50 Α' 2019

ΝΟΜΟΣ 4604/2019

Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας - Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
26 Μαρτίου 2019

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 50
26 Μαρτίου 2019

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4604
Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας - Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 78Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που αφορούν υπηρεσιακές μεταβολές του προσωπικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Στον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 65 αντικαθίσταται ως εξής: «7. Μετά το τέλος της άδειας εκπαίδευσης ο υπάλληλος υποχρεούται να υπηρετήσει στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού για χρονικό διάστημα ίσο με το τριπλάσιο του χρόνου της άδειας.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 85 προ- στίθεται εδάφιο ως εξής: «Για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ, κατόχους απο- φοιτηρίου δημόσιου Ι.Ε.Κ., διάρκειας σπουδών δύο (2) ετών ή κατόχους πτυχίου επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου 5, του «Μεταλυ- κειακού έτους - Τάξης Μαθητείας», ο χρόνος που απαι- τείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά δύο (2) έτη.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

H παράγραφος 3 του άρθρου 87, όπως αντικατα- στάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 4369/2016 (Α΄33), αντικαθίσταται ως εξής: «3. Ως Προϊστάμενοι Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας επιλέγονται υπάλληλοι ΠΕ ή TE ή ΔΕ εφόσον: α) κατέχουν το βαθμό Α΄ ή β) έχουν ασκήσει για ένα (1) τουλάχιστον έτος καθή- κοντα προϊσταμένου τμήματος.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α) Η παράγραφος 5 του άρθρου 88, όπως προστέθη- κε με την παρ. 3 του άρθρου δεύτερου του ν. 4464/2017 (Α΄46), αντικαθίσταται ως εξής: «5. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 87 και του παρόντος λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος, αντίστοιχα, που έχει διανυθεί σε Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμ- ματείες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρ- τητες Αρχές, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικησης α΄ και β΄ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, σε αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δι- καίου που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως οριο- θετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.». β) Ο διατάξεις της περίπτωσης α΄ εφαρμόζονται και σε εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαδι- κασίες επιλογής και τοποθέτησης Προϊσταμένων, για τις οποίες δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί η πρώτη συνε- δρίαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Αποκλειστι- κά για τις περιπτώσεις αυτές, πρόσθετα δικαιολογητικά για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας σε Ν.Π.Ι.Δ. μπορεί να υποβάλλονται ενώπιον του οργάνου αυτού, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο άρθρο 89, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4369/2016 (Α΄33), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η επιλογή των Προϊσταμένων Διευθύνσεων ή αντί- στοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας και Τμημάτων γίνεται από τα οικεία Υπηρεσιακά Συμβούλια του άρθρου 5.» β) Οι περίπτωσεις δ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου 3 αντι- καθίστανται ως εξής: «δ) Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από αναλυ- τικό βιογραφικό σημείωμα που συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε δε- καπέντε (15) ημέρες και αρχίζει πέντε (5) ημέρες μετά τη δημοσίευση της οικείας προκήρυξης. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας των όσων υπεύθυνα δηλώνει ο υποψή- φιος στην αίτηση υποψηφιότητας και στο βιογραφικό σημείωμα με όσα τηρούνται στο προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου και στο αρχείο της υπηρεσίας, λαμβάνονται υπόψη όσα βεβαιώνει η οικεία Διεύθυνση προσωπικού, αφού προηγουμένως έχει καλέσει τον υποψήφιο για την προσκόμιση των επιπλέον εκείνων στοιχείων, που υπεύθυνα δηλώνει ότι κατέχει. Η ανωτέρω διαδικασία βεβαίωσης των στοιχείων της αίτησης υποψηφιότητας και του βιογραφικού σημειώματος του υπαλλήλου από τις οικείες Διευθύνσεις προσωπικού γίνεται μέσα σε απο- κλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η βεβαίωση στοιχείων κοινοποιείται στον υποψήφιο, προκειμένου να υποβάλει ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών. Η ένσταση εξετάζεται μέσα σε απο- κλειστική προθεσμία (5) ημερών. Κατόπιν, τα ανωτέρω στοιχεία και τα αντίγραφα των επικαλούμενων στοιχείων στη βεβαίωση και το βιογραφικό σημείωμα του υποψη- φίου που τηρούνται στο προσωπικό του μητρώο απο- στέλλονται αμελλητί στο αρμόδιο Συμβούλιο Επιλογής. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία επιλογής και τοπο- θέτησης ολοκληρώνεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έναρξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. ε) Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τους όρους του νόμου και της προκήρυξης αποκλείονται από την πε- ραιτέρω διαδικασία με απόφαση του Ειδικού Υπηρεσι- ακού Συμβουλίου, η οποία καταχωρίζεται στα πρακτικά και συντάσσεται σχετικός πίνακας. Οι λοιποί υποψήφιοι μοριοδοτούνται με βάση τις ομάδες κριτηρίων α΄ έως γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 88 και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ίδιο άρθρο. Στη συνέχεια το Ειδικό Υπηρε- σιακό Συμβούλιο, με βάση την ανωτέρω μοριοδότηση, καταρτίζει πίνακα κατάταξης για κάθε προκηρυσσόμε- νη θέση κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. Ο πίνακας αυτός και ο πίνακας αποκλειομένων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.. Κατά των πινάκων αυτών υπο- βάλλονται, ενώπιον του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλί- ου, ενστάσεις, μέσω του διαδικτυακού τόπου του Α.Σ.Ε.Π. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.. Ενστάσεις που υποβάλλο- νται μετά το πέρας της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου απορρίπτονται ως απαράδεκτες. στ) Στη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης κα- λούνται οι επτά (7) πρώτοι υποψήφιοι κάθε πίνακα κα- τάταξης. Για τη διενέργεια της δομημένης συνέντευξης κάθε υποψήφιος καλείται χωριστά. Αφού γίνει και η μοριοδότηση με βάση το κριτήριο της δομημένης συ- νέντευξης, εξάγεται η τελική βαθμολογία, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 88 και καταρτίζεται ο τελι- κός πίνακας κατάταξης για κάθε προκηρυσσόμενη θέση. Το όνομα του επικρατέστερου, ανά θέση, υποψηφίου αναρτάται στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση του επικρατέστερου υποψηφίου στην οικεία θέση με απόφαση του αρμόδιου για την τοποθέτηση οργάνου.». γ) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγρά- φου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «4.α) Για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Διευθύν- σεων ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας και τμη- μάτων εκδίδεται προκήρυξη από τον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία της επιλογής, τηρουμένων των όρων των άρθρων 87 και 88.» δ) Οι περίπτώσεις δ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου 4 αντι- καθίστανται ως εξής: «δ) Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από αναλυ- τικό βιογραφικό σημείωμα που συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε δε- καπέντε (15) ημέρες και αρχίζει πέντε (5) ημέρες μετά τη δημοσίευση της οικείας προκήρυξης. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας των όσων υπεύθυνα δηλώνει ο υποψή- φιος στην αίτηση υποψηφιότητας και στο βιογραφικό σημείωμα με όσα τηρούνται στο προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου και στο αρχείο της υπηρεσίας, λαμβάνονται υπόψη όσα βεβαιώνει η οικεία Διεύθυνση προσωπικού, αφού προηγουμένως έχει καλέσει τον υποψήφιο για την προσκόμιση των επιπλέον εκείνων στοιχείων που υπεύθυνα δηλώνει ότι κατέχει. Η ανωτέρω διαδικασία βεβαίωσης των στοιχείων της αίτησης υποψηφιότητας και του βιογραφικού σημειώματος του υπαλλήλου από τις οικείες Διευθύνσεις προσωπικού γίνεται μέσα σε απο- κλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η βεβαίωση στοιχείων κοινοποιείται στον υποψήφιο, προκειμένου να υποβάλει ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών. Η ένσταση εξετάζεται μέσα σε απο- κλειστική προθεσμία (5) ημερών. Κατόπιν, τα ανωτέρω στοιχεία και τα αντίγραφα των επικαλούμενων στοιχείων στη βεβαίωση και το βιογραφικό σημείωμα του υποψη- φίου που τηρούνται στο προσωπικό του μητρώο απο- στέλλονται αμελλητί στο αρμόδιο Συμβούλιο Επιλογής. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία επιλογής και τοποθέ- τησης ολοκληρώνεται μέσα σε (3) μήνες από την έναρξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. ε) Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τους όρους του νό- μου και της προκήρυξης αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία με απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, η οποία καταχωρίζεται στα πρακτικά και συντάσσεται σχετικός πίνακας. Οι λοιποί υποψήφιοι μοριοδοτούνται με βάση τις ομάδες κριτηρίων α΄ έως γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 88 και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ίδιο άρθρο. Στη συνέχεια το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με βάση την ανωτέρω μοριοδότηση, καταρτίζει πίνακα κατάταξης για κάθε προκηρυσσόμενη θέση κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. Ο πίνακας αυτός και ο πίνακας αποκλειο- μένων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του φορέα που προ- κηρύσσει τις θέσεις. Κατά των πινάκων αυτών υποβάλλο- νται ενώπιον του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων στην ιστοσελίδα του φορέα. Αν μετά την εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν επέλθουν μεταβολές στον πίνακα κατάταξης, ο αναμορφωμένος πίνακας για κάθε προκηρυσσόμενη θέση αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα και βάσει του πίνακα αυτού καλούνται οι υποψήφιοι προς συνέντευξη. στ) Ακολουθεί η διεξαγωγή της δομημένης συνέντευ- ξης της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 88 από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Στη συνέντευξη καλού- νται οι επτά (7) πρώτοι υποψήφιοι κάθε πίνακα κατάτα- ξης. Αφού γίνει η μοριοδότηση με βάση και το κριτήριο της δομημένης συνέντευξης, εξάγεται η τελική βαθμο- λογία, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 88 και καταρτίζονται οι πίνακες κατάταξης.» ε) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 αντικαθίσταται ως εξής: «5. Όσοι επιλέγονται από το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμ- βούλιο και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, με απόφαση του οικείου οργάνου, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη γνωστοποίηση της επιλο- γής τους, τοποθετούνται Προϊστάμενοι σε αντίστοιχου επιπέδου οργανικές μονάδες για θητεία τριών (3) ετών.» στ) Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 6 αντι- καθίστανται ως εξής: «Με απόφαση του κατά περίπτωση οικείου οργάνου, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου ή του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ο Προϊστά- μενος οργανικής μονάδας απαλλάσσεται από τα καθή- κοντά του πριν από τη λήξη της θητείας του για σοβαρό υπηρεσιακό λόγο που αφορά πλημμελή άσκηση των καθηκόντων του. Ο Προϊστάμενος μπορεί, επίσης, να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του με αίτησή του, ύστερα από απόφαση του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου ή του υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο συνεκτιμά τις υπηρεσιακές ανάγκες.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 163, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 213 του ν. 4555/2018, αντικαθίσταται ως εξής: «Η πλήρωση μίας από τις θέσεις που προβλέπονται στα προηγούμενα εδάφια μπορεί να γίνεται με πρώην Δήμαρχο ή με απόφοιτο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση σε θέματα σχε- τικά με την τοπική αυτοδιοίκηση, που αποδεικνύονται , σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 ή με δημοσιογράφο, με την προϋπόθεση ότι αυτός είτε είναι μέλος αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής οργάνωσης είτε έχει διετή τουλάχι- στον προϋπηρεσία, που αποδεικνύεται από την κατα- βολή των εισφορών του στον οικείο ασφαλιστικό φορέα με την ιδιότητα του δημοσιογράφου. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, οι θέσεις που πληρούνται αποτελούν θέσεις ειδικού συνεργάτη Δημάρχου.».

Άρθρο 79Δημοσίευση των πράξεων μετάταξης υπαλλήλων σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Οι πράξεις μετάταξης που εκδίδονται από τα αρμόδια προς διορισμό όργανα των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, δη- μοσιεύονται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερ- νήσεως με μέριμνα του οικείου Επόπτη Ο.Τ.Α.

Άρθρο 80Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 4257/2014

Στο άρθρο 15 του ν. 4257/2014 (Α΄ 93) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: «7. Μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος της με- τακίνησης της παραγράφου 1 και εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται οι σχετικές υπηρεσιακές ανάγκες, οι υπάλ- ληλοι που μετακινήθηκαν μπορούν, ύστερα από αίτησή τους, να μετατάσσονται στους φορείς στους οποίους εί- χαν μετακινηθεί. Για τη μετάταξη εκδίδεται απόφαση του αρμοδίου για το διορισμό οργάνου, μετά από γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου και σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου για το διορισμό οργάνου του φορέα προ- έλευσης. Η μετάταξη διενεργείται σε κενή θέση κλάδου/ ειδικότητας της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, εφόσον ο υπάλληλος κατέχει τα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία μετατάσσεται και, αν δεν υπάρχει, σε συνιστώμε- νη προσωποπαγή θέση. Η συσταθείσα προσωποπαγής θέση καταργείται αυτοδικαίως με την με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου. Η πράξη μετάταξης δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερ- νήσεως.».

Άρθρο 81Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3852/2010 σχετικών με υπηρεσιακές μεταβολές προσωπικού των Ο.Τ.Α.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 104Α του ν. 3852/2010, όπως αυτό προ- στέθηκε με το άρθρο 180 του ν. 4555/2018, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5, προ- στίθεται εδάφιο ως εξής: «Στην περίπτωση μη ύπαρξης κενής οργανικής θέσης, η μετάταξη πραγματοποιείται με μεταφορά της θέσης τους.» β) στο τέλος της παραγράφου 6, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στην περίπτωση μη ύπαρξης κενής οργανικής θέσης, η μετάταξη πραγματοποιείται με μεταφορά της θέσης τους.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 243 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 214 του ν. 4555/2018, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τη θέση αυτή είναι του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, σύμφωνα με το άρθρο 18 του π.δ. 50/2001 (Α΄39).».

Άρθρο 82Εξαιρέσεις από την αναστολή προσλήψεων λόγω εκλογώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 17 του ν. 3870/2010 (Α΄ 138), όπως το άρθρο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 του ν. 4257/2014 (Α΄93), αντικαθίσταται ως εξής: «Εξαιρούνται των περιορισμών του παρόντος: α) οι διορισμοί και οι προσλήψεις μόνιμου και ιδιωτι- κού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, εφό- σον οι προκηρύξεις για την πλήρωση των αντίστοιχων θέσεων δημοσιεύτηκαν από το Α.Σ.Ε.Π. πριν από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, β) οι διορισμοί, οι προσλήψεις και κάθε υπηρεσιακή μεταβολή για την πλήρωση των θέσεων που περιλαμ- βάνονται στην Προκήρυξη 3Κ/2018 ΑΣΕΠ (τ. Α.Σ.Ε.Π. 4/ 2018), γ) η διαδικασία μετάταξης του άρθρου 278 του ν. 4555/2018, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 4571/2018 (Α΄ 186), καθώς και η διαδικασία μετάταξης της παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 4257/2014, δ) οι προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορι- σμένου χρόνου και η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και οι προπαρασκευαστικές αυτών ενέρ- γειες, από τους Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπα αυτών, προκειμένου για τις ειδικότητες των ναυαγοσωστών, των υδρονομέων άρδευσης, των χειριστών μηχανημά- των, των εργαζομένων στους τομείς της πυρασφάλειας, των παιδικών σταθμών, της καθαριότητας, των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.), των αμει- βομένων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, των εργαζομένων στις παιδικές κατασκηνώσεις, του έκτακτου προσωπικού με αντίτιμο και λοιπές καταβολές και των απασχολούμε- νων στα προγράμματα δακοκτονίας, ε) η κάλυψη οργανικών θέσεων των Ο.Τ.Α. με βάση τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107), στ) οι προσλήψεις που πραγματοποιούνται στο πλαί- σιο των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα της υποπαραγράφου ΙΔ.1 της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107).».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) αντικαθίσταται ως εξής: «5. Οι περιορισμοί των παραγράφων 1 και 2 δεν ισχύ- ουν, ως προς τις προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και τις προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, από τους Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσω- πα αυτών, προκειμένου για τις ειδικότητες των ναυα- γοσωστών, των υδρονομέων άρδευσης, των χειριστών μηχανημάτων, των εργαζομένων στους τομείς της πυρα- σφάλειας, των παιδικών σταθμών, της καθαριότητας, των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.), των αμειβομένων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, των ερ- γαζομένων στις παιδικές κατασκηνώσεις και των απα- σχολούμενων στα προγράμματα δακοκτονίας, καθώς και ως προς τις προσλήψεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα της υποπαραγράφου ΙΔ.1 της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώ- του του ν. 4152/2013 (Α΄ 107).».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η έκδοση πράξεων που αφορούν το διορισμό, την πρόσληψη και κάθε σχετική υπηρεσιακή μεταβολή για την πλήρωση των θέσεων που περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη 3Κ/2018 Α.Σ.Ε.Π. (τ. Α.Σ.Ε.Π. 4/2018), καθώς και των θέσεων που καλύπτονται, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107) και με μεταφορά/μετάταξη προσωπικού δυνάμει των άρθρων 40 του ν. 4440/2016 (A΄224) και 23 του ν. 4587/2018 (A΄218) δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς του άρθρου 28 του ν. 2190/1994.

Άρθρο 83Άδεια εξετάσεων σε υπαλλήλους Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού, που φοιτούν στο Ελληνικό Ανοιχτό ΠανεπιστήμιοΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μόνιμοι και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού, οι οποίοι φοιτούν σε προπτυχιακά και μεταπτυ- χιακά προγράμματα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστη- μίου δικαιούνται τις ειδικές άδειες που προβλέπονται στα άρθρα 65, 66 και 67 του Κώδικα Κατάστασης Δημο- τικής και Κοινοτικών Υπαλλήλων. Υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού, οι οποίοι φοιτούν σε προ- πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου δικαιούνται τη χορήγηση της ειδικής άδειας του άρθρου 67 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τη χορήγηση των αδειών της παραγράφου 1 απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης του Ιδρύματος από την οποία προκύπτει η ιδιότητα του φοιτητή καθ’ όλη τη διάρκεια της αδείας.

Άρθρο 84Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 2190/1994

Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως η παράγραφος αυτή αντικα- ταστάθηκε με το άρθρο 25 του ν. 4440/2016 (Α΄224), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται για τις προ- κηρυσσόμενες θέσεις των κάθε είδους ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου, καθώς και των υπηρεσιών κοιμητηρίων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και των νομικών τους προσώπων, των κλάδων/ειδικοτήτων ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Υδραυ- λικών, ΔΕ Ηλεκτρολόγων, ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας, ΔΕ Τεχνικών (όλες οι ειδικότητες), ΥΕ Προσωπικού Καθαριό- τητας Εξωτερικών Χώρων, ΥΕ Εργατών Νεκροταφείων, καθώς και συναφών κλάδων/ειδικοτήτων, όπως σε κάθε περίπτωση εξειδικεύονται στους οικείους οργανισμούς ή κανονισμούς. Κατ’ εξαίρεση, με απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μπορούν να καθορίζονται παθήσεις συμβατές με τους κλάδους/ειδικότητες του προηγούμενου εδαφίου, ώστε να υπάγονται στο ποσο- στό δέκα τοις εκατό (10%) της παρούσας περίπτωσης άτομα με τις ανωτέρω παθήσεις.».

Άρθρο 85Τροποποίηση του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων για τη γραμματειακή υποστήριξη του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού Στον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 4, όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85), αντικαθίσταται ως εξής: «Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί διοικητικός υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α΄ της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, με την απόφαση ορισμού των μελών του Συμβουλίου.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το έκτο και έβδομο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 18 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012, αντικαθίστα- νται ως εξής: «Καθήκοντα γραμματέα του συμβουλίου εκτελεί υπάλ- ληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοι- κητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α΄ του Δήμου της έδρας του Νομού, με εξαίρεση τα Συμβούλια των Νομαρχιών του Νομού Αττικής, του Νομού Θεσσαλονίκης και των Δήμων Αθηναίων, Πειραι- ώς και Θεσσαλονίκης. Καθήκοντα γραμματέα για τα Συμβούλια των Νομαρ- χιών του Νομού Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης εκτελεί υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμ- ματέων με βαθμό Α΄ του πολυπληθέστερου Δήμου που ορίζεται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμέ- νης Διοίκησης.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής: «Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του πολυ- πληθέστερου Δήμου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονο- μικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α΄ που ορίζεται από τον Συντο- νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής: «Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων του οικείου Δήμου, με βαθμό Α΄, που προτείνεται από τον Δήμαρχο.».

Άρθρο 86Τροποποίηση του άρθρου 91 του ν. 4583/2018ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού που: α) είτε άμεσα είτε μέσω νομι- κών τους προσώπων συμβλήθηκαν, το έτος 2011, με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκη- σης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.), για την παροχή του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και β) κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, απασχολούν προσωπικό για την παροχή των υπηρεσιών του Προγράμματος, με ενεργές συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου που έχουν παραταθεί μέχρι τις 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4483/2017 (Α΄107) ή με ενεργές συμβάσεις μίσθωσης έργου, καθώς επίσης και οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού στα χωρικά όρια των οποίων παρέχονταν υπηρεσίες του Προγράμματος από νομικά πρόσωπα που είχαν συμ- βληθεί προς τούτο με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε., κατά τα έτη 2011 ή 2012 και τα οποία απασχολούσαν προσωπικό για την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος με ενεργές, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, συμβάσεις ερ- γασίας, έργου ή παροχής υπηρεσιών, δύνανται, μέχρι τις 31.3.2019, να υποβάλουν προς έγκριση, στις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, αποφάσεις τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, που κα- ταρτίζονται και ψηφίζονται, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 10 του Κώδικα Κατάσταση Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και σύστασης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού των ίδιων κλάδων και κατηγοριών και του ίδιου αριθμού με τις θέσεις προσωπικού που απα- σχολείται στον οικείο Ο.Τ.Α. ή σε νομικό πρόσωπο αυτού, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παράγραφος 1 ισχύει από τις 18.12.2018.

Άρθρο 87Ρυθμίσεις για τις μετατάξεις σχολικών φυλάκων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με το άρθρο 80 του ν. 4172/2013ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Υπάλληλοι ειδικότητας σχολικών φυλάκων οι οποίοι, μετά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4172/2013 (Α΄167), μεταφέρθηκαν σε θέσεις ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού, με την ίδια σχέση εργασίας, σε νοσοκομεία της Χώρας, μπορούν να μετατάσσονται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4440/2016 είτε στην υπηρεσία του Δήμου στην οποία απασχολούνταν πριν από τη θέση τους σε διαθεσιμότητα με την ειδικότητα ΔΕ Σχολικών Φυλάκων, είτε σε άλλο Δήμο με την ίδια ειδικότητα, με αίτησή τους που υπο- βάλλεται στον οικείο Δήμο. Η πράξη μετάταξης εκδίδε- ται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του Δήμου, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με μέριμνα του Συντονιστή Αποκεντρω- μένης Διοίκησης. Για τη διενέργεια της μετάταξης, το ποσοστό κάλυ- ψης των θέσεων στο φορέα προέλευσης της ειδικότητας στην οποία ανήκει ο υπάλληλος, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, πρέπει να ανέρχε- ται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50 %) τουλάχιστον. Ο αιτών υπάλληλος πρέπει να μην είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο, εκτός αν στο οργανόγραμ- μα του φορέα προβλέπεται μόνο μία (1) θέση του εν λόγω κλάδου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η μετάταξη του προσωπικού της παραγράφου 1 γίνεται με μεταφορά της θέσης του και σε ειδικότητα ΔΕ Σχολικών Φυλάκων, με τον βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχε πριν από τη θέση του σε διαθεσιμό- τητα, σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4172/2013, συνυ- πολογιζομένου του χρόνου υπηρεσίας στις υγειονομικές υπηρεσίες των νοσοκομείων για τη βαθμολογική και τη μισθολογική του εξέλιξη. Οι μετατασσόμενοι διατηρούν το ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς.

Άρθρο 88Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4440/2016ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 100 του ν. 4472/2017 (Α΄74) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση, διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 3584/2007 για τις μετατάξεις του ειδι- κού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας, κα- θώς και οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 και των παραγράφων 11α και 11β του άρθρου 247 του ν. 3852/2010.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παράγραφος 1 ισχύει από τις 2.12.2016.

Άρθρο 89

Αύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός των ατόμων που προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή συνάπτουν σύμβαση μίσθωσης έρ- γου στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, όπως έχει καθοριστεί, σύμφωνα με την οικ. 22421 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονο- μικών (Β΄ 2242/15.6.2018), αυξάνεται κατά τετρακόσια (400) άτομα και καθορίζεται στα χίλια τριακόσια τριάντα τρία (1.333) άτομα, κατά παρέκκλιση του δεύτερου εδα- φίου του άρθρου 2 της από 31.12.2012 Πράξης Νομο- θετικού Περιεχομένου (Α΄ 256), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4147/2013 (Α΄ 98).

Άρθρο 90Αύξηση του ορίου υπερωριών σε περιοχές που επλήγησαν από πυρκαγιές και έντονα καιρικά φαινόμενα

Οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου του προσωπικού των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, το οποίο απασχολήθηκε για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Δυτική Αττική την 15η Νοεμβρίου 2017 και των καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, ορίζονται για το δεύτερο εξάμηνο του 2017 και για τα δύο εξάμηνα του 2018 μέχρι: α. εκατόν εξήντα (160) ώρες για απογευματινή υπε- ρωριακή εργασία, β. εκατόν δεκαέξι (116) ώρες για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες. Οι σχετικές αποφάσεις, οι οποίες πρόκειται να δημοσι- ευθούν μέχρι τις 30.6.2019, μπορεί να ισχύουν αναδρο- μικά από 15.11.2017.

Άρθρο 91Επέκταση του πεδίου εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 99 του ν. 4483/2017

Στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 99 του ν. 4483/2017, υπάγονται και υπάλληλοι που περιλαμβά- νονταν στους οριστικούς πίνακες διάθεσης της υπ’ αριθ. 5/2013 ανακοίνωσης του Υπουργείου Διοικητικής Με- ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οι οποί- οι μετατάχθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 και της υποπαραγράφου Ζ.2 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), σε υπη- ρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και υπηρετούσαν, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4483/2017, σε υπηρεσί- ες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Αιτήσεις των υπαλλήλων του προηγούμενου εδαφίου, που υποβλήθηκαν μέσα στην προβλεπόμενη, από την παρ. 5 του άρθρου 99 του ν. 4483/2017, προθεσμία και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις, γίνονται δεκτές.

Άρθρο 92Τροποποίηση άρθρου 96 του ν. 4483/2017ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 96 του ν. 4483/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «Ο έλεγχος των κατ’ οίκον ασθενούντων υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού ανατίθεται σε ιατρούς των οικείων Ο.Τ.Α. που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, ειδικότητας παθολογίας ή γενικής ιατρικής και σε ιατρούς δημόσιας υγείας Ε.Σ.Υ. και ασκείται ύστερα από εντολή του αρμόδιου Προϊσταμένου της Διεύθυν- σης Διοικητικού.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Αμοιβές που έχουν καταβληθεί, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, σε ιατρούς δημόσιας υγείας του Ε.Σ.Υ., για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου κατ’ οίκον ασθενούντων υπαλλήλων Ο.Τ.Α., θεωρούνται νόμιμες.

Άρθρο 93Ερμηνεία της παρ. 4 του άρθρου 103 του ν. 4483/2017

Η αληθής έννοια της παρ. 4 του άρθρου 103 του ν. 4483/2017 είναι ότι, ο μηνιαίος βασικός μισθός των ειδικών κατηγοριών των μουσικών, όπως αυτές κατα- γράφονται στην παράγραφο αυτή, διαμορφώνεται βά- σει των ειδικών συντελεστών, ανά κατηγορία, οι οποίοι πολλαπλασιάζονται με τους βασικούς μισθούς των υπαλ- λήλων, βάσει της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν. Για τη διαμόρφωση των λοιπών μισθολογικών κλιμακίων και την περαιτέρω εξέλιξη των μουσικών, προ- στίθεται στον βασικό μισθό και σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο, το σταθερό ποσό που θα προκύψει από τον πολλαπλασιασμό του βασικού/εισαγωγικού μισθού του προηγούμενου εδαφίου επί τους ειδικούς συντελεστές, ανά κατηγορία, που προβλέπονται στο άρθρο 14 του ν. 4354/2015 (Α΄176), όπως ισχύει.

Άρθρο 94Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4325/2015

Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47), όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 88 του ν. 4483/2017, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Αν ο μουσικός δεν κατέχει απολυτήριο εξατάξιου γυ- μνασίου ή λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδα- πής, προκειμένου να καταταχθεί σε θέση ΤΕ Μουσικών, απαιτείται, εκτός από το πτυχίου ή το δίπλωμα μουσι- κής εκπαίδευσης, και πενταετής εμπειρία στην εκτέλε- ση του οικείου μουσικού οργάνου, που αποδεικνύεται από βεβαίωση Αρχιμουσικού ή επικεφαλής μπάντας ή ορχήστρας.».

Άρθρο 95Μετακίνηση προσωπικού από Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού σε δημοτικές επιχειρήσεις ειδικού σκοπού ραδιοφωνίας - τηλεόρασης

Τακτικό προσωπικό κλάδου ή ειδικότητας Δημοσιο- γράφου ή Ηχολήπτη, που υπηρετεί σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, μπορεί να μετακινείται σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Ειδι- κού Σκοπού Ραδιοφωνίας – Τηλεόρασης των οικείων Ο.Τ.Α., για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών αυτών και για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών. Η μετακίνηση γίνεται με απόφαση του δημάρχου, ύστερα από αίτη- ση του υπαλλήλου. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο φορέας καταβολής των αποδοχών του προσωπικού που μετακινείται. Το προσωπικό μετακινείται με την ίδια σχέση εργασίας και εξακολουθεί να διέπεται από το ίδιο υπηρεσιακό, μισθολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς. Η μετακίνηση του πρώτου εδαφίου μπορεί, με απόφαση του δημάρχου, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου, να ανανεώνεται για χρονικό διάστημα τριών (3) επιπλέον ετών, εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται οι αντί- στοιχες υπηρεσιακές ανάγκες. Η απόφαση μετακίνησης υπόκειται στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας των άρθρων 225 και 238 του ν. 3852/2010, όπως αντικατα- στάθηκαν με τα άρθρα 116 και 131 του ν. 4555/2018, αντίστοιχα.

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2019
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομίας Υφυπουργός
και Ανάπτυξης Εσωτερικών Εσωτερικών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ Υφυπουργός
Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Ψηφιακής Πολιτικής,
Οικονομίας και Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΡΕΤΣΟΣ Παιδείας, Έρευνας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
Εθνικής Άμυνας και Θρησκευμάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εξωτερικών ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ Αναπληρώτρια Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
Εξωτερικών Προστασίας του Πολίτη και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Υγείας
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών Μεταναστευτικής Πολιτικής ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής Τουρισμού
ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 26 Μαρτίου 2019
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ- γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ- λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας. Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση - Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. - Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι- εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. - Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα- φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμε- να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν- δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα- τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ- ϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054 ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180) Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30 Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr