Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Κεφάλαιο
Τύπος εγγράφου Προεδρικό διάταγμα
Καθαρισμός πεδίων
49 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 3
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 10/11/1953
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 03/09/2014
Άρθρο 32/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Η Γενική Διεύθυνση αποτελείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις: α. Τη Διεύθυνση Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων. β. Τη Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού.
Άρθρο 34/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Η Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α. Τμήμα Εταιρειών Ενδο−ομιλικών Υπηρεσιών και Άμεσων Επενδύσεων. β. Τμήμα Ναυτιλιακών Εταιρειών.
Άρθρο 32/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης είναι ο συντονισμός της δράσης των επί μέρους υπηρεσιακών μονάδων από τις οποίες συγκροτείται, για την υλοποίηση των επενδυτικών έργων των αναπτυξιακών νόμων και υλοποίησης της επενδυτικής πολιτικής προσέλκυσης Κεφαλαίων Εξωτερικού.
Άρθρο 34/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Η Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού έχει ως επιχειρησιακό στόχο την εγκατάσταση και λειτουργία αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, για την παρακολούθηση εγκατάστασης και λειτουργίας των αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιρειών και την υπαγωγή ημεδαπών ναυτιλιακών εταιρειών στις διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου.
Άρθρο 34/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
των διατάξεων του Ν.Δ. 2687/1953 «Περί επενδύσεων και προστασίας Κεφαλαίων Εξωτερικού» (Α΄ 317). στστ. Η ενημέρωση των επιχειρήσεων σχετικά με την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου αρμοδιότητας του Τμήματος, μέσω ιστοσελίδας και κάθε άλλης δυνατής επικοινωνιακής μεθόδου. ζζ. Η εισήγηση μέτρων που αποβλέπουν στην προσέλκυση Κεφαλαίων Εξωτερικού. β) Τμήμα Ναυτιλιακών Εταιρειών. αα. Η παρακολούθηση των αδειών
Άρθρο 44/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
ενημέρωσης, διευκόλυνσης ή και ενεργοποίησης των ΜμΕ και ΠμΕ, για την απόκτηση πρόσβασης στις πληροφορίες, στις διαδικασίες και στα κεφάλαια που χρειάζονται, καθώς και στα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. γγ. Ενημερώνει, πληροφορεί και ευαισθητοποιεί μέσω ενός οργανωμένου πληροφοριακού συστήματος όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε θέματα εφαρμογής καινοτόμων εργαλείων
Άρθρο 53
με την ισχύουσα κάθε φορά ασφαλιστική νομοθεσία. γγ. Η εποπτεία επί των κατωτέρω ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.[Ν. 2190/1920], όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την ειδική νομοθεσία από την οποία διέπονται, ήτοι: α) Των Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου. β) Των Ανωνύμων Εταιρειών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων. γ) Των Ανωνύμων Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και δ) Κάθε άλλης
Άρθρο 26/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
, Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ηνωμένων Εθνών (UNDP), Παγκόσμια Περιβαλλοντική Διευκόλυνση (GEF), Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) και Διεθνές Κέντρο Εμπορίου (ITC). ββ. Η διαμόρφωση εισηγήσεων για την οικονομική συμμετοχή της Ελλάδος στις αναπληρώσεις των πόρων και στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου Διεθνών Οργανισμών και Αναπτυξιακών Τραπεζών. Η επεξεργασία για τη νομοθετική
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 23/11/2017
Άρθρο 78/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8
Οι Κτηματικές Υπηρεσίες, επιπέδου αυτοτελούς Τμή- ματος, ασκούν την αρμοδιότητα της περίπτωσης γ της παραγράφου 6,καθώς καιτο σύνολο των αρμοδιοτήτων της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου. Κεφάλαιο Ζ΄ Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
Άρθρο 7
(άρθρο 47,[ ν. 4484/2017] - Α΄110). Κεφάλαιο Β΄ Γενική Γραμματεία Υπουργείου Οικονομικών
Άρθρο 48/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων είναι οι ακόλουθοι: (α) Η επεξεργασία, εκτέλεση και παρακολούθηση του Ετήσιου Νομισματικού Προγράμματος της χώρας. (β) Η αποτελεσματική διαχείριση παροχής εγγυήσεων και καταπτώσεων του Ελληνικού Δημοσίου. (γ) Η συνεργασία με το Νομικό Συμβούλιο του Κρά- τους για την αποτελεσματική δικαστική εκπροσώπηση του Ελληνικού
Άρθρο 48/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Η Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κε- φαλαίων διαρθρώνεται σε πέντε (5) Τμήματα, ως κατω- τέρω: (α) Τμήμα Α΄ - Παροχής Εγγυήσεων (β) Τμήμα Β΄ - Καταπτώσεων Εγγυήσεων Φορέων του Δημοσίου και Φυσικών Προσώπων (γ) Τμήμα Γ΄ - Καταπτώσεων Εγγυήσεων Ιδιωτικών Επι- χειρήσεων και Συνεταιριστικών Οργανώσεων (δ) Τμήμα Δ΄- Ειδικών Θεμάτων και Δικαστικών Υπο- θέσεων (ε) Τμήμα Ε΄- Κίνησης Κεφαλαίων
Άρθρο 79/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Αποστολή της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δί- ωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.), είναι η αποκάλυψη και καταπολέμηση εστιών οικονομικού εγκλήματος, ο έλεγχος της κίνησης κεφαλαίων, της κατοχής και διακίνησης απαγορευμένων ή υπό ειδικό καθεστώς ειδών και ουσιών, ο έλεγχος της ορθής εφαρ- μογής των διατάξεων που σχετίζονται με τις εθνικές και κοινοτικές επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Άρθρο 31/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
και ει- σήγηση θεσμικών μεταρρυθμίσεων που αφορούν την τροποποίηση του νομικού πλαισίου ελέγχου και λειτουρ- γίας των δημοσίων επιχειρήσεων (ββ) Η συγκέντρωση και παρακολούθηση για όλες τις δημόσιες επιχειρήσεις του Κεφαλαίου Α’[ ν. 3429/2005] όλων των στοιχείων του[ άρθρου 7 του ν. 3429/2005] εκτός προϋπολογισμών, τριμηνιαίων στο- χοθεσιών και εκτέλεσης τους, καθώς και στοιχείων απα- σχόλησης
Άρθρο 70
των διαδικασιών που σχε- τίζονται με την τήρηση, ταξινόμηση και φύλαξη του αρ- χείου των Διευθύνσεων Συντάξεων. (ζ) Η τήρηση πρωτοκόλλου εισερχομένων στις Διευ- θύνσεις Συντάξεων, εγγράφων και συνταξιοδοτικών υπο- θέσεων και η καταχώρηση στα βιβλία πρωτοκόλλου των σχεδίων εξερχομένων εγγράφων. Κεφάλαιο ΣΤ΄ Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας
Άρθρο 73
Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας είναι οι κάτωθι: (α) Σύνταξη και επικαιροποίηση αμελητί του Μητρώ- ου Ακίνητης Περιουσίας του Δημοσίου και των φορέων του Δημοσίου Τομέα (Μ.Α.Π.) (ειδικότερα Υπουργείων, Δημοσίων Επιχειρήσεων στις οποίες το Δημόσιο κατέχει το σύνολο του μετοχικού τους κεφαλαίου, των Δημοσίων Οργανισμών, των Ν.Π.Δ.Δ. και της Ελληνικής Εταιρείας
Άρθρο 82/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
και ελέγχους περιουσιακής κατάστασης. (γ) Η προστασία των συμφερόντων του Ελληνικού Δη- μοσίου και της Ε.Ε. με την αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιπτώσεων οικονομικής απάτης σε βάρος τους. (δ) Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν έρευνες ηλε- κτρονικού οικονομικού εγκλήματος και διανοητικής ιδιοκτησίας. (ε) Ο έλεγχος της κίνησης κεφαλαίων και του επιχει- ρούμενου εμπορίου με παράνομες πράξεις με σκοπό
Άρθρο 83/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
) η προστασία των συμφερόντων του Ελληνικού Δη- μοσίου και της Ε.Ε. με την αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιπτώσεων οικονομικής απάτης σε βάρος τους. (δ) ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν έρευνες ηλε- κτρονικού οικονομικού εγκλήματος και διανοητικής ιδιοκτησίας καθώς και ελέγχους περιουσιακής κατάστασης. (ε) ο έλεγχος της κίνησης κεφαλαίων και του επιχει- ρούμενου εμπορίου με παράνομες πράξεις με σκοπό
Άρθρο 48/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
. (ζζ) Η παρακολούθηση και ο χειρισμός των θεμάτων που σχετίζονται με την παροχή εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου (Πωλητή) στην Marfin Investment Group Α.Ε (MIG) (Αγοράστρια) εγγυητικών δηλώσεων για τη σύνα- ψη και υλοποίηση της σύμβασης πώλησης του ομίλου ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ [(ν. 3759/2009]). (ηη) Η εισήγηση προς τον Υπουργό Οικονομικών απο- κλειστικά για θέματα κίνησης κεφαλαίων κατά την έκδο- ση
Άρθρο 41/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
και τριμηνιαίων προγραμμάτων εκτέλεσης των εγκε- κριμένων προϋπολογισμών των Δ.Ε.Κ.Ο. και των Ν.Π.Ι.Δ. του Κεφαλαίου Α΄ του[ ν.3429/2005], και η σύνταξη τριμη- νιαίων αναφορών για την εκτέλεσή τους σε σύγκριση με τους δημοσιονομικούς στόχους. (γγ) Η συγκέντρωση των εισηγήσεων των οικείων Γε- νικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών των επο- πτευόντων Υπουργείων, για την υλοποίηση διορθωτικών παρεμβάσεων
Άρθρο 37/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
συστήματα διενέρ- γειας χρηματιστηριακών συναλλαγών και εισήγηση μέ- τρων πολιτικής για την ομαλή λειτουργία, την εποπτεία και την ανάπτυξή τους. (γγ) Η έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων για τον διορι- σμό των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών Συμβουλευτικής Επιτροπής της Επιτροπής Κεφαλαια- γοράς καθώς και για τον διορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων
Άρθρο 18/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Οικονομικών βάσει νομοθετικών ρυθμίσεων και κάθε είδους διατά- ξεων. (ιδιδ) H καταστροφή και εκποίηση του άχρηστου υλι- κού έπειτα από σχετική διαπίστωση όλων των φορέων που εντάσσονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών. (ιειε) Η διαχείριση πάγιων προκαταβολών. (ιστιστ) Ο χειρισμός κάθε άλλου σχετικού θέματος αρμοδιότητας του τμήματος, προβλεπόμενου από την κείμενη νομοθεσία. Κεφάλαιο Γ΄ Γενική
Άρθρο 28/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
δευτέρου επιπέδου εσωτερικών χρηστών των εφαρμογών, σε συνεργασία με το Τμήμα Δ’ της Διεύθυν- σης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών. Κεφάλαιο Δ΄ Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής
Άρθρο 76/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
της διοίκησης και διαχείρισης όλων των ιδρυμάτων και κεφαλαίων αυτοτελούς διαχείρισης που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών και της πι- στής εκτέλεσης του κοινωφελούς σκοπού, όπως ορίζεται στη συστατική πράξη τους. (ββ) Η εκτέλεση του σκοπού και η διαχείριση περιου- σιών που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουρ- γείου Οικονομικών. (γγ) Η κατάρτιση
Άρθρο 35/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
των Συμβάσεων Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος και Κεφαλαίου με άλλες χώρες σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρε- σίες του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. (δδ) Ο συντονισμός σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες ή αρχές για την επεξεργασία διατάξεων φο- ρολογικού ενδιαφέροντος που περιλαμβάνονται σε δι- μερείς συμφωνίες άλλων φορέων του Δημόσιου τομέα. (εε
Άρθρο 36/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών για το Συμβούλιο ECOFIN - Προϋπολογισμός και η τακτική ενημέρωση της. (γγ) Η διενέργεια προβλέψεων των αποδόσεων και των απολήψεων προς και από την ΕΕ για την κατάρτιση του Πίνακα Χρηματορροών με την Ε.Ε. σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες καθώς και σύνταξη του σχετικού κεφαλαίου της Εισηγητικής Έκθεσης κατά τη διαδικασία κατάρτισης του Κρατικού Προϋπολογισμού
Άρθρο 80/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Ανάκτησης κεφαλαίων και περιου- σιακών στοιχείων από εγκληματικές δραστηριότητες (ARO Greece), σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, με τη διευκόλυνση της αμοιβαίας διοικητικής συνεργασίας και συνδρομής και την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων μέσω του δικτύου των Εθνικών Γραφείων Ανάκτησης, του δικτύου CARIN και άλλων δικτύων. (ββ) Η συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες των κρατών- μελών
Άρθρο 82/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
, την τεκμηρίωση, την καταπολέμηση και την καταστολή οικονομικών παραβάσεων και εγκλημάτων σχετικών με την παράνο- μη προέλευση ιδιωτικών κεφαλαίων, συναλλαγών και δραστηριοτήτων, που είναι προϊόν διαφθοράς δημοσίων λειτουργών και άλλων προσώπων που αποκομίζουν οφέ- λη από τα αδικήματα της δωροδοκίας ή δωροληψίας, της δωροδοκίας αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών στις διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές, καθώς
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 16/06/2011
Άρθρο 2/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Στα πρώτα εδάφια των άρθρων 35 και 37 η λέξη «Κεφαλαίου» αντικαθίσταται με τη λέξη «Τμήματος».
Άρθρο 1
Ο τίτλος του Τμήματος V του Κεφαλαίου III του Μέρους Α΄ του [Π.Δ. 177/2000] (Α΄ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Φ/Γ−Ο/Γ ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ 12 ΕΠΙΒΑΤΕΣ».
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 16/03/2007
ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 67
(άρθρο 56 οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 2 παρ. 3 του Κανονισμού 2083/2005) Το παρόν Κεφάλαιο εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων που συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές, όταν η αξία των συμβάσεων αυτών ισούται με ή υπερβαίνει το ποσό των 5.278.000 ευρώ. Η αξία αυτή υπολογίζεται σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για τις συμβάσεις δημοσίων έργων που ορίζονται στο άρθρο 8.
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 13
με διαδικασίες προμήθειας χρημάτων ή κεφαλαίων στις αναθέτουσες αρχές καθώς και υπηρεσίες που παρέχονται από κεντρικές τράπεζες, ε) αφορούν συμβάσεις εργασίας, στ) αφορούν υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, πλην εκείνων το προϊόν των οποίων ανήκει αποκλειστικά στην αναθέτουσα αρχή για ιδία χρήση κατά την άσκηση της δραστηριότητάς της, εφόσον η αμοιβή για την παροχή της υπηρεσίας καταβάλλεται εξ ολοκλήρου
ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 74/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
σύμβασης παραχώρησης ή η οποία, όπως και ο ανάδοχος σύμβασης παραχώρησης, υπόκειται στην κυρίαρχη επιρροή μιας άλλης επιχείρησης λόγω ιδιοκτησιακού καθεστώτος, χρηματοδοτικής συμμετοχής ή των κανόνων που τη διέπουν. Η κυρίαρχη επιρροή τεκμαίρεται όταν μια επιχείρηση έναντι μιας άλλης επιχείρησης, άμεσα ή έμμεσα: α) κατέχει το μεγαλύτερο μέρος του καταβεβλημένου κεφαλαίου της επιχείρησης, ή β) διαθέτει
ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 78/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
πόρους κατά το 50 % τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού των ή των οποίων το εταιρικό κεφάλαιο ανήκει κατά 51 % τουλάχιστον στο κράτος γ) Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκη¬σης οποιασδήποτε βαθμίδας, συμπεριλαμβανομένης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕΔΚΕ), σε τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων, καθώς
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 16/03/2007
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 3/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
επί της επιχείρησης εκ μέρους των αναθετουσών αρχών τεκμαίρεται όταν οι εν λόγω αρχές, έμμεσα ή άμεσα κατέχουν το μεγαλύτερο μέρος του καλυφθέντος κεφαλαίου μιας επιχείρησης, ή διαθέτουν την πλειονότητα των ψήφων, οι οποίες αντιστοιχούν στους τίτλους που έχει εκδώσει η επιχείρηση, ή μπορούν να διορίζουν περισσότερα από τα μισά μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου της επιχείρησης.
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 20
υπηρεσιών που συνάπτονται ταυτοχρόνως, πριν ή μετά τη σύμβαση αγοράς ή μίσθωσης, υπό οποιαδήποτε μορφή, εμπίπτουν στο παρόν διάταγμα· β) αφορούν τις υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού· γ) αφορούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σχετικές με την έκδοση, την αγορά, την πώληση ή τη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, ιδίως με διαδικασίες προμήθειας χρημάτων ή κεφαλαίων από τους αναθέτοντες
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 28/08/2014
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/Άρθρο 37/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Του Τμήματος Εργαστηρίων (Τοξικολογικό, ανάλυσης, DNA, παθολογοανατομικό, ακτινολογικό και φωτογραφικό) της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Χημικού, Χημικού Μηχανικού, Βιοχημικού και Βιολόγου ή ΠΕ Ιατρών. Κεφάλαιο Γ Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής και Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/Άρθρο 42/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7
Των Αυτοτελών Γραφείων Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Σωφρονιστικού Ανηλίκων ή ΠΕ Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής ή ΤΕ Επιμελητών Ανηλίκων ή ΤΕ Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής. Κεφάλαιο Δ Καταστήματα Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/Άρθρο 32/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12
από τα καθήκοντα διοίκησης των δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ από την Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης, προΐσταται στο Τμήμα Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης Αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. Κεφάλαιο Β Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β/Άρθρο 15/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
παραγωγικά εργαστήρια. στστ) Η μέριμνα για την επιμόρφωση και εκπαίδευση των κρατουμένων με ίδρυση Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. ζζ) Η συγκρότηση και λειτουργία του Συμβουλίου Σωφρονιστικών Υποθέσεων ηη) Η ρύθμιση ζητημάτων αμοιβής και ασφάλισης της εργασίας των κρατουμένων. θθ) Η διαχείριση και διοίκηση του ειδικού λογαριασμού «Κεφάλαια Εργασίας Κρατουμένων
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 141/2013 - Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 (L 337) σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση και το καθεστώς των αλλοδαπών ή των ανιθαγενών ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας (αναδιατύπωση) .
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 21/10/2013
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 20/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Το παρόν κεφάλαιο δεν θίγει τα δικαιώματα που προβλέπει η Σύμβαση της Γενεύης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 20/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Το παρόν κεφάλαιο έχει εφαρμογή στους πρόσφυγες και στους δικαιούχους επικουρικής προστασίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 23/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Τα ως άνω δικαιώματα δεν χορηγούνται ή ανακαλούνται όταν το μέλος της οικογένειας αποκλείεται ή θα αποκλειόταν από το καθεστώς διεθνούς προστασίας, κατ’ εφαρμογή των Κεφαλαίων Γ΄ και Ε.΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 13
Χορήγηση του καθεστώτος πρόσφυγα Tο καθεστώς πρόσφυγα χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές απόφασης σε αλλοδαπούς ή ανιθαγενείς που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα κεφάλαια Β΄ και Γ΄.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 18
Χορήγηση καθεστώτος επικουρικής προστασίας Καθεστώς επικουρικής προστασίας χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές απόφασης σε αλλοδαπούς ή ανιθαγενείς που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα κεφάλαια Β΄ και Ε΄.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 20/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Κατά την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου λαμβάνεται υπόψη η ειδική κατάσταση ευάλωτων προσώπων, όπως οι ανήλικοι, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, άτομα με αναπηρία, οι ηλικιωμένοι, οι έγκυοι, μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα, τα θύματα εμπορίας ανθρώπων, πρόσωπα με πνευματικές διαταραχές και πρόσωπα που υπήρξαν θύματα βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλων σοβαρών μορφών ψυχολογικής, σωματικής
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 23/03/2015
Άρθρο 2
[ν. 2472/1997], όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 79 [ν. 4139/2013] και 18 παρ. 2 [ν. 3471/2006] και συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 παρ. 2 [ν. 4205/2013] Για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου νοούνται ως: α) "Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα", κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων. Δεν λογίζονται ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία
Άρθρο 4
[ν. 3448/2006], όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 [ν. 4305/2014] Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου νοούνται ως: 1. «Φορείς του δημόσιου τομέα», οι κρατικές αρχές, κεντρικές και περιφερειακές, οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., οι κατά την παράγραφο 2 αυτού
Άρθρο πρώτο
οι συγγενείς εξ αίματος και εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή, οι θετοί γονείς και τα θετά τέκνα, οι σύζυγοι, οι μόνιμοι σύντροφοι, οι αδελφοί, οι σύζυγοι και οι μόνιμοι σύντροφοι των αδελφών, καθώς και οι επίτροποι ή οι επιμελητές του ασθενούς και όσων βρίσκονται υπό δικαστική συμπαράσταση. 5. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται κατά την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος και την παροχή υπηρεσιών
Άρθρο πρώτο
οι συγγενείς εξ αίματος και εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή, οι θετοί γονείς και τα θετά τέκνα, οι σύζυγοι, οι μόνιμοι σύντροφοι, οι αδελφοί, οι σύζυγοι και οι μόνιμοι σύντροφοι των αδελφών, καθώς και οι επίτροποι ή οι επιμελητές του ασθενούς και όσων βρίσκονται υπό δικαστική συμπαράσταση. 5. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται κατά την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος και την παροχή υπηρεσιών
Άρθρο πρώτο/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8
του άρθρου 23 παρ. 7 και [του άρθρου 23Α παρ. 4 του Ν. 3427/2005] «Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 312), όπως: α) η παρ. 7 του άρθρου 23 προστέθηκε με την [παρ. 3 του άρθρου 51 του Ν. 3842/2010] (Α΄ 58) και προστέθηκε σε αυτή περίπτωση στ΄ με την [παρ. 8γ του άρθρου 18 του Ν. 4002/2011] (Α΄ 180) και β) το άρθρο 23Α
Άρθρο 5
[ν. 2846/2000] 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου ισχύουν αναλόγως και για τα αρχεία των Υπουργών, των Υφυπουργών και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του [ν. 2846/2000]. 2. Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Πρωθυπουργού και ύστερα από εισήγηση του Υπουργού ή του Υφυπουργού ή του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης, για το αρχείο
Άρθρο 13
ν.δ. 1013/1971, όπως αντικαταστάθηκ ε με το άρθρο [ν. 3257/2004] 1. Ως «γεωγραφικό υλικό» κατά το παρόν κεφάλαιο νοείται κάθε γεωδαιτικό, αστρονομικό, γεωφυσικό, γεωμαγνητικό, αεροφωτογραφικό, τοπογραφικό, χαρτογραφικό, υδρογραφικό, αεροναυτικό, δορυφορικό υλικό και κάθε υλικό ή στοιχείο, αναλογικό ή ψηφιακό, που παράγεται και δύναται να χρησιμοποιείται για την κατασκευή χαρτών και διαγραμμάτων
Άρθρο 15
[ν. 3882/2010] Το παρόν Κεφάλαιο έχει εφαρμογή και: α) για όλα τα γεωχωρικά δεδομένα πέραν αυτών που περιγράφονται στα Παραρτήματα Ι, II και III του[ άρθρου 33 του ν. 3882/2010], β) για σύνολα γεωχωρικών δεδομένων και τα μεταδεδομένα τους που είναι σε αναλογική και όχι σε ηλεκτρονική μορφή, αλλά έχουν οριστεί με απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Γεωπληροφορίας ως σύνολα αναφοράς, σύμφωνα με τις
Άρθρο 3
[ν. 3448/2006], όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 παρ. 1 [ν. 3613/2007] και με το άρθρο 3 [ν. 4305/2014] 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου δεν εφαρμόζονται: α) σε έγγραφα, πληροφορίες και δεδομένα, η παροχή των οποίων είναι δραστηριότητα που δεν εμπίπτει στη δημόσια αποστολή των οικείων φορέων του δημόσιου τομέα, όπως ορίζεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, β) σε έγγραφα
Άρθρο 1 κυα
1 κ.υ.α. Η.Π. 11764/653/ Με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2003/4/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2003 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων "για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου" (ΕΕ L 41) καθορίζονται βασικά μέτρα, όροι και διαδικασίες ώστε: α) να κατοχυρώνεται το δικαίωμα πρόσβασης
Άρθρο 8 κυα
των διατάξεων του παρόντος άρθρου και εν γένει επί θεμάτων εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου.
Άρθρο 14
[ν. 3882/2010] Για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου οι ακόλουθοι επιπλέον όροι έχουν την εξής έννοια: 1. "Εθνική Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών (εφεξής Γεωπύλη)": διαδικτυακός τόπος ή ισοδύναμο μέσο, που παρέχει πρόσβαση στις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 62 παρ. 1. 2. "Κύριος πρωτοτύπου συνόλου γεωχωρικών δεδομένων": η δημόσια αρχή, η οποία έχει την ευθύνη για την αρχική του προμήθεια
Άρθρο 86
του Κεφαλαίου Α' του [ν. 3832/2010]. Με απόφαση της ΕΛ.ΣΤΑΤ. θεσπίζεται, μετά από γνώμη του Συμβουλίου του ΕΛ.Σ.Σ., «Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του ΕΛ.Σ.Σ.», ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Με τον Κανονισμό καθορίζονται μεταξύ άλλων τα κριτήρια υπαγωγής των φορέων του ΕΛ.Σ.Σ., στον κατάλογο που προβλέπεται στην [παρ. 5
Άρθρο 13
ν.δ. 1013/1971, όπως αντικαταστάθηκ ε με το άρθρο [ν. 3257/2004] 1. Ως «γεωγραφικό υλικό» κατά το παρόν κεφάλαιο νοείται κάθε γεωδαιτικό, αστρονομικό, γεωφυσικό, γεωμαγνητικό, αεροφωτογραφικό, τοπογραφικό, χαρτογραφικό, υδρογραφικό, αεροναυτικό, δορυφορικό υλικό και κάθε υλικό ή στοιχείο, αναλογικό ή ψηφιακό, που παράγεται και δύναται να χρησιμοποιείται για την κατασκευή χαρτών και διαγραμμάτων
Άρθρο πρώτο
οι συγγενείς εξ αίματος και εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή, οι θετοί γονείς και τα θετά τέκνα, οι σύζυγοι, οι μόνιμοι σύντροφοι, οι αδελφοί, οι σύζυγοι και οι μόνιμοι σύντροφοι των αδελφών, καθώς και οι επίτροποι ή οι επιμελητές του ασθενούς και όσων βρίσκονται υπό δικαστική συμπαράσταση. 5. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται κατά την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος και την παροχή υπηρεσιών
Άρθρο 3
[ν. 3448/2006], όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 παρ. 1 [ν. 3613/2007] και με το άρθρο 3 [ν. 4305/2014] 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου δεν εφαρμόζονται: α) σε έγγραφα, πληροφορίες και δεδομένα, η παροχή των οποίων είναι δραστηριότητα που δεν εμπίπτει στη δημόσια αποστολή των οικείων φορέων του δημόσιου τομέα, όπως ορίζεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, β) σε έγγραφα
Άρθρο 11
αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων, δ) την ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης. 2. Εάν για τη συλλογή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ο υπεύθυνος επεξεργασίας ζητεί τη συνδρομή του υποκειμένου, οφείλει να το ενημερώνει ειδικώς και εγγράφως για τα στοιχεία της παραγράφου 1, καθώς και για τα δικαιώματά του, σύμφωνα με το παρόν Κεφάλαιο. Με την αυτή ενημέρωση ο υπεύθυνος επεξεργασίας
Άρθρο 21 παρ
τρίτων για παροχή των γεωχωρικών δεδομένων του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του[ άρθρου 5 του ν. 3448/2006], δ) το πρωτότυπο σύνολο γεωχωρικών δεδομένων συμμορφώνεται πλήρως με τις προβλέψεις του "Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών" το αργότερο μέσα σε δεκαέξι μήνες από την έγκρισή του, με την εξαίρεση τα μεταδεδομένα
Άρθρο 85
και οι υπηρεσίες και φορείς του ευρύτερου δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, που έχουν την αρμοδιότητα ή την υποχρέωση συλλογής στοιχείων και περιλαμβάνονται στον κατάλογο των φορέων του ΕΛ.Σ.Σ. σύμφωνα με την[ παράγραφο 5 του άρθρου 10 του ν. 3832/2010]. 3. Για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου, οι όροι «στατιστικές», «ανάπτυξη», «παραγωγή», «διάδοση», «συλλογή στοιχείων», «στατιστική μονάδα», «απόρρητα
Άρθρο 2
[ν. 2472/1997], όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 79 [ν. 4139/2013] και 18 παρ. 2 [ν. 3471/2006] και συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 παρ. 2 [ν. 4205/2013] Για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου νοούνται ως: α) "Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα", κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων. Δεν λογίζονται ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία
Άρθρο 3
[ν. 3448/2006], όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 παρ. 1 [ν. 3613/2007] και με το άρθρο 3 [ν. 4305/2014] 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου δεν εφαρμόζονται: α) σε έγγραφα, πληροφορίες και δεδομένα, η παροχή των οποίων είναι δραστηριότητα που δεν εμπίπτει στη δημόσια αποστολή των οικείων φορέων του δημόσιου τομέα, όπως ορίζεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, β) σε έγγραφα
Άρθρο 4
[ν. 3448/2006], όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 [ν. 4305/2014] Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου νοούνται ως: 1. «Φορείς του δημόσιου τομέα», οι κρατικές αρχές, κεντρικές και περιφερειακές, οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., οι κατά την παράγραφο 2 αυτού
Άρθρο 2 κυα
2 κ.υ.α. Η.Π. 11764/653/ Για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου νοούνται ως: 1. "Περιβαλλοντική πληροφορία": οποιαδήποτε πληροφορία σε γραπτή, οπτική, ακουστική, ηλεκτρονική ή άλλη υλική μορφή, σχετικά με: α) την κατάσταση των στοιχείων του περιβάλλοντος, όπως ο αέρας και η ατμόσφαιρα, το νερό, το έδαφος, το χώμα, τα τοπία και οι φυσικές τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υδροβιότοπων
Άρθρο 13
ν.δ. 1013/1971, όπως αντικαταστάθηκ ε με το άρθρο [ν. 3257/2004] 1. Ως «γεωγραφικό υλικό» κατά το παρόν κεφάλαιο νοείται κάθε γεωδαιτικό, αστρονομικό, γεωφυσικό, γεωμαγνητικό, αεροφωτογραφικό, τοπογραφικό, χαρτογραφικό, υδρογραφικό, αεροναυτικό, δορυφορικό υλικό και κάθε υλικό ή στοιχείο, αναλογικό ή ψηφιακό, που παράγεται και δύναται να χρησιμοποιείται για την κατασκευή χαρτών και διαγραμμάτων
Άρθρο 82
πινάκων αποτελεί περιεχόμενο και των πρώτων εγγραφών στα φύλλα του κτηματολογικού βιβλίου, που τηρείται στο οικείο Κτηματολογικό Γραφείο. γ) Το Κτηματολογικό βιβλίο, στο οποίο αφορούν οι ρυθμίσεις του τρίτου κεφαλαίου του [ν. 2664/1998]. δ) Το ημερολόγιο, στο οποίο καταχωρίζονται, κατά τη σειρά της υποβολής τους, όλες οι αιτήσεις εγγραφής στο Κτηματολογικό βιβλίο, ώστε να διασφαλίζεται
Άρθρο 10
και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων. 10. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού μπορούν να μεταβάλλονται οι προθεσμίες των παραγράφων 7, 8 και 9. 11. Αν η προθεσμία των παραγράφων 7, 8 και 9 παρέλθει άπρακτη, τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου διατίθενται ελεύθερα
Άρθρο 12
ή πληροφόρησή του. δ) Τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας. Το δικαίωμα πρόσβασης μπορεί να ασκείται από το υποκείμενο των δεδομένων και με τη συνδρομή ειδικού. ε) Κατά περίπτωση, τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τη δέσμευση (κλείδωμα) των δεδομένων των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, ιδίως λόγω του ελλιπούς ή ανακριβούς χαρακτήρα των δεδομένων, και στ
Άρθρο 32
, επιβάρυνση ή κατάργηση εγγραπτέων δικαιωμάτων σε περιοχές στις οποίες έχει οριστεί η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου κατά [το άρθρο 1 παρ. 3 του ν. 2664/1998], η καταχώρισή τους στα κτηματολογικά βιβλία διενεργείται υπό τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου αυτού. 7. Η εφαρμογή των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 πραγματοποιείται όταν οι αρμόδιες αρχές είναι έτοιμες και προς τούτο εκδίδεται κάθε φορά διαπιστωτική πράξη
Άρθρο 8
του παρόντος κεφαλαίου. 5. Οι φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. επιτρέπεται να χορηγούν, σε ερευνητές που διεξάγουν στατιστικές αναλύσεις για επιστημονικούς σκοπούς, πρόσβαση σε στοιχεία, τα οποία καθιστούν δυνατή την έμμεση ταύτιση των στατιστικών μονάδων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων. Εφόσον τα στοιχεία αυτά έχουν διαβιβασθεί στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. από λοιπούς φορείς
Άρθρο 3 κυα
αρχές ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο το κοινό σχετικά με τα δικαιώματά του σύμφωνα με το παρόν Κεφάλαιο και παρέχουν στον κατάλληλο βαθμό, πληροφορίες, καθοδήγηση και συμβουλές.
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 20/02/2018
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΤΜΗΜΑ Γ΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 65/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Η Διεύθυνση της Πλοηγικής Υπηρεσίας συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: α. Οργάνωσης Πλοηγικής Υπηρεσίας β. Οικονομικής Διαχείρισης Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΤΜΗΜΑ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 9
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου υπάγονται οι παρακάτω οργανικές μονάδες: α) Υπηρεσίες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. β) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών που δι- αρθρώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του παρόντος. γ) Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΤΜΗΜΑ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 29/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Η Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων είναι αρμόδια για θέματα ασφαλούς διαχείρισης των εταιρειών και πλοί- ων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου IX της ΔΣ SOLAS (Κώδικας ISM), ελέγχου διαχείρισης της ναυτικής ασφάλειας (maritime security) στα πλοία, τις λιμενικές εγκαταστάσεις και τους λιμένες από μη νόμιμες ενέρ- γειες, σύμφωνα με τις διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΤΜΗΜΑ Γ΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 65/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
) (Α΄ 261), όπως έχουν τροποποιηθεί από τις διατάξεις του [π.δ. 127/ 2010] και ισχύουν, και από τους οικείους Κανονισμούς Λειτουργίας τους. β) για την οικονομική διαχείριση, την εκκαθάριση δα- πανών και των πληρωμών του Κεφαλαίου της Πλοηγικής Υπηρεσίας (ΚΠΥ).
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΤΜΗΜΑ Γ΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 65/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
υπηρεσίας και της παροχής των υπηρεσιών της στα πλαίσια της άσκησης της εθνικής λιμενικής πολιτικής. ιδ) Η παροχή γραμματειακής υποστήριξης προς την Διεύθυνση και τα Τμήματα της που αφορά ιδίως στην τήρηση διαδικασιών παρακολούθησης εγγράφων, διεκ- περαίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας και θέματα προσωπικού. β) Στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας: αα) Η κατάρτιση, τροποποίηση
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΤΜΗΜΑ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 25/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
για την από κοινού λήψη μέτρων προστα- σίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. ε) Ο συντονισμός των συναρμόδιων υπηρεσιών για τη διαμόρφωση των εθνικών θέσεων, στα θέματα αρ- μοδιότητας της Διεύθυνσης, η εκπροσώπηση και συμ- μετοχή σε όργανα της Ε.Ε., του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), των Διεθνών Κεφαλαίων Αποζημίω- σης Ζημιών Ρύπανσης από Πετρέλαιο (IOPC FUNDS), του Περιφερειακού Κέντρου Καταπολέμησης Ρύπανσης
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΤΜΗΜΑ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 29/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας στα Πλοία είναι οι ακόλουθες: α) Ο έλεγχος των πλοίων, ο έλεγχος της αξιολόγησης και η έγκριση των σχεδίων ασφάλειας, σύμφωνα με τις δι- ατάξεις του Κώδικα ISPS και του Καν. 725/2004/ΕΚ όπως ισχύουν και η έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών. β) Η έκδοση του Αρχείου Διαρκούς Σύνοψης των πλοί- ων, σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΧΙ-1 της Διεθνούς
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΤΜΗΜΑ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄/Άρθρο 58/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, συ- γκροτείται από τις κατωτέρω οργανικές μονάδες: α) Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πλη- ροφόρησης. αα) Τμήμα Τακτικού Προϋπολογισμού και Δημοσιο- νομικής Στρατηγικής. ββ) Τμήμα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. γγ) Τμήμα Μητρώου Δεσμεύσεων. δδ) Τμήμα Οικονομικής Παρακολούθησης Κεφαλαίου
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΤΜΗΜΑ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄/Άρθρο 59/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
και του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ). α) Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Τακτικού Προϋ- πολογισμού και Δημοσιονομικής Στρατηγικής είναι οι ακόλουθες: αα) Η κατάρτιση του σχεδίου του τακτικού προϋπολο- γισμού εξόδων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιώτι- κης Πολιτικής, και η παρακολούθηση εκτέλεσης και ανα- μόρφωσης των επιμέρους πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. ββ) Η κατάρτιση, οριστικοποίηση
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΤΜΗΜΑ Γ΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 64/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
και κινήτρων για την προσέλκυση επενδύσεων, ναυτιλιακών κεφαλαίων και επιχειρήσεων σε λιμενικές και παραναυτιλιακές δραστη- ριότητες, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου και άλλων Υπουργείων, στο πλαίσιο διαμόρφωσης και εφαρμογής της Εθνικής Λιμενικής Πολιτικής. β) Η παρακολούθηση και η εισήγηση μέτρων και κι- νήτρων που αφορούν την ανάπτυξη ή/και δημιουργία ναυτιλιακών κέντρων
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΤΜΗΜΑ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄/Άρθρο 59/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
του Υπουργείου πλην του προσωπικού που αμείβεται από το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης. γγ) Η μέριμνα για την απόδοση των κάθε είδους φό- ρων και κρατήσεων του πολιτικού προσωπικού και των σχετικών εισφορών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και η υποβολή σχετικών δηλώσεων όπου απαιτείται. δδ) Η μέριμνα για την χορήγηση ετησίων βεβαιώσεων αποδοχών του πολιτικού προσωπικού. εε)Η τήρηση του Μητρώου του πάσης φύσεως προ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΤΜΗΜΑ Δ΄/Άρθρο 88
Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης και Εποπτευομένων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης ΥΝΑΝΠ αξιωματικός του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή υπάλληλος του κλάδου Π Ε Διοικητικού - Οικονομικού ή του κλάδου TE Διοικη- τικού - Λογιστικού. β) Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης: των Τμημάτων Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Δαπανών, Μισθοδοσίας και Ασφάλισης Προσωπικού Λιμενικού Σώ- ματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΤΜΗΜΑ Γ΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 62/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Οικονομικής Εκμε- τάλλευσης & Ανάπτυξης Λιμένων είναι οι ακόλουθες: α) Η εισήγηση για τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαι- σίου που αφορά στην παραχώρηση της εκμετάλλευσης χώρων λιμένων σε ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, έναντι συμμετοχής του ιδιωτικού κεφαλαίου στην κα- τασκευή έργων λιμενικής υποδομής και ο έλεγχος των σχετικών συμβάσεων παραχώρησης. β) Η εισήγηση
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 15/03/2012
Άρθρο 97/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7
Όταν οι γενικές βουλευτικές εκλογές διεξάγονται ταυτόχρονα με εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή δημοψήφισμα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.
Άρθρο 95/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
κεφαλαίου οι νομοί Αττικής και Θεσσαλονίκης αποτελούν αυτοτελείς εκλογικές περιφέρειες. Οι εκλογείς που είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικούς καταλόγους δήμων των νησιών Κύθηρα και Αντικύθηρα θεωρούνται ετεροδημότες και όταν διαμένουν σε άλλους δήμους του Νομού Αττικής.
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 22/11/2010
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 17/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Οι αρμόδιες αρχές εξέτασης εξετάζουν τις αιτήσεις διεθνούς προστασίας, σύμφωνα με τις βασικές αρχές και εγγυήσεις του Κεφαλαίου Β.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 23/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Εάν κατά την προκαταρκτική εξέταση που αναφέρεται στην παρ. 2 προκύψουν ή υποβληθούν από τον αιτούντα νέα στοιχεία ή πορίσματα, τα οποία αυξάνουν σημαντικά τις πιθανότητες παροχής διεθνούς προστασίας, η αίτηση εξετάζεται περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 8/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Οι αιτούντες, κατά την εφαρμογή των διατάξεων των Κεφαλαίων Γ΄ και Δ΄ έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: α. Ενημερώνονται, σε γλώσσα την οποία ευλόγως θεωρείται ότι κατανοούν, για τη διαδικασία που ακολουθείται, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, το γεγονός ότι οι πληροφορίες που παρέχουν στις αρχές κατά τη διάρκεια της εξέτασης του αιτήματός τους παραμένουν εμπιστευτικές, καθώς και για τις
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 12/10/2010
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 21/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Πριν χρησιμοποιηθεί σε δίκτυο ένα όχημα, λαμβάνει έγκριση για θέση σε λειτουργία από την Αρχή , εκτός εάν το παρόν κεφάλαιο ορίζει διαφορετικά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 21/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15
Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται η διαδικασία, τα δικαιολογητικά και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, για έγκριση θέσης σε λειτουργία οχήματος ή σειράς οχημάτων του παρόντος Κεφαλαίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 15/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
της θέσης σε λειτουργία υποσυστήματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος Κεφαλαίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 24/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Η πρώτη έγκριση χορηγείται από την Αρχή ως εξής: α) για τις τεχνικές πτυχές που καλύπτει μια ΤΠΔ, εάν υπάρχουν, εφαρμόζεται η διαδικασία επαλήθευσης «CE» του κεφαλαίου Δ΄, β) για τις άλλες τεχνικές πτυχές, εφαρμόζονται οι εθνικοί κανόνες οι οποίοι κοινοποιούνται βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του παρόντος διατάγματος και του [άρθρου 8 του Π.Δ. 160/2007]. Αυτή η πρώτη έγκριση είναι έγκυρη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 15/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Με την επιφύλαξη του κεφαλαίου Ε΄, επιτρέπεται η θέση σε χρήση δομικών υποσυστημάτων του σιδηροδρομικού συστήματος, τα οποία βρίσκονται ή λειτουργούν στην Χώρα. Για το σκοπό αυτό λαμβάνεται κάθε ενδεδειγμένο μέτρο ώστε τα εν λόγω υποσυστήματα να μπορούν να τίθενται σε χρήση μόνον εάν έχουν μελετηθεί, κατασκευαστεί και εγκατασταθεί κατά τρόπο που να ικανοποιούν τις σχετικές με αυτά βασικές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 22/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Η πρώτη έγκριση χορηγείται από την Αρχή ως εξής: α) όταν όλα τα δομικά υποσυστήματα του οχήματος έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Δ΄, η έγκριση χορηγείται χωρίς άλλους ελέγχους· β) στην περίπτωση οχημάτων που φέρουν όλες τις απαραίτητες δηλώσεις επαλήθευσης «CE», όπως προβλέπει το άρθρο 18, τα κριτήρια που μπορεί να επαληθεύει η Αρχή προκειμένου να χορηγήσει έγκριση για θέση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄/Άρθρο 37/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
μέτρου, − πλεονεκτήματα, για τη διαλειτουργικότητα, της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής σε ορισμένες υποκατηγορίες δικτύων και οχημάτων, − μείωση του κόστους κεφαλαίου και των επιβαρύνσεων, λόγω των εξοικονομήσεων οικονομιών κλίμακας και της καλύτερης χρήσης των οχημάτων, − μείωση των δαπανών επενδύσεων και του κόστους συντήρησης/επιχειρησιακής λειτουργίας λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού μεταξύ
Σελίδα 1 από 3