοποθετούνται Προϊστάμενοι σε αντίστοιχου επιπέδου οργανικές μονάδες για θητεία τριών (3) ετών.» στ) Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 6 αντι- καθίστανται ως εξής: «Με απόφαση του κατά περίπτωση οικείου οργάνου, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου ή του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ο Προϊστά- μενος οργανικής μονάδας απαλλάσσεται από τα καθή- κοντά του πριν από τη λήξη της θητείας του για σοβαρό υπηρεσιακό λόγο που αφορά πλημμελή άσκηση των καθηκόντων του. Ο Προϊστάμενος μπορεί, επίσης, να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του με αίτησή του, ύστερα από απόφαση του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου ή του υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο συνεκτιμά τις υπηρεσιακές ανάγκες.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 163, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 213 του ν. 4555/2018, αντικαθίσταται ως εξής: «Η πλήρωση μίας από τις θέσεις που προβλέπονται στα προηγούμενα εδάφια μπορεί να γίνεται με πρώην Δήμαρχο ή με απόφοιτο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση σε θέματα σχε- τικά με την τοπική αυτοδιοίκηση, που αποδεικνύονται , σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 ή με δημοσιογράφο, με την προϋπόθεση ότι αυτός είτε είναι μέλος αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής οργάνωσης είτε έχει διετή τουλάχι- στον προϋπηρεσία, που αποδεικνύεται από την κατα- βολή των εισφορών του στον οικείο ασφαλιστικό φορέα με την ιδιότητα του δημοσιογράφου. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, οι θέσεις που πληρούνται αποτελούν θέσεις ειδικού συνεργάτη Δημάρχου.».

Άρθρο 79Δημοσίευση των πράξεων μετάταξης υπαλλήλων σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Οι πράξεις μετάταξης που εκδίδονται από τα αρμόδια προς διορισμό όργανα των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, δη- μοσιεύονται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερ- νήσεως με μέριμνα του οικείου Επόπτη Ο.Τ.Α.

Άρθρο 80Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 4257/2014

Στο άρθρο 15 του ν. 4257/2014 (Α΄ 93) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: «7. Μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος της με- τακίνησης της παραγράφου 1 και εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται οι σχετικές υπηρεσιακές ανάγκες, οι υπάλ- ληλοι που μετακινήθηκαν μπορούν, ύστερα από αίτησή τους, να μετατάσσονται στους φορείς στους οποίους εί- χαν μετακινηθεί. Για τη μετάταξη εκδίδεται απόφαση του αρμοδίου για το διορισμό οργάνου, μετά από γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου και σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου για το διορισμό οργάνου του φορέα προ- έλευσης. Η μετάταξη διενεργείται σε κενή θέση κλάδου/ ειδικότητας της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, εφόσον ο υπάλληλος κατέχει τα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία μετατάσσεται και, αν δεν υπάρχει, σε συνιστώμε- νη προσωποπαγή θέση. Η συσταθείσα προσωποπαγής θέση καταργείται αυτοδικαίως με την με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου. Η πράξη μετάταξης δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερ- νήσεως.».

Άρθρο 81Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3852/2010 σχετικών με υπηρεσιακές μεταβολές προσωπικού των Ο.Τ.Α.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 104Α του ν. 3852/2010, όπως αυτό προ- στέθηκε με το άρθρο 180 του ν. 4555/2018, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5, προ- στίθεται εδάφιο ως εξής: «Στην περίπτωση μη ύπαρξης κενής οργανικής θέσης, η μετάταξη πραγματοποιείται με μεταφορά της θέσης τους.» β) στο τέλος της παραγράφου 6, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στην περίπτωση μη ύπαρξης κενής οργανικής θέσης, η μετάταξη πραγματοποιείται με μεταφορά της θέσης τους.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 243 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 214 του ν. 4555/2018, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τη θέση αυτή είναι του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, σύμφωνα με το άρθρο 18 του π.δ. 50/2001 (Α΄39).».

Άρθρο 82Εξαιρέσεις από την αναστολή προσλήψεων λόγω εκλογώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 17 του ν. 3870/2010 (Α΄ 138), όπως το άρθρο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 του ν. 4257/2014 (Α΄93), αντικαθίσταται ως εξής: «Εξαιρούνται των περιορισμών του παρόντος: α) οι διορισμοί και οι προσλήψεις μόνιμου και ιδιωτι- κού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, εφό- σον οι προκηρύξεις για την πλήρωση των αντίστοιχων θέσεων δημοσιεύτηκαν από το Α.Σ.Ε.Π. πριν από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, β) οι διορισμοί, οι προσλήψεις και κάθε υπηρεσιακή μεταβολή για την πλήρωση των θέσεων που περιλαμ- βάνονται στην Προκήρυξη 3Κ/2018 ΑΣΕΠ (τ. Α.Σ.Ε.Π. 4/ 2018), γ) η διαδικασία μετάταξης του άρθρου 278 του ν. 4555/2018, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 4571/2018 (Α΄ 186), καθώς και η διαδικασία μετάταξης της παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 4257/2014, δ) οι προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορι- σμένου χρόνου και η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και οι προπαρασκευαστικές αυτών ενέρ- γειες, από τους Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπα αυτών, προκειμένου για τις ειδικότητες των ναυαγοσωστών, των υδρονομέων άρδευσης, των χειριστών μηχανημά- των, των εργαζομένων στους τομείς της πυρασφάλειας, των παιδικών σταθμών, της καθαριότητας, των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.), των αμει- βομένων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, των εργαζομένων στις παιδικές κατασκηνώσεις, του έκτακτου προσωπικού με αντίτιμο και λοιπές καταβολές και των απασχολούμε- νων στα προγράμματα δακοκτονίας, ε) η κάλυψη οργανικών θέσεων των Ο.Τ.Α. με βάση τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107), στ) οι προσλήψεις που πραγματοποιούνται στο πλαί- σιο των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα της υποπαραγράφου ΙΔ.1 της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107).».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) αντικαθίσταται ως εξής: «5. Οι περιορισμοί των παραγράφων 1 και 2 δεν ισχύ- ουν, ως προς τις προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και τις προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, από τους Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσω- πα αυτών, προκειμένου για τις ειδικότητες των ναυα- γοσωστών, των υδρονομέων άρδευσης, των χειριστών μηχανημάτων, των εργαζομένων στους τομείς της πυρα- σφάλειας, των παιδικών σταθμών, της καθαριότητας, των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.), των αμειβομένων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, των ερ- γαζομένων στις παιδικές κατασκηνώσεις και των απα- σχολούμενων στα προγράμματα δακοκτονίας, καθώς και ως προς τις προσλήψεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα της υποπαραγράφου ΙΔ.1 της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώ- του του ν. 4152/2013 (Α΄ 107).».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η έκδοση πράξεων που αφορούν το διορισμό, την πρόσληψη και κάθε σχετική υπηρεσιακή μεταβολή για την πλήρωση των θέσεων που περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη 3Κ/2018 Α.Σ.Ε.Π. (τ. Α.Σ.Ε.Π. 4/2018), καθώς και των θέσεων που καλύπτονται, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107) και με μεταφορά/μετάταξη προσωπικού δυνάμει των άρθρων 40 του ν. 4440/2016 (A΄224) και 23 του ν. 4587/2018 (A΄218) δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς του άρθρου 28 του ν. 2190/1994.

Άρθρο 83Άδεια εξετάσεων σε υπαλλήλους Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού, που φοιτούν στο Ελληνικό Ανοιχτό ΠανεπιστήμιοΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μόνιμοι και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού, οι οποίοι φοιτούν σε προπτυχιακά και μεταπτυ- χιακά προγράμματα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστη- μίου δικαιούνται τις ειδικές άδειες που προβλέπονται στα άρθρα 65, 66 και 67 του Κώδικα Κατάστασης Δημο- τικής και Κοινοτικών Υπαλλήλων. Υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού, οι οποίοι φοιτούν σε προ- πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου δικαιούνται τη χορήγηση της ειδικής άδειας του άρθρου 67 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τη χορήγηση των αδειών της παραγράφου 1 απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης του Ιδρύματος από την οποία προκύπτει η ιδιότητα του φοιτητή καθ’ όλη τη διάρκεια της αδείας.

Άρθρο 84Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 2190/1994

Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως η παράγραφος αυτή αντικα- ταστάθηκε με το άρθρο 25 του ν. 4440/2016 (Α΄224), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται για τις προ- κηρυσσόμενες θέσεις των κάθε είδους ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου, καθώς και των υπηρεσιών κοιμητηρίων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και των νομικών τους προσώπων, των κλάδων/ειδικοτήτων ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Υδραυ- λικών, ΔΕ Ηλεκτρολόγων, ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας, ΔΕ Τεχνικών (όλες οι ειδικότητες), ΥΕ Προσωπικού Καθαριό- τητας Εξωτερικών Χώρων, ΥΕ Εργατών Νεκροταφείων, καθώς και συναφών κλάδων/ειδικοτήτων, όπως σε κάθε περίπτωση εξειδικεύονται στους οικείους οργανισμούς ή κανονισμούς. Κατ’ εξαίρεση, με απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μπορούν να καθορίζονται παθήσεις συμβατές με τους κλάδους/ειδικότητες του προηγούμενου εδαφίου, ώστε να υπάγονται στο ποσο- στό δέκα τοις εκατό (10%) της παρούσας περίπτωσης άτομα με τις ανωτέρω παθήσεις.».

Άρθρο 85Τροποποίηση του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων για τη γραμματειακή υποστήριξη του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού Στον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 4, όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85), αντικαθίσταται ως εξής: «Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί διοικητικός υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α΄ της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, με την απόφαση ορισμού των μελών του Συμβουλίου.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το έκτο και έβδομο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 18 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012, αντικαθίστα- νται ως εξής: «Καθήκοντα γραμματέα του συμβουλίου εκτελεί υπάλ- ληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοι- κητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α΄ του Δήμου της έδρας του Νομού, με εξαίρεση τα Συμβούλια των Νομαρχιών του Νομού Αττικής, του Νομού Θεσσαλονίκης και των Δήμων Αθηναίων, Πειραι- ώς και Θεσσαλονίκης. Καθήκοντα γραμματέα για τα Συμβούλια των Νομαρ- χιών του Νομού Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης εκτελεί υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμ- ματέων με βαθμό Α΄ του πολυπληθέστερου Δήμου που ορίζεται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμέ- νης Διοίκησης.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής: «Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του πολυ- πληθέστερου Δήμου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονο- μικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α΄ που ορίζεται από τον Συντο- νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής: «Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων του οικείου Δήμου, με βαθμό Α΄, που προτείνεται από τον Δήμαρχο.».

Άρθρο 86Τροποποίηση του άρθρου 91 του ν. 4583/2018ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού που: α) είτε άμεσα είτε μέσω νομι- κών τους προσώπων συμβλήθηκαν, το έτος 2011, με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκη- σης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.), για την παροχή του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και β) κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, απασχολούν προσωπικό για την παροχή των υπηρεσιών του Προγράμματος, με ενεργές συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου που έχουν παραταθεί μέχρι τις 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4483/2017 (Α΄107) ή με ενεργές συμβάσεις μίσθωσης έργου, καθώς επίσης και οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού στα χωρικά όρια των οποίων παρέχονταν υπηρεσίες του Προγράμματος από νομικά πρόσωπα που είχαν συμ- βληθεί προς τούτο με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε., κατά τα έτη 2011 ή 2012 και τα οποία απασχολούσαν προσωπικό για την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος με ενεργές, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, συμβάσεις ερ- γασίας, έργου ή παροχής υπηρεσιών, δύνανται, μέχρι τις 31.3.2019, να υποβάλουν προς έγκριση, στις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, αποφάσεις τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, που κα- ταρτίζονται και ψηφίζονται, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 10 του Κώδικα Κατάσταση Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και σύστασης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού των ίδιων κλάδων και κατηγοριών και του ίδιου αριθμού με τις θέσεις προσωπικού που απα- σχολείται στον οικείο Ο.Τ.Α. ή σε νομικό πρόσωπο αυτού, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παράγραφος 1 ισχύει από τις 18.12.2018.

Άρθρο 87Ρυθμίσεις για τις μετατάξεις σχολικών φυλάκων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με το άρθρο 80 του ν. 4172/2013ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Υπάλληλοι ειδικότητας σχολικών φυλάκων οι οποίοι, μετά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4172/2013 (Α΄167), μεταφέρθηκαν σε θέσεις ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού, με την ίδια σχέση εργασίας, σε νοσοκομεία της Χώρας, μπορούν να μετατάσσονται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4440/2016 είτε στην υπηρεσία του Δήμου στην οποία απασχολούνταν πριν από τη θέση τους σε διαθεσιμότητα με την ειδικότητα ΔΕ Σχολικών Φυλάκων, είτε σε άλλο Δήμο με την ίδια ειδικότητα, με αίτησή τους που υπο- βάλλεται στον οικείο Δήμο. Η πράξη μετάταξης εκδίδε- ται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του Δήμου, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με μέριμνα του Συντονιστή Αποκεντρω- μένης Διοίκησης. Για τη διενέργεια της μετάταξης, το ποσοστό κάλυ- ψης των θέσεων στο φορέα προέλευσης της ειδικότητας στην οποία ανήκει ο υπάλληλος, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, πρέπει να ανέρχε- ται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50 %) τουλάχιστον. Ο αιτών υπάλληλος πρέπει να μην είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο, εκτός αν στο οργανόγραμ- μα του φορέα προβλέπεται μόνο μία (1) θέση του εν λόγω κλάδου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η μετάταξη του προσωπικού της παραγράφου 1 γίνεται με μεταφορά της θέσης του και σε ειδικότητα ΔΕ Σχολικών Φυλάκων, με τον βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχε πριν από τη θέση του σε διαθεσιμό- τητα, σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4172/2013, συνυ- πολογιζομένου του χρόνου υπηρεσίας στις υγειονομικές υπηρεσίες των νοσοκομείων για τη βαθμολογική και τη μισθολογική του εξέλιξη. Οι μετατασσόμενοι διατηρούν το ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς.

Άρθρο 88Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4440/2016ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 100 του ν. 4472/2017 (Α΄74) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση, διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 3584/2007 για τις μετατάξεις του ειδι- κού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας, κα- θώς και οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 και των παραγράφων 11α και 11β του άρθρου 247 του ν. 3852/2010.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παράγραφος 1 ισχύει από τις 2.12.2016.

Άρθρο 89

Αύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός των ατόμων που προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή συνάπτουν σύμβαση μίσθωσης έρ- γου στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, όπως έχει καθοριστεί, σύμφωνα με την οικ. 22421 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονο- μικών (Β΄ 2242/15.6.2018), αυξάνεται κατά τετρακόσια (400) άτομα και καθορίζεται στα χίλια τριακόσια τριάντα τρία (1.333) άτομα, κατά παρέκκλιση του δεύτερου εδα- φίου του άρθρου 2 της από 31.12.2012 Πράξης Νομο- θετικού Περιεχομένου (Α΄ 256), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4147/2013 (Α΄ 98).

Άρθρο 90Αύξηση του ορίου υπερωριών σε περιοχές που επλήγησαν από πυρκαγιές και έντονα καιρικά φαινόμενα

Οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου του προσωπικού των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, το οποίο απασχολήθηκε για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Δυτική Αττική την 15η Νοεμβρίου 2017 και των καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, ορίζονται για το δεύτερο εξάμηνο του 2017 και για τα δύο εξάμηνα του 2018 μέχρι: α. εκατόν εξήντα (160) ώρες για απογευματινή υπε- ρωριακή εργασία, β. εκατόν δεκαέξι (116) ώρες για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες. Οι σχετικές αποφάσεις, οι οποίες πρόκειται να δημοσι- ευθούν μέχρι τις 30.6.2019, μπορεί να ισχύουν αναδρο- μικά από 15.11.2017.

Άρθρο 91Επέκταση του πεδίου εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 99 του ν. 4483/2017

Στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 99 του ν. 4483/2017, υπάγονται και υπάλληλοι που περιλαμβά- νονταν στους οριστικούς πίνακες διάθεσης της υπ’ αριθ. 5/2013 ανακοίνωσης του Υπουργείου Διοικητικής Με- ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οι οποί- οι μετατάχθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 και της υποπαραγράφου Ζ.2 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), σε υπη- ρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και υπηρετούσαν, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4483/2017, σε υπηρεσί- ες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Αιτήσεις των υπαλλήλων του προηγούμενου εδαφίου, που υποβλήθηκαν μέσα στην προβλεπόμενη, από την παρ. 5 του άρθρου 99 του ν. 4483/2017, προθεσμία και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις, γίνονται δεκτές.

Άρθρο 92Τροποποίηση άρθρου 96 του ν. 4483/2017ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 96 του ν. 4483/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «Ο έλεγχος των κατ’ οίκον ασθενούντων υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού ανατίθεται σε ιατρούς των οικείων Ο.Τ.Α. που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, ειδικότητας παθολογίας ή γενικής ιατρικής και σε ιατρούς δημόσιας υγείας Ε.Σ.Υ. και ασκείται ύστερα από εντολή του αρμόδιου Προϊσταμένου της Διεύθυν- σης Διοικητικού.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Αμοιβές που έχουν καταβληθεί, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, σε ιατρούς δημόσιας υγείας του Ε.Σ.Υ., για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου κατ’ οίκον ασθενούντων υπαλλήλων Ο.Τ.Α., θεωρούνται νόμιμες.

Άρθρο 93Ερμηνεία της παρ. 4 του άρθρου 103 του ν. 4483/2017

Η αληθής έννοια της παρ. 4 του άρθρου 103 του ν. 4483/2017 είναι ότι, ο μηνιαίος βασικός μισθός των ειδικών κατηγοριών των μουσικών, όπως αυτές κατα- γράφονται στην παράγραφο αυτή, διαμορφώνεται βά- σει των ειδικών συντελεστών, ανά κατηγορία, οι οποίοι πολλαπλασιάζονται με τους βασικούς μισθούς των υπαλ- λήλων, βάσει της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν. Για τη διαμόρφωση των λοιπών μισθολογικών κλιμακίων και την περαιτέρω εξέλιξη των μουσικών, προ- στίθεται στον βασικό μισθό και σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο, το σταθερό ποσό που θα προκύψει από τον πολλαπλασιασμό του βασικού/εισαγωγικού μισθού του προηγούμενου εδαφίου επί τους ειδικούς συντελεστές, ανά κατηγορία, που προβλέπονται στο άρθρο 14 του ν. 4354/2015 (Α΄176), όπως ισχύει.

Άρθρο 94Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4325/2015

Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47), όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 88 του ν. 4483/2017, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Αν ο μουσικός δεν κατέχει απολυτήριο εξατάξιου γυ- μνασίου ή λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδα- πής, προκειμένου να καταταχθεί σε θέση ΤΕ Μουσικών, απαιτείται, εκτός από το πτυχίου ή το δίπλωμα μουσι- κής εκπαίδευσης, και πενταετής εμπειρία στην εκτέλε- ση του οικείου μουσικού οργάνου, που αποδεικνύεται από βεβαίωση Αρχιμουσικού ή επικεφαλής μπάντας ή ορχήστρας.».

Άρθρο 95Μετακίνηση προσωπικού από Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού σε δημοτικές επιχειρήσεις ειδικού σκοπού ραδιοφωνίας - τηλεόρασης

Τακτικό προσωπικό κλάδου ή ειδικότητας Δημοσιο- γράφου ή Ηχολήπτη, που υπηρετεί σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, μπορεί να μετακινείται σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Ειδι- κού Σκοπού Ραδιοφωνίας – Τηλεόρασης των οικείων Ο.Τ.Α., για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών αυτών και για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών. Η μετακίνηση γίνεται με απόφαση του δημάρχου, ύστερα από αίτη- ση του υπαλλήλου. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο φορέας καταβολής των αποδοχών του προσωπικού που μετακινείται. Το προσωπικό μετακινείται με την ίδια σχέση εργασίας και εξακολουθεί να διέπεται από το ίδιο υπηρεσιακό, μισθολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς. Η μετακίνηση του πρώτου εδαφίου μπορεί, με απόφαση του δημάρχου, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου, να ανανεώνεται για χρονικό διάστημα τριών (3) επιπλέον ετών, εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται οι αντί- στοιχες υπηρεσιακές ανάγκες. Η απόφαση μετακίνησης υπόκειται στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας των άρθρων 225 και 238 του ν. 3852/2010, όπως αντικατα- στάθηκαν με τα άρθρα 116 και 131 του ν. 4555/2018, αντίστοιχα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 96Τροποποίηση του άρθρου 100 του ν. 3852/2010

Στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 179 του ν. 4555/2018, διαγρά- φονται οι λέξεις «ιδιωτικού ή» από τη φράση «ή και με νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή με τους φορείς των παραγράφων 1, 2, 3, 4, και 5 του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 (Α΄147), μεμονωμένα ή από κοινού».

Άρθρο 97Τροποποίηση του άρθρου 13 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

Στο άρθρο 13 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, προ- στίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «6. Καθορισμός ορίων γίνεται και σε κάθε περίπτωση σύστασης νέας κοινότητας εντός της διοικητικής περι- φέρειας ενός Δήμου.».

Άρθρο 98Ενώσεις δημοτικών επιχειρήσεων με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών

Δύο ή περισσότερες δημοτικές επιχειρήσεις ειδικού σκοπού, με αντικείμενο τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού, μπορούν να συνιστούν ενώσεις δημοτικών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών επιχειρήσεων, με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρα- κτήρα του άρθρου 741 του Α.Κ.. Σκοπός των ενώσεων είναι η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των δημοτι- κών ραδιοτηλεοπτικών μέσων, με στόχο τη συνολική ποιοτική και λειτουργική αναβάθμιση των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών προς τον πολίτη, η παροχή τεχνικής και λειτουργικής υποστήριξης προς τα μέλη τους, η θε- σμική εκπροσώπηση αυτών ενώπιον διοικητικών αρχών και η γενική μέριμνα για την κατοχύρωση και προαγωγή του ρόλου της δημοτικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. Οι ενώσεις του πρώτου εδαφίου συνιστώνται με απο- φάσεις των οικείων Διοικητικών Συμβουλίων των συμ- μετεχουσών δημοτικών επιχειρήσεων και λειτουργούν, σύμφωνα με τα άρθρα 267 του Κώδικα Δήμων και Κοι- νοτήτων και 741 του Α.Κ.. Δημοτικές επιχειρήσεις με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτι- κού σταθμού μπορούν να συμμετέχουν στις ενώσεις του πρώτου εδαφίου, ακόμα και αν η συμμετοχή τους αυτή δεν περιλαμβάνεται ρητά μεταξύ των καταστατικών τους σκοπών.

Άρθρο 99Αντικατάσταση του άρθρου 3 του ν. 1069/1980

Το άρθρο 3 του ν.  1069/1980 (Α΄ 191) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 348 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) και τροποποιήθηκε με τις παραγρά- φους 2 και 3 του άρθρου 91 του ν. 4555/2018, αντικα- θίσταται ως εξής: «Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης 1. Η ΔΕΥΑ που συνιστάται από ένα (1) μόνο Δήμο διοι- κείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τον Δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν σύμβουλο ως Πρόεδρο, έναν (1) ακόμη αιρετό εκπρόσωπο που ορίζε- ται με απόφαση του Δημάρχου και πέντε (5) έως εννέα (9) ακόμη αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου, που ορίζονται με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου. Εκτός από τους αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται ακόμη, ένα (1) μέλος ως εκπρόσω- πος των εργαζομένων στην επιχείρηση, που υποδεικνύ- εται από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στην επιχείρηση ή εφόσον ελλείπει τέτοια, από το σύνολο των εργαζομένων στην επιχείρηση, τους οποίους ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί σε γενική συνέλευση για το σκοπό αυτόν και ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος περιβαλλοντι- κού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής, κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντι- κείμενο της επιχείρησης. Ο καθορισμός του περιβαλλο- ντικού ή κοινωνικού φορέα του προηγούμενου εδαφίου και η διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων στο πρόσωπο του προτεινόμενου από αυτόν μέλους, γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα ανε- ξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον ο συνολικός αριθμός των μελών που προβλέπονται από τον οικείο Οργανισμό υπερβαίνει τον αριθμό των μελών που ορίζονται , σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, είναι δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι του οικείου δήμου, με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντι- κείμενο της επιχείρησης και ορίζονται με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του αριθμού των μελών του. 2. Σε περίπτωση συμμετοχής στην επιχείρηση πε- ρισσότερων του ενός Δήμων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προσαυξάνονται ανάλογα, με την υπόδειξη, σύμφωνα με την παράγραφο 1, τριών (3) αιρετών εκπρο- σώπων από κάθε Δημοτικό Συμβούλιο και, σε περίπτω- ση, που προκύπτει άρτιος συνολικός αριθμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου της έδρας της επιχείρησης υποδεικνύει έναν (1) επιπλέον αιρετό εκπρόσωπο. Στην περίπτωση διαδημο- τικών επιχειρήσεων, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμ- βουλίου είναι ο Δήμαρχος της έδρας της επιχείρησης ή ο οριζόμενος από αυτόν σύμβουλος. Ο περιβαλλοντικός ή κοινωνικός φορέας που υποδεικνύει εκπρόσωπό του και τα ανεξάρτητα μέλη που επιλέγονται με τη διαδικασία της παραγράφου 1 ορίζονται από το Δημοτικό Συμβού- λιο του Δήμου της έδρας της επιχείρησης, με πλειοψηφία των 2/3 του αριθμού των μελών του. Ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο Δήμαρχος του με- γαλύτερου σε πληθυσμό Δήμου που συμμετέχει στην επιχείρηση, πλην του Δήμου της έδρας της επιχείρησης, ή ο οριζόμενος από αυτόν σύμβουλος. 3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και, σε κάθε περίπτω- ση, λήγει το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη συγκρότη- ση του Δημοτικού Συμβουλίου. 4. Τα αιρετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια της θη- τείας τους, με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που τα όρισε, η οποία λαμβάνεται με από- λυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του. Για την αντικατάσταση του εκπροσώπου των εργαζομένων και του περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιο- χής, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οργάνου που τους υπέδειξε. Η αντικατάσταση των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δημοτών ή μόνιμων κατοίκων του οικείου δήμου, γίνεται ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνε- ται με πλειοψηφία των 2/3 του αριθμού των μελών του. 5. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ως εισηγητής θεμάτων προς συζήτηση, ο Γενικός Διευθυντής της επιχείρησης. 6. Καθήκοντα γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί υπάλληλος της επιχείρησης, που ορίζεται από τον πρόεδρό του. 7. Για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι αιρετοί εκπρόσωποι Δημοτικών Συμβουλίων, ισχύουν οι διατάξεις του Δημοτικού Κώδικα περί μη εκλογιμότητας και ασυμβιβάστων. 8. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι συγγενείς μεταξύ τους εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού, καθώς και οι με οποιαδήπο- τε μορφή εργολάβοι ή προμηθευτές της επιχείρησης ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι ομοει- δούς επιχείρησης. 9. Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, αν δεν είναι Δήμαρχος, μπορεί να καταβάλλεται, για τις παρε- χόμενες στην επιχείρηση υπηρεσίες του, αποζημίωση που καθορίζεται με απόφαση του Συντονιστή της οικεί- ας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης. Η απο- ζημίωση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), του ποσού της αντιμισθίας του Δημάρχου, σύμφωνα με το άρθρο 92 του ν. 3852/2010. Σε περίπτωση απουσίας του Πρόεδρου, λόγω ασθένειας ή άδειας, μεγαλύτερης του ενός (1) μήνα, η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται εξ ημισείας σε αυτόν και στον ανα- πληρωτή του. 10. Η αποζημίωση του Προέδρου, των μελών και του γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις, καθορίζεται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμέ- νης Διοίκησης, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πενήντα (50) ευρώ ανά συνεδρίαση. Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ορίζεται ότι ένα από τα μέλη του παρέχει πλήρη απασχόληση με αμοιβή στην επιχείρηση και να καθορίζονται οι αρμοδιότητες και το ύψος της αμοιβής, το οποίο πρέπει να είναι ανάλογο των τυπικών του προσόντων και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος της αποζημίωσης του προέδρου της επιχείρησης.».

Άρθρο 100Αντικατάσταση του άρθρου 6 του ν. 1069/1980ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το άρθρο 6 του ν. 1069/1980 (Α΄ 191), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 348 του ν. 4512/2018, αντικαθίσταται ως εξής: «Γενικός Διευθυντής της Επιχείρησης 1. Των υπηρεσιών της επιχείρησης προΐσταται Γενικός Διευθυντής. 2. Ο Γενικός Διευθυντής πρέπει να: α) Είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατης σχολής της ημεδα- πής ή της αλλοδαπής, σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της επιχείρησης ή στα γνωστικά αντι- κείμενα της διοίκησης επιχειρήσεων ή των οικονομικών επιστημών. β) Έχει προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέση ευθύνης στο δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα. γ) Κατέχει άριστα τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα. Τα πρόσθετα προσόντα, καθώς και η διαδικασία πρό- σληψης και αναπλήρωσης του Γενικού Διευθυντή, κατά το μέρος που δεν ρυθμίζεται αυτή διαφορετικά από δια- τάξεις νόμου, καθορίζονται από τον Οργανισμό Εσωτερι- κής Υπηρεσίας της Επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 7. 3. Ο Γενικός Διευθυντής ελέγχει την καθημερινή εργα- σία της επιχείρησης, ασκεί εποπτεία στη διεξαγωγή των εργασιών κάθε υπηρεσίας ασκώντας τη διοίκηση του προσωπικού της, είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτρο- πών της παραγράφου 3 του άρθρου 5 και μεριμνά για: α) την εκτέλεση του σκοπού για τον οποίο ιδρύθηκε η επιχείρηση, β) την εκπόνηση και την υποβολή στο Διοικητικό Συμ- βούλιο της επιχείρησης του πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος δράσης, που προβλέπεται στην περίπτω- ση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5, γ) την εκπόνηση και την υποβολή στο Διοικητικό Συμ- βούλιο του ετήσιου προγράμματος έργων, που προβλέπε- ται στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5, δ) τη σύνταξη, δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη κάθε οικονομικού έτους, του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων της επιχείρησης, ε) την εκπόνηση και την υποβολή στο Διοικητικό Συμ- βούλιο της επιχείρησης της μελέτης κόστους - οφέλους, που προβλέπεται στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5, στ) την κατάρτιση και την υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης του ετήσιου προγράμμα- τος επενδύσεων για το επόμενο οικονομικό έτος, υπο- δεικνύοντας τις εγκεκριμένες ή προτεινόμενες πηγές χρηματοδότησής του, ζ) την κατάρτιση και υποβολή στο Διοικητικό Συμβού- λιο της επιχείρησης των αναγκαίων αναμορφώσεων και τροποποιήσεων στο πρόγραμμα κατασκευής έργων και στον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της επιχείρησης, η) τη σύνταξη του ετήσιου απολογισμού της επιχεί- ρησης, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και των οικονομικών καταστά- σεων της επιχείρησης. 4. Ο Γενικός Διευθυντής συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου και εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο για: α) την ανάθεση μελετών, εκτέλεση έργων και προμη- θειών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, β) κάθε εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων ή κινητών πραγμάτων που ανήκουν στην επιχείρηση, γ) την άσκηση ένδικων βοηθημάτων ή μέσων, την πα- ραίτηση από αυτά και κάθε δικαστικό ή εξωδικαστικό συμβιβασμό, δ) τη σύναψη δανείων, ε) τη συμμετοχή φυσικών ή νομικών προσώπων ή Ορ- γανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας στη δαπάνη κατασκευής έργων τα οποία επι- θυμούν να κατασκευάσει η επιχείρηση κατά προτεραι- ότητα, καθώς και για τους όρους αυτής της συμμετοχής. 5. Ο Γενικός Διευθυντής αποφασίζει για: α) την εκτέλεση προμηθειών και την ανάληψη υπο- χρεώσεων, εφόσον η συνολική δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ. Το χρηματικό αυτό όριο μπορεί να αυξομειώνεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης, β) την τοποθέτηση του προσωπικού στις προβλεπόμε- νες από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας θέσεις, καθώς και για τη χορήγηση αδειών σε αυτό. 6. Ο Γενικός Διευθυντής ασκεί τις λοιπές αρμοδιότητες που παρέχονται σε αυτόν από τον Οργανισμό Εσωτερι- κής Υπηρεσίας. 7. Αν δεν έχει διοριστεί Γενικός Διευθυντής ή αν αυ- τός κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης, ο ανώτερος σε βαθμό και, επί ισόβαθμων, ο αρχαιότερος υπάλληλος.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν θίγουν συμ- βάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου οι οποίες βρίσκονται σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Διαδικασίες πρόσληψης Γενικών Διευθυντών Δ.Ε.Υ.Α. για τις οποίες, κατά την έναρξη ισχύ- ος του άρθρου 348 του ν. 4512/2018 (Α΄5), είχε εκδοθεί έγκριση της Επιτροπής του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006, εξετάζονται κανονικά, σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Άρθρο 101Διατάξεις για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημόσιων σχολείωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη μετα- φορά όλων των μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτερο- βάθμιας εκπαίδευσης δημοσίων σχολείων και μόνο για το σχολικό έτος 2018-2019 ισχύουν τα εξής: α) Τα Ειδικά Μαθητικά Δελτία (ΕΜΔ) που έχουν διανε- μηθεί πριν τις 26.9.2018, ισχύουν κανονικά. β) Οι δικαιούχοι μεταφοράς για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης δύνανται να μεταφέρο- νται και με ΕΜΔ. γ) Η μεταφορά μαθητών των καλλιτεχνικών σχολείων και των σχολείων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, από το τόπο διαμονής τους ή από συγκεκριμένο τόπο συγκέ- ντρωσής τους, στο σχολείο που φοιτούν και αντίστροφα, πραγματοποιείται χωρίς τους χιλιομετρικούς περιορι- σμούς της παρ. 1 του άρθρου 1 της κοινή υπουργική απόφαση 50025/2018 (Β΄ 4217).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 63 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) επέρχονται από 31.12.2018 οι εξής τροποποιήσεις: α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, η φράση «μέ- χρι 31.12.2018» αντικαθίσταται από τη φράση «μέχρι 30.6.2019». β) Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2, η φράση «που ήταν σε ισχύ στις 30.6.2018 έως τις 31.12.2018» αντικαθίσταται από τη φράση «που ήταν σε ισχύ στις 31.12.2018 έως τις 30.6.2019».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου δεκάτου εβδόμου του ν. 4286/2014 (Α΄ 194), όπως ισχύει, εφαρ- μόζεται και για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 και 2021 -2022.

Άρθρο 102Παράταση της προθεσμίας προσκόμισης του πιστοποιητικού πυρασφάλειας, της οικοδομικής άδειας και της απόφασης πα- ραχώρησης της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/ 2017 (Α΄ 141) ως προς το πιστοποιητικό πυρασφάλειας της περίπτωσης α΄ της ανωτέρω διάταξης, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως τις 31.7.2019 για τις εξής περιπτώ- σεις: α) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπια- κών σταθμών με ημερομηνία αίτησης έκδοσης οικοδο- μικής άδειας μετά τις 17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια, τα οποία διαθέτουν οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγρα- φο ανέγερσης μετά την ανωτέρω ημερομηνία και για τα οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους μερικά ή ολικά, προκειμένου να ενταχθούν στην κατηγορία «Ε΄ – Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α΄ και του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β΄ του π.δ. 41/2018 (Α΄ 80) ή και προσθήκη δόμησης λειτουργικά εξαρτη- μένη, σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.γ του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α΄ και στον πίνακα 1 του π.δ. 41/ 2018, β) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπι- ακών σταθμών με ημερομηνία αίτησης για έκδοση οι- κοδομικής άδειας πριν τις 17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια, τα οποία διαθέτουν οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο ανέγερσης πριν από την ανωτέρω ημερομη- νία και για τα οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους συνολικά, προκειμένου να ενταχθούν στην κατηγορία «Ε΄ –Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α΄ και του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β΄ του π.δ. 41/ 2018 ή και προσθήκη δόμησης λειτουργικά εξαρ- τημένη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2.1.δ του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α΄ και στον πίνακα 1 του π.δ. 41/2018.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/ 2017, ως προς τα δικαιολογητικά της περίπτωσης β΄ και ως προς την απόφαση παραχώρησης των χώρων ή το παραχωρητήριο της περίπτωσης γ΄, παρατείνεται, από τη λήξη της έως τις 31.7.2019.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σε περίπτωση μη προσκόμισης του πιστοποιητικού πυρασφάλειας, της οικοδομικής άδειας ή άλλου πιστο- ποιητικού ή βεβαίωσης νομιμοποίησης του κτιρίου ή της απόφασης παραχώρησης ή παραχωρητηρίου μέσα στην αποκλειστική προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2, η άδεια που εκδόθηκε, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρ- θρου 6 του π.δ. 99/2017, ανακαλείται.

Άρθρο 103Ρυθμίσεις για μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνηταΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 2 του άρθρου 222 του ν. 4555/2018 αντικα- θίσταται ως εξής: «2. Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού για ακίνητο, του οποίου η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί, σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δι- κτύου και το οποίο, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου αυτού, δεν χρησι- μοποιούταν κατά το διάστημα αναφοράς, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να υποβληθεί μέχρι τις 31.12.2019. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζη- τούνται.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, τα οποία έχουν επιβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του πα- ρόντος, επειδή δεν έχει υποβληθεί από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου δήλωση ότι, δεν γινόταν χρήση αυτού και αφορούν διάστημα κατά το οποίο το ακίνητο δεν είχε ποτέ ηλεκτροδοτηθεί, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους, εφόσον δεν στοιχειοθετείται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου η, κατά το ανωτέρω διά- στημα, χρησιμοποίησή του. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
Άρθρο 104Αναδιάρθρωση Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υπουργείου ΕσωτερικώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 8 του π.δ. 141/2017 (Α΄ 180) αντικαθίστανται ως εξής: «2. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συ- γκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α. Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστη- μάτων. β. Πληροφοριακών Συστημάτων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Ο.Τ.Α.. γ. Διαχείρισης Δεδομένων και Διαλειτουργικότητας. δ. Τεχνολογικού Εξοπλισμού και Δικτύων. ε. Υποστήριξης Χρηστών και Πληροφοριακών Συστη- μάτων. στ. Κυβερνοασφάλειας. 3. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων που υπάγονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατανέμονται ως ακολούθως: α. Το Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πληροφορια- κών Συστημάτων είναι αρμόδιο για: αα. την ανάπτυξη ή τον προγραμματισμό προμήθειας και εγκατάστασης σε παραγωγική λειτουργία νέων συ- στημάτων πληροφορικής για τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση των διαδικασιών, καθώς και για τη βελτί- ωση της απόδοσης της εσωτερικής λειτουργίας της κε- ντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου, των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας και των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Ο.Τ.Α. (ΑΥΕ Ο.Τ.Α.), ββ. την ανάλυση, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού και πληροφοριακών συστημά- των εθνικής εμβέλειας αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και της Διαδικτυακής Πύλης του Υπουργείου και των περιφερειακών οργανικών μονά- δων και των αυτοτελών υπηρεσιών αυτού, γγ. την κατάρτιση και υποβολή τεχνικών δελτίων συγ- χρηματοδοτούμενων έργων πληροφορικής, που αφο- ρούν στην υποστήριξη της εσωτερικής λειτουργίας του Υπουργείου και των περιφερειακών οργανικών μονάδων και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού ή στην εγκατάσταση και λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων εθνικής εμβέλειας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου, δδ. τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και πάσης φύσεως όρων ανάθεσης και εκτέλεσης έργων πληρο- φορικής που αφορούν στην υποστήριξη της εσωτερι- κής λειτουργίας του Υπουργείου και των περιφερειακών οργανικών μονάδων και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού ή στην εγκατάσταση και λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων εθνικής εμβέλειας, καθώς και την παρα- κολούθηση της ορθής εκτέλεσης αυτών, εε. τη σύνταξη ειδικών τεχνικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας οριζόντιων έργων πληροφορικής, στστ. τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ολοκληρωμέ- νων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και άλλους δημόσιους φορείς, καθώς και κατάλληλων συστημάτων εγγραφής σε αυτές, ταυτο- ποίησης και βεβαίωσης της αυθεντικότητας του χρήστη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές τεχνικές προδιαγραφές, ζζ. την εισήγηση για την εκχώρηση δικαιώματος ψηφι- ακής υπογραφής σε άλλες μονάδες του Υπουργείου και ηη. την παραγωγή, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου και τη δημοσίευση στη διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου ηλεκτρονικών χαρ- τών και γεωχωρικών δεδομένων, που αφορούν στους τομείς ευθύνης του Υπουργείου. β. Το Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων Αποκε- ντρωμένων Διοικήσεων και Ο.Τ.Α. είναι αρμόδιο για: αα. τον συντονισμό και την εποπτεία της ορθής χρή- σης και αξιοποίησης των ολοκληρωμένων πληροφο- ριακών συστημάτων των κρατικών Περιφερειών του ν. 2503/1997 και των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοική- σεων, που έχουν μεταφερθεί στην αρμοδιότητα των Ορ- γανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και των ενοποιημένων πληροφοριακών συστημάτων των νέων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκη- σης πρώτου βαθμού, που προέκυψαν από τις συνενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων, σύμφωνα με τον ν. 3852/2010 (Α΄ 87), ββ. τη σύνταξη και κοινοποίηση πρότυπων διακηρύ- ξεων για ανάθεση και εκτέλεση έργων πληροφορικής από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τους Οργανι- σμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και τεχνικών και διοικητικών οδηγιών για την ορθή παρακολούθηση και παραλαβή τους, γγ. την ανάλυση και αξιολόγηση της λειτουργίας και της απόδοσης των πληροφοριακών συστημάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και την εισήγηση μέτρων για την απλούστευση και τον ανασχεδιασμό διοικητικών διαδικασιών σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην συναρμόδιες υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης, δδ. την αναλυτική καταγραφή του είδους της πληρο- φορίας που τηρείται τοπικά στα πληροφορικά συστή- ματα των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Οργα- νισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με σκοπό την αποφυγή πλεονασμών, επικαλύψεων και ασυνέπειας των πληρο- φοριακών δεδομένων σε επίπεδο επικράτειας, εε. τη δημιουργία μητρώου παρεχόμενων ηλεκτρονι- κών υπηρεσιών από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και τον σχεδιασμό μέτρων ολοκλήρωσης αυτών σε επίπεδο επικράτειας, στστ. τον εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών παροχής ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκη- σης, με σκοπό την επιβράβευση και τη διάχυσή τους στους υπόλοιπους φορείς με ανάλογες ανάγκες, ζζ. την ανάπτυξη, τη λειτουργία και την επέκταση των Πληροφοριακών Συστημάτων που αφορούν στην υπο- στήριξη της λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Διοική- σεων, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων αυτών και ηη. την προώθηση και υποστήριξη συστημάτων που αφορούν στον περιορισμό της γραφειοκρατίας, όπως τα συστήματα ψηφιακής υπογραφής, ηλεκτρονικής διαχεί- ρισης εγγράφων και συστημάτων παροχής ηλεκτρονι- κών υπηρεσιών στον πολίτη, από τους φορείς της απο- κεντρωμένης Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. γ. Το Τμήμα Διαχείρισης Δεδομένων και Διαλειτουργι- κότητας είναι αρμόδιο για: αα. την κατάρτιση, την εξειδίκευση και την εποπτεία της εφαρμογής γενικών τεχνικών και λειτουργικών προ- τύπων διαλειτουργικότητας, πληροφοριακών συστημά- των του Υπουργείου και των περιφερειακών οργανικών μονάδων και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού με πληροφο- ριακά συστήματα άλλων φορέων του δημόσιου τομέα, καθώς και προτύπων για την εκκαθάριση, διασταύρωση και ταυτοποίηση εθνικών ψηφιακών μητρώων και λοιπών αρχείων ψηφιακών δεδομένων που υποστηρίζονται κε- ντρικά ή εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου, ββ. τη λειτουργία και την υποστήριξη των βάσεων δε- δομένων των εκλογικών καταλόγων, του Εθνικού Δημο- τολογίου, του Εθνικού Ληξιαρχείου, Μητρώου πολιτών, του Μητρώου ιθαγένειας και των λοιπών Εθνικών Μη- τρώων και πληροφοριακών συστημάτων, που υποστη- ρίζονται κεντρικά ή εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου και των περιφερειακών οργανικών μονάδων και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού, γγ. την εισήγηση νομοθετικών ρυθμίσεων και διοι- κητικών μέτρων για τη διασφάλιση της υποχρεωτικής τήρησης των ως άνω τεχνικών και λειτουργικών προ- διαγραφών και προτύπων από τους υπόχρεους φορείς, δδ. την ακριβή και λεπτομερή καταγραφή των πληρο- φοριακών δεδομένων που τηρούνται αρμοδίως από τις υπηρεσίες του Υπουργείου, με σκοπό την αποφυγή και εξάλειψη πλεονασμών και επικαλύψεων, τη διασφάλιση της ακρίβειας και της αξιοπιστίας αυτών και την ολοκλή- ρωσή τους σε επίπεδο φορέα, εε. την παραγωγή στατιστικών στοιχείων και τη στα- τιστική ανάλυση των δεδομένων των πληροφοριακών συστημάτων εθνικής εμβέλειας αρμοδιότητας του Υπουργείου, στστ. τον σχεδιασμό στατιστικών προτύπων και δει- κτών μέτρησης και αξιολόγησης των δημόσιων πολι- τικών του Υπουργείου, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες, ζζ. τη μέριμνα για την εφαρμογή του 2016/679 Γενι- κού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ -GDPR), κατά το σκέλος που αφορά τον χειρισμό των βάσεων δεδομένων του Υπουργείου και την προστασία των προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας μέσω αυτών, καθώς και τη συνεργασία με την εποπτική αρχή για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την κατά τα ανωτέρω επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από το Υπουργείο και ηη. την προώθηση της κανονικοποίησης των δεδομέ- νων (data normalization) που αφορούν τα στοιχεία ταυ- τοποίησης των πολιτών, σε όλα τα μητρώα του δημοσίου μέσω της διαλειτουργικότητάς τους με το πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών». δ. Το Τμήμα Τεχνολογικού Εξοπλισμού και Δικτύων είναι αρμόδιο για: αα. τη μέριμνα για την απρόσκοπτη λειτουργία, την πλήρη εκμετάλλευση και τη συντήρηση του εξοπλισμού πληροφορικής, επικοινωνιών και δικτυακών υποδομών του Υπουργείου και των περιφερειακών οργανικών μο- νάδων και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού. ββ. την κατάρτιση ετήσιου προγραμματισμού προ- μηθειών εξοπλισμού πληροφορικής, επικοινωνιών και δικτυακών υποδομών, αναγκαίου για την εύρυθμη, ασφαλή και αποδοτική λειτουργία των υπηρεσιών του Υπουργείου και των περιφερειακών οργανικών μονά- δων και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού, καθώς και των ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων εθνικής εμβέλειας του Υπουργείου. γγ. τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών εξοπλι- σμού πληροφορικής και δικτύων επικοινωνίας δεδο- μένων που προμηθεύεται το Υπουργείο και οι περιφε- ρειακές οργανικές μονάδες και αυτοτελείς υπηρεσίες αυτού, τη σύνταξη των λοιπών τεχνικών όρων ανάθεσης των προμηθειών αυτών, την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών, την παραλαβή και την καλή εκτέλεση των τεχνικής φύσης συμβατικών όρων προμήθειας, καθώς και την υποστήριξη του εξοπλισμού αυτού και δδ. τη διαχείριση του ενδοδικτύου του Υπουργείου και των περιφερειακών οργανικών μονάδων και αυτο- τελών υπηρεσιών αυτού, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων διαχείρισης τηλεφωνικής επικοινωνίας, των λογαριασμών χρηστών αυτού, των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. ε. Το Τμήμα Υποστήριξης χρηστών και Πληροφορια- κών Συστημάτων είναι αρμόδιο για: αα. την κεντρική υποστήριξη των χρηστών και τον συντονισμό και την εποπτεία της ορθής χρήσης και αξιοποίησης των ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου και των περιφερειακών οργανικών μονάδων και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού, ββ. την υποστήριξη των χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων των εκλογικών καταλόγων, του, Μητρώ- ου πολιτών, του Μητρώου ιθαγένειας και των λοιπών Εθνικών Μητρώων, που υποστηρίζονται κεντρικά και εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου και των περιφερειακών οργανικών μονάδων και αυτοτελών υπη- ρεσιών αυτού, γγ. τη διαχείριση του περιεχομένου των ιστοσελίδων της διαδικτυακής πύλης του Υπουργείου και των περιφε- ρειακών οργανικών μονάδων και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού και των δεδομένων που αποστέλλονται από τις καθ’ ύλην αρμόδιες οργανικές μονάδες του Υπουργείου προς ανάρτηση στο διαδίκτυο και δδ. την παροχή ενημέρωσης και εκπαίδευσης στους χρήστες των υπολογιστών του Υπουργείου και των πε- ριφερειακών οργανικών μονάδων και αυτοτελών υπη- ρεσιών αυτού σε θέματα εφαρμογών, νέων τεχνολογιών, πληροφορικής, και αυτοματισμού γραφείου. στ. Το Τμήμα Κυβερνοασφάλειας είναι αρμόδιο για: αα. την κατάρτιση της Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Εσωτερικών, των περιφερειακών ορ- γανικών μονάδων και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού και των εποπτευόμενων φορέων του, στην οποία καθορί- ζονται οι στρατηγικοί στόχοι, οι προτεραιότητες και τα κατάλληλα μέτρα πολιτικής και κανονιστικής ρύθμισης με σκοπό την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας συστημάτων ΤΠΕ στο Υπουργείο, στις περιφερειακές οργανικές μονάδες και αυτοτελείς Υπηρεσίες αυτού και στους εποπτευόμενους φορείς του, ββ. τη διατύπωση της πολιτικής ασφάλειας συστημά- των ΤΠΕ για το Υπουργείο Εσωτερικών, τις Περιφερειακές οργανικές μονάδες και Αυτοτελείς Υπηρεσίες αυτού και τους εποπτευόμενους φορείς του και την προώθηση της εφαρμογής της, γγ. τον ορισμό των απαιτήσεων και των κανόνων ασφάλειας, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε έργου ΤΠΕ του Υπουργείου, των Περιφερειακών οργανι- κών μονάδων και Αυτοτελών Υπηρεσιών αυτού και των εποπτευόμενων φορέων του (security by default) και ενσωματώνονται σε αυτά από τη φάση της σχεδίασης (security by design), ως απαραίτητη προϋπόθεση των αρχών του ενιαίου σχεδιασμού, δδ. τη συνεργασία με τις αρμόδιες Ανεξάρτητες και Ρυθμιστικές Αρχές στο αντικείμενο της Ασφάλειας, εε. την προώθηση δράσεων εκπαίδευσης και ενημέ- ρωσης του προσωπικού που διαχειρίζεται και υποστη- ρίζει κρίσιμα συστήματα και υποδομές του Υπουργείου, των περιφερειακών οργανικών μονάδων και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού και των εποπτευόμενων φορέων του, στστ. την εποπτεία και τον έλεγχο της εφαρμογής πο- λιτικών και κανόνων ασφάλειας συστημάτων ΤΠΕ στο Υπουργείο, στις περιφερειακές οργανικές μονάδες και αυτοτελείς υπηρεσίες αυτού και στους εποπτευόμενους φορείς του, ζζ. τη διενέργεια τακτικών προληπτικών ελέγχων σε όλα τα συστήματα του Υπουργείου, των περιφερειακών οργανικών μονάδων και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού και των εποπτευόμενων φορέων του, τη σύνταξη σχετι- κών αναφορών, όπου υποδεικνύονται οι απαιτούμενες διορθωτικές επεμβάσεις και τον έλεγχο της εφαρμογής τους και ηη. τον συντονισμό και την υποστήριξη του Δικτύου Διαχείρισης Περιστατικών Ασφαλείας που λειτουργεί στο πλαίσιο του Εθνικού Εκλογικού Δικτύου.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Για τις ανάγκες λειτουργίας της Διεύθυνσης Ηλε- κτρονικής Διακυβέρνησης, συνιστώνται στο Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Εσωτερικών) οι εξής επιπλέον οργανικές θέσεις μονίμου προσωπικού: τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου / ειδικότητας ΠΕ Πλη- ροφορικής, τρείς (3) θέσεις του κλάδου / ειδικότητας ΤΕ Πληρο- φορικής, μία (1) θέση του κλάδου / ειδικότητας ΔΕ Προσωπικού Η/Υ. β. Η κάλυψη των οργανικών θέσεων της περίπτωσης α΄ γίνεται και με απόσπαση ή μετάταξη, κατ’ εξαίρεση κάθε άλλης διάταξης, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία είναι υποχρεωτική για τους φορείς προέλευσης. Στους αποσπώμενους ή μετατασσόμενους καταβάλλο- νται οι αποδοχές, συμπεριλαμβανομένης της προσωπι- κής διαφοράς, της θέσης προέλευσής τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για την ομαλή μετάβαση του Υπουργείου Εσωτερι- κών, των Περιφερειακών οργανικών μονάδων και Αυτο- τελών Υπηρεσιών αυτού, των εποπτευόμενων φορέων του, καθώς και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ή των Ο.Τ.Α. στη χρήση νέων μεγάλης κλίμακας πληροφορι- ακών συστημάτων, σχετικές με τα συγκεκριμένα πλη- ροφοριακά συστήματα αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων της παραγράφου 1 του παρόντος μπορούν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών να ανατίθενται παράλληλα ή αποκλειστικά και για ορισμένο χρονικό διάστημα σε ad hoc ομάδες διοίκησης έργου που συ- γκροτούνται από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ηλεκτρο- νικής Διακυβέρνησης για τον σκοπό αυτό.

Άρθρο 105Εθνικό Εκλογικό Δίκτυο

Στο Υπουργείο Εσωτερικών, συνιστάται Εθνικό Εκλογι- κό Δίκτυο, ως ενιαίο κέντρο συντονισμού για θέματα που σχετίζονται με τη χρήση του διαδικτύου και των λοιπών ΤΠΕ στις εθνικής εμβέλειας εκλογικές διαδικασίες και τις υποδομές και πληροφοριακά συστήματα των φορέων που είναι αρμόδιοι για τη διεξαγωγή τους. Το Εθνικό Εκλογικό Δίκτυο, κατά τη διάρκεια της προε- κλογικής περιόδου πριν από τη διενέργεια γενικών βου- λευτικών εκλογών, εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εθνικού δημοψηφί- σματος, λογοδοτεί για το σύνολο των ενεργειών του στη Διακομματική Επιτροπή των άρθρων 43 του π.δ. 26/2012 και 28 του ν. 3023/2002 (Α΄146). Το Εθνικό Εκλογικό Δίκτυο αποτελείται από: α) Το Δίκτυο Διαχείρισης Περιστατικών Ασφαλείας, το οποίο έχει την επιχειρησιακή και συντονιστική αρμοδιό- τητα για όλα τα θέματα σχετικά με την σε διαρκή βάση ασφάλεια συστημάτων ΤΠΕ του Υπουργείου Εσωτερι- κών, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, ως φορέων που εμπλέκονται στην προετοιμασία και διεξαγωγή των κάθε είδους εκλογικών διαδικασιών εθνικής εμβέλειας. Το Δίκτυο Διαχείρισης Περιστατικών Ασφαλείας συγκροτείται εντός ενός (1) μη- νός από τη δημοσίευση του παρόντος με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και απαρτίζεται από υπαλλήλους των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών, των Δήμων και κάθε άλλου αρμόδιου φορέα. Με όμοια απόφαση, ορίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητες και η εσωτερική διάρθρωση του Δικτύου Διαχείρισης Περι- στατικών Ασφαλείας. Με απόφαση του Υπουργού Εσω- τερικών και Οικονομικών, μπορεί να καθοριστεί η κα- ταβολή εκλογικής αποζημίωσης στα μέλη του Δικτύου, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τη διαδικασία που προβλέπεται, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 131 του π.δ. 26/2012. β) Την Επιτροπή για την Ορθή Χρήση του Διαδικτύου στις Εκλογικές Διαδικασίες, η οποία παρακολουθεί τη χρήση του διαδικτύου στις εκλογικές διαδικασίες εθνι- κής εμβέλειας και εισηγείται προς τους συναρμόδιους Υπουργούς την υιοθέτηση κανονιστικών ρυθμίσεων προς την κατεύθυνση της πρόληψης των ψευδών ειδή- σεων, του σεβασμού των προσωπικών δεδομένων των πολιτών και της διαφάνειας στη χρήση του διαδικτύου για την προεκλογική προβολή των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων. Η Επιτροπή για την Ορθή Χρήση του Διαδικτύου στις Εκλογικές Διαδικασίες συγκροτείται εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ψηφιακής Πο- λιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Δικαιο- σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αποτελείται από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ως Πρόεδρο, υπαλλήλους των αρμόδιων οργανικών μονάδων των Υπουργείων Εσωτερικών και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, από εκπροσώπους της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, καθώς και από ειδικούς επιστήμονες και εμπειρογνώμονες σε θέματα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές της. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητες και η εσωτερική διάρθρωση της Επιτροπής για την Ορθή Χρή- ση του Διαδικτύου στις Εκλογικές Διαδικασίες. Η Επιτρο- πή λειτουργεί εντός ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών και στα μέλη της δεν καταβάλλεται κανενός είδους πρόσθετη αμοιβή.

Άρθρο 106Διακίνηση εγγράφων μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου ΕσωτερικώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Διοικητικές πράξεις και έγγραφα κάθε είδους που παράγονται και διακινούνται, διαβιβάζονται, κοινοποι- ούνται και ανακοινώνονται από το Υπουργείο Εσωτε- ρικών (τομέας Εσωτερικών), προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, καθώς και τους λοιπούς εποπτευόμε- νους από το Υπουργείο Εσωτερικών φορείς, μέσω του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης και διακίνησης εγγράφων του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την 8551/26.3.2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Β΄1087), θεωρούνται, χωρίς άλλη διατύπωση, έγκυρα, εφόσον φέρουν μοναδικό κωδικό (UID) και ψηφιακό πι- στοποιητικό του φορέα που τίθεται αυτομάτως μέσω του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος, επέχουν δε θέση ακριβούς αντιγράφου για κάθε χρήση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παράγραφος 1 ισχύει και για έγγραφα που εκδί- δονται από τους ανωτέρω φορείς, για την επικοινωνία τους με το Υπουργείο Εσωτερικών και μεταξύ τους, εφό- σον παράγονται μέσα από το ανωτέρω πληροφοριακό σύστημα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, καθορίζο- νται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πρόσβασης των φορέων της παραγράφου 1 στο ανωτέρω πληροφοριακό σύστημα και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 107Κατάργηση διατάξεων του ν. 3852/2010

Τα άρθρα 239 και 240 του ν. 3852/2010 καταργούνται.

Άρθρο 108Τροποποιήσεις του άρθρου 218 του ν. 3852/2010 Στο άρθρο 218 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστά- θηκε με το άρθρο 112 του ν. 4555/2018, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παράγραφο 4, η λέξη «τεχνική» διαγράφεται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 5 αντικαθίσταται ως εξής: «α. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, το οποίο είναι αρ- μόδιο για κάθε θέμα που άπτεται όλων των εν γένει υπη- ρεσιακών μεταβολών του πάσης φύσεως προσωπικού των Α.Υ.Ε. Ο.Τ.Α. και ειδικότερα για: α.α. Τον οργανωτικό σχεδιασμό των Α.Υ.Ε. Ο.Τ.Α., κα- θώς και τη μέριμνα για την τροποποίηση και παρακολού- θηση της εφαρμογής του Οργανισμού αυτών. α.β. Τον διορισμό και τη λύση της υπαλληλικής σχέσης του προσωπικού των Α.Υ.Ε. Ο.Τ.Α., καθώς και τις μεταβο- λές της υπηρεσιακής κατάστασης αυτού. α.γ. Τη διενέργεια των πράξεων απόσπασης, μετάθε- σης και μετάταξης των υπαλλήλων από και προς τις Α.Υ.Ε. Ο.Τ.Α. α.δ. Την επεξεργασία των στοιχείων για την αποτίμηση των αναγκών των Α.Υ.Ε. Ο.Τ.Α. σε θέσεις τακτικού προ- σωπικού και την κατανομή τους σε κατηγορίες, κλάδους, βαθμούς ή ειδικότητες. α.ε. Την τήρηση του προσωπικού μητρώου όλων των υπαλλήλων των Α.Υ.Ε. Ο.Τ.Α. και την έκδοση των πιστο- ποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών τους. α.στ. Τη μέριμνα για τη σύνταξη και υποβολή των εκ- θέσεων ουσιαστικών προσόντων όλων των υπαλλήλων των Α.Υ.Ε. Ο.Τ.Α.. α.ζ. Τη μέριμνα για την προετοιμασία των θεμάτων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου των υπαλλήλων και της Επιτροπής Αξιολόγησης. α.η. Τη μέριμνα για τη χορήγηση αδειών στους υπαλ- λήλους των Α.Υ.Ε. Ο.Τ.Α. α.θ. Τη μέριμνα για τη χορήγηση επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, υπερωριακής απασχόλησης και τη μετακίνη- ση εκτός έδρας των υπαλλήλων των Α.Υ.Ε. Ο.Τ.Α. α.ι. Τον ορισμό υπαλλήλων των Α.Υ.Ε. Ο.Τ.Α. για συμ- μετοχή σε συνέδρια, επιτροπές και συμβούλια άλλων φορέων. α.ια. Τη μέριμνα για την εισαγωγική εκπαίδευση των υπαλλήλων των Α.Υ.Ε. Ο.Τ.Α., καθώς και την οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων επιμόρφωσης ειδικού εν- διαφέροντος για τους υπαλλήλους σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, την οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων επαγγελμα- τικής εξειδίκευσης των υπαλλήλων σε αντικείμενα της υπηρεσίας τους συμπεριλαμβανομένης και της επιμόρ- φωσής τους σε νέα γνωστικά αντικείμενα. α.ιβ. Την τήρηση βάσεων δεδομένων που αφορούν το προσωπικό των Α.Υ.Ε. Ο.Τ.Α., οι οποίες ενημερώνονται για κάθε μεταβολή. α.ιγ. Την υπηρεσιακή κατάσταση των Εποπτών Ο.Τ.Α.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 5, προστίθενται υποπεριπτώσεις δ.ιε΄, δ.ιστ΄, δ.ιζ΄, δ.ιθ΄ ως εξής: «δ.ιε. Την παραγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφορια- κό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής, ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος, για την εξόφληση των εκδι- δόμενων χρηματικών ενταλμάτων, με πίστωση των τρα- πεζικών λογαριασμών των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς. δ.ιστ. Τη μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και την απόδοση, στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία, των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστι- κών οφειλών. δ.ιζ. Την καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και την τήρηση του μητρώου αυτών, καθώς και την τήρηση των Μητρώων Κατασχέσεων και Εκχω- ρήσεων. δ.ιθ. Την ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρω- μή των δικαιούχων.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι πιστώσεις για την κάλυψη των αναγκών στελέ- χωσης και της εν γένει λειτουργίας των Α.Υ.Ε. Ο.Τ.Α. εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, σε ξεχωριστό ειδικό φορέα και διατίθενται αποκλειστικά για τις ανάγκες των υπηρεσιών και μονά- δων των ανωτέρω υπηρεσιών.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στην παράγραφο 8, οι λέξεις «τρείς (3) θέσεις του κλάδου / ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής» και οι λέξεις «τρείς (3) θέσεις του κλάδου / ειδικότητας ΤΕ Πληροφο- ρικής», διαγράφονται.

Άρθρο 109Τροποποίηση του άρθρου 228 του ν. 3852/2010

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 228 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 119 του ν. 4555/2018, προστίθεται εδάφιο β΄ ως εξής: «Σε κάθε περίπτωση το αίτημα αναστολής απορρίπτε- ται αν η προσφυγή παρίσταται προδήλως απαράδεκτη ή αβάσιμη.».

Άρθρο 110Τροποποίηση του άρθρου 263 του ν. 4555/2018

Το άρθρο 263 του ν. 4555/2018 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 263 Ειδικοί Σύμβουλοι - Ειδικοί Συνεργάτες στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 1. Σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση συνιστάται μία (1) θέση ειδικού συμβούλου και μία (1) θέση ειδικού συνεργάτη, για την υποβοήθηση των καθηκόντων του οικείου Συντονιστή. 2. Η πλήρωση των θέσεων διενεργείται με απόσπα- ση υπαλλήλων μονίμων ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δημοσίου τομέα από τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, που υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση. 3. Η απόσπαση διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμοδίου κατά περίπτωση Υπουργού, κατά παρέκκλιση των πάγιων για τις αποσπάσεις διατάξε- ων, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου, σύμφωνη γνώμη του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Δι- οίκησης και γνώμη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης ή γνώμη του αρμόδιου διοικητή όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. 4. Ο ενδιαφερόμενος προς κατάληψη της θέσης πρέ- πει να είναι κάτοχος πτυχίου ΠΕ ή ΤΕ σχετικού με τις αρμοδιότητες που ασκεί η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, με επιστημονική ή επαγγελματική ειδίκευση ή εμπειρία ανάλογη των αντικειμένων απασχόλησής τους. Οι Ειδικοί Σύμβουλοι ή Ειδικοί Συνεργάτες δεν παρεμβάλλονται στη διοικητική ιεραρχία, παρέχουν δε συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφο- ρικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας που έχουν οριστεί, προς τον Συντονιστή. 5. Οι αποδοχές των ανωτέρω καθορίζονται , σύμφωνα με τις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 (176 Α΄). Η μισθοδοσία και οι ασφαλιστικές τους εισφορές καταβάλλονται από την υπηρεσία υποδοχής. 6. Οι αποσπασμένοι κατά το χρόνο απόσπασής τους εξα- κολουθούν να υπάγονται στους φορείς κοινωνικής ασφά- λισης στους οποίους είναι ασφαλισμένοι και ο χρόνος υπη- ρεσίας που διανύεται με απόσπαση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση λογίζεται για όλες τις συνέπειες ως πραγματική υπηρεσία των υπαλλήλων στην οργανική τους θέση. 7. Η απόσπαση διαρκεί όσο η θητεία του Συντονιστή και λήγει αυτοδικαίως με την για οποιονδήποτε λόγο αποχώρηση του Συντονιστή. Επίσης μπορεί να διακοπεί οποτεδήποτε ύστερα από αίτημα του Συντονιστή ή του αποσπασμένου υπαλλήλου.».

Άρθρο 111Θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή στις Αποκεντρωμένες ΔιοικήσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τη στελέχωση του Γραφείου κάθε Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης συνιστώνται δύο (2) θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή, για την παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι δικηγόροι προσλαμβάνονται, σύμφωνα με το άρ- θρο 43 του ν. 4194/2013 (Α΄208) «Κώδικας Δικηγόρων».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Άρθρο 112Τροποποιήσεις του ν. 3023/2002ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3023/2002 (Α΄ 146), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α. Η υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης β΄, αντικαθί- σταται ως εξής: «ββ) Εκλογική κρατική χρηματοδότηση: η οικονομική ενίσχυση που παρέχεται σε περίπτωση διεξαγωγής εκλο- γών από μέρος των πραγματοποιηθέντων καθαρών εσό- δων του ετήσιου Κρατικού Απολογισμού του προηγού- μενου της διεξαγωγής των εκλογών οικονομικού έτους, σε πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς κομμάτων.». β. Η υποπερίπτωση δα΄ της περίπτωσης δ΄ αντικαθί- σταται ως εξής: δα) Το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών πριν από την προκήρυξη των τακτικών γενικών βουλευτικών εκλογών ή των εκλογών για την ανάδειξη των Ελλήνων αντιπρο- σώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για τα ελεγχόμενα πρόσωπα των υποπεριπτώσεων ιδα΄ και ιδε΄ της περί- πτωσης ιδ΄, και το χρονικό διάστημα από την ανακήρυξη των υποψηφίων, για τα ελεγχόμενα πρόσωπα της υποπε- ρίπτωσης ιδβ΄ της περίπτωσης ιδ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3023/2002, όπως ισχύουν, έως και δύο (2) μηνών μετά τη διενέργεια των τακτικών γενικών βουλευτικών εκλογών ή των εκλογών για την ανάδειξη των Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.». γ. Στην υποπερίπτωση ια΄ της περίπτωσης ι΄, η φράση «ή/και αιρετών» διαγράφεται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η υποπερίπτωση ιδδ΄ της περίπτωσης ιδ΄ της πα- ραγράφου 1 του άρθρου 1, η περίπτωση ε΄ της παρα- γράφου 1 του άρθρου 16Α, καθώς και η υποπερίπτωση ιδγ΄ της περίπτωσης ιδ΄ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3023/2002, καταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην περίπωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3023/2002 (Α΄ 146), μετά τη φράση «του υποψήφιου βουλευτή» προστίθεται η φράση «και υποψήφιου μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Μετά το άρθρο 12 του ν. 3023/2002 προστίθεται άρθρο 12Α ως εξής: «Άρθρο 12Α Οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 εφαρμόζονται αντιστοίχως και για κάθε υποψήφιο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στην παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3023/2002, επέρ- χονται οι εξής τροποποιήσεις: α. Η περίπτωση ιγ΄ αντικαθίσταται ως εξής: «ιγ) Εξετάζει αν τα ποσά της χρηματοδότησης προς τα ελεγχόμενα πρόσωπα υπό τα στοιχεία ιδα΄ έως ιδγ΄, της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, διατέθηκαν για τις προβλεπόμενες από το νόμο δρα- στηριότητες και σε αρνητική περίπτωση επιβάλλει στα ελεγχόμενα πρόσωπα πρόστιμο ισόποσο με το διπλάσιο του παρανόμως διατεθέντος ποσού, εκτός εάν υπάρχει ειδικότερη διάταξη στον παρόντα νόμο.». β. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ιδ΄ αντικαθίσταται ως εξής: «ιδ) Τηρεί και διαχειρίζεται: 1. Ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή εγγράφων που αφορούν σε γνωστοποιήσεις και λοιπές υποχρεώσεις των ελεγχόμενων προσώπων όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 16Α του παρόντος. Τα δεδομένα που τηρού- νται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του προηγούμενου εδα- φίου και η επεξεργασία τους, ο τρόπος διαπίστευσης και πρόσβασης των χρηστών σε αυτή, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη συγκεκριμένη ηλεκτρονική εφαρμογή καθορίζονται με απόφαση του προέδρου της επιτροπής, μετά από εισήγησή της, η οποία δημοσιεύεται στην Εφη- μερίδα της Κυβερνήσεως. Οι κατάλογοι των ελεγχόμενων προσώπων κατά κατηγορία αποστέλλονται από τις κατά περίπτωση αρμόδιες, για την ανακήρυξη των υποψη- φίων και των επιτυχόντων, αρχές, αυθημερόν μετά την οριστικοποίησή τους, για την εισαγωγή των αντίστοιχων στοιχείων στην ηλεκτρονική εφαρμογή. 2. Επίσημη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, στην οποία η πρόσβαση για ενημέρωση είναι ελεύθερη και στην οποία δημοσιοποιεί:.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3023/2002 (Α΄ 146), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του ν. 4255/2014 (Α΄89), αντικαθίσταται ως εξής: «4. Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δα- πανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή Επικρατείας στις βουλευτικές εκλογές καθορίζεται στο ύψος που ισχύει κάθε φορά για τους υποψήφιους βουλευτές της Α΄ Εκλο- γικής Περιφέρειας Αθηνών, ενώ το ανώτατο επιτρεπό- μενο όριο εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθορίζεται στο ύψος που ισχύει κάθε φορά για τους υποψήφιους βουλευτές στη μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια της Χώρας.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Ειδικά για το έτος 2019, η ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων είναι προαιρετική: α) για τις εκλογικές αναμετρήσεις ανάδειξης αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή στην Βουλή των Ελλήνων και β) για τα στοιχεία που υποβάλλονται από τα ελεγχόμενα πρόσωπα υπό τα στοιχεία ιδα΄, ιδγ΄ και ιδε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.  3023/2002 όπως ισχύει, για το οικονομικό έτος 2018.

Άρθρο 113ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρό- τησης και Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από γνώμη του οικείου φορέα, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τη γεωγρα- φική θέση και το μόνιμο πληθυσμό του οικείου Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, επιτρέπεται η σύσταση θέσεων στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού μόνιμου προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) για τις ανάγκες λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Για τα προσόντα των θέσεων του παρό- ντος εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39). Ως απαραίτητο προσόν για συγκεκριμέ- νες θέσεις μπορεί να απαιτείται η πιστοποιημένη γνώση της γραφής BrailIe, καθώς και η πιστοποιημένη γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Προσλήψεις υπαλλήλων του κλάδου Δ.Υ.Π. διε- νεργούνται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28). Για τις προσλήψεις του προηγουμένου εδαφίου συντάσσεται ενιαίος πίνακας για τους υποψηφίους με εμπειρία και τους υποψηφίους χωρίς εμπειρία και η κατάταξη όλων των υποψηφίων, εχόντων και μη εχόντων εμπειρία, γί- νεται με βάση τη βαθμολογία τους σε όλα τα βαθμο- λογούμενα κριτήρια. Το σύνολο της μοριοδοτούμενης εμπειρίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους ογδόντα τέσ- σερις (84) μήνες, ως ακολούθως: α. Η εμπειρία σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντι- κείμενο της θέσης μοριοδοτείται με επτά (7) μονάδες ανά μήνα και συνολικά μέχρι ογδόντα τέσσερις (84) μήνες. β. Ειδικά η εμπειρία που έχει διανυθεί σε Κ.Ε.Π. και σε καθήκοντα αντίστοιχα του κλάδου Δ.Υ.Π., μοριοδοτείται με δεκαπέντε (15) μονάδες ανά μήνα για τους πρώτους εξήντα (60) μήνες και με επτά (7) μονάδες για κάθε επό- μενο μήνα μέχρι τους ογδόντα τέσσερις (84) μήνες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για την απόδειξη της εμπειρίας σε Κ.Ε.Π. της περί- πτωσης β΄ της παραγράφου 2 απαιτείται: α. αντίγραφο της οικείας σύμβασης, από την οποία πρέπει υποχρεωτικά να προκύπτει ότι η απασχόληση πραγματοποιήθηκε σε Κ.Ε.Π., καθώς και β. βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή βε- βαίωση του οικείου Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, για τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α. Με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων για τις μετατάξεις σε ανώτερη κατηγορία, καθώς και για τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής σε νομό, νησί ή παραμεθόριο περιοχή, το προσωπικό που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος υποχρεούται να παραμείνει στη θέση πρόσληψης για πέ- ντε (5) έτη από το διορισμό του. Κατά το εν λόγω διάστημα επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνον η εφαρμογή: αα. της παρ. 1 του άρθρου 261 του ν.  4555/2018 (Α΄133) για τη διενέργεια αμοιβαίων μετατάξεων, ββ. της παρ. 2 του άρθρου 261 του ν. 4555/2018 για μετατάξεις σε Κ.Ε.Π, εντός του ιδίου Δήμου, εφόσον έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος δοκιμαστικής υπηρεσίας, καθώς και γγ. του εδαφίου γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3448/2006 (A΄ 57), όπως προστέθηκε με το άρθρο 53 του ν. 3979/2011 (A΄138), για τις μετατάξεις υπαλλήλων των Κ.Ε.Π. οι οποίοι πάσχουν από δυσίατα ή ανίατα νο- σήματα ή έχουν αναπηρία 67% και άνω. β. Για την εφαρμογή της περίπτωσης α΄ σε υπαλλήλους του κλάδου Δ.Υ.Π. που έχουν προσληφθεί σε θέση, για την οποία προβλέπεται ως απαραίτητο προσόν η πιστοποιη- μένη γνώση της γραφής Braille ή η πιστοποιημένη γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.), οι μετατάξεις που επιτρέπονται κατά το διάστημα της πενταετίας διε- νεργούνται αποκλειστικά σε θέσεις του κλάδου Δ.Υ.Π., για τις οποίες προβλέπεται το οικείο απαραίτητο προσόν, εκτός αν πρόκειται για μετατάξεις της περίπτωσης γγ΄.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 3200/2003 (Α΄ 281) καταργούνται.

Άρθρο 114

Υπάλληλοι των οποίων η αίτηση μετάταξης/μεταφοράς σε Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) δυνάμει του άρθρου 17 παρ. 4 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47) δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, λόγω μη λειτουργίας της υπηρεσίας υποδοχής, δύνανται με αίτησή τους που υποβάλλεται εντός ενός (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Υπουργείο Διοικη- τικής Ανασυγκρότησης να μεταταχθούν/μεταφερθούν σε άλλο εν λειτουργία Κ.Ε.Π. ή άλλη υπηρεσία του ιδίου ή άλλου Δήμου ή στο Υπουργείο Εσωτερικών. Η μετάταξη/ μεταφορά διενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε κενή ή συνιστώμενη θέση της ίδιας κατηγορίας με αυτή που κα- ταλάμβαναν στους οικείους πίνακες διάθεσης και κλάδου αντίστοιχου των τυπικών τους προσόντων.

Άρθρο 115

Στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για τους υπαλλήλους που μετατάσσονται σε υπηρεσίες Μικρών Ορεινών Δήμων και Μικρών Νη- σιωτικών Δήμων, κατά την έννοια του άρθρου 2Α του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στην υπηρεσία υποδοχής ανέρχεται σε τρία (3) έτη».

Άρθρο 116ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3870/2010 τροποποι- είται ως εξής: «1. Έσοδα περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών είναι, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, τα ποσά που προέρχονται από εισφορές φυσικών προσώπων και πολιτικών κομμάτων ή/και συνασπισμών κομμάτων.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3870/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Επίσης καταχωρίζονται το όνομα και ο Αριθμός Φο- ρολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του πολιτικού κόμματος ή/ και του συνασπισμού κομμάτων που συνεισφέρει στον συνδυασμό οποιοδήποτε ποσό».

Άρθρο 117Τροποποίηση των άρθρων του ν. 4538/2018 (A΄ 85)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4538/2018 (Α΄ 85) αντικαθίσταται ως εξής: «β. Το ονοματεπώνυμο των φυσικών γονέων του ανη- λίκου, του ασκούντος τη γονική μέριμνα του ανηλίκου ή την επιμέλειά του ή του επιτρόπου που έχει οριστεί, των φυσικών αδελφών του, ενός συγγενή εξ αίματος έως τρίτου βαθμού, καθώς και η κατάσταση της υγεί- ας των φυσικών γονέων, το επάγγελμα, η κατοικία και τα διαθέσιμα για την ταυτοποίησή τους στοιχεία, όπως ημερομηνία γέννησης, φύλο, καταγωγή, ιθαγένεια, εφό- σον αυτά βρίσκονται στη διάθεση της αρμόδιας για την αναγραφή αρχής. Για τα ασυνόδευτα ανήλικα, καταγρά- φεται οποιοδήποτε έγγραφο, από το οποίο προκύπτει κάποιο στοιχείο της ταυτότητάς τους, της ηλικίας ή της καταγωγής τους, εφόσον αυτό βρίσκεται στη διάθεση της αρμόδιας για την αναγραφή αρχής.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4538/2018 αντικαθί- σταται ως εξής: «5. Η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων των στοιχείων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 2 και κατά περίπτωση, του δικογράφου της αίτησης ή κύ- ριας παρέμβασης, ή του αντιγράφου της εισαγγελικής διάταξης ή της σύμβασης, αποτελεί προϋπόθεση της το- ποθέτησης ανηλίκου σε ανάδοχο γονέα βάσει δικαστικής απόφασης κατά το άρθρο 1532 του Α.Κ. ή με εισαγγελική διάταξη ή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 ή με σύμβαση. Η ίδια υποχρέωση υπάρχει και όταν το δικαστή- ριο ενεργεί αυτεπαγγέλτως σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1532 του Α.Κ.. ’Οταν τοποθετείται ανήλικο σε ανάδοχο γονέα με σύμβαση, η καταχώρηση των ανωτέρω στοιχείων είναι προϋπόθεση του κύρους της. Τα ανωτέρω στοιχεία κοινοποιούνται αμελλητί από τον υποψήφιο ανάδοχο γονέα στον αρμόδιο φορέα εποπτείας, ο οποίος τα καταχωρεί στα Ειδικά Μητρώα Ανηλίκων και Υποψηφίων Αναδόχων Γονέων που τηρεί και τα διαβιβάζει μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες στα αντίστοιχα Εθνικά Μητρώα.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 4538/2018 αντικαθί- σταται ως εξής: «6. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2, αποστέλλονται για καταχώρηση στο ΕΚΚΑ από την αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 22 εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κατάθεσή τους σε αυτήν από τον υποψήφιο θετό γονέα.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο άρθρο 5 του ν. 4538/2018 προστίθεται παρά- γραφος 7 ως εξής: «7. Για κάθε ανήλικο εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μη- τρώο Ανηλίκων συντάσσεται και καταχωρείται στο Ειδικό Μητρώο Ανηλίκων από την κατά περίπτωση αρμόδια για την εγγραφή του Μονάδα Παιδικής Προστασίας και Φρο- ντίδας, Ατομικό Σχέδιο Οικογενειακής Αποκατάστασης (ΑΣΟΑ) εντός ενενήντα (90) ημερών από την τοποθέτησή του, το οποίο περιλαμβάνει αιτιολογημένη πρόταση απο- κατάστασής του, λαμβάνοντας υπόψη τις εξατομικευμέ- νες ανάγκες και το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Το ΑΣΟΑ διαβιβάζεται από το ΕΚΚΑ στον αρμόδιο φορέα εποπτείας του ανηλίκου. Το ΑΣΟΑ επικαιροποιείται κάθε φορά που υπάρχουν ουσιαστικές μεταβολές στην κατά- σταση του ανηλίκου ή το αργότερο μετά την παρέλευση έτους από την τελευταία του υποβολή.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο άρθρο 5 του ν. 4538/2018 προστίθεται παρά- γραφος 8 ως εξής: «8. Οι κοινωνικές υπηρεσίες των δημόσιων νοσοκομείων και των δημόσιων μαιευτηρίων, υποχρεούνται να τηρούν Ειδικό Μητρώο Ανηλίκων στο οποίο εγγράφονται, μέσα σε 48 ώρες από την άφιξή τους, όλοι οι ανήλικοι που δεν συνο- δεύονται από τον κηδεμόνα τους ή παραπέμπονται σε αυτά από την αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στα Ειδικά Μητρώα που συστήνονται δυνάμει της παρούσας διάταξης, αναγράφο- νται όσα από τα στοιχεία της παραγράφου 2 βρίσκονται στη διάθεση της Κοινωνικής Υπηρεσίας. Οι ανωτέρω υπηρεσίες διαβιβάζουν στο ΕΚΚΑ τα παραπάνω στοιχεία εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την άφιξη του ανηλίκου, για την εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο της παραγράφου 1. Η υποχρέωση αυτή δεν αντικαθιστά την υποχρέωση οποιου- δήποτε να ενημερώνει τις Εισαγγελικές ή Αστυνομικές Αρ- χές για την παρουσία παιδιού σε κίνδυνο.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση αρνητικής έκβασης της κοινωνικής έρευνας, ο αιτών έχει το δικαίωμα υποβολής νέας αίτη- σης ενδιαφέροντος μετά την παρέλευση τριετίας από την υποβολή της προηγούμενης.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η περίπτωση ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4538/2018 αντικαθίσταται ως εξής: «ζ. Πιστοποιητικό ότι δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για όσα αδικήματα προβλέπονται στην περίπτωση στ΄, καθώς και πιστοποιητικό που εκδίδεται από την εισαγ- γελία του τόπου μόνιμης κατοικίας τους, ότι δεν είναι φυγόδικοι ή φυγόποινοι για τα ίδια αδικήματα. Τα πιστοποιητικά των περιπτώσεων β΄, δ΄ και ε΄ εκ- δίδονται εντός του προηγούμενου τριμήνου από την υποβολή τους. Τα πιστοποιητικά των περιπτώσεων στ΄ και ζ΄ αναζητούνται αυτεπάγγελτα, σε ετήσια βάση από τον αρμόδιο φορέα εποπτείας για όσο χρονικό διάστημα είναι εγγεγραμμένος ο υποψήφιος ή ο ανάδοχος στα μητρώα των άρθρων 6 και 7.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4538/2018 αντικαθίσταται ως εξής: «β. Στις Διευθύνσεις Κοινωνικής Μέριμνας ή, κατά περίπτωση, τα Τμήματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών ή Περιφερειακών Ενοτήτων για τους ανηλίκους οι οποίοι δεν είναι τοποθετημένοι σε μονάδα παιδικής προστασίας και φροντίδας ή είναι τοποθετημέ- νοι σε μονάδα νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4538/2018 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής: «Σε περίπτωση αρνητικής έκβασης της κοινωνικής έρευνας, ο αιτών έχει το δικαίωμα υποβολής νέας αίτη- σης ενδιαφέροντος μετά την παρέλευση τριετίας από την υποβολή της προηγούμενης.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Στο άρθρο 20 του ν. 4538/2018 προστίθεται πα- ράγραφος 4 ως εξής: «4. Ο υποψήφιος θετός γονέας ο οποίος καταθέτει αί- τηση υιοθεσίας σύμφωνα με το άρθρο 1549 Α.Κ., υπο- χρεούται εντός πέντε (5) ημερών από την κατάθεσή της, να την κοινοποιήσει στην αρμόδια κατά περίπτωση υπη- ρεσία του άρθρου 22 στην οποία έχει υποβάλει αίτηση ενδιαφέροντος. Εντός της ίδιας παραπάνω πενθήμερης προθεσμίας υποχρεούται επιπλέον να συνυποβάλει τα στοιχεία των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 που βρίσκονται στη διάθεσή του. Η αρ- μόδια υπηρεσία καταχωρεί την ανωτέρω αίτηση στο Ειδικό Μητρώο Υποψήφιων Θετών Γονέων και στο Ειδι- κό Μητρώο Ανηλίκων, εντός 48 ωρών. Τα στοιχεία των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 καταχωρούνται από την αρμόδια υπηρεσία στο Ειδικό Μητρώο Ανηλίκων εντός της ίδιας προθεσμίας.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Στην παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4538/2018 προ- στίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Αρμόδιες για τη συλλογή και καταχώρηση στο Εθνικό Μητρώο Υιοθεσιών των στοιχείων των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ είναι οι υπηρεσίες του άρθρου 22.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Η παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4538/2018 τροπο- ποιείται ως εξής: «3. Ο Εισαγγελέας του αρμόδιου για την κήρυξη της υιοθεσίας δικαστηρίου οφείλει εντός δέκα (10) ημερών από την τελεσιδικία της απόφασης να τη διαβιβάσει με πιστοποιητικό τελεσιδικίας προκειμένου να εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Υιοθεσιών. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εξειδικευμένες σε θέματα διακρατικών υιοθε- σιών υπηρεσίες και οργανώσεις, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 226/1999 (Α΄ 190).».

Άρθρο 118Τροποποίηση του άρθρου 114 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87)

Η περιπτωση α΄ της παρ. 6 του άρθρου 114 του ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν. 4555/2018 (A΄ 133), αντικαθίσταται ως εξής: «α) Ο πρώτος γύρος της εκλογικής διαδικασίας στα αξι- ώματα της παραγράφου 1 θα διεξαχθεί την Κυριακή κατά την οποία διενεργείται η ψηφοφορία για την εκλογή των αντιπροσώπων της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του έτους 2019 ταυτόχρονα με τις δημοτικές εκλογές σε ολόκληρη την Επικράτεια. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, οι ανωτέρω εκλογικές διαδικασίες μπορεί να διεξάγονται στα ίδια εκλογικά τμήματα, με τις ίδιες εφορευ- τικές επιτροπές, τους ίδιους αντιπροσώπους της δικαστι- κής αρχής, καθώς και τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων. Η ψηφοφορία διενεργείται σε διαφορετικές κάλπες.».

Άρθρο 119Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012 (A΄ 57)

Η παρ. 4 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012 αντικαθί- σταται ως εξής: «4. Αν τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου δεν επαρκούν, το Α΄ Τμήμα του Αρείου Πάγου, αφού διαπιστώσει την ανεπάρκεια, διορίζει, προς συμπλήρω- ση του απαιτούμενου αριθμού, μόνιμους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους ή μόνιμους υπαλλήλους της Περιφέρειας που είναι πτυχιούχοι Νομικής με βαθ- μό τουλάχιστον B΄ και μόνο αν ούτε αυτοί επαρκούν, διορίζει πτυχιούχους άλλων σχολών που κατέχουν θέση προϊσταμένου τουλάχιστον τμήματος.».

Άρθρο 121Ρυθμίσεις ειδικών θεμάτων προσωπικού των Ο.Τ.Α.

Οι υπάλληλοι των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων των Οικονομικών Υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και οι υπάλληλοι που ασκούν καθήκοντα σχετικά με τις αρμοδιότητες των οικονομικών υπηρεσιών, κατά την άσκηση των καθηκόντων αυτών, δεν θεωρούνται δη- μόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για δόλο ή βαρεία αμέλεια, κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

Άρθρο 122Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 1 της περίπτωσης Α΄ του άρθρου 20 του ν. 4354/2015

Μετά το ένατο εδάφιο της παρ. 1 της περίπτωσης A΄ του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά αποφάσεις έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης και απασχόλησης κατά τη νύχτα και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες, προσωπικού των Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού, σε εργασίες που αφορούν έκτακτες ή μη προβλέψιμες ανάγκες αποχιο- νισμού, παρεμβάσεων σε πλημμυρικά φαινόμενα, εργασί- ες αποκατάστασης λειτουργίας φωτεινής σηματοδότησης ή ηλεκτροφωτισμού ή οδικού δικτύου, καθώς και υπηρε- σίες έκτακτων ελέγχων δημόσιας υγείας ή κτηνιατρικών ελέγχων, μπορούν να ισχύουν αναδρομικά από την έναρξη του εξαμήνου του έτους το οποίο αφορούν».

Άρθρο 123Είσοδος και έξοδος των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους προς και από την Ελλάδα, σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συμφωνία αποχώρησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βα- σιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συμφωνία αποχώρησης, οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη των οικογενειών τους, που διαμένουν στην Ελ- ληνική Επικράτεια σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο επόμενο άρθρο, έχουν δικαίωμα να εισέρχονται και να εγκαταλείπουν την Ελλάδα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 4 και 5 του Κεφαλαίου II του π.δ. 106/2007 (Α΄ 135), με ισχύον διαβατήριο, εάν είναι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και μέλη των οικο- γενειών τους που είναι είτε πολίτες Ηνωμένου Βασιλείου είτε πολίτες τρίτης χώρας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Δεν απαιτείται θεώρηση εισόδου για κατόχους ισχύ- οντος εγγράφου, το οποίο έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του επόμενου άρθρου. Για τους πολίτες Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη της οικογένειάς τους, που είναι είτε πολίτες Ηνωμέ- νου Βασιλείου είτε πολίτες τρίτης χώρας καί εισέρχονται στη χώρα μετά την 1.1. 2021, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 8 του επόμενου άρθρου, εφαρμόζεται το άρθρο 5 και οι διατάξεις του ν. 4251/2014 (Α΄80) με την επιφύλαξη ευνοϊκότερων διμερών ρυθμίσεων.

Άρθρο 124Δικαιώματα των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συμφωνία αποχώρησης Σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συμφωνία αποχώ- ρησης:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Για τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη της οικογένειάς τους, που είναι επίσης πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου, και στους οποίους έχει χορηγηθεί έως τις 29.3.2019 από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη βεβαίωση εγγραφής κατά το άρθρο 8 του π.δ. 106/2007 (Α΄135) ή έγγραφο πιστοποί- ησης μόνιμης διαμονής κατά το άρθρο 16 του ως άνω προεδρικού διατάγματος, ορίζεται ως ημερομηνία λήξης αυτών η 31.12.2020. β) Για τα μέλη οικογένειας πολίτη του Ηνωμένου Βασι- λείου, που είναι πολίτες τρίτης χώρας, για τους οποίους έχουν εκδοθεί έως τις 29.3.2019 Δελτία Διαμονής ή Δελ- τία Μόνιμης Διαμονής κατά τα άρθρα 3 παράγραφοι 2, 9 και 17 αντίστοιχα του π.δ. 106/2007 (Α΄135), ορίζεται, ανεξαρτήτως της λήξης τους, ως ημερομηνία λήξης η 31.12.2020.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α) Οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη της οικογένειάς τους, που είναι επίσης πολίτες του Ηνω- μένου Βασιλείου και έχουν εισέλθει στη χώρα πριν τις 29.3.2019, αλλά δεν έχουν αιτηθεί τη χορήγηση βεβαί- ωσης εγγραφής κατά το άρθρο 8 του π.δ. 106/2007 (Α΄135), υποβάλλουν αίτηση στις αστυνομικές αρχές της χώρας, έως τις 31.12.2020, για τη χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής κατά το άρθρο 8 του π.δ. 106/2007 (Α΄135), η ισχύς της οποίας εκτείνεται έως τις 31.12.2020. β) Τα μέλη οικογένειας πολίτη του Ηνωμένου Βασιλεί- ου, που είναι πολίτες τρίτης χώρας και έχουν εισέλθει στη χώρα πριν τις 29.3.2019, αλλά δεν έχουν αιτηθεί τη χορήγηση Δελτίου Διαμονής κατά τα άρθρα 3 πα- ράγραφοι 2 και 9 αντίστοιχα του π.δ. 106/2007 (Α΄135), μπορούν να υποβάλουν, έως τις 31.12.2020, αίτηση για τη χορήγηση Δελτίου Διαμονής, η ισχύς του οποίου εκτείνεται έως τις 31.12.2020, στην υπηρεσία Αλλοδα- πών και Μετανάστευσης της αρμόδιας Αποκεντρωμέ- νης Διοίκησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Για τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη της οικογένειάς τους, που είναι είτε πολίτες Ηνωμέ- νου Βασιλείου είτε πολίτες τρίτης χώρας και εισέρχονται στην Ελλάδα μετά τις 29.3.2019 και έως τις 31.12.2020, εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 106/2007 (Α΄135) και της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. β) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 3 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του π.δ. 106/2007 (Α΄135).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α) Η περίοδος διαμονής των πολιτών Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 106/2007 (Α΄135) και τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου, λαμβά- νεται υπόψη για τον υπολογισμό της πενταετούς διαμο- νής για την υπαγωγή τους στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), χωρίς τη συνδρομή της προϋ- πόθεσης της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1. β) Τα μέλη οικογένειας, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, πολίτη Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος λαμβάνει άδεια διαμονής, δυνάμει των διατάξεων της περίπτωσης α’ της παρούσης παραγράφου, υποβάλλουν αίτηση για τη χο- ρήγηση άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014 (Α΄ 80). γ) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της περίπτωσης λγ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4251/2014 (Α΄80), ως μέλη οικογένειας για την εφαρμογή της παρούσης παραγρά- φου νοούνται τα μέλη οικογένειας, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 106/2007 (Α΄135).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη της οικογένειάς τους, που έχουν διαμείνει νομίμως στην Ελ- ληνική Επικράτεια σύμφωνα με τις διατάξεις των παρα- γράφων 1, 2 και 3 του παρόντος, για συνεχές χρονικό διά- στημα πέντε (5) ετών, έχουν δικαίωμα μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα, στην περίπτωση κατά την οποία είτε δεν δύνανται είτε δεν επιθυμούν να υπαχθούν στις ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου. Οι αιτήσεις υποβάλ- λονται στην υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής τους. Η άδεια διαμονής έχει χρονική διάρκεια πέντε (5) ετών, παρέχει το σύνολο των δικαιωμάτων που περιλαμ- βάνονται στο άρθρο 20 του π.δ. 106/2007 {Α΄135) και ανανεώνεται αυτοδίκαια για πέντε (5) έτη κάθε φορά. Η χορήγηση της ανωτέρω άδειας διαμονής τελεί υπό την επιφύλαξη της εξέτασης λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτω- ση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4251/2014 (Α΄80). Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας διαμονής της πα- ρούσας παραγράφου υποβάλλεται εντός διαστήματος δύο (2) μηνών πριν τις 31.12.2020.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη της οικογένειάς τους, που έχουν διαμείνει νομίμως στην Ελ- ληνική Επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 106/2007 (Α΄135) και των διατάξεων των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου για χρονικό διάστημα μικρότερο των πέντε (5) ετών, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών πριν τις 31.12.2020, για τη χορήγηση τριετούς άδειας διαμο- νής. Η άδεια διαμονής ανανεώνεται για τρία (3) έτη κάθε φορά έως τη συμπλήρωση της πενταετούς περιόδου δια- μονής για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις των παραγράφων 4 ή 5 του παρόντος, υπό την επιφύλαξη της εξέτασης λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ΄της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4251/2014 (Α΄80) και επιτρέπει την πρόσβαση σε εξαρτημένη εργασία - παροχή υπηρεσιών ή έργο ή ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

α) Το δικαίωμα μόνιμης διαμονής της παραγράφου 5 δεν θίγεται από απουσίες που δεν υπερβαίνουν συνολικά τα τρία (3) έτη. Το δικαίωμα διαμονής της παραγράφου 6 δεν θίγεται από περιόδους απουσίας, όπως αυτές ορίζο- νται στην παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 4251/2014 (Α΄80). β) Κατά τα λοιπά, στις περιπτώσεις των παραγράφων 4, 5 και 6 του παρόντος εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του ν. 4251/2014 (Α΄80).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Για τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη της οικογένειάς τους, που είναι είτε πολίτες Ηνωμέ- νου Βασιλείου είτε πολίτες τρίτης χώρας και εισέρχονται στη χώρα μετά την 1.1. 2021 εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4251/2014 (Α΄80), με την επιφύλαξη ευνοϊκότερων διμερών ρυθμίσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Με απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Προστα- σίας του Πολίτη, Μεταναστευτικής Πολιτικής και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ρυθμίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση των εγ- γράφων του παρόντος άρθρου, τυχόν λεπτομέρειες για την εφαρμογή του, ενώ δύνανται να τροποποιούνται οι προθεσμίες που τίθενται από τις διατάξεις του.

Άρθρο 125Ρύθμιση θεμάτων υγειονομικής περίθαλψης, σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συμφωνία αποχώρησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασι- λείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συμφωνία απο- χώρησης: α) Για τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου, τους ανι- θαγενείς και τους πρόσφυγες, τους πολίτες τρίτων χωρών που υπάγονται ή είχαν υπαχθεί στη νομοθεσία του Ηνω- μένου Βασιλείου, όπως επίσης και τα μέλη οικογένειάς τους, καθώς και τους επιζώντες αυτών, οι οποίοι κατά την ημερομηνία εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάγονταν στο πεδίο εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Κανονισμών 883/2004 και 987/2009 (ΕΚ) και είναι εγγεγραμμένοι ή πρόκειται να εγγράφουν στα μητρώα του φορέα τόπου κατοικίας της χώρας μας, συνεπεία ευρωπαϊκών εντύπων δικαιωμάτων, εξακολου- θούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κα- νονισμού 883/2004 και του Εφαρμοστικού Κανονισμού 987/2009 για την παροχή νοσηλευτικής και ιατροφαρ- μακευτικής περίθαλψης έως τις 31.12.2019. β) Για τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη της οικογένειάς τους, οι οποίοι κατά την ημερομη- νία εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάγονταν στο πεδίο εφαρμογής των Ευρωπα- ϊκών Κανονισμών 883/2004 και 987/2009 (ΕΚ) και οι οποίοι διακινούνται προσωρινά και εισέρχονται νομίμως στην Ελληνική Επικράτεια μετά τις 30.3.2019, παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στις Δημόσιες Δομές Υγείας, νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με ιδία δαπάνη και κρατική τιμολόγηση για χρονική περί- οδο έως τις 31.12.2019.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας, δύναται να τροποποιείται η προθεσμία, καθώς και να ρυθμίζεται κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα που άπτε- ται της εφαρμογής των διατάξεων των Κανονισμών (ΕΚ) 883/2004 και 987/2009.

Άρθρο 126Ίδρυση και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων, σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συμφωνία αποχώρησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βα- σιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συμφωνία αποχώρησης, φυσικά πρόσωπα που είναι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου ή νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, δύνανται, για το χρονικό διάστημα μέχρι τις 31.12.2020, να ασκούν τις επιχειρηματικές τουριστικές δραστηριότητες των πε- ριπτώσεων γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄155), στην Ελλάδα, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που καταλαμβάνονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Τουρι- σμού δύναται να τροποποιείται η προθεσμία, καθώς και να ρυθμίζεται η διαδικασία και οι ειδικότερες προϋποθέ- σεις εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Τουρισμού δύναται να θεσπίζονται εξαιρέσεις από τις υποχρεώσεις των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου ή των νομικών προσώπων που έχουν έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο και ασκούν επιχειρη- ματικές τουριστικές δραστηριότητες των περιπτώσεων γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄155), για μεταβατικό διάστημα μέχρι τις 31.12.2020.

Άρθρο 127Ρυθμίσεις ειδικότερων θεμάτων λόγω αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συμφωνία αποχώρησης

Λεπτομέρειες σχετικές με ρυθμίσεις θεμάτων πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου ή νομικών προσώπων, τα οποία προκύπτουν λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασι- λείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία απο- χώρησης και δεν ρυθμίζονται από σχετικούς κανόνες του ενωσιακού δικαίου, όπως, ιδίως, θέματα που αφο- ρούν την πρόσβαση στην εργασία και στην ιατροφαρ- μακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη, την αναγνώριση επαγγελματικών και ακαδημαϊκών προσόντων, αλλά και τη χρήση αδειών οδήγησης που έχουν εκδοθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ελλάδα, ρυθμίζονται με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εξωτερικών και του κατά πε- ρίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

Άρθρο 128Δικαιώματα των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τη Συμφωνία Αποχώρησης (Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ 19.2.2019, C- 66 Ι,1)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σε περίπτωση θέσης σε ισχύ της Συμφωνίας Απο- χώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του Μέρους 2 (δικαι- ώματα πολιτών), ιδίως του άρθρου 18 αυτής αναφορι- κά με τη διαμονή των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλεί- ου και των μελών των οικογενειών τους στην Ελληνική Επικράτεια και για κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα δικαι- ώματά τους. Με απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Μεταναστευτικής Πολιτικής ρυθμίζεται η σταδιακή τακτοποίηση της διαμονής των πολιτών Ηνω- μένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους, που είναι επίσης πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου, σε συνέχεια των ρυθμίσεων της Συμφωνίας Αποχώρησης, από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, στις υπηρεσίες μίας στάσης των Αποκεντρωμένων Διοική- σεων του τόπου διαμονής, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που σχετίζεται με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σε περίπτωση θέσης σε ισχύ της Συμφωνίας Απο- χώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπα- ϊκή Ένωση, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του Μέρους 2 (δικαιώματα πολιτών) της Συμφωνίας αναφορικά με την πρόσβαση στην εργασία, στην κοινωνική ασφάλιση και στην ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη, την αναγνώριση επαγγελματικών και ακαδημαϊκών προσό- ντων, αλλά και τη χρήση αδειών οδήγησης που έχουν εκδοθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προ- στασίας του Πολίτη και Μεταναστευτικής Πολιτικής, ρυθ- μίζονται οι κατηγορίες αδειών διαμονής, τις οποίες λαμ- βάνουν οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου καί τα μέλη των οικογενειών τους είτε αυτά είναι πολίτες Ηνωμένου Βασιλείου είτε πολίτες τρίτης χώρας, κατά τη μετάβαση αυτών στις υπηρεσίες μίας στάσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του τόπου διαμονής τους.

Άρθρο 129Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων Πολιτών στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τις Ευρωεκλογές του 2019ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Έλληνες εκλογείς που διαμένουν μόνιμα ή θα βρί- σκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά την ημέρα διεξα- γωγής των εκλογών του έτους 2019 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θεωρούνται, για τις ανάγκες εφαρμογής της εκλογικής νομοθεσίας, κάτοικοι χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του ν. 1427/1984 (Α΄40), ανεξαρτήτως του χρόνου έναρξης ισχύος για το εν λόγω κράτος της παραγράφου 3 του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ειδικά για τους εκλογείς της προηγούμενης παρα- γράφου, η προθεσμία υποβολής της αίτησης-δήλωσης για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος από το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία προβλέπεται στην παρ. 2 της 4365/31.1.2019 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (B΄196), λήγει την 10η Απριλίου 2019.

Άρθρο 130Τροποποίηση της παρ. 2α του άρθρου 15 του ν. 4483/2017 (A΄107)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παρ. 2α του άρθρου 15 του ν.  4483/2017, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 220 του ν. 4555/2018, μετά από τις λέξεις «αμιγούς επιχείρησης του π.δ. 410/1995» προστίθενται οι λέξεις «ή διαδημοτι- κής επιχείρησης του άρθρου 285 του ίδιου προεδρικού διατάγματος».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παράγραφος 1 ισχύει από την έναρξη ισχύος του ν. 4483/2017.

Άρθρο 131ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η αληθής έννοια της φράσης «Νομικά Πρόσωπα Ιδιω- τικού Δικαίου« της περίπτωσης δ΄ «Υποτομέας Ο.Τ.Α.» της παραγράφου 1 του άρθρου 14 «Ορισμοί» του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143), περί υπαγωγής στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, περιλαμ- βάνει από την έναρξη ισχύος της και τις συσταθείσες κατ’ εξουσιοδότηση του π.δ. 25/1988 (Α΄10) δημοτικές επιχειρήσεις ειδικού σκοπού που πληρούν τις προϋπο- θέσεις της εν λόγω περίπτωσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι κανόνες λειτουργίας, δημοσιονομικής διαχείρι- σης και παντός ελέγχου των επιχειρήσεων ειδικού σκο- πού της παραγράφου 1 του παρόντος, καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Η υπουργική απόφαση λαμβάνει υπόψη τον ειδικό σκοπό που συνεστήθησαν να επιτελούν, στο πλαίσιο του άρθρου 15 του Συντάγματος, την οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α. κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος, ταυτοχρόνως δε κριτήρια χρηστής διαχείρισης και βέλτιστων δημοσιονομικών αποτελε- σμάτων προς προαγωγή του δημοσίου συμφέροντος, απαραιτήτως εντός του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη- μοσιονομικής Στρατηγικής ως εκάστοτε ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Αποφάσεις, δαπάνες, πάσης φύσεως συμβάσεις, ενέργειες και παραλείψεις των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 που έλαβαν χώρα πριν την ημερομηνία της παρ. 1 του άρθρου 183 του ν. 4270/2014, θεωρούνται ότι διενεργήθηκαν νομίμως από τον χρόνο διενέργειάς τους και ποσά καταβληθέντα βάσει αυτών δεν αναζητούνται και δεν καταλογίζονται, εφόσον: α) αφορούν έργα, εργασίες, προμήθειες, παροχή υπηρεσιών, που αποδεδειγμένα έχουν εκτελεσθεί ή παρασχεθεί στα νομικά πρόσωπα της παρα- γράφου 1, β) έχουν καταβληθεί οι οικείες δαπάνες έως την ημερομηνία της παρ.1 του άρθρου 183 του ν. 4270/2014, γ) δεν έχουν ακυρωθεί από οποιοδήποτε αρμόδιο για τον έλεγχο νομιμότητάς τους όργανο, δ) τα κονδύλια για την πραγματοποίησή τους εντάσσονται και δεν υπερβαίνουν τον εγκριθέντα από το αρμόδιο όργανο του νομικού προ- σώπου προϋπολογισμό, ε) ο προϋπολογισμός, ο ισολογι- σμός και η έκθεση πεπραγμένων του νομικού προσώπου για τις χρήσεις έως την ημερομηνία της παρ. 1 του άρθρου 183 του ν. 4270/2014 έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργα- νο του οικείου Ο.Τ.Α. και στ) τα εντάλματα επιχορήγησης του νομικού προσώπου από τον οικείο Ο.Τ.Α., που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση της απόφασης έγκρισης του προϋπο- λογισμού για τις χρήσεις έως την ημερομηνία της παρ. 1 του άρθρου 183 του ν. 4270/2014, έχουν εγκριθεί στο πλαί- σιο του προληπτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη δημο- σίευση του παρόντος έως την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 2, τυγχάνουν αναλογικής εφαρμογής τα ισχύοντα περί λοιπών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των Ο.Τ.Α. που είναι Φορείς Γενικής Κυ- βέρνησης. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού υπερισχύουν κάθε γενικής και ειδικής ρύθμισης.

Άρθρο 132

Στο άρθρο 43 του ν. 4325/2015 (Α΄47) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Σε περίπτωση που η αδυναμία ισοσκέλισης του Προϋπολογισμού του Ο.Τ.Α. οφείλεται σε μη ισοσκέλιση των ανταποδοτικών υπηρεσιών, εξαιτίας χρεών ή πραγ- ματοποίησης επενδύσεων και υπάρχει το δημοσιονομι- κό περιθώριο σε κωδικούς αριθμούς αυτού, από λοιπά μη ειδικευμένα έσοδα ή και μη ειδικευμένο χρηματικό υπόλοιπο, παρέχεται η δυνατότητα πρόσκαιρης κάλυ- ψης των δαπανών και ισοσκέλισης των ανταποδοτικών υπηρεσιών από τους εν λόγω κωδικούς. Το χρηματικό ποσό που απαιτείται κάθε φορά για την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών υπηρεσιών, λογίζεται ως δαπάνη της οικείας ανταποδοτικής υπηρεσίας, κατά τη συζήτηση και ψήφιση των ετήσιων αποφάσεων επιβολής των σχε- τικών τελών και δικαιωμάτων, προκειμένου να καλυφθεί, βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, το οποίο αποτελεί συστατικό στοιχείο των ως άνω αποφάσεων, το αργότερο εντός πενταετίας, αρχής γενομένης από το επόμενο οικονομικό έτος από αυτό της εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου. Τα επιπλέον εισπραττόμενα, εκάστου έτους της πενταετίας, έσοδα της οικείας ανταποδοτικής υπηρεσίας, προορίζονται να καλύψουν κάθε είδους δαπάνες, εξαιρουμένων των ανταποδοτικών δαπανών εν γένει. Η ως άνω προϋπό- θεση εξετάζεται επισταμένως από την αρμόδια, για τον έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων επιβολής τελών και δικαιωμάτων, καθώς και του Προϋπολογισμού του Ο.Τ.Α., Αρχή.».

Άρθρο 133

Η διάρκεια του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», η οποία παρατάθηκε ως 31.12.2018 με το άρθρο 274 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133) παρατείνεται από τη λήξη της έως και τις 30.9.2019.

Άρθρο 134Θέματα επιλογής προσωπικού της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το άρθρο 58 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) τροποποιείται ως εξής: α) Το εισαγωγικό εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4589/2019 (Α΄13) αντικαθίσταται ως εξής: «Ακαδημαϊκά Προσόντα: εκατόν είκοσι (120) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες αναλύονται για τους κλάδους της ΠΕ κατηγορίας ως εξής.». β) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Προσόντα τα οποία αποδεικνύουν εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008, μοριοδοτούνται σύμφωνα με το παρόν άρθρο.». γ) Στην περίπτωση γ΄της παραγράφου 4, ύστερα από το μόνο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Τα κριτήρια ένταξης στον επικουρικό αξιολογικό πίνακα των υποπεριπτώσεων αα΄ έως γγ΄ της περίπτω- σης β’ μοριοδοτούνται κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 4589/2019 αντικα- θίσταται ως εξής: «2. Ειδικά για τον κλάδο ΠΕ23 Ψυχολόγων, οι υποψή- φιοι οι οποίοι διαθέτουν εξειδίκευση στη σχολική ψυ- χολογία, η οποία πιστοποιείται είτε με την κατοχή διδα- κτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Σχολική Ψυχολογία είτε με εμπειρία τουλάχιστον πενήντα (50) μηνών προϋπηρεσίας στην πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως ψυχολόγοι, προτάσ- σονται των λοιπών υποψηφίων στον οικείο αξιολογικό πίνακα κατάταξης. Τα προσόντα τα οποία πιστοποιούν την εξειδίκευση στη σχολική ψυχολογία, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μοριοδοτούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 57.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης α΄ του άρθρου 65 του ν. 4589/2019 αντικαθίσταται ως εξής: «αα) Τα ακαδημαϊκά προσόντα τα οποία μοριοδοτού- νται, κατ’ αναλογία της περίπτωσης α΄ του άρθρου 57, κα- θώς και η μοριοδότησή τους για τους κλάδους εκπαιδευ- τικών ΤΕ και ΔΕ της γενικής εκπαίδευσης και της Ε.Α.Ε., με τήρηση του ανώτατου ορίου των εκατόν είκοσι μονάδων (120) που προβλέπεται στην περίπτωση αυτήν.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4589/2019 αντικαθίσταται ως εξής: «δ) Με εξαίρεση τον κλάδο ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευ- τών, για το διορισμό και την πρόσληψη στους κλάδους του Ε.Ε.Π. οι υποψήφιοι απόφοιτοι Πανεπιστημίου που δεν διαθέτουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατατάσσονται μαζί με τους υποψήφιους απόφοιτους Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) που δι- αθέτουν την επάρκεια αυτή και επιμορφώνονται υπο- χρεωτικά σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία του διορισμού τους, σύμφωνα με την πα- ράγραφο 6 του άρθρου 62. Στην ανωτέρω υποχρέωση επιμόρφωσης εμπίπτουν και οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ22 Επαγγελματικών Συμβούλων, οι οποίοι κατατάσσο- νται ανεξαρτήτως παιδαγωγικής επάρκειας, καθώς και οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων, οι οποίοι κατα- τάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 59, ανεξαρτήτως παιδαγωγικής επάρκειας.».

Άρθρο 135Επιστημονική Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά- των συγκροτείται Επιστημονική Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Ε.Ε.Π.Π.Σ. είναι επταμελής και συγκροτείται για τρι- ετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Ε.Ε.Π.Π.Σ. συμμετέχουν: α) Δύο (2) μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. Παιδαγωγικού Τμήματος, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντα, ένα εκ των οποίων ορίζεται ως Πρόεδρος. β) Δύο (2) μέλη ΠΕ.Κ.Ε.Σ., ένα από κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης. γ) Τρεις (3) εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε Πειραμα- τικό ή Πρότυπο Σχολείο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο γραμματέας της Ε.Ε.Π.Π.Σ. και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι είναι δημό- σιοι εκπαιδευτικοί ή διοικητικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ως αντιπρόεδρος ορίζεται ένα από τα μέλη της Ε.Ε.Π.Π.Σ., το οποίο εκλέγεται με πλειοψηφία των παρό- ντων μελών στην πρώτη συνεδρίαση. Ο αντιπρόεδρος συνεργάζεται στενά με τον Πρόεδρο και τον αναπληρώ- νει πλήρως στα καθήκοντά του, όταν εκείνος ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Κατά τα λοιπά, για την Ε.Ε.Π.Π.Σ. εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και επόμενα του άρθρου 40 του ν. 3966/2011 (Α΄118), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 12 του ν. 4327/2015 (Α΄50) και την παρ. 4α του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 (Α΄86).

Άρθρο 136Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012 (Α΄57)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση ιβ΄ της παρ. 3 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «ιβ) Οι υπάλληλοι με βαθμό Α΄ ή Β΄ της γραμματείας των δικαστηρίων, δηλαδή του Συμβουλίου Επικράτειας, όλων των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων, των εισαγγελιών, της Γενικής Επιτροπείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και των έμμισθων υποθηκοφυλακείων.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση ιε΄ της παρ. 3 του άρθρου 68 του π.δ. 26/ 2012 αντικαθίσταται ως εξής: «ιε) Οι δικαστικοί υπάλληλοι με βαθμό Α΄ ή Β΄ του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο.».

Άρθρο 137

Παρατείνονται αυτοδικαίως για δύο (2) μήνες από τη λήξη τους οι συμβάσεις έργου, που συνήφθησαν μεταξύ του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ. ΕΛ.Π.ΝΟ.) και των φυσικών προσώπων, τα οποία πα- ρέχουν τις υπηρεσίες τους: α) Στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών (ΚΦΠΜ) και στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) της Επικράτειας και β) στις Δημόσιες Δομές Υγείας της Χίου, Λέσβου, Σάμου, Κω και Λέρου, στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμ- ματος με τον τίτλο «PHILOS - Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση», βάσει της σύμβασης χρηματοδότησης με αριθμό ΗΟΜΕ/2016/ AMIF/AG/EMAS/0041 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Υπουργείου Υγείας και του ΚΕ.ΕΛ.Π ΝΟ. Με από- φαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» (Ε.Ο.Δ.Υ.), καθολικού διαδόχου του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., διαπιστώνεται η παράταση των ανωτέρω συμβάσεων. Η δαπάνη που προκύπτει από την αυτοδί- καιη παράταση των ανωτέρω συμβάσεων καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Δ.Υ..

Άρθρο 138Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν προ- βλέπεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2019
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομίας Υφυπουργός
και Ανάπτυξης Εσωτερικών Εσωτερικών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ Υφυπουργός
Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Ψηφιακής Πολιτικής,
Οικονομίας και Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΡΕΤΣΟΣ Παιδείας, Έρευνας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
Εθνικής Άμυνας και Θρησκευμάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εξωτερικών ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ Αναπληρώτρια Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
Εξωτερικών Προστασίας του Πολίτη και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Υγείας
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών Μεταναστευτικής Πολιτικής ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής Τουρισμού
ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 26 Μαρτίου 2019
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ- γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ- λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας. Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση - Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. - Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι- εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. - Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα- φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμε- να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν- δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα- τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ- ϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054 ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180) Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30 Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr