181 Α' 2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 142/2017

Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 35 - Διεύθυν ση Φορολογικής Πολιτικής
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
23 Νοεμβρίου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 181
23 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 142
Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 54 «Περιεχόμενο, έγκριση και τροπο- ποίηση Οργανισμών» του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 174), όπως ισχύει,
β) του άρθρου 35, παρ. 4, του ν. 4024/2011 «Συντα- ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 226) όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005» (Α’ 98).
2. Την αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ- γό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη (Β΄ 2168).
3. Την από 17 Μαΐου 2017 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης,
των Ν.ΠΔ.Δ. και των Ο.Τ.Α., που αφορά στις μεταρρυθ- μιστικές δράσεις του Υπουργείου Οικονομικών.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια- τάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.522.447,20€ η οποία θα βα- ρύνει τον ΚΑΕ 0200 (Ειδικός Φορέας 23-110) .του Υπουρ- γείου Οικονομικών.
5. Το αριθ. 2/60622/ΔΠΔΑ/4.8.2017(ορθή επανά-
ληψη) έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών με το οποίο βεβαιώνεται ότι η προκαλούμενη δαπάνη θα αντιμετω- πιστεί στο πλαίσιο των δεσμεύσεων και των στόχων του εγκριθέντος και ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
6. Τις αριθ. 152/2017 και 201/2017 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Μέρος Α’
Αποστολή και διάρθρωση του Υπουργείου
Οικονομικών
Άρθ ρο 1
Απο στολή του Υπουργείου Οικονομικών
Αποστολή του Υπουργείου Οικονομικών είναι η δίκαιη
και αποδοτική κατανομή των δημοσίων πόρων, η χάραξη
και η άσκηση φορολογικής πολιτικής, η δημοσιονομική
βιωσιμότητα και η οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Το
Υπουργείο Οικονομικών διασφαλίζει τη χρηστή διαχεί-
ριση των δημοσίων οικονομικών και την προστασία και
αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, συμβάλει στη
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και
εκπροσωπεί διεθνώς τη χώρα, συνδιαμορφώνοντας την
οικονομική και δημοσιονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και εκπροσωπώντας τη χώρα στους διεθνείς
οικονομικούς οργανισμούς στο πλαίσιο των αρμοδιο-
τήτων του.
Άρθ ρο 2
Διά ρθρωση Υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονομικών
Το Υπουργείο Οικονομικών διαρθρώνεται ως εξής:
1. (α) Πολιτικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργού
(β) Γραφεία Διοικητικού Γραμματέα, Τομεακών Γραμ-
ματέων και Ειδικού Τομεακού Γραμματέα
(γ) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία λειτουργεί
σε επίπεδο αυτοτελούς Διεύθυνσης, υπαγόμενη στον
Υπουργό Οικονομικών
(δ) Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων,
υπαγόμενο στον Υπουργό Οικονομικών
(ε) Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, υπα-
γόμενο απευθείας στον αρμόδιο, κατ’ ανάθεση των σχε-
τικών αρμοδιοτήτων, Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα
με την εκάστοτε απόφαση του Πρωθυπουργού.
2.α. Γενική Γραμματεία Υπουργείου Οικονομικών
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στο Διοικητικό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου
Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.)
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
(γγ) Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας
(δδ) Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και
Οργάνωσης
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
β. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού
και Διαχείρισης Έργων
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών
(ββ) Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής
Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων
γ. Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων
(ββ) Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινη-
τών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
δ. Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακής Ανάλυσης και
Υποστήριξης
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και
Προϋπολογισμού
(ββ) Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημο-
σιονομικών Κανόνων
(γγ) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων
(δδ) Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμε-
νων Προγραμμάτων
(εε) Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημο-
σίου Τομέα
ε. Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Γραφείο Ελληνικού
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοι-
νωφελών Περιουσιών
στ. Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος
(α) Κεντρική Υπηρεσία
(αα) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προ-
γραμματισμού Ερευνών
(ββ) Διεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης
(β) Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικο-
νομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) Αττικής
(γ) Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας
3. Της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονο-
μικών προΐσταται Διοικητικός Γραμματέας που υπάγε-
ται στον Υπουργό. Μέχρι την πλήρωση της θέσεως του
Διοικητικού Γραμματέα σύμφωνα με τις διατάξεις του
Μέρους Α΄ του ν. 4369/2016 (Α΄33), καθήκοντα Διοικητι-
κού Γραμματέα, Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας
του Υπουργείου Οικονομικών, θα ασκεί ο Προϊστάμενος
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
4. Οι Γενικές Διευθύνσεις των υποπεριπτώσεων (αα)
έως (εε) της περίπτωσης δ) της παραγράφου 2 του πα-
ρόντος αποτελούν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
(Γ.Λ.Κ.).
5. Στο Υπουργείο Οικονομικών λειτουργούν, επίσης,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:
(α) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους
(β) Γραφείο Εισαγγελέα Δίωξης Οικονομικού Εγκλή-
ματος
(γ) Γραφείο Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρ ο 3
Πολι τικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργού
Στα Πολιτικά Γραφεία, τα οποία επικουρούν τον Υπουρ-
γό, τον Αναπληρωτή Υπουργό και τον Υφυπουργό στο
έργο τους, ανήκει, μεταξύ άλλων, η συγκέντρωση των
αναγκαίων στοιχείων προς ενημέρωση του προϊσταμέ-
νου μέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού, κατά την
εκπλήρωση των καθηκόντων του, η επιμέλεια της αλ-
ληλογραφίας του, η τήρηση του προσωπικού του πρω-
τοκόλλου, η φροντίδα για ό,τι αφορά στην επικοινωνία
τους με τους βουλευτές, τους πολίτες, τους εκπροσώ-
πους των κοινωνικών φορέων και τους δημόσιους γενικά
λειτουργούς, καθώς και η μέριμνα για τη σωστή εκπλή-
ρωση των εθιμοτυπικών του υποχρεώσεων, διέπονται
δε, σε ό,τι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία τους,
από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρ ο 4
Γραφ εία Διοικητικού Γραμματέα, Τομεακών
Γραμματέων και Ειδικού Τομεακού Γραμματέα
Τα Γραφεία επικουρούν το Διοικητικό Γραμματέα, τους
Τομεακούς Γραμματείς και τον Ειδικό Τομεακό Γραμμα-
τέα στην άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν την επιμέ-
λεια της αλληλογραφίας τους και της τήρησης των σχετι-
κών αρχείων και στοιχείων, οργανώνουν την επικοινωνία
τους με τις υπηρεσίες και τους πολίτες και διέπονται, σε
ό,τι αφορά στην οργάνωση και στη λειτουργία τους, από
τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
Κεφάλαιο Α’
Υπηρεσίες υπαγόμενες στον Υπουργό
Οικονομικών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής: (α) Τμήμα Α’ - Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας (αα) Ο συντονισμός όλων των αρμοδίων υπηρεσιών που εμπλέκονται στη διαδικασία σχεδιασμού πολιτικής για τη φορολογία και ο προγραμματισμός του νομοθε- τικού έργου. (ββ) Η επεξεργασία και η εισήγηση νομοθετικών ρυθ- μίσεων σε θέματα φορολογικής πολιτικής σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες ή αρχές. (γγ) Η προώθηση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων των σχεδιαζόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων για ζητήματα Φορολογικής και Τελωνειακής Πολιτικής για τη διατύπωση των απόψεων ή των εισηγήσεων της, η επεξεργασία και αξιολόγηση επί των προτάσεων ή επί των εισηγήσεων που διατύπωσε η Αρχή και η προώθη- ση αυτών για την τελική έγκρισή τους από την πολιτική ηγεσία του Υπ. Οικονομικών. (δδ) Η εισήγηση προτάσεων για την παρουσίαση των νομοθετικών και κανονιστικών κειμένων, ώστε αυτά να καταστούν φιλικά προς τους φορολογούμενους και να βελτιωθεί η συμμόρφωση τους με αυτά. (εε) Η αξιολόγηση των προτάσεων για νομοθετικές ρυθμίσεις ή τροποποιήσεις νομοθετικών ρυθμίσεων της φορολογικής πολιτικής σύμφωνα με το Σύνταγμα και το ευρύτερο ενωσιακό και διεθνές νομικό πλαίσιο. (στστ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας και ο έγκαιρος εντοπισμός τυχόν προβλημάτων στην εφαρμογή της. (ζζ) Η ενσωμάτωση της νομοθεσίας της Ένωσης στο εθνικό δίκαιο σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπη- ρεσίες ή αρχές. (ηη) Η διενέργεια των απαιτούμενων διαβουλεύσεων με τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους και τα ενδιαφερόμενα μέρη για την εισαγωγή νέων νομοθετι- κών ρυθμίσεων ή για την τροποποίηση υφιστάμενων σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες ή αρχές και η υποβολή προτάσεων στην πολιτική ηγεσία του Υπουρ- γείου Οικονομικών. (θθ) Η παρακολούθηση, η ανάλυση και η αξιολόγηση της εφαρμογής των ληφθέντων μέτρων φορολογικής πολιτικής στην πράξη, η υποβολή προτάσεων φορολο- γικής πολιτικής στα πλαίσια των γενικών κατευθύνσεων της κυβερνητικής πολιτικής και η γνωμοδότηση σε κάθε άλλο συναφές θέμα εφαρμοσμένης φορολογικής πολι- τικής, που παραπέμπεται στο Τμήμα από τον Υπουργό Οικονομικών. (ιι) Η εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών για κάθε θέμα που αφορά στη στοχοθεσία της Ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων Εσόδων και του Διοικητή αυτής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις σε συνεργασία με το Τμήμα Β΄ και τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομι- κών. (β) Τμήμα Β’ - Ανάλυσης Οικονομικών και Δημοσιονο- μικών Επιπτώσεων Φορολογικής Πολιτικής (αα) Η συμμετοχή στη διενέργεια των ποσοτικοποιή- σεων ή προβλέψεων των εσόδων του προϋπολογισμού από την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας σε συ- νεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και της Α.Α.Δ.Ε. . (ββ) Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μοντέλων προσο- μοίωσης των επιπτώσεων από την εφαρμογή των υφι- στάμενων και προτεινόμενων διατάξεων της φορολο- γικής νομοθεσίας. (γγ) Η ανάλυση της επίδοσης και τάσης των εσόδων σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργεί- ου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. (δδ) Η καταγραφή και ποσοτικοποίηση των επιπτώ- σεων από προτάσεις τροποποίησης της φορολογικής νομοθεσίας καθώς και η εκπόνηση μελετών και αναφο- ρών για θέματα φορολογικής πολιτικής. (εε) Η αξιολόγηση, τεκμηρίωση και εισήγηση στην πο- λιτική ηγεσία σχετικά με ενδεχόμενες αποκλίσεις που παρατηρούνται μεταξύ των προβλέψεων εσόδων του προϋπολογισμού, των στόχων που έχουν τεθεί και της εκτέλεσης των τάσεων που διαμορφώνονται καθώς και των συγκεκριμένων μέτρων προς αποκατάσταση των αποκλίσεων. (στστ) Η εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών για κάθε θέμα που αφορά στη στοχοθεσία της Ανεξάρτη- της Αρχής Δημοσίων Εσόδων και του Διοικητή αυτής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις σε συνεργασία με το Τμήμα Α΄ και τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. (γ) Τμήμα Γ’ - Διεθνών Πρακτικών και Σχέσεων Φορο- λογικής Πολιτικής (αα) Ο σχεδιασμός, μελέτη και ανάπτυξη της φορο- λογικής πολιτικής, της φορολογικής νομοθεσίας, του ρυθμιστικού πλαισίου και άλλων συναφών θεμάτων που αφορούν σε ζητήματα της διεθνούς και ευρωπαϊκής φορολογικής νομοθεσίας και η εισήγηση στην πολιτική ηγεσία για τη σύσταση σχετικών προγραμμάτων και την οργάνωση γενικά των διεθνών οικονομικών σχέσεων σε φορολογικά θέματα. (ββ) Η συστηματική αξιολόγηση των εργασιών των Ομάδων Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε σχέση ιδίως με απαιτούμενες μεταβολές του νομοθετικού και κανο- νιστικού πλαισίου της φορολογίας. (γγ) Η συστηματική αξιολόγηση για τον προγραμμα- τισμό και τις προτεραιότητες σχετικά με τη διαπραγ- μάτευση της σύναψης, της αναθεώρησης, και της πα- ρακολούθησης εκτέλεσης των Συμβάσεων Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος και Κεφαλαίου με άλλες χώρες σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρε- σίες του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. (δδ) Ο συντονισμός σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες ή αρχές για την επεξεργασία διατάξεων φο- ρολογικού ενδιαφέροντος που περιλαμβάνονται σε δι- μερείς συμφωνίες άλλων φορέων του Δημόσιου τομέα. (εε) Η συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις για τη σύ- ναψη και αναθεώρηση των ανωτέρω διμερών ή πολυ- μερών συμφωνιών ή συμβάσεων και η εισήγηση για τη νομοθετική τους κύρωση ή τη μεταφορά της ενωσιακής νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο σε συνεργασία με τις συ- ναρμόδιες υπηρεσίες ή αρχές. (στστ) Ο συντονισμός των ενεργειών των επιμέρους συναρμόδιων κάθε φορά Διευθύνσεων και Υπηρεσιών του Υπουργείου ή και άλλων Υπουργείων ή αρχών σε φορολογικά θέματα διεθνών οικονομικών σχέσεων. (ζζ) Η αξιολόγηση των ενωσιακών και διεθνών εξελίξε- ων στον τομέα της φορολογικής πολιτικής και η σχετική εισήγηση προς την πολιτική ηγεσία. (ηη) Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στον τομέα της φορολογικής πολιτικής και αυτών που μελε- τώνται ή λαμβάνουν χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον Ο.Ο.Σ.Α. και σε Διεθνείς Οργανισμούς. (δ) Τμήμα Δ’ Διαχείρισης Φορολογικών και Οικονομι- κών δεδομένων (αα) Παρακολούθηση, αναγνώριση, διαμόρφωση, ιεράρχηση των απαιτήσεων των χρηστών των μηχα- νογραφημένων εφαρμογών που αφορούν τα θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης. (ββ) Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων, μικροδεδο- μένων, διαχείρισης βάσεων δεδομένων και γενικότερα κάθε απαραίτητηςπληροφορίας για τις ανάγκες της φο- ρολογικής πολιτικής, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπη- ρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., της Γ.Γ.Π.Σ., της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, του Σ.Δ.Ο.Ε. και άλλων φορέων. (γγ) Συγκέντρωση των επιχειρησιακών αναγκών και καταγραφή των λειτουργικών απαιτήσεων των προς υλοποίηση εφαρμογών καθώς και των απαραίτητων μεταβολών/τροποποιήσεών τους. (δδ) Συμμετοχή ως χρήστες στις τελικές δοκιμές των υπό υλοποίηση εφαρμογών ή προσαρμογών τους και υποστήριξη αυτών κατά την πιλοτική και τη δοκιμαστική παραγωγική τους λειτουργία. (εε) Επιχειρησιακή διαχείριση και παρακολούθηση της λειτουργίας των εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων πιστοποιήσεων της ορθής λειτουρ- γίας τους. (στστ) Επιχειρησιακή υποστήριξη των χρηστών των εφαρμογών και οργάνωση της εκπαίδευσης των εσω- τερικών χρηστών. (ζζ) Συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Σ. στα ανωτέρω σχετικά θέματα. (ηη) Εισήγηση στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Σ. για την επέκταση, τη βελτίωση υφιστάμενων συστημάτων και την υλοποίηση συμπληρωματικών έργων πληροφο- ρικής και νέων συστημάτων που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής. (θθ) Υποστήριξη της λήψης αποφάσεων και υποβο- λή εκθέσεων και αναφορών προς το Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής και τον Υπουργό Οικονομικών.

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *01001812311170096*