181 Α' 2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 142/2017

Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 76 - Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
23 Νοεμβρίου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 181
23 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 142
Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 54 «Περιεχόμενο, έγκριση και τροπο- ποίηση Οργανισμών» του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 174), όπως ισχύει,
β) του άρθρου 35, παρ. 4, του ν. 4024/2011 «Συντα- ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 226) όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005» (Α’ 98).
2. Την αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ- γό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη (Β΄ 2168).
3. Την από 17 Μαΐου 2017 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης,
των Ν.ΠΔ.Δ. και των Ο.Τ.Α., που αφορά στις μεταρρυθ- μιστικές δράσεις του Υπουργείου Οικονομικών.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια- τάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.522.447,20€ η οποία θα βα- ρύνει τον ΚΑΕ 0200 (Ειδικός Φορέας 23-110) .του Υπουρ- γείου Οικονομικών.
5. Το αριθ. 2/60622/ΔΠΔΑ/4.8.2017(ορθή επανά-
ληψη) έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών με το οποίο βεβαιώνεται ότι η προκαλούμενη δαπάνη θα αντιμετω- πιστεί στο πλαίσιο των δεσμεύσεων και των στόχων του εγκριθέντος και ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
6. Τις αριθ. 152/2017 και 201/2017 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Μέρος Α’
Αποστολή και διάρθρωση του Υπουργείου
Οικονομικών
Άρθ ρο 1
Απο στολή του Υπουργείου Οικονομικών
Αποστολή του Υπουργείου Οικονομικών είναι η δίκαιη
και αποδοτική κατανομή των δημοσίων πόρων, η χάραξη
και η άσκηση φορολογικής πολιτικής, η δημοσιονομική
βιωσιμότητα και η οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Το
Υπουργείο Οικονομικών διασφαλίζει τη χρηστή διαχεί-
ριση των δημοσίων οικονομικών και την προστασία και
αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, συμβάλει στη
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και
εκπροσωπεί διεθνώς τη χώρα, συνδιαμορφώνοντας την
οικονομική και δημοσιονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και εκπροσωπώντας τη χώρα στους διεθνείς
οικονομικούς οργανισμούς στο πλαίσιο των αρμοδιο-
τήτων του.
Άρθ ρο 2
Διά ρθρωση Υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονομικών
Το Υπουργείο Οικονομικών διαρθρώνεται ως εξής:
1. (α) Πολιτικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργού
(β) Γραφεία Διοικητικού Γραμματέα, Τομεακών Γραμ-
ματέων και Ειδικού Τομεακού Γραμματέα
(γ) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία λειτουργεί
σε επίπεδο αυτοτελούς Διεύθυνσης, υπαγόμενη στον
Υπουργό Οικονομικών
(δ) Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων,
υπαγόμενο στον Υπουργό Οικονομικών
(ε) Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, υπα-
γόμενο απευθείας στον αρμόδιο, κατ’ ανάθεση των σχε-
τικών αρμοδιοτήτων, Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα
με την εκάστοτε απόφαση του Πρωθυπουργού.
2.α. Γενική Γραμματεία Υπουργείου Οικονομικών
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στο Διοικητικό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου
Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.)
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
(γγ) Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας
(δδ) Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και
Οργάνωσης
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
β. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού
και Διαχείρισης Έργων
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών
(ββ) Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής
Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων
γ. Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων
(ββ) Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινη-
τών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
δ. Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακής Ανάλυσης και
Υποστήριξης
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και
Προϋπολογισμού
(ββ) Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημο-
σιονομικών Κανόνων
(γγ) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων
(δδ) Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμε-
νων Προγραμμάτων
(εε) Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημο-
σίου Τομέα
ε. Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Γραφείο Ελληνικού
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοι-
νωφελών Περιουσιών
στ. Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος
(α) Κεντρική Υπηρεσία
(αα) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προ-
γραμματισμού Ερευνών
(ββ) Διεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης
(β) Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικο-
νομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) Αττικής
(γ) Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας
3. Της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονο-
μικών προΐσταται Διοικητικός Γραμματέας που υπάγε-
ται στον Υπουργό. Μέχρι την πλήρωση της θέσεως του
Διοικητικού Γραμματέα σύμφωνα με τις διατάξεις του
Μέρους Α΄ του ν. 4369/2016 (Α΄33), καθήκοντα Διοικητι-
κού Γραμματέα, Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας
του Υπουργείου Οικονομικών, θα ασκεί ο Προϊστάμενος
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
4. Οι Γενικές Διευθύνσεις των υποπεριπτώσεων (αα)
έως (εε) της περίπτωσης δ) της παραγράφου 2 του πα-
ρόντος αποτελούν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
(Γ.Λ.Κ.).
5. Στο Υπουργείο Οικονομικών λειτουργούν, επίσης,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:
(α) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους
(β) Γραφείο Εισαγγελέα Δίωξης Οικονομικού Εγκλή-
ματος
(γ) Γραφείο Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρ ο 3
Πολι τικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργού
Στα Πολιτικά Γραφεία, τα οποία επικουρούν τον Υπουρ-
γό, τον Αναπληρωτή Υπουργό και τον Υφυπουργό στο
έργο τους, ανήκει, μεταξύ άλλων, η συγκέντρωση των
αναγκαίων στοιχείων προς ενημέρωση του προϊσταμέ-
νου μέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού, κατά την
εκπλήρωση των καθηκόντων του, η επιμέλεια της αλ-
ληλογραφίας του, η τήρηση του προσωπικού του πρω-
τοκόλλου, η φροντίδα για ό,τι αφορά στην επικοινωνία
τους με τους βουλευτές, τους πολίτες, τους εκπροσώ-
πους των κοινωνικών φορέων και τους δημόσιους γενικά
λειτουργούς, καθώς και η μέριμνα για τη σωστή εκπλή-
ρωση των εθιμοτυπικών του υποχρεώσεων, διέπονται
δε, σε ό,τι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία τους,
από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρ ο 4
Γραφ εία Διοικητικού Γραμματέα, Τομεακών
Γραμματέων και Ειδικού Τομεακού Γραμματέα
Τα Γραφεία επικουρούν το Διοικητικό Γραμματέα, τους
Τομεακούς Γραμματείς και τον Ειδικό Τομεακό Γραμμα-
τέα στην άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν την επιμέ-
λεια της αλληλογραφίας τους και της τήρησης των σχετι-
κών αρχείων και στοιχείων, οργανώνουν την επικοινωνία
τους με τις υπηρεσίες και τους πολίτες και διέπονται, σε
ό,τι αφορά στην οργάνωση και στη λειτουργία τους, από
τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
Κεφάλαιο Α’
Υπηρεσίες υπαγόμενες στον Υπουργό
Οικονομικών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών, δια των ως άνω Τμημάτων έχει τις ακόλουθες γενικές αρμοδιότητες: (α) Την έκδοση εγκυκλίων και εγγράφων παροχής οδη- γιών για την ορθή εφαρμογή του Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών. (β) Τη μέριμνα - προεργασία για την υποβολή ερωτη- μάτων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), σε σχέση πάντοτε με το αντικείμενό της. (γ) Την υποβολή προτάσεων για επικαιροποίηση, τρο- ποποίηση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας, που αφορά στο αντικείμενό της. Οι ειδικότερες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέ- μονται στα ως άνω Τμήματα και γραφείο ως εξής: (α)Τμήμα Α’ - Εκκαθάρισης (αα) Η αποδοχή και εκκαθάριση των υπέρ του Δημο- σίου κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών, καθώς και η εκκαθάριση των υπέρ κοινωφελών γενικά σκοπών, καταλειπόμενων ή δωρούμενων περιουσιών που υπά- γονται στην αρμοδιότητα του Υπουργού Οικονομικών. (ββ) Η εκκαθάριση Κοινωφελών Περιουσιών που έχουν περιουσιακά στοιχεία στην αλλοδαπή ή που ο σκοπός τους εκτελείται στην αλλοδαπή. (γγ) Ο έλεγχος των προϋποθέσεων και η μέριμνα για την έκδοση π.δ. σύστασης Κοινωφελών Ιδρυμάτων. (δδ) Η διαχείριση θεμάτων που αφορούν σε περιουσίες Ελληνικών Κοινοτήτων του εξωτερικού που καταργού- νται και κοινωφελών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό. (εε) Η άσκηση καθηκόντων προσωρινής διαχείρισης Κοινωφελών Περιουσιών μέχρι τον ορισμό εκτελεστή διαθήκης. (στστ) Ο διορισμός, η εποπτεία και ο έλεγχος Εκκαθα- ριστών, Εκτελεστών διαθηκών και η επιβολή ενδεχόμε- νων πειθαρχικών κυρώσεων. (ζζ) Η τήρηση φυσικού αρχείου και η συστηματική ενη- μέρωση του εκάστοτε ισχύοντος Ψηφιακού Μητρώου, για φακέλους/υποθέσεις αρμοδιότητας του Τμήματος καθώς και η διασφάλιση της ορθότητας και της πληρό- τητας των δεδομένων αυτών. (ηη) Η ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο του εκάστοτε ισχύοντος πληροφοριακού συστήματος των ανακοινώ- σεων που αφορούν αντικείμενα αρμοδιότητας του Τμή- ματος πλην των ρητά αναφερόμενων στις αρμοδιότητες του Γραφείου Μητρώου - Γραμματείας. (β) Τμήμα Β’ - Εποπτείας (αα) Η εποπτεία της διοίκησης και διαχείρισης όλων των ιδρυμάτων και κεφαλαίων αυτοτελούς διαχείρισης που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών και της πι- στής εκτέλεσης του κοινωφελούς σκοπού, όπως ορίζεται στη συστατική πράξη τους. (ββ) Η εκτέλεση του σκοπού και η διαχείριση περιου- σιών που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουρ- γείου Οικονομικών. (γγ) Η κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων και δαπα- νών των κληροδοτημάτων που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών και αποστολή των σχετικών στοιχείων στη Διεύθυνση Προϋπολογι- σμού Γενικής Κυβέρνησης. (δδ) Ο διορισμός, η εποπτεία και ο έλεγχος των ιδρυμά- των και η επιβολή ενδεχόμενων πειθαρχικών κυρώσεων. (εε) Η εποπτεία Κοινωφελών Περιουσιών που έχουν τα περιουσιακά τους στοιχεία στην αλλοδαπή ή ο σκοπός τους εκτελείται στην αλλοδαπή. (στστ) Ο έλεγχος των προϋποθέσεων και η μέριμνα για την έκδοση π.δ. που αφορούν στην τροποποίηση των οργανισμών Κοινωφελών Ιδρυμάτων καθώς και στην διάλυση αυτών. (ζζ) Ο έλεγχος των προϋποθέσεων και η μέριμνα για την έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για την υπαγωγή Κοινωφελών Περιουσιών στην άμεση διαχεί- ριση του Υπουργείου Οικονομικών. (ηη) Η έκδοση εφαρμοστικών αποφάσεων που προ- βλέπονται από το νόμο που διέπει τις Κοινωφελείς Πε- ριουσίες (ν.4182/2013, Α΄185). (θθ) Η τήρηση φυσικού αρχείου και η συστηματική ενημέρωση του εκάστοτε ισχύοντος Ψηφιακού Μητρώ- ου, για φακέλους/υποθέσεις αρμοδιότητας του Τμήμα- τος πλην των ρητά αναφερόμενων στις αρμοδιότητες του Γραφείου Μητρώου - Γραμματείας καθώς και η δια- σφάλιση της ορθότητας και της πληρότητας των δεδο- μένων αυτών. (ιι) Η καταγραφή των ακινήτων της άμεσης διαχείρισης του Υπουργού Οικονομικών στα πλαίσια κατάρτισης του Εθνικού Κτηματολογίου καθώς και ως προς την διερεύ- νηση εναλλακτικών τρόπων αξιοποίησής τους. (γ) Τμήμα Γ’ - Σχολαζουσών Κληρονομιών (αα) Η μέριμνα για την κήρυξη μιας κληρονομιάς ως σχολάζουσας καθώς και η αναζήτηση του ενεργητικού και του παθητικού της. (ββ) Ο διορισμός και η άσκηση διοικητικής εποπτείας των κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών κατά την διαχείριση και εκκαθάρισή τους. (γγ) Η επιμέλεια για την εισήγηση ενώπιον του Κεντρι- κού Συμβουλίου Κοινωφελών Περιουσιών και η μέριμνα για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητι- κών για την κίνηση της διαδικασίας αναγνώρισης του εξ΄αδιαθέτου κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου. (δδ) Η επιμέλεια για την ανάρτηση πρόσκλησης για τυχόν αξίωση κληρονομικού δικαιώματος επί σχολά- ζουσας κληρονομιάς. (εε) Η επιμέλεια για την αποστολή στο Ν.Σ.Κ. των απα- ραίτητων δικαιολογητικών για να ζητηθεί η βεβαίωση κατά το άρθρο 1868 Α.Κ. του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου επι σχολαζουσών κληρονομιών. (στστ) Η μέριμνα για την αποστολή στις αρμόδιες Υπη- ρεσίες των απαραίτητων στοιχείων προς βεβαίωση και καταγραφή των περιουσιών στις οποίες αναγνωρίζεται το Δημόσιο μοναδικός κληρονόμος. (ζζ) Η τήρηση φυσικού αρχείου και η ενημέρωση του ψηφιακού μητρώου για τις υποθέσεις αρμοδιότητας του Τμήματος και η ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο του εκάστοτε ισχύοντος Ψηφιακού Μητρώου των ανα- κοινώσεων που αφορούν υποθέσεις του Τμήματος. Η διασφάλιση της ορθότητας και της πληρότητας των δε- δομένων αυτών. (ηη) Η παρακολούθηση της εφαρμογής των διατάξεων του ν.δ. 1195/1942 «Περί παραγραφής υπέρ του Δημοσί- ου καταθέσεων παρά τράπεζαις και άλλων τινών αξιών και απαιτήσεων» αναφορικά με τα παραγραφόμενα οι- κονομικά αγαθά. (δ)Γραφείο Μητρώου - Γραμματείας (αα) Η παρακολούθηση της έγκαιρης και ορθής κα- ταχώρησης στοιχείων από τα Τμήματα της Διεύθυνσης. (ββ) Η οργάνωση και η εποπτεία της βάσης ή των βά- σεων δεδομένων που συνθέτουν το Μητρώο, καθώς και τον διαδικτυακό τόπο του Μητρώου. (γγ) Η χορήγηση αντιγράφων, αποσπασμάτων ή πιστο- ποιητικών των πράξεων και στοιχείων που τηρούνται στο φάκελο της κάθε περιουσίας καθώς και στη μερίδα της. (δδ) Η αποστολή, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ειδο- ποιήσεων στους υπόχρεους για την προσκόμιση στοιχεί- ων ενημέρωσης του Μητρώου Κοινωφελών Περιουσιών. (εε) Η έκδοση αναφορών και στατιστικών στοιχείων από το Κεντρικό Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας. (στστ) Η παρακολούθηση της κανονικής, διαρκούς και ασφαλούς λειτουργίας του λειτουργικού συστήματος, του δικτύου και του εν γένει εξοπλισμού και λογισμικού που εξυπηρετούν τη βάση δεδομένων. (ζζ) Η μέριμνα για την τήρηση του Μητρώου Εκτελε- στών Διαθηκών, Εκκαθαριστών, Διαχειριστών Κοινωφε- λών Περιουσιών ή Ιδρυμάτων και Κηδεμόνων Σχολαζου- σών Κληρονομιών. (ηη) Η διαπίστευση των νομιμοποιούμενων προς κα- ταχώρηση προσώπων και η παρακολούθηση της προ- σβασιμότητας στη βάση δεδομένων μόνο από νομιμο- ποιημένα πρόσωπα. (θθ) Η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης για τη σωστή και αποτελεσματική λειτουργία της.

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *01001812311170096*