50 Α' 2019

ΝΟΜΟΣ 4604/2019

Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας - Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
26 Μαρτίου 2019

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 50
26 Μαρτίου 2019

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4604
Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας - Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Άρθρο 112Τροποποιήσεις του ν. 3023/2002ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3023/2002 (Α΄ 146), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α. Η υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης β΄, αντικαθί- σταται ως εξής: «ββ) Εκλογική κρατική χρηματοδότηση: η οικονομική ενίσχυση που παρέχεται σε περίπτωση διεξαγωγής εκλο- γών από μέρος των πραγματοποιηθέντων καθαρών εσό- δων του ετήσιου Κρατικού Απολογισμού του προηγού- μενου της διεξαγωγής των εκλογών οικονομικού έτους, σε πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς κομμάτων.». β. Η υποπερίπτωση δα΄ της περίπτωσης δ΄ αντικαθί- σταται ως εξής: δα) Το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών πριν από την προκήρυξη των τακτικών γενικών βουλευτικών εκλογών ή των εκλογών για την ανάδειξη των Ελλήνων αντιπρο- σώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για τα ελεγχόμενα πρόσωπα των υποπεριπτώσεων ιδα΄ και ιδε΄ της περί- πτωσης ιδ΄, και το χρονικό διάστημα από την ανακήρυξη των υποψηφίων, για τα ελεγχόμενα πρόσωπα της υποπε- ρίπτωσης ιδβ΄ της περίπτωσης ιδ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3023/2002, όπως ισχύουν, έως και δύο (2) μηνών μετά τη διενέργεια των τακτικών γενικών βουλευτικών εκλογών ή των εκλογών για την ανάδειξη των Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.». γ. Στην υποπερίπτωση ια΄ της περίπτωσης ι΄, η φράση «ή/και αιρετών» διαγράφεται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η υποπερίπτωση ιδδ΄ της περίπτωσης ιδ΄ της πα- ραγράφου 1 του άρθρου 1, η περίπτωση ε΄ της παρα- γράφου 1 του άρθρου 16Α, καθώς και η υποπερίπτωση ιδγ΄ της περίπτωσης ιδ΄ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3023/2002, καταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην περίπωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3023/2002 (Α΄ 146), μετά τη φράση «του υποψήφιου βουλευτή» προστίθεται η φράση «και υποψήφιου μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Μετά το άρθρο 12 του ν. 3023/2002 προστίθεται άρθρο 12Α ως εξής: «Άρθρο 12Α Οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 εφαρμόζονται αντιστοίχως και για κάθε υποψήφιο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στην παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3023/2002, επέρ- χονται οι εξής τροποποιήσεις: α. Η περίπτωση ιγ΄ αντικαθίσταται ως εξής: «ιγ) Εξετάζει αν τα ποσά της χρηματοδότησης προς τα ελεγχόμενα πρόσωπα υπό τα στοιχεία ιδα΄ έως ιδγ΄, της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, διατέθηκαν για τις προβλεπόμενες από το νόμο δρα- στηριότητες και σε αρνητική περίπτωση επιβάλλει στα ελεγχόμενα πρόσωπα πρόστιμο ισόποσο με το διπλάσιο του παρανόμως διατεθέντος ποσού, εκτός εάν υπάρχει ειδικότερη διάταξη στον παρόντα νόμο.». β. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ιδ΄ αντικαθίσταται ως εξής: «ιδ) Τηρεί και διαχειρίζεται: 1. Ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή εγγράφων που αφορούν σε γνωστοποιήσεις και λοιπές υποχρεώσεις των ελεγχόμενων προσώπων όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 16Α του παρόντος. Τα δεδομένα που τηρού- νται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του προηγούμενου εδα- φίου και η επεξεργασία τους, ο τρόπος διαπίστευσης και πρόσβασης των χρηστών σε αυτή, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη συγκεκριμένη ηλεκτρονική εφαρμογή καθορίζονται με απόφαση του προέδρου της επιτροπής, μετά από εισήγησή της, η οποία δημοσιεύεται στην Εφη- μερίδα της Κυβερνήσεως. Οι κατάλογοι των ελεγχόμενων προσώπων κατά κατηγορία αποστέλλονται από τις κατά περίπτωση αρμόδιες, για την ανακήρυξη των υποψη- φίων και των επιτυχόντων, αρχές, αυθημερόν μετά την οριστικοποίησή τους, για την εισαγωγή των αντίστοιχων στοιχείων στην ηλεκτρονική εφαρμογή. 2. Επίσημη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, στην οποία η πρόσβαση για ενημέρωση είναι ελεύθερη και στην οποία δημοσιοποιεί:.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3023/2002 (Α΄ 146), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του ν. 4255/2014 (Α΄89), αντικαθίσταται ως εξής: «4. Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δα- πανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή Επικρατείας στις βουλευτικές εκλογές καθορίζεται στο ύψος που ισχύει κάθε φορά για τους υποψήφιους βουλευτές της Α΄ Εκλο- γικής Περιφέρειας Αθηνών, ενώ το ανώτατο επιτρεπό- μενο όριο εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθορίζεται στο ύψος που ισχύει κάθε φορά για τους υποψήφιους βουλευτές στη μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια της Χώρας.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Ειδικά για το έτος 2019, η ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων είναι προαιρετική: α) για τις εκλογικές αναμετρήσεις ανάδειξης αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή στην Βουλή των Ελλήνων και β) για τα στοιχεία που υποβάλλονται από τα ελεγχόμενα πρόσωπα υπό τα στοιχεία ιδα΄, ιδγ΄ και ιδε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.  3023/2002 όπως ισχύει, για το οικονομικό έτος 2018.

Άρθρο 113ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρό- τησης και Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από γνώμη του οικείου φορέα, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τη γεωγρα- φική θέση και το μόνιμο πληθυσμό του οικείου Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, επιτρέπεται η σύσταση θέσεων στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού μόνιμου προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) για τις ανάγκες λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Για τα προσόντα των θέσεων του παρό- ντος εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39). Ως απαραίτητο προσόν για συγκεκριμέ- νες θέσεις μπορεί να απαιτείται η πιστοποιημένη γνώση της γραφής BrailIe, καθώς και η πιστοποιημένη γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Προσλήψεις υπαλλήλων του κλάδου Δ.Υ.Π. διε- νεργούνται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28). Για τις προσλήψεις του προηγουμένου εδαφίου συντάσσεται ενιαίος πίνακας για τους υποψηφίους με εμπειρία και τους υποψηφίους χωρίς εμπειρία και η κατάταξη όλων των υποψηφίων, εχόντων και μη εχόντων εμπειρία, γί- νεται με βάση τη βαθμολογία τους σε όλα τα βαθμο- λογούμενα κριτήρια. Το σύνολο της μοριοδοτούμενης εμπειρίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους ογδόντα τέσ- σερις (84) μήνες, ως ακολούθως: α. Η εμπειρία σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντι- κείμενο της θέσης μοριοδοτείται με επτά (7) μονάδες ανά μήνα και συνολικά μέχρι ογδόντα τέσσερις (84) μήνες. β. Ειδικά η εμπειρία που έχει διανυθεί σε Κ.Ε.Π. και σε καθήκοντα αντίστοιχα του κλάδου Δ.Υ.Π., μοριοδοτείται με δεκαπέντε (15) μονάδες ανά μήνα για τους πρώτους εξήντα (60) μήνες και με επτά (7) μονάδες για κάθε επό- μενο μήνα μέχρι τους ογδόντα τέσσερις (84) μήνες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για την απόδειξη της εμπειρίας σε Κ.Ε.Π. της περί- πτωσης β΄ της παραγράφου 2 απαιτείται: α. αντίγραφο της οικείας σύμβασης, από την οποία πρέπει υποχρεωτικά να προκύπτει ότι η απασχόληση πραγματοποιήθηκε σε Κ.Ε.Π., καθώς και β. βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή βε- βαίωση του οικείου Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, για τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α. Με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων για τις μετατάξεις σε ανώτερη κατηγορία, καθώς και για τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής σε νομό, νησί ή παραμεθόριο περιοχή, το προσωπικό που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος υποχρεούται να παραμείνει στη θέση πρόσληψης για πέ- ντε (5) έτη από το διορισμό του. Κατά το εν λόγω διάστημα επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνον η εφαρμογή: αα. της παρ. 1 του άρθρου 261 του ν.  4555/2018 (Α΄133) για τη διενέργεια αμοιβαίων μετατάξεων, ββ. της παρ. 2 του άρθρου 261 του ν. 4555/2018 για μετατάξεις σε Κ.Ε.Π, εντός του ιδίου Δήμου, εφόσον έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος δοκιμαστικής υπηρεσίας, καθώς και γγ. του εδαφίου γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3448/2006 (A΄ 57), όπως προστέθηκε με το άρθρο 53 του ν. 3979/2011 (A΄138), για τις μετατάξεις υπαλλήλων των Κ.Ε.Π. οι οποίοι πάσχουν από δυσίατα ή ανίατα νο- σήματα ή έχουν αναπηρία 67% και άνω. β. Για την εφαρμογή της περίπτωσης α΄ σε υπαλλήλους του κλάδου Δ.Υ.Π. που έχουν προσληφθεί σε θέση, για την οποία προβλέπεται ως απαραίτητο προσόν η πιστοποιη- μένη γνώση της γραφής Braille ή η πιστοποιημένη γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.), οι μετατάξεις που επιτρέπονται κατά το διάστημα της πενταετίας διε- νεργούνται αποκλειστικά σε θέσεις του κλάδου Δ.Υ.Π., για τις οποίες προβλέπεται το οικείο απαραίτητο προσόν, εκτός αν πρόκειται για μετατάξεις της περίπτωσης γγ΄.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 3200/2003 (Α΄ 281) καταργούνται.

Άρθρο 114

Υπάλληλοι των οποίων η αίτηση μετάταξης/μεταφοράς σε Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) δυνάμει του άρθρου 17 παρ. 4 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47) δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, λόγω μη λειτουργίας της υπηρεσίας υποδοχής, δύνανται με αίτησή τους που υποβάλλεται εντός ενός (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Υπουργείο Διοικη- τικής Ανασυγκρότησης να μεταταχθούν/μεταφερθούν σε άλλο εν λειτουργία Κ.Ε.Π. ή άλλη υπηρεσία του ιδίου ή άλλου Δήμου ή στο Υπουργείο Εσωτερικών. Η μετάταξη/ μεταφορά διενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε κενή ή συνιστώμενη θέση της ίδιας κατηγορίας με αυτή που κα- ταλάμβαναν στους οικείους πίνακες διάθεσης και κλάδου αντίστοιχου των τυπικών τους προσόντων.

Άρθρο 115

Στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για τους υπαλλήλους που μετατάσσονται σε υπηρεσίες Μικρών Ορεινών Δήμων και Μικρών Νη- σιωτικών Δήμων, κατά την έννοια του άρθρου 2Α του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στην υπηρεσία υποδοχής ανέρχεται σε τρία (3) έτη».

Άρθρο 116ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3870/2010 τροποποι- είται ως εξής: «1. Έσοδα περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών είναι, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, τα ποσά που προέρχονται από εισφορές φυσικών προσώπων και πολιτικών κομμάτων ή/και συνασπισμών κομμάτων.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3870/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Επίσης καταχωρίζονται το όνομα και ο Αριθμός Φο- ρολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του πολιτικού κόμματος ή/ και του συνασπισμού κομμάτων που συνεισφέρει στον συνδυασμό οποιοδήποτε ποσό».

Άρθρο 117Τροποποίηση των άρθρων του ν. 4538/2018 (A΄ 85)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4538/2018 (Α΄ 85) αντικαθίσταται ως εξής: «β. Το ονοματεπώνυμο των φυσικών γονέων του ανη- λίκου, του ασκούντος τη γονική μέριμνα του ανηλίκου ή την επιμέλειά του ή του επιτρόπου που έχει οριστεί, των φυσικών αδελφών του, ενός συγγενή εξ αίματος έως τρίτου βαθμού, καθώς και η κατάσταση της υγεί- ας των φυσικών γονέων, το επάγγελμα, η κατοικία και τα διαθέσιμα για την ταυτοποίησή τους στοιχεία, όπως ημερομηνία γέννησης, φύλο, καταγωγή, ιθαγένεια, εφό- σον αυτά βρίσκονται στη διάθεση της αρμόδιας για την αναγραφή αρχής. Για τα ασυνόδευτα ανήλικα, καταγρά- φεται οποιοδήποτε έγγραφο, από το οποίο προκύπτει κάποιο στοιχείο της ταυτότητάς τους, της ηλικίας ή της καταγωγής τους, εφόσον αυτό βρίσκεται στη διάθεση της αρμόδιας για την αναγραφή αρχής.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4538/2018 αντικαθί- σταται ως εξής: «5. Η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων των στοιχείων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 2 και κατά περίπτωση, του δικογράφου της αίτησης ή κύ- ριας παρέμβασης, ή του αντιγράφου της εισαγγελικής διάταξης ή της σύμβασης, αποτελεί προϋπόθεση της το- ποθέτησης ανηλίκου σε ανάδοχο γονέα βάσει δικαστικής απόφασης κατά το άρθρο 1532 του Α.Κ. ή με εισαγγελική διάταξη ή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 ή με σύμβαση. Η ίδια υποχρέωση υπάρχει και όταν το δικαστή- ριο ενεργεί αυτεπαγγέλτως σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1532 του Α.Κ.. ’Οταν τοποθετείται ανήλικο σε ανάδοχο γονέα με σύμβαση, η καταχώρηση των ανωτέρω στοιχείων είναι προϋπόθεση του κύρους της. Τα ανωτέρω στοιχεία κοινοποιούνται αμελλητί από τον υποψήφιο ανάδοχο γονέα στον αρμόδιο φορέα εποπτείας, ο οποίος τα καταχωρεί στα Ειδικά Μητρώα Ανηλίκων και Υποψηφίων Αναδόχων Γονέων που τηρεί και τα διαβιβάζει μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες στα αντίστοιχα Εθνικά Μητρώα.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 4538/2018 αντικαθί- σταται ως εξής: «6. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2, αποστέλλονται για καταχώρηση στο ΕΚΚΑ από την αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 22 εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κατάθεσή τους σε αυτήν από τον υποψήφιο θετό γονέα.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο άρθρο 5 του ν. 4538/2018 προστίθεται παρά- γραφος 7 ως εξής: «7. Για κάθε ανήλικο εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μη- τρώο Ανηλίκων συντάσσεται και καταχωρείται στο Ειδικό Μητρώο Ανηλίκων από την κατά περίπτωση αρμόδια για την εγγραφή του Μονάδα Παιδικής Προστασίας και Φρο- ντίδας, Ατομικό Σχέδιο Οικογενειακής Αποκατάστασης (ΑΣΟΑ) εντός ενενήντα (90) ημερών από την τοποθέτησή του, το οποίο περιλαμβάνει αιτιολογημένη πρόταση απο- κατάστασής του, λαμβάνοντας υπόψη τις εξατομικευμέ- νες ανάγκες και το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Το ΑΣΟΑ διαβιβάζεται από το ΕΚΚΑ στον αρμόδιο φορέα εποπτείας του ανηλίκου. Το ΑΣΟΑ επικαιροποιείται κάθε φορά που υπάρχουν ουσιαστικές μεταβολές στην κατά- σταση του ανηλίκου ή το αργότερο μετά την παρέλευση έτους από την τελευταία του υποβολή.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο άρθρο 5 του ν. 4538/2018 προστίθεται παρά- γραφος 8 ως εξής: «8. Οι κοινωνικές υπηρεσίες των δημόσιων νοσοκομείων και των δημόσιων μαιευτηρίων, υποχρεούνται να τηρούν Ειδικό Μητρώο Ανηλίκων στο οποίο εγγράφονται, μέσα σε 48 ώρες από την άφιξή τους, όλοι οι ανήλικοι που δεν συνο- δεύονται από τον κηδεμόνα τους ή παραπέμπονται σε αυτά από την αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στα Ειδικά Μητρώα που συστήνονται δυνάμει της παρούσας διάταξης, αναγράφο- νται όσα από τα στοιχεία της παραγράφου 2 βρίσκονται στη διάθεση της Κοινωνικής Υπηρεσίας. Οι ανωτέρω υπηρεσίες διαβιβάζουν στο ΕΚΚΑ τα παραπάνω στοιχεία εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την άφιξη του ανηλίκου, για την εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο της παραγράφου 1. Η υποχρέωση αυτή δεν αντικαθιστά την υποχρέωση οποιου- δήποτε να ενημερώνει τις Εισαγγελικές ή Αστυνομικές Αρ- χές για την παρουσία παιδιού σε κίνδυνο.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση αρνητικής έκβασης της κοινωνικής έρευνας, ο αιτών έχει το δικαίωμα υποβολής νέας αίτη- σης ενδιαφέροντος μετά την παρέλευση τριετίας από την υποβολή της προηγούμενης.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η περίπτωση ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4538/2018 αντικαθίσταται ως εξής: «ζ. Πιστοποιητικό ότι δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για όσα αδικήματα προβλέπονται στην περίπτωση στ΄, καθώς και πιστοποιητικό που εκδίδεται από την εισαγ- γελία του τόπου μόνιμης κατοικίας τους, ότι δεν είναι φυγόδικοι ή φυγόποινοι για τα ίδια αδικήματα. Τα πιστοποιητικά των περιπτώσεων β΄, δ΄ και ε΄ εκ- δίδονται εντός του προηγούμενου τριμήνου από την υποβολή τους. Τα πιστοποιητικά των περιπτώσεων στ΄ και ζ΄ αναζητούνται αυτεπάγγελτα, σε ετήσια βάση από τον αρμόδιο φορέα εποπτείας για όσο χρονικό διάστημα είναι εγγεγραμμένος ο υποψήφιος ή ο ανάδοχος στα μητρώα των άρθρων 6 και 7.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4538/2018 αντικαθίσταται ως εξής: «β. Στις Διευθύνσεις Κοινωνικής Μέριμνας ή, κατά περίπτωση, τα Τμήματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών ή Περιφερειακών Ενοτήτων για τους ανηλίκους οι οποίοι δεν είναι τοποθετημένοι σε μονάδα παιδικής προστασίας και φροντίδας ή είναι τοποθετημέ- νοι σε μονάδα νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4538/2018 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής: «Σε περίπτωση αρνητικής έκβασης της κοινωνικής έρευνας, ο αιτών έχει το δικαίωμα υποβολής νέας αίτη- σης ενδιαφέροντος μετά την παρέλευση τριετίας από την υποβολή της προηγούμενης.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Στο άρθρο 20 του ν. 4538/2018 προστίθεται πα- ράγραφος 4 ως εξής: «4. Ο υποψήφιος θετός γονέας ο οποίος καταθέτει αί- τηση υιοθεσίας σύμφωνα με το άρθρο 1549 Α.Κ., υπο- χρεούται εντός πέντε (5) ημερών από την κατάθεσή της, να την κοινοποιήσει στην αρμόδια κατά περίπτωση υπη- ρεσία του άρθρου 22 στην οποία έχει υποβάλει αίτηση ενδιαφέροντος. Εντός της ίδιας παραπάνω πενθήμερης προθεσμίας υποχρεούται επιπλέον να συνυποβάλει τα στοιχεία των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 που βρίσκονται στη διάθεσή του. Η αρ- μόδια υπηρεσία καταχωρεί την ανωτέρω αίτηση στο Ειδικό Μητρώο Υποψήφιων Θετών Γονέων και στο Ειδι- κό Μητρώο Ανηλίκων, εντός 48 ωρών. Τα στοιχεία των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 καταχωρούνται από την αρμόδια υπηρεσία στο Ειδικό Μητρώο Ανηλίκων εντός της ίδιας προθεσμίας.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Στην παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4538/2018 προ- στίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Αρμόδιες για τη συλλογή και καταχώρηση στο Εθνικό Μητρώο Υιοθεσιών των στοιχείων των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ είναι οι υπηρεσίες του άρθρου 22.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Η παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4538/2018 τροπο- ποιείται ως εξής: «3. Ο Εισαγγελέας του αρμόδιου για την κήρυξη της υιοθεσίας δικαστηρίου οφείλει εντός δέκα (10) ημερών από την τελεσιδικία της απόφασης να τη διαβιβάσει με πιστοποιητικό τελεσιδικίας προκειμένου να εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Υιοθεσιών. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εξειδικευμένες σε θέματα διακρατικών υιοθε- σιών υπηρεσίες και οργανώσεις, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 226/1999 (Α΄ 190).».

Άρθρο 118Τροποποίηση του άρθρου 114 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87)

Η περιπτωση α΄ της παρ. 6 του άρθρου 114 του ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν. 4555/2018 (A΄ 133), αντικαθίσταται ως εξής: «α) Ο πρώτος γύρος της εκλογικής διαδικασίας στα αξι- ώματα της παραγράφου 1 θα διεξαχθεί την Κυριακή κατά την οποία διενεργείται η ψηφοφορία για την εκλογή των αντιπροσώπων της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του έτους 2019 ταυτόχρονα με τις δημοτικές εκλογές σε ολόκληρη την Επικράτεια. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, οι ανωτέρω εκλογικές διαδικασίες μπορεί να διεξάγονται στα ίδια εκλογικά τμήματα, με τις ίδιες εφορευ- τικές επιτροπές, τους ίδιους αντιπροσώπους της δικαστι- κής αρχής, καθώς και τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων. Η ψηφοφορία διενεργείται σε διαφορετικές κάλπες.».

Άρθρο 119Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012 (A΄ 57)

Η παρ. 4 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012 αντικαθί- σταται ως εξής: «4. Αν τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου δεν επαρκούν, το Α΄ Τμήμα του Αρείου Πάγου, αφού διαπιστώσει την ανεπάρκεια, διορίζει, προς συμπλήρω- ση του απαιτούμενου αριθμού, μόνιμους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους ή μόνιμους υπαλλήλους της Περιφέρειας που είναι πτυχιούχοι Νομικής με βαθ- μό τουλάχιστον B΄ και μόνο αν ούτε αυτοί επαρκούν, διορίζει πτυχιούχους άλλων σχολών που κατέχουν θέση προϊσταμένου τουλάχιστον τμήματος.».

Άρθρο 121Ρυθμίσεις ειδικών θεμάτων προσωπικού των Ο.Τ.Α.

Οι υπάλληλοι των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων των Οικονομικών Υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και οι υπάλληλοι που ασκούν καθήκοντα σχετικά με τις αρμοδιότητες των οικονομικών υπηρεσιών, κατά την άσκηση των καθηκόντων αυτών, δεν θεωρούνται δη- μόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για δόλο ή βαρεία αμέλεια, κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

Άρθρο 122Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 1 της περίπτωσης Α΄ του άρθρου 20 του ν. 4354/2015

Μετά το ένατο εδάφιο της παρ. 1 της περίπτωσης A΄ του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά αποφάσεις έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης και απασχόλησης κατά τη νύχτα και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες, προσωπικού των Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού, σε εργασίες που αφορούν έκτακτες ή μη προβλέψιμες ανάγκες αποχιο- νισμού, παρεμβάσεων σε πλημμυρικά φαινόμενα, εργασί- ες αποκατάστασης λειτουργίας φωτεινής σηματοδότησης ή ηλεκτροφωτισμού ή οδικού δικτύου, καθώς και υπηρε- σίες έκτακτων ελέγχων δημόσιας υγείας ή κτηνιατρικών ελέγχων, μπορούν να ισχύουν αναδρομικά από την έναρξη του εξαμήνου του έτους το οποίο αφορούν».

Άρθρο 123Είσοδος και έξοδος των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους προς και από την Ελλάδα, σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συμφωνία αποχώρησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βα- σιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συμφωνία αποχώρησης, οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη των οικογενειών τους, που διαμένουν στην Ελ- ληνική Επικράτεια σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο επόμενο άρθρο, έχουν δικαίωμα να εισέρχονται και να εγκαταλείπουν την Ελλάδα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 4 και 5 του Κεφαλαίου II του π.δ. 106/2007 (Α΄ 135), με ισχύον διαβατήριο, εάν είναι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και μέλη των οικο- γενειών τους που είναι είτε πολίτες Ηνωμένου Βασιλείου είτε πολίτες τρίτης χώρας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Δεν απαιτείται θεώρηση εισόδου για κατόχους ισχύ- οντος εγγράφου, το οποίο έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του επόμενου άρθρου. Για τους πολίτες Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη της οικογένειάς τους, που είναι είτε πολίτες Ηνωμέ- νου Βασιλείου είτε πολίτες τρίτης χώρας καί εισέρχονται στη χώρα μετά την 1.1. 2021, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 8 του επόμενου άρθρου, εφαρμόζεται το άρθρο 5 και οι διατάξεις του ν. 4251/2014 (Α΄80) με την επιφύλαξη ευνοϊκότερων διμερών ρυθμίσεων.

Άρθρο 124Δικαιώματα των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συμφωνία αποχώρησης Σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συμφωνία αποχώ- ρησης:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Για τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη της οικογένειάς τους, που είναι επίσης πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου, και στους οποίους έχει χορηγηθεί έως τις 29.3.2019 από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη βεβαίωση εγγραφής κατά το άρθρο 8 του π.δ. 106/2007 (Α΄135) ή έγγραφο πιστοποί- ησης μόνιμης διαμονής κατά το άρθρο 16 του ως άνω προεδρικού διατάγματος, ορίζεται ως ημερομηνία λήξης αυτών η 31.12.2020. β) Για τα μέλη οικογένειας πολίτη του Ηνωμένου Βασι- λείου, που είναι πολίτες τρίτης χώρας, για τους οποίους έχουν εκδοθεί έως τις 29.3.2019 Δελτία Διαμονής ή Δελ- τία Μόνιμης Διαμονής κατά τα άρθρα 3 παράγραφοι 2, 9 και 17 αντίστοιχα του π.δ. 106/2007 (Α΄135), ορίζεται, ανεξαρτήτως της λήξης τους, ως ημερομηνία λήξης η 31.12.2020.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α) Οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη της οικογένειάς τους, που είναι επίσης πολίτες του Ηνω- μένου Βασιλείου και έχουν εισέλθει στη χώρα πριν τις 29.3.2019, αλλά δεν έχουν αιτηθεί τη χορήγηση βεβαί- ωσης εγγραφής κατά το άρθρο 8 του π.δ. 106/2007 (Α΄135), υποβάλλουν αίτηση στις αστυνομικές αρχές της χώρας, έως τις 31.12.2020, για τη χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής κατά το άρθρο 8 του π.δ. 106/2007 (Α΄135), η ισχύς της οποίας εκτείνεται έως τις 31.12.2020. β) Τα μέλη οικογένειας πολίτη του Ηνωμένου Βασιλεί- ου, που είναι πολίτες τρίτης χώρας και έχουν εισέλθει στη χώρα πριν τις 29.3.2019, αλλά δεν έχουν αιτηθεί τη χορήγηση Δελτίου Διαμονής κατά τα άρθρα 3 πα- ράγραφοι 2 και 9 αντίστοιχα του π.δ. 106/2007 (Α΄135), μπορούν να υποβάλουν, έως τις 31.12.2020, αίτηση για τη χορήγηση Δελτίου Διαμονής, η ισχύς του οποίου εκτείνεται έως τις 31.12.2020, στην υπηρεσία Αλλοδα- πών και Μετανάστευσης της αρμόδιας Αποκεντρωμέ- νης Διοίκησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Για τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη της οικογένειάς τους, που είναι είτε πολίτες Ηνωμέ- νου Βασιλείου είτε πολίτες τρίτης χώρας και εισέρχονται στην Ελλάδα μετά τις 29.3.2019 και έως τις 31.12.2020, εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 106/2007 (Α΄135) και της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. β) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 3 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του π.δ. 106/2007 (Α΄135).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α) Η περίοδος διαμονής των πολιτών Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 106/2007 (Α΄135) και τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου, λαμβά- νεται υπόψη για τον υπολογισμό της πενταετούς διαμο- νής για την υπαγωγή τους στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), χωρίς τη συνδρομή της προϋ- πόθεσης της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1. β) Τα μέλη οικογένειας, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, πολίτη Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος λαμβάνει άδεια διαμονής, δυνάμει των διατάξεων της περίπτωσης α’ της παρούσης παραγράφου, υποβάλλουν αίτηση για τη χο- ρήγηση άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014 (Α΄ 80). γ) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της περίπτωσης λγ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4251/2014 (Α΄80), ως μέλη οικογένειας για την εφαρμογή της παρούσης παραγρά- φου νοούνται τα μέλη οικογένειας, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 106/2007 (Α΄135).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη της οικογένειάς τους, που έχουν διαμείνει νομίμως στην Ελ- ληνική Επικράτεια σύμφωνα με τις διατάξεις των παρα- γράφων 1, 2 και 3 του παρόντος, για συνεχές χρονικό διά- στημα πέντε (5) ετών, έχουν δικαίωμα μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα, στην περίπτωση κατά την οποία είτε δεν δύνανται είτε δεν επιθυμούν να υπαχθούν στις ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου. Οι αιτήσεις υποβάλ- λονται στην υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής τους. Η άδεια διαμονής έχει χρονική διάρκεια πέντε (5) ετών, παρέχει το σύνολο των δικαιωμάτων που περιλαμ- βάνονται στο άρθρο 20 του π.δ. 106/2007 {Α΄135) και ανανεώνεται αυτοδίκαια για πέντε (5) έτη κάθε φορά. Η χορήγηση της ανωτέρω άδειας διαμονής τελεί υπό την επιφύλαξη της εξέτασης λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτω- ση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4251/2014 (Α΄80). Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας διαμονής της πα- ρούσας παραγράφου υποβάλλεται εντός διαστήματος δύο (2) μηνών πριν τις 31.12.2020.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη της οικογένειάς τους, που έχουν διαμείνει νομίμως στην Ελ- ληνική Επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 106/2007 (Α΄135) και των διατάξεων των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου για χρονικό διάστημα μικρότερο των πέντε (5) ετών, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών πριν τις 31.12.2020, για τη χορήγηση τριετούς άδειας διαμο- νής. Η άδεια διαμονής ανανεώνεται για τρία (3) έτη κάθε φορά έως τη συμπλήρωση της πενταετούς περιόδου δια- μονής για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις των παραγράφων 4 ή 5 του παρόντος, υπό την επιφύλαξη της εξέτασης λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ΄της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4251/2014 (Α΄80) και επιτρέπει την πρόσβαση σε εξαρτημένη εργασία - παροχή υπηρεσιών ή έργο ή ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

α) Το δικαίωμα μόνιμης διαμονής της παραγράφου 5 δεν θίγεται από απουσίες που δεν υπερβαίνουν συνολικά τα τρία (3) έτη. Το δικαίωμα διαμονής της παραγράφου 6 δεν θίγεται από περιόδους απουσίας, όπως αυτές ορίζο- νται στην παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 4251/2014 (Α΄80). β) Κατά τα λοιπά, στις περιπτώσεις των παραγράφων 4, 5 και 6 του παρόντος εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του ν. 4251/2014 (Α΄80).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Για τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη της οικογένειάς τους, που είναι είτε πολίτες Ηνωμέ- νου Βασιλείου είτε πολίτες τρίτης χώρας και εισέρχονται στη χώρα μετά την 1.1. 2021 εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4251/2014 (Α΄80), με την επιφύλαξη ευνοϊκότερων διμερών ρυθμίσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Με απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Προστα- σίας του Πολίτη, Μεταναστευτικής Πολιτικής και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ρυθμίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση των εγ- γράφων του παρόντος άρθρου, τυχόν λεπτομέρειες για την εφαρμογή του, ενώ δύνανται να τροποποιούνται οι προθεσμίες που τίθενται από τις διατάξεις του.

Άρθρο 125Ρύθμιση θεμάτων υγειονομικής περίθαλψης, σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συμφωνία αποχώρησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασι- λείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συμφωνία απο- χώρησης: α) Για τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου, τους ανι- θαγενείς και τους πρόσφυγες, τους πολίτες τρίτων χωρών που υπάγονται ή είχαν υπαχθεί στη νομοθεσία του Ηνω- μένου Βασιλείου, όπως επίσης και τα μέλη οικογένειάς τους, καθώς και τους επιζώντες αυτών, οι οποίοι κατά την ημερομηνία εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάγονταν στο πεδίο εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Κανονισμών 883/2004 και 987/2009 (ΕΚ) και είναι εγγεγραμμένοι ή πρόκειται να εγγράφουν στα μητρώα του φορέα τόπου κατοικίας της χώρας μας, συνεπεία ευρωπαϊκών εντύπων δικαιωμάτων, εξακολου- θούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κα- νονισμού 883/2004 και του Εφαρμοστικού Κανονισμού 987/2009 για την παροχή νοσηλευτικής και ιατροφαρ- μακευτικής περίθαλψης έως τις 31.12.2019. β) Για τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη της οικογένειάς τους, οι οποίοι κατά την ημερομη- νία εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάγονταν στο πεδίο εφαρμογής των Ευρωπα- ϊκών Κανονισμών 883/2004 και 987/2009 (ΕΚ) και οι οποίοι διακινούνται προσωρινά και εισέρχονται νομίμως στην Ελληνική Επικράτεια μετά τις 30.3.2019, παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στις Δημόσιες Δομές Υγείας, νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με ιδία δαπάνη και κρατική τιμολόγηση για χρονική περί- οδο έως τις 31.12.2019.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας, δύναται να τροποποιείται η προθεσμία, καθώς και να ρυθμίζεται κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα που άπτε- ται της εφαρμογής των διατάξεων των Κανονισμών (ΕΚ) 883/2004 και 987/2009.

Άρθρο 126Ίδρυση και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων, σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συμφωνία αποχώρησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βα- σιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συμφωνία αποχώρησης, φυσικά πρόσωπα που είναι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου ή νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, δύνανται, για το χρονικό διάστημα μέχρι τις 31.12.2020, να ασκούν τις επιχειρηματικές τουριστικές δραστηριότητες των πε- ριπτώσεων γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄155), στην Ελλάδα, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που καταλαμβάνονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Τουρι- σμού δύναται να τροποποιείται η προθεσμία, καθώς και να ρυθμίζεται η διαδικασία και οι ειδικότερες προϋποθέ- σεις εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Τουρισμού δύναται να θεσπίζονται εξαιρέσεις από τις υποχρεώσεις των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου ή των νομικών προσώπων που έχουν έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο και ασκούν επιχειρη- ματικές τουριστικές δραστηριότητες των περιπτώσεων γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄155), για μεταβατικό διάστημα μέχρι τις 31.12.2020.

Άρθρο 127Ρυθμίσεις ειδικότερων θεμάτων λόγω αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συμφωνία αποχώρησης

Λεπτομέρειες σχετικές με ρυθμίσεις θεμάτων πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου ή νομικών προσώπων, τα οποία προκύπτουν λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασι- λείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία απο- χώρησης και δεν ρυθμίζονται από σχετικούς κανόνες του ενωσιακού δικαίου, όπως, ιδίως, θέματα που αφο- ρούν την πρόσβαση στην εργασία και στην ιατροφαρ- μακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη, την αναγνώριση επαγγελματικών και ακαδημαϊκών προσόντων, αλλά και τη χρήση αδειών οδήγησης που έχουν εκδοθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ελλάδα, ρυθμίζονται με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εξωτερικών και του κατά πε- ρίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

Άρθρο 128Δικαιώματα των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τη Συμφωνία Αποχώρησης (Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ 19.2.2019, C- 66 Ι,1)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σε περίπτωση θέσης σε ισχύ της Συμφωνίας Απο- χώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του Μέρους 2 (δικαι- ώματα πολιτών), ιδίως του άρθρου 18 αυτής αναφορι- κά με τη διαμονή των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλεί- ου και των μελών των οικογενειών τους στην Ελληνική Επικράτεια και για κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα δικαι- ώματά τους. Με απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Μεταναστευτικής Πολιτικής ρυθμίζεται η σταδιακή τακτοποίηση της διαμονής των πολιτών Ηνω- μένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους, που είναι επίσης πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου, σε συνέχεια των ρυθμίσεων της Συμφωνίας Αποχώρησης, από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, στις υπηρεσίες μίας στάσης των Αποκεντρωμένων Διοική- σεων του τόπου διαμονής, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που σχετίζεται με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σε περίπτωση θέσης σε ισχύ της Συμφωνίας Απο- χώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπα- ϊκή Ένωση, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του Μέρους 2 (δικαιώματα πολιτών) της Συμφωνίας αναφορικά με την πρόσβαση στην εργασία, στην κοινωνική ασφάλιση και στην ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη, την αναγνώριση επαγγελματικών και ακαδημαϊκών προσό- ντων, αλλά και τη χρήση αδειών οδήγησης που έχουν εκδοθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προ- στασίας του Πολίτη και Μεταναστευτικής Πολιτικής, ρυθ- μίζονται οι κατηγορίες αδειών διαμονής, τις οποίες λαμ- βάνουν οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου καί τα μέλη των οικογενειών τους είτε αυτά είναι πολίτες Ηνωμένου Βασιλείου είτε πολίτες τρίτης χώρας, κατά τη μετάβαση αυτών στις υπηρεσίες μίας στάσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του τόπου διαμονής τους.

Άρθρο 129Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων Πολιτών στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τις Ευρωεκλογές του 2019ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Έλληνες εκλογείς που διαμένουν μόνιμα ή θα βρί- σκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά την ημέρα διεξα- γωγής των εκλογών του έτους 2019 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θεωρούνται, για τις ανάγκες εφαρμογής της εκλογικής νομοθεσίας, κάτοικοι χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του ν. 1427/1984 (Α΄40), ανεξαρτήτως του χρόνου έναρξης ισχύος για το εν λόγω κράτος της παραγράφου 3 του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ειδικά για τους εκλογείς της προηγούμενης παρα- γράφου, η προθεσμία υποβολής της αίτησης-δήλωσης για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος από το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία προβλέπεται στην παρ. 2 της 4365/31.1.2019 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (B΄196), λήγει την 10η Απριλίου 2019.

Άρθρο 130Τροποποίηση της παρ. 2α του άρθρου 15 του ν. 4483/2017 (A΄107)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παρ. 2α του άρθρου 15 του ν.  4483/2017, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 220 του ν. 4555/2018, μετά από τις λέξεις «αμιγούς επιχείρησης του π.δ. 410/1995» προστίθενται οι λέξεις «ή διαδημοτι- κής επιχείρησης του άρθρου 285 του ίδιου προεδρικού διατάγματος».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παράγραφος 1 ισχύει από την έναρξη ισχύος του ν. 4483/2017.

Άρθρο 131ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η αληθής έννοια της φράσης «Νομικά Πρόσωπα Ιδιω- τικού Δικαίου« της περίπτωσης δ΄ «Υποτομέας Ο.Τ.Α.» της παραγράφου 1 του άρθρου 14 «Ορισμοί» του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143), περί υπαγωγής στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, περιλαμ- βάνει από την έναρξη ισχύος της και τις συσταθείσες κατ’ εξουσιοδότηση του π.δ. 25/1988 (Α΄10) δημοτικές επιχειρήσεις ειδικού σκοπού που πληρούν τις προϋπο- θέσεις της εν λόγω περίπτωσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι κανόνες λειτουργίας, δημοσιονομικής διαχείρι- σης και παντός ελέγχου των επιχειρήσεων ειδικού σκο- πού της παραγράφου 1 του παρόντος, καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Η υπουργική απόφαση λαμβάνει υπόψη τον ειδικό σκοπό που συνεστήθησαν να επιτελούν, στο πλαίσιο του άρθρου 15 του Συντάγματος, την οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α. κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος, ταυτοχρόνως δε κριτήρια χρηστής διαχείρισης και βέλτιστων δημοσιονομικών αποτελε- σμάτων προς προαγωγή του δημοσίου συμφέροντος, απαραιτήτως εντός του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη- μοσιονομικής Στρατηγικής ως εκάστοτε ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Αποφάσεις, δαπάνες, πάσης φύσεως συμβάσεις, ενέργειες και παραλείψεις των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 που έλαβαν χώρα πριν την ημερομηνία της παρ. 1 του άρθρου 183 του ν. 4270/2014, θεωρούνται ότι διενεργήθηκαν νομίμως από τον χρόνο διενέργειάς τους και ποσά καταβληθέντα βάσει αυτών δεν αναζητούνται και δεν καταλογίζονται, εφόσον: α) αφορούν έργα, εργασίες, προμήθειες, παροχή υπηρεσιών, που αποδεδειγμένα έχουν εκτελεσθεί ή παρασχεθεί στα νομικά πρόσωπα της παρα- γράφου 1, β) έχουν καταβληθεί οι οικείες δαπάνες έως την ημερομηνία της παρ.1 του άρθρου 183 του ν. 4270/2014, γ) δεν έχουν ακυρωθεί από οποιοδήποτε αρμόδιο για τον έλεγχο νομιμότητάς τους όργανο, δ) τα κονδύλια για την πραγματοποίησή τους εντάσσονται και δεν υπερβαίνουν τον εγκριθέντα από το αρμόδιο όργανο του νομικού προ- σώπου προϋπολογισμό, ε) ο προϋπολογισμός, ο ισολογι- σμός και η έκθεση πεπραγμένων του νομικού προσώπου για τις χρήσεις έως την ημερομηνία της παρ. 1 του άρθρου 183 του ν. 4270/2014 έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργα- νο του οικείου Ο.Τ.Α. και στ) τα εντάλματα επιχορήγησης του νομικού προσώπου από τον οικείο Ο.Τ.Α., που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση της απόφασης έγκρισης του προϋπο- λογισμού για τις χρήσεις έως την ημερομηνία της παρ. 1 του άρθρου 183 του ν. 4270/2014, έχουν εγκριθεί στο πλαί- σιο του προληπτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη δημο- σίευση του παρόντος έως την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 2, τυγχάνουν αναλογικής εφαρμογής τα ισχύοντα περί λοιπών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των Ο.Τ.Α. που είναι Φορείς Γενικής Κυ- βέρνησης. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού υπερισχύουν κάθε γενικής και ειδικής ρύθμισης.

Άρθρο 132

Στο άρθρο 43 του ν. 4325/2015 (Α΄47) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Σε περίπτωση που η αδυναμία ισοσκέλισης του Προϋπολογισμού του Ο.Τ.Α. οφείλεται σε μη ισοσκέλιση των ανταποδοτικών υπηρεσιών, εξαιτίας χρεών ή πραγ- ματοποίησης επενδύσεων και υπάρχει το δημοσιονομι- κό περιθώριο σε κωδικούς αριθμούς αυτού, από λοιπά μη ειδικευμένα έσοδα ή και μη ειδικευμένο χρηματικό υπόλοιπο, παρέχεται η δυνατότητα πρόσκαιρης κάλυ- ψης των δαπανών και ισοσκέλισης των ανταποδοτικών υπηρεσιών από τους εν λόγω κωδικούς. Το χρηματικό ποσό που απαιτείται κάθε φορά για την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών υπηρεσιών, λογίζεται ως δαπάνη της οικείας ανταποδοτικής υπηρεσίας, κατά τη συζήτηση και ψήφιση των ετήσιων αποφάσεων επιβολής των σχε- τικών τελών και δικαιωμάτων, προκειμένου να καλυφθεί, βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, το οποίο αποτελεί συστατικό στοιχείο των ως άνω αποφάσεων, το αργότερο εντός πενταετίας, αρχής γενομένης από το επόμενο οικονομικό έτος από αυτό της εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου. Τα επιπλέον εισπραττόμενα, εκάστου έτους της πενταετίας, έσοδα της οικείας ανταποδοτικής υπηρεσίας, προορίζονται να καλύψουν κάθε είδους δαπάνες, εξαιρουμένων των ανταποδοτικών δαπανών εν γένει. Η ως άνω προϋπό- θεση εξετάζεται επισταμένως από την αρμόδια, για τον έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων επιβολής τελών και δικαιωμάτων, καθώς και του Προϋπολογισμού του Ο.Τ.Α., Αρχή.».

Άρθρο 133

Η διάρκεια του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», η οποία παρατάθηκε ως 31.12.2018 με το άρθρο 274 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133) παρατείνεται από τη λήξη της έως και τις 30.9.2019.

Άρθρο 134Θέματα επιλογής προσωπικού της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το άρθρο 58 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) τροποποιείται ως εξής: α) Το εισαγωγικό εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4589/2019 (Α΄13) αντικαθίσταται ως εξής: «Ακαδημαϊκά Προσόντα: εκατόν είκοσι (120) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες αναλύονται για τους κλάδους της ΠΕ κατηγορίας ως εξής.». β) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Προσόντα τα οποία αποδεικνύουν εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008, μοριοδοτούνται σύμφωνα με το παρόν άρθρο.». γ) Στην περίπτωση γ΄της παραγράφου 4, ύστερα από το μόνο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Τα κριτήρια ένταξης στον επικουρικό αξιολογικό πίνακα των υποπεριπτώσεων αα΄ έως γγ΄ της περίπτω- σης β’ μοριοδοτούνται κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 4589/2019 αντικα- θίσταται ως εξής: «2. Ειδικά για τον κλάδο ΠΕ23 Ψυχολόγων, οι υποψή- φιοι οι οποίοι διαθέτουν εξειδίκευση στη σχολική ψυ- χολογία, η οποία πιστοποιείται είτε με την κατοχή διδα- κτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Σχολική Ψυχολογία είτε με εμπειρία τουλάχιστον πενήντα (50) μηνών προϋπηρεσίας στην πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως ψυχολόγοι, προτάσ- σονται των λοιπών υποψηφίων στον οικείο αξιολογικό πίνακα κατάταξης. Τα προσόντα τα οποία πιστοποιούν την εξειδίκευση στη σχολική ψυχολογία, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μοριοδοτούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 57.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης α΄ του άρθρου 65 του ν. 4589/2019 αντικαθίσταται ως εξής: «αα) Τα ακαδημαϊκά προσόντα τα οποία μοριοδοτού- νται, κατ’ αναλογία της περίπτωσης α΄ του άρθρου 57, κα- θώς και η μοριοδότησή τους για τους κλάδους εκπαιδευ- τικών ΤΕ και ΔΕ της γενικής εκπαίδευσης και της Ε.Α.Ε., με τήρηση του ανώτατου ορίου των εκατόν είκοσι μονάδων (120) που προβλέπεται στην περίπτωση αυτήν.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4589/2019 αντικαθίσταται ως εξής: «δ) Με εξαίρεση τον κλάδο ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευ- τών, για το διορισμό και την πρόσληψη στους κλάδους του Ε.Ε.Π. οι υποψήφιοι απόφοιτοι Πανεπιστημίου που δεν διαθέτουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατατάσσονται μαζί με τους υποψήφιους απόφοιτους Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) που δι- αθέτουν την επάρκεια αυτή και επιμορφώνονται υπο- χρεωτικά σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία του διορισμού τους, σύμφωνα με την πα- ράγραφο 6 του άρθρου 62. Στην ανωτέρω υποχρέωση επιμόρφωσης εμπίπτουν και οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ22 Επαγγελματικών Συμβούλων, οι οποίοι κατατάσσο- νται ανεξαρτήτως παιδαγωγικής επάρκειας, καθώς και οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων, οι οποίοι κατα- τάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 59, ανεξαρτήτως παιδαγωγικής επάρκειας.».

Άρθρο 135Επιστημονική Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά- των συγκροτείται Επιστημονική Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Ε.Ε.Π.Π.Σ. είναι επταμελής και συγκροτείται για τρι- ετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Ε.Ε.Π.Π.Σ. συμμετέχουν: α) Δύο (2) μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. Παιδαγωγικού Τμήματος, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντα, ένα εκ των οποίων ορίζεται ως Πρόεδρος. β) Δύο (2) μέλη ΠΕ.Κ.Ε.Σ., ένα από κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης. γ) Τρεις (3) εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε Πειραμα- τικό ή Πρότυπο Σχολείο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο γραμματέας της Ε.Ε.Π.Π.Σ. και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι είναι δημό- σιοι εκπαιδευτικοί ή διοικητικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ως αντιπρόεδρος ορίζεται ένα από τα μέλη της Ε.Ε.Π.Π.Σ., το οποίο εκλέγεται με πλειοψηφία των παρό- ντων μελών στην πρώτη συνεδρίαση. Ο αντιπρόεδρος συνεργάζεται στενά με τον Πρόεδρο και τον αναπληρώ- νει πλήρως στα καθήκοντά του, όταν εκείνος ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Κατά τα λοιπά, για την Ε.Ε.Π.Π.Σ. εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και επόμενα του άρθρου 40 του ν. 3966/2011 (Α΄118), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 12 του ν. 4327/2015 (Α΄50) και την παρ. 4α του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 (Α΄86).

Άρθρο 136Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012 (Α΄57)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση ιβ΄ της παρ. 3 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «ιβ) Οι υπάλληλοι με βαθμό Α΄ ή Β΄ της γραμματείας των δικαστηρίων, δηλαδή του Συμβουλίου Επικράτειας, όλων των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων, των εισαγγελιών, της Γενικής Επιτροπείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και των έμμισθων υποθηκοφυλακείων.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση ιε΄ της παρ. 3 του άρθρου 68 του π.δ. 26/ 2012 αντικαθίσταται ως εξής: «ιε) Οι δικαστικοί υπάλληλοι με βαθμό Α΄ ή Β΄ του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο.».

Άρθρο 137

Παρατείνονται αυτοδικαίως για δύο (2) μήνες από τη λήξη τους οι συμβάσεις έργου, που συνήφθησαν μεταξύ του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ. ΕΛ.Π.ΝΟ.) και των φυσικών προσώπων, τα οποία πα- ρέχουν τις υπηρεσίες τους: α) Στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών (ΚΦΠΜ) και στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) της Επικράτειας και β) στις Δημόσιες Δομές Υγείας της Χίου, Λέσβου, Σάμου, Κω και Λέρου, στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμ- ματος με τον τίτλο «PHILOS - Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση», βάσει της σύμβασης χρηματοδότησης με αριθμό ΗΟΜΕ/2016/ AMIF/AG/EMAS/0041 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Υπουργείου Υγείας και του ΚΕ.ΕΛ.Π ΝΟ. Με από- φαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» (Ε.Ο.Δ.Υ.), καθολικού διαδόχου του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., διαπιστώνεται η παράταση των ανωτέρω συμβάσεων. Η δαπάνη που προκύπτει από την αυτοδί- καιη παράταση των ανωτέρω συμβάσεων καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Δ.Υ..

Άρθρο 138Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν προ- βλέπεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2019
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομίας Υφυπουργός
και Ανάπτυξης Εσωτερικών Εσωτερικών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ Υφυπουργός
Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Ψηφιακής Πολιτικής,
Οικονομίας και Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΡΕΤΣΟΣ Παιδείας, Έρευνας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
Εθνικής Άμυνας και Θρησκευμάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εξωτερικών ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ Αναπληρώτρια Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
Εξωτερικών Προστασίας του Πολίτη και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Υγείας
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών Μεταναστευτικής Πολιτικής ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής Τουρισμού
ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 26 Μαρτίου 2019
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ- γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ- λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας. Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση - Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. - Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι- εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. - Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα- φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμε- να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν- δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα- τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ- ϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054 ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180) Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30 Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr