181 Α' 2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 142/2017

Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 41 - Διεύθυνση Προϋπολογισ μού Γενικής Κυβέρνησης
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
23 Νοεμβρίου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 181
23 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 142
Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 54 «Περιεχόμενο, έγκριση και τροπο- ποίηση Οργανισμών» του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 174), όπως ισχύει,
β) του άρθρου 35, παρ. 4, του ν. 4024/2011 «Συντα- ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 226) όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005» (Α’ 98).
2. Την αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ- γό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη (Β΄ 2168).
3. Την από 17 Μαΐου 2017 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης,
των Ν.ΠΔ.Δ. και των Ο.Τ.Α., που αφορά στις μεταρρυθ- μιστικές δράσεις του Υπουργείου Οικονομικών.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια- τάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.522.447,20€ η οποία θα βα- ρύνει τον ΚΑΕ 0200 (Ειδικός Φορέας 23-110) .του Υπουρ- γείου Οικονομικών.
5. Το αριθ. 2/60622/ΔΠΔΑ/4.8.2017(ορθή επανά-
ληψη) έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών με το οποίο βεβαιώνεται ότι η προκαλούμενη δαπάνη θα αντιμετω- πιστεί στο πλαίσιο των δεσμεύσεων και των στόχων του εγκριθέντος και ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
6. Τις αριθ. 152/2017 και 201/2017 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Μέρος Α’
Αποστολή και διάρθρωση του Υπουργείου
Οικονομικών
Άρθ ρο 1
Απο στολή του Υπουργείου Οικονομικών
Αποστολή του Υπουργείου Οικονομικών είναι η δίκαιη
και αποδοτική κατανομή των δημοσίων πόρων, η χάραξη
και η άσκηση φορολογικής πολιτικής, η δημοσιονομική
βιωσιμότητα και η οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Το
Υπουργείο Οικονομικών διασφαλίζει τη χρηστή διαχεί-
ριση των δημοσίων οικονομικών και την προστασία και
αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, συμβάλει στη
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και
εκπροσωπεί διεθνώς τη χώρα, συνδιαμορφώνοντας την
οικονομική και δημοσιονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και εκπροσωπώντας τη χώρα στους διεθνείς
οικονομικούς οργανισμούς στο πλαίσιο των αρμοδιο-
τήτων του.
Άρθ ρο 2
Διά ρθρωση Υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονομικών
Το Υπουργείο Οικονομικών διαρθρώνεται ως εξής:
1. (α) Πολιτικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργού
(β) Γραφεία Διοικητικού Γραμματέα, Τομεακών Γραμ-
ματέων και Ειδικού Τομεακού Γραμματέα
(γ) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία λειτουργεί
σε επίπεδο αυτοτελούς Διεύθυνσης, υπαγόμενη στον
Υπουργό Οικονομικών
(δ) Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων,
υπαγόμενο στον Υπουργό Οικονομικών
(ε) Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, υπα-
γόμενο απευθείας στον αρμόδιο, κατ’ ανάθεση των σχε-
τικών αρμοδιοτήτων, Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα
με την εκάστοτε απόφαση του Πρωθυπουργού.
2.α. Γενική Γραμματεία Υπουργείου Οικονομικών
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στο Διοικητικό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου
Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.)
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
(γγ) Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας
(δδ) Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και
Οργάνωσης
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
β. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού
και Διαχείρισης Έργων
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών
(ββ) Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής
Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων
γ. Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων
(ββ) Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινη-
τών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
δ. Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακής Ανάλυσης και
Υποστήριξης
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και
Προϋπολογισμού
(ββ) Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημο-
σιονομικών Κανόνων
(γγ) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων
(δδ) Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμε-
νων Προγραμμάτων
(εε) Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημο-
σίου Τομέα
ε. Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Γραφείο Ελληνικού
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοι-
νωφελών Περιουσιών
στ. Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος
(α) Κεντρική Υπηρεσία
(αα) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προ-
γραμματισμού Ερευνών
(ββ) Διεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης
(β) Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικο-
νομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) Αττικής
(γ) Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας
3. Της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονο-
μικών προΐσταται Διοικητικός Γραμματέας που υπάγε-
ται στον Υπουργό. Μέχρι την πλήρωση της θέσεως του
Διοικητικού Γραμματέα σύμφωνα με τις διατάξεις του
Μέρους Α΄ του ν. 4369/2016 (Α΄33), καθήκοντα Διοικητι-
κού Γραμματέα, Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας
του Υπουργείου Οικονομικών, θα ασκεί ο Προϊστάμενος
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
4. Οι Γενικές Διευθύνσεις των υποπεριπτώσεων (αα)
έως (εε) της περίπτωσης δ) της παραγράφου 2 του πα-
ρόντος αποτελούν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
(Γ.Λ.Κ.).
5. Στο Υπουργείο Οικονομικών λειτουργούν, επίσης,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:
(α) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους
(β) Γραφείο Εισαγγελέα Δίωξης Οικονομικού Εγκλή-
ματος
(γ) Γραφείο Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρ ο 3
Πολι τικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργού
Στα Πολιτικά Γραφεία, τα οποία επικουρούν τον Υπουρ-
γό, τον Αναπληρωτή Υπουργό και τον Υφυπουργό στο
έργο τους, ανήκει, μεταξύ άλλων, η συγκέντρωση των
αναγκαίων στοιχείων προς ενημέρωση του προϊσταμέ-
νου μέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού, κατά την
εκπλήρωση των καθηκόντων του, η επιμέλεια της αλ-
ληλογραφίας του, η τήρηση του προσωπικού του πρω-
τοκόλλου, η φροντίδα για ό,τι αφορά στην επικοινωνία
τους με τους βουλευτές, τους πολίτες, τους εκπροσώ-
πους των κοινωνικών φορέων και τους δημόσιους γενικά
λειτουργούς, καθώς και η μέριμνα για τη σωστή εκπλή-
ρωση των εθιμοτυπικών του υποχρεώσεων, διέπονται
δε, σε ό,τι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία τους,
από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρ ο 4
Γραφ εία Διοικητικού Γραμματέα, Τομεακών
Γραμματέων και Ειδικού Τομεακού Γραμματέα
Τα Γραφεία επικουρούν το Διοικητικό Γραμματέα, τους
Τομεακούς Γραμματείς και τον Ειδικό Τομεακό Γραμμα-
τέα στην άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν την επιμέ-
λεια της αλληλογραφίας τους και της τήρησης των σχετι-
κών αρχείων και στοιχείων, οργανώνουν την επικοινωνία
τους με τις υπηρεσίες και τους πολίτες και διέπονται, σε
ό,τι αφορά στην οργάνωση και στη λειτουργία τους, από
τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
Κεφάλαιο Α’
Υπηρεσίες υπαγόμενες στον Υπουργό
Οικονομικών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής: (α) Τμήμα Α΄- Στοιχείων (αα) Ο συντονισμός των εργασιών κατάρτισης του προσχεδίου και του σχεδίου του Κρατικού Προϋπολο- γισμού (Κ.Π.), καθώς και της εισηγητικής έκθεσης που συνοδεύει το προσχέδιο και το σχέδιο του Κ.Π. (ββ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής του μητρώου δεσμεύσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, κα- θώς και η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων για τις απλήρωτες και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους και την πορεία εξόφλησής τους. (γγ) Η παρακολούθηση επίτευξης μηνιαίων και τριμηνι- αίων ποσοτικών στόχων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, η παρακολούθηση της υλοποίησής τους, η υποβολή προτάσεων για διόρθω- ση τυχόν αποκλίσεων, καθώς και η σύνταξη αναφορών και η δημοσίευση των αναγκαίων στοιχείων. (δδ) Η παροχή στοιχείων, σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση, στη Βουλή, σχετικά με τη διάθεση πιστώσεων από το αποθεματικό και τις αυξομειώσεις πιστώσεων του Προϋπολογισμού. (εε) Ο καθορισμός μηνιαίου ορίου πληρωμών των δα- πανών του Δημοσίου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της υλοποίησής τους και η έκδοση σχετικής μηνιαίας απόφασης. (στστ) Η συγκέντρωση, επεξεργασία και καταχώρηση των πληροφοριών από τις αρμόδιες υπηρεσίες για όλες τις εισροές και εκροές που επηρεάζουν τη ρευστότητα, η παρακολούθηση, σε καθημερινή βάση, της ταμειακής θέσης του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και η κατάρτιση σχετικών πινάκων προβλέψεων. (ζζ) Η κατάρτιση και επικαιροποίηση του χρηματοδοτι- κού προγράμματος σε βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση, και η παρακολούθηση της ταμειακής ρευστότητας. (ηη) Η παροχή απολογιστικών πληροφοριών για το ταμειακό ισοζύγιο του Κρατικού Προϋπολογισμού σε μηνιαία βάση. (θθ) Η συλλογή και παροχή στοιχείων για τη διαμόρ- φωση του ισοζυγίου του Κρατικού Προϋπολογισμού (working balance). (ιι) Η επικοινωνία, συγκέντρωση, επεξεργασία και αποστολή στοιχείων προς το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, καθώς και η προετοιμασία αναφορών για Διεθνείς Οργανισμούς και Διεθνείς Οίκους Πιστοληπτι- κής Αξιολόγησης. (ιαια) Η συγκέντρωση στοιχείων, η επεξεργασία και κατάρτιση του προϋπολογισμού του ειδικού φορέα του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά τις Γενικές Κρατι- κές Δαπάνες και του τμήματος της εισηγητικής έκθεσης που αναφέρεται σε αυτόν, η συγκέντρωση στοιχείων και η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του, καθώς και η διαχείριση των σχετικών πιστώσεων. (ιβιβ) Η αξιολόγηση των ενδεχόμενων συνεπειών στον προϋπολογισμό του ειδικού φορέα του Υπουργείου Οι- κονομικών που αφορά τις Γενικές Κρατικές Δαπάνες από σχέδια νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κα- νονιστικών πράξεων, καθώς και η σύμπραξη στην έκδο- ση υπουργικών και κοινών υπουργικών αποφάσεων που άπτονται θεμάτων προϋπολογισμού του ειδικού φορέα του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά τις Γενικές Κρατικές Δαπάνες. (ιγιγ) Η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων προ- σωπικού. (ιδιδ) Ο καθορισμός του δημοσιονομικού πλαισίου για την τήρηση του εκάστοτε ισχύοντος πλαισίου κα- νόνα προσλήψεων στο κράτος για τα έτη του εκάστοτε Μ.Π.Δ.Σ. και η αντίστοιχη παρακολούθηση εκτέλεσης του προγραμματισμού προσλήψεων σε δημοσιονομική βάση. (β) Τμήμα Β’ - Προϋπολογισμού Εσόδων (αα) Η συγκέντρωση στοιχείων, η επεξεργασία τους και η κατάρτιση του Κρατικού Προϋπολογισμού στο σκέλος των εσόδων. (ββ) Ο συντονισμός των εργασιών κατάρτισης του τόμου των φορολογικών δαπανών έκαστου έτους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες φορολογικές αρχές, που συνοδεύει τον Κρατικό Προϋπολογισμό κατά τα προ- βλεπόμενα στο αρ. 59 του ν. 2214/1994 (A΄ 75). (γγ) Η παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού (σκέλος εσόδων), σε μηνιαία βάση και η κατάρτιση των σχετικών αναφορών. (δδ) Ο καθορισμός μηνιαίων και ετήσιων στόχων εί- σπραξης εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού και η επανεκτίμηση ή επικαιροποίηση αυτών, με βάση τα νεότερα διαθέσιμα στοιχεία. (εε) Η συνεργασία με τις φορολογικές αρχές σχετικά με την εκτίμηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων των παρεμβάσεων που λαμβάνονται και επηρεάζουν τα έσο- δα του Κρατικού Προϋπολογισμού. (στστ) Η παρακολούθηση της απόδοσης των μέτρων που λαμβάνονται κάθε φορά και επηρεάζουν τα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, στο πλαίσιο των συνο- λικών δημοσιονομικών παρεμβάσεων που προωθούνται για την επίτευξη των στόχων του Μ.Π.Δ.Σ. (ζζ) Η παροχή στοιχείων που αφορούν στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού. (ηη) Η προετοιμασία και σύνταξη αναφορών σχετικά με την πορεία των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογι- σμού. (θθ) Η εκτίμηση των ενδεχόμενων συνεπειών στα έσο- δα του Τακτικού Προϋπολογισμού από σχέδια νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών διοι- κητικών πράξεων, η σύμπραξη ή εισήγηση στην έκδοση υπουργικών και κοινών υπουργικών αποφάσεων που άπτονται θεμάτων εσόδων, καθώς και η παροχή σχετι- κών πληροφοριών, όπου απαιτείται. (ιι) Η παρακολούθηση των προερχόμενων από τα τα- μεία της Ε.Ε. εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού που αφορούν στον τακτικό προϋπολογισμό. (γ) Τμήμα Γ’ - Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (αα) Η κατάρτιση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και του αντίστοιχου τμήματος της Εισηγη- τικής Έκθεσης του Υπουργού των Οικονομικών προς τη Βουλή. (ββ) Η επεξεργασία αποφάσεων για τις μεταβολές των πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επεν- δύσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Οικονομικών. (γγ) Η αξιολόγηση των ενδεχόμενων συνεπειών στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων από σχέδια νό- μων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών διοικητικών πράξεων και η παροχή απόψεων για την έκ- δοση υπουργικών και κοινών υπουργικών αποφάσεων. (δδ) Η επεξεργασία και η εισήγηση προς τον Υπουρ- γό Οικονομικών για την υπογραφή ή μη κανονιστικών διοικητικών πράξεων, οι οποίες άπτονται θεμάτων Προ- ϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. (εε) Η παρακολούθηση των προερχόμενων από τα ταμεία της Ε.Ε. εσόδων και των δαπανών που αφορούν στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων. (στστ) Η συγκέντρωση στοιχείων αιτήσεων πληρωμής προς τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο συγ- χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. (ζζ) Η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων ταμει- ακών ροών μεταξύ φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που αφορούν στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων. (ηη) Η παρακολούθηση των μηνιαίων και τριμηνιαίων ποσοτικών στόχων της υλοποίησης του Προϋπολογι- σμού Δημοσίων Επενδύσεων και η υποβολή προτάσεων για τη διόρθωση τυχόν αποκλίσεων. (θθ) Η παρακολούθηση των μητρώων δεσμεύσεων του Προϋπολογισμού Δημοσίων επενδύσεων από τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης. (ιι) Η έκδοση εντολών μεταφοράς ποσών σε λογαρια- σμούς που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. (ιαια) Η παρακολούθηση επενδυτικών δαπανών που πραγματοποιούνται μέσω του Τακτικού Προϋπολογι- σμού. (ιβιβ) Η παρακολούθηση λοιπών οριζόντιων θεμάτων που αφορούν στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύ- σεων. (ιγιγ) Η παρακολούθηση και επεξεργασία στοιχείων που αφορούν στα ίδια έσοδα του Προϋπολογισμού Δη- μοσίων Επενδύσεων. (ιδιδ) Η παρακολούθηση των αδιαθέτων υπολοίπων χρηματοδοτήσεων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. (δ) Τμήμα Δ΄- Σχεδιασμού και Υποστήριξης (αα) Η καθοδήγηση και υποστήριξη των Γενικών Διευ- θύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) των Υπουρ- γείων καθώς και των εξομοιούμενων με αυτές Υπηρεσιών, κατά τις κείμενες διατάξεις, σε θέματα κατάρτισης, εκτέ- λεσης και παρακολούθησης των προϋπολογισμών και των προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρ- νησης. (ββ) Ο σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικασιών για την κατάρτιση, εκτέλεση και παρακολούθηση των Προϋπο- λογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. (γγ) Η σύνταξη και επικαιροποίηση κωδικών κατάτα- ξης εσόδων και εξόδων των Προϋπολογισμών των φο- ρέων της Γενικής Κυβέρνησης, σε συμφωνία με το ενιαίο σχέδιο λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης. (δδ) Η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων που αφορούν οριζόντια θέματα προϋπολογισμού, η κα- τάρτιση εγκυκλίων, η σύνταξη αποφάσεων για θέματα προϋπολογισμού, οριζόντιου χαρακτήρα, η σύνταξη αναφορών και η έκδοση γενικών οδηγιών για θέματα Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης. (εε) Η καταχώρηση γενικών ποσοστών διάθεσης για εκτέλεση Προϋπολογισμού στο πληροφοριακό σύστη- μα, οι έλεγχοι των ποσών διάθεσης και η καταχώρηση αποφάσεων αναμόρφωσης πιστώσεων. (στστ) Η έκδοση των γενικών αποφάσεων του Υπουρ- γού Οικονομικών για τον ορισμό ποσοστών διάθεσης των πιστώσεων του Προϋπολογισμού. (ζζ) Η παροχή στοιχείων και πληροφοριών για θέματα προϋπολογισμού οριζόντιου χαρακτήρα. (ηη) Η γραμματειακή και μηχανογραφική υποστήριξη της Διεύθυνσης. (ε) Τμήμα Ε΄ - Προϋπολογισμού (αα) Η συγκέντρωση στοιχείων, η επεξεργασία και κα- τάρτιση των προϋπολογισμών εξόδων των Υπουργείων Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εσωτερικών, Περιβάλλο- ντος και Ενέργειας, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μέρους του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά στο πρώην Υπουργείο Μακε- δονίας - Θράκης, καθώς και των Αποκεντρωμένων Δι- οικήσεων της χώρας. (ββ) Η συγκέντρωση στοιχείων, η επεξεργασία και κατάρτιση των συνοπτικών προϋπολογισμών εσόδων και εξόδων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που εποπτεύονται από τα ανωτέρω Υπουργεία, καθώς και των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών. (γγ) Η συγκέντρωση στοιχείων και η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των ανωτέρω φο- ρέων και Υπουργείων. (δδ) Η συγκέντρωση μηνιαίων και τριμηνιαίων ποσο- τικών στόχων, η παρακολούθηση της υλοποίησής τους και η υποβολή προτάσεων σχετικά με τη συμμόρφωση των φορέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υφιστάμενο κάθε φορά θεσμικό πλαίσιο. (εε) Η παροχή στοιχείων για την κατάρτιση του τμή- ματος της εισηγητικής έκθεσης του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού, το οποίο αναφέρεται στους προϋπο- λογισμούς των ανωτέρω φορέων. (στστ) Η αξιολόγηση των ενδεχόμενων συνεπειών στους προϋπολογισμούς των ανωτέρω φορέων από σχέδια νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών διοικητικών πράξεων, η παροχή απόψε- ων για την έκδοση υπουργικών και κοινών υπουργικών αποφάσεων που άπτονται θεμάτων προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης αρμοδιότητας του τμήματος, καθώς και η παροχή σχετικών πληροφοριών σε κάθε δημόσια υπηρεσία. (ζζ) Η επεξεργασία και η εισήγηση προς τον Υπουρ- γό Οικονομικών για την υπογραφή ή μη κανονιστικών διοικητικών πράξεων, οι οποίες άπτονται θεμάτων προ- ϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης αρ- μοδιότητας του τμήματος. (στ) Τμήμα ΣΤ΄ - Προϋπολογισμού Οι ίδιες αρμοδιότητες με τις αρμοδιότητες των υπο- περιπτώσεων (αα) έως (ζζ) τουΤμήματος Ε΄ - Προϋπο- λογισμού όσον αφορά στους προϋπολογισμούς εξόδων των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Τουρισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και των φορέων που εποπτεύονται από αυτά, καθώς και της Βουλής των Ελ- λήνων. (ζ) Τμήμα Ζ΄ - Προϋπολογισμού (αα) Οι ίδιες αρμοδιότητες με τις αρμοδιότητες των υποπεριπτώσεων (αα) έως (ζζ) του Τμήματος Ε΄- Προϋ- πολογισμού όσον αφορά στους προϋπολογισμούς εξό- δων της Προεδρίας της Δημοκρατίας, των Υπουργείων Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υποδομών και Μεταφορών, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Οικονομικών, πλην των Γενικών Κρατικών Δαπανών, Μεταναστευτικής Πολιτικής,  μέρους του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά στο πρώην Υπουργείο Δημο- σίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που εποπτεύονται από αυτά. (ββ) Η παρακολούθηση των προερχόμενων από γεωρ- γικά ταμεία της Ε.Ε. πόρων που αφορούν στον Ειδικό Λο- γαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π). (η) Τμήμα Η΄ - Προϋπολογισμού (αα) Οι ίδιες αρμοδιότητες με τις αρμοδιότητες των υποπεριπτώσεων (αα) ως (ζζ) του Τμήματος Ε΄ - Προϋπο- λογισμού όσον αφορά στους προϋπολογισμούς εξόδων των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας, και των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που εποπτεύονται από αυτά. (ββ) Η κατάρτιση και παρακολούθηση του ετήσιου Ενοποιημένου Κοινωνικού Προϋπολογισμού της Γενι- κής Κυβέρνησης. (θ) Τμήμα Θ’ - Δ.Ε.Κ.Ο., Ν.Π.Ι.Δ. και Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (αα) Η άσκηση του κρατικού ελέγχου και της οικονο- μικής εποπτείας των Δ.Ε.Κ.Ο. και των Ν.Π.Ι.Δ. του Κεφα- λαίου Α΄ του ν.3429/2005 (Α΄ 314), υπό την έννοια της συγκέντρωσης, επεξεργασίας και παρακολούθησης των ετήσιων προϋπολογισμών, για τις βασικές κατηγορίες εσόδων και εξόδων, και η αξιολόγησή τους σε σχέση με τους δημοσιονομικούς στόχους του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, όπως τροπο- ποιείται και ισχύει κάθε φορά, καθώς και η εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών για την έγκριση των ως άνω προϋπολογισμών. (ββ) Η συγκέντρωση και παρακολούθηση των μηνιαί- ων και τριμηνιαίων προγραμμάτων εκτέλεσης των εγκε- κριμένων προϋπολογισμών των Δ.Ε.Κ.Ο. και των Ν.Π.Ι.Δ. του Κεφαλαίου Α΄ του ν.3429/2005, και η σύνταξη τριμη- νιαίων αναφορών για την εκτέλεσή τους σε σύγκριση με τους δημοσιονομικούς στόχους. (γγ) Η συγκέντρωση των εισηγήσεων των οικείων Γε- νικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών των επο- πτευόντων Υπουργείων, για την υλοποίηση διορθωτικών παρεμβάσεων, σε περιπτώσεις αρνητικών αποκλίσεων από τους δημοσιονομικούς στόχους των εγκεκριμένων προϋπολογισμών όλων των φορέων αρμοδιότητας του τμήματος και η υποβολή προτάσεων σχετικά με τη συμ- μόρφωση των φορέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υφιστάμενο, κάθε φορά, θεσμικό πλαίσιο. (δδ) Η συγκέντρωση στοιχείων για την κατάρτιση και τη σύνταξη του τμήματος της εισηγητικής έκθεσης του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού, το οποίο αναφέρε- ται στους προϋπολογισμούς των φορέων αρμοδιότητάς του. (εε) Η εξέταση των υποβαλλόμενων αιτημάτων ανα- θεώρησης των εγκεκριμένων προϋπολογισμών των φο- ρέων του Κεφαλαίου Α’ του ν.3429/2005 και η εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών για την έγκρισή τους ή μη. (στστ) Η εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών για την έκδοση αποφάσεων επί θεμάτων κατάρτισης επι- χειρησιακών σχεδίων του άρθρου 6 του ν.3429/2005, των Δ.Ε.Κ.Ο. και των Ν.Π.Ι.Δ. του Κεφαλαίου Α΄ του ν.3429/2005 και η συγκέντρωση μέσω των αρμόδιων Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών, των εγκεκριμένων επιχειρησιακών σχεδίων. (ζζ) Η παροχή απόψεων από την αξιολόγηση των ενδεχόμενων συνεπειών στους προϋπολογισμούς των φορέων αρμοδιότητας του τμήματος από σχέδια νό- μων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών διοικητικών πράξεων.

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *01001812311170096*