181 Α' 2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 142/2017

Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 82 - Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
23 Νοεμβρίου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 181
23 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 142
Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 54 «Περιεχόμενο, έγκριση και τροπο- ποίηση Οργανισμών» του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 174), όπως ισχύει,
β) του άρθρου 35, παρ. 4, του ν. 4024/2011 «Συντα- ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 226) όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005» (Α’ 98).
2. Την αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ- γό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη (Β΄ 2168).
3. Την από 17 Μαΐου 2017 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης,
των Ν.ΠΔ.Δ. και των Ο.Τ.Α., που αφορά στις μεταρρυθ- μιστικές δράσεις του Υπουργείου Οικονομικών.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια- τάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.522.447,20€ η οποία θα βα- ρύνει τον ΚΑΕ 0200 (Ειδικός Φορέας 23-110) .του Υπουρ- γείου Οικονομικών.
5. Το αριθ. 2/60622/ΔΠΔΑ/4.8.2017(ορθή επανά-
ληψη) έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών με το οποίο βεβαιώνεται ότι η προκαλούμενη δαπάνη θα αντιμετω- πιστεί στο πλαίσιο των δεσμεύσεων και των στόχων του εγκριθέντος και ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
6. Τις αριθ. 152/2017 και 201/2017 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Μέρος Α’
Αποστολή και διάρθρωση του Υπουργείου
Οικονομικών
Άρθ ρο 1
Απο στολή του Υπουργείου Οικονομικών
Αποστολή του Υπουργείου Οικονομικών είναι η δίκαιη
και αποδοτική κατανομή των δημοσίων πόρων, η χάραξη
και η άσκηση φορολογικής πολιτικής, η δημοσιονομική
βιωσιμότητα και η οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Το
Υπουργείο Οικονομικών διασφαλίζει τη χρηστή διαχεί-
ριση των δημοσίων οικονομικών και την προστασία και
αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, συμβάλει στη
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και
εκπροσωπεί διεθνώς τη χώρα, συνδιαμορφώνοντας την
οικονομική και δημοσιονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και εκπροσωπώντας τη χώρα στους διεθνείς
οικονομικούς οργανισμούς στο πλαίσιο των αρμοδιο-
τήτων του.
Άρθ ρο 2
Διά ρθρωση Υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονομικών
Το Υπουργείο Οικονομικών διαρθρώνεται ως εξής:
1. (α) Πολιτικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργού
(β) Γραφεία Διοικητικού Γραμματέα, Τομεακών Γραμ-
ματέων και Ειδικού Τομεακού Γραμματέα
(γ) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία λειτουργεί
σε επίπεδο αυτοτελούς Διεύθυνσης, υπαγόμενη στον
Υπουργό Οικονομικών
(δ) Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων,
υπαγόμενο στον Υπουργό Οικονομικών
(ε) Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, υπα-
γόμενο απευθείας στον αρμόδιο, κατ’ ανάθεση των σχε-
τικών αρμοδιοτήτων, Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα
με την εκάστοτε απόφαση του Πρωθυπουργού.
2.α. Γενική Γραμματεία Υπουργείου Οικονομικών
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στο Διοικητικό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου
Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.)
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
(γγ) Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας
(δδ) Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και
Οργάνωσης
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
β. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού
και Διαχείρισης Έργων
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών
(ββ) Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής
Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων
γ. Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων
(ββ) Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινη-
τών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
δ. Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακής Ανάλυσης και
Υποστήριξης
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και
Προϋπολογισμού
(ββ) Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημο-
σιονομικών Κανόνων
(γγ) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων
(δδ) Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμε-
νων Προγραμμάτων
(εε) Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημο-
σίου Τομέα
ε. Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Γραφείο Ελληνικού
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοι-
νωφελών Περιουσιών
στ. Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος
(α) Κεντρική Υπηρεσία
(αα) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προ-
γραμματισμού Ερευνών
(ββ) Διεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης
(β) Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικο-
νομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) Αττικής
(γ) Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας
3. Της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονο-
μικών προΐσταται Διοικητικός Γραμματέας που υπάγε-
ται στον Υπουργό. Μέχρι την πλήρωση της θέσεως του
Διοικητικού Γραμματέα σύμφωνα με τις διατάξεις του
Μέρους Α΄ του ν. 4369/2016 (Α΄33), καθήκοντα Διοικητι-
κού Γραμματέα, Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας
του Υπουργείου Οικονομικών, θα ασκεί ο Προϊστάμενος
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
4. Οι Γενικές Διευθύνσεις των υποπεριπτώσεων (αα)
έως (εε) της περίπτωσης δ) της παραγράφου 2 του πα-
ρόντος αποτελούν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
(Γ.Λ.Κ.).
5. Στο Υπουργείο Οικονομικών λειτουργούν, επίσης,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:
(α) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους
(β) Γραφείο Εισαγγελέα Δίωξης Οικονομικού Εγκλή-
ματος
(γ) Γραφείο Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρ ο 3
Πολι τικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργού
Στα Πολιτικά Γραφεία, τα οποία επικουρούν τον Υπουρ-
γό, τον Αναπληρωτή Υπουργό και τον Υφυπουργό στο
έργο τους, ανήκει, μεταξύ άλλων, η συγκέντρωση των
αναγκαίων στοιχείων προς ενημέρωση του προϊσταμέ-
νου μέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού, κατά την
εκπλήρωση των καθηκόντων του, η επιμέλεια της αλ-
ληλογραφίας του, η τήρηση του προσωπικού του πρω-
τοκόλλου, η φροντίδα για ό,τι αφορά στην επικοινωνία
τους με τους βουλευτές, τους πολίτες, τους εκπροσώ-
πους των κοινωνικών φορέων και τους δημόσιους γενικά
λειτουργούς, καθώς και η μέριμνα για τη σωστή εκπλή-
ρωση των εθιμοτυπικών του υποχρεώσεων, διέπονται
δε, σε ό,τι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία τους,
από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρ ο 4
Γραφ εία Διοικητικού Γραμματέα, Τομεακών
Γραμματέων και Ειδικού Τομεακού Γραμματέα
Τα Γραφεία επικουρούν το Διοικητικό Γραμματέα, τους
Τομεακούς Γραμματείς και τον Ειδικό Τομεακό Γραμμα-
τέα στην άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν την επιμέ-
λεια της αλληλογραφίας τους και της τήρησης των σχετι-
κών αρχείων και στοιχείων, οργανώνουν την επικοινωνία
τους με τις υπηρεσίες και τους πολίτες και διέπονται, σε
ό,τι αφορά στην οργάνωση και στη λειτουργία τους, από
τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
Κεφάλαιο Α’
Υπηρεσίες υπαγόμενες στον Υπουργό
Οικονομικών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αρμοδιότητες της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής: (α) Τμήμα Α΄- Διοικητικής Υποστήριξης και Προγραμ- ματισμού (αα) Η προετοιμασία και έκδοση των εντολών ελέγχου κατόπιν εντολής του Προϊσταμένου της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης. (ββ) Η μέριμνα για τον εφοδιασμό των ελεγκτών με τα κατάλληλα έντυπα των ελέγχων. (γγ) Η ενημέρωση της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχε- διασμού και Προγραμματισμού Ερευνών για θέματα άσκησης του ελεγκτικού έργου των επιχειρησιακών διευθύνσεων και εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων. (δδ) Η διαχείριση πληροφοριακών δελτίων και εισαγ- γελικών παραγγελιών καθώς και αποστολή απαντήσεων σε αιτήματα υπηρεσιών σχετικά με υποθέσεις που δια- χειρίζεται η Επιχειρησιακή Διεύθυνση. (εε) Η μέριμνα για τη χορήγηση αδειών στο προσωπικό της Διεύθυνσης πλην των αδειών χωρίς αποδοχές και εποπτεία για την κατά νόμο προσέλευση και αποχώρη- σή του. (στστ) Η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης, τήρηση πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων, διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, τήρηση αρχείου Φ.Ε.Κ., καθώς και άλλων αρχείων και βιβλίων σχετικών με το αντικείμενο και τις αρμοδιότητες της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. (ζζ) Η επιμέλεια έκδοσης των αποφάσεων για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του προσωπικού της Διεύθυνσης. (ηη) Η εισήγηση στο Τμήμα Α΄- Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Υποστήριξης για τη στε- λέχωση των υπηρεσιών της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. με το απαραίτητο σε αριθμό και σύνθεση προσωπικό, σε συνεργασία με την Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης του Υπουργείου. (θθ) Η συγκέντρωση και αξιολόγηση των προτάσε- ων της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του προσωπικού καθώς και εισήγηση αρμοδίως για τη διοργάνωση σχετικών εκπαι- δευτικών προγραμμάτων για την αναγκαία εκπαίδευση του προσωπικού. (ιι) Η τήρηση γενικού αρχείου εγγράφων και εγκυκλί- ων της Διεύθυνσης και μέριμνα για την εκκαθάρισή του, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις, καθώς και μέριμνα για την παραλαβή και διανομή των διαφόρων εγγράφων και εγκυκλίων στους υπαλλήλους. (ιαια) Η παρακολούθηση των δαπανών της Διεύθυνσης και εισήγηση στην αρμόδια Διεύθυνση της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. για την κατάρτιση και εγγραφή στον Κρατικό Προϋπο- λογισμό των αναγκαίων πιστώσεων προμήθειας υλικών και μέσων, καθώς και επισκευής και συντήρησης του εξοπλισμού. (ιβιβ) Η οργάνωση και λειτουργία της αποθήκης υλικού της Διεύθυνσης, διατήρηση των αναγκαίων αποθεμάτων, διενέργεια απογραφών, τήρηση των αναγκαίων διατυ- πώσεων παρακολούθησης της διαχείρισης αυτών, καθώς και διάθεσή τους. (ιγιγ) Η στέγαση, φύλαξη, συντήρηση και επισκευή των μέσων δίωξης, εφοδιασμός τους με συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας, καύσιμα και άλλα απαραίτητα εφόδια, έκδοση διαταγών πορείας και παρακολούθηση της κίνησης τους. (ιδιδ) Η μέριμνα για τη φύλαξη και συντήρηση του οπλισμού και των πυρομαχικών και υποβολή, στο αρ- μόδιο τμήμα της Κεντρικής Υπηρεσίας, των αιτημάτων για προμήθεια και συντήρηση αυτών καθώς και εκπαί- δευσης του προσωπικού της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης στη χρήση του. (ιειε) Η συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιολόγηση δεδομένων καθώς και καταγραφή και κατηγοριοποίηση οικονομικών δραστηριοτήτων. (ιστιστ) Η τήρηση βοηθητικού μητρώου των υπηρε- τούντων υπαλλήλων καθώς και των μεταβολών της υπη- ρεσιακής τους κατάστασης. (ιζιζ) Η παραλαβή των υποθέσεων με παραβάσεις από τα αρμόδια Τμήματα της Επιχειρησιακής Διεύθυν- σης και μέριμνα για τη διαβίβαση αυτών στις αρμόδιες Υπηρεσίες ή στο Τμήμα Δικαστικού της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης για περαιτέρω ενέργειες. (β) Τμήμα Β΄- Δικαστικού (αα) Η παροχή οδηγιών νομικής φύσεως στα Τμήματα της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης για την αντιμετώπιση των οικείων υποθέσεων. (ββ) Η παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων που άγονται στα δικαστήρια. (γγ) Η μελέτη και αξιοποίηση των δικαστικών απο- φάσεων που εκδίδονται για την καλύτερη δράση της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης. (δδ) Η συνεργασία με το Τμήμα Νομικής Υποστήρι- ξης της Κεντρικής Υπηρεσίας, το Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου και τους Νομικούς Συμβού- λους και Παρέδρους του Ν.Σ.Κ. για την παροχή νομικών συμβουλών και απόψεων σε θέματα αρμοδιότητας της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. (εε) Η μέριμνα για την έγκαιρη ανάθεση στους εκπροσώ- πους του Δημοσίου των υποθέσεων της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης που παραπέμπονται στη Δικαιοσύνη καθώς και για την αποτελεσματική στήριξη των θέσεων του Δημοσίου σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. (στστ) Η διατύπωση προτάσεων στην Επιχειρησιακή Διεύθυνση για την αναγκαία επιμόρφωση του προσωπι- κού της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. σε θέματα νομικής φύσης. (ζζ) Η μέριμνα για την υπεράσπιση ενώπιον των ποι- νικών δικαστηρίων, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 5 του ν. 2343/1995 (Α΄211), των υπαλλή- λων της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης που διώκονται στο πλαίσιο εκτέλεσης των υπηρεσιακών τους καθηκόντων. (ηη) Η επιμέλεια για συλλογή του αποδεικτικού υλικού, λήψη καταθέσεων και απολογιών και έλεγχος αρτιότητας των σχετικών φακέλων. (θθ) Η υποβολή των μηνυτήριων αναφορών στον αρ- μόδιο Εισαγγελέα και παρακολούθηση της εξέλιξης της εκδίκασης αυτών, με αντίστοιχη ενημέρωση του Τμήμα- τος Β΄ Νομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Επιχειρη- σιακής Υποστήριξης. (ιι) Η μέριμνα της διαδικασίας για την παράδοση στις αρμόδιες αρχές των κατασχεθέντων υλικών, εμπορευ- μάτων, αξιών, βιβλίων και στοιχείων. (ιαια) Η προετοιμασία και σύνταξη καταλογιστικών πράξεων και υποβολή των μηνυτήριων αναφορών των παραβάσεων των διατάξεων του ν. 2121/1993 και ενη- μέρωση των δικαιούχων μέσω του Οργανισμού Πνευ- ματικής Ιδιοκτησίας. γ) Α΄ Υποδιεύθυνση, η οποία συγκροτείται από τα πα- ρακάτω Τμήματα: (αα) Τμήμα Γ΄ - Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπα- νών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς (i) Η συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων και πληροφοριών από βάσεις δεδομένων, στατιστικές ανα- λύσεις και λοιπές πηγές πληροφοριών και στοιχείων και διενέργεια επιτόπιων ελέγχων και ερευνών προς εντο- πισμό, αποκάλυψη, τεκμηρίωση και καταπολέμηση των οικονομικών παραβάσεων και εγκλημάτων σε βάρος των εθνικών δημοσιονομικών συμφερόντων και των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. (ii) Η πρόληψη και καταστολή παραβάσεων που τε- λούνται σε βάρος των εθνικών δημοσιονομικών συμ- φερόντων, παραβάσεων επί θεμάτων προμηθειών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των Ν.Π.Ι.Δ. που επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, επί θεμάτων νόμιμης διάθεσης και χρησιμοποίησης των κρατικών χρηματοδοτήσεων και δανείων και παραβάσεων της νομοθεσίας παροχής επεν- δυτικών κινήτρων, καθώς και παραβάσεων επί σχετικών συμβάσεων των κρατικών επιχορηγήσεων, εθνικών και κοινοτικών επιδοτήσεων ή δανείων για επενδύσεις, συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα κοινοτικά προ- γράμματα. (iii) Η συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων και πληροφοριών και διεξαγωγή ερευνών και ελέγχων για τον εντοπισμό, την αποκάλυψη, την τεκμηρίωση, την καταπολέμηση και την καταστολή οικονομικών παραβάσεων και εγκλημάτων σχετικών με την παράνο- μη προέλευση ιδιωτικών κεφαλαίων, συναλλαγών και δραστηριοτήτων, που είναι προϊόν διαφθοράς δημοσίων λειτουργών και άλλων προσώπων που αποκομίζουν οφέ- λη από τα αδικήματα της δωροδοκίας ή δωροληψίας, της δωροδοκίας αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών στις διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές, καθώς και της προ- σφοράς για άσκηση επιρροής, τις απάτες και παρατυπί- ες κατά των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της εθνικής οικονομίας γενικότερα, άλλων περιπτώσεων παράνομων δραστηριοτήτων, παραλεί- ψεων και παρατυπιών, ιδιάζουσας φύσης ή ιδιαίτερου οικονομικού ενδιαφέροντος σε βάρος των συμφερόντων της χώρας. (iv) Η έρευνα υποθέσεων υπερτιμολόγησης και υποτι- μολόγησης αγαθών και υπηρεσιών που προμηθεύονται ή λαμβάνουν φορείς του Δημοσίου, του ευρύτερου Δη- μοσίου και λοιποί εποπτευόμενοι φορείς. (v) Η διενέργεια ελέγχων και εξακριβώσεων από κοινού με αντίστοιχες συναρμόδιες υπηρεσίες της χώρας, της Ε.Ε., αλλά και τρίτων χωρών για την αποτελεσματικότερη δράση στα αντικείμενα αρμοδιότητας του Τμήματος. (vii) Η διαβίβαση στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδια- σμού και Προγραμματισμού Ερευνών στοιχείων και πλη- ροφοριών που μπορούν να αξιοποιηθούν επιχειρησιακά, όπως νέες μέθοδοι διάπραξης οικονομικού εγκλήματος για περαιτέρω επεξεργασία και μελλοντική αξιοποίηση. (viii) Η έρευνα όλων των θεμάτων που ανακύπτουν και εντάσσονται στις αρμοδιότητες της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. κατά τη διάρκεια στοχευμένων ερευνών σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία. (ββ) Τμήμα Δ’ Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπα- νών και καταπολέμησης απάτης και διαφθοράς Ασκεί τις ίδιες αρμοδιότητες με το Τμήμα Γ’ Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς. (γγ) Τμήμα Ε΄- Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων (i) Η πρόληψη, έρευνα και καταστολή οικονομικών παραβάσεων και εγκλημάτων που διενεργούνται σε βάρος των εθνικών δημοσιονομικών συμφερόντων και της εθνικής οικονομίας, καθώς και σε βάρος του κοινω- νικού συνόλου. (ii) Η συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων και πληροφοριών από βάσεις δεδομένων, στατιστικές αναλύσεις και λοιπές πηγές πληροφοριών και στοιχεί- ων και διενέργεια επιτόπιων ελέγχων και ερευνών προς εντοπισμό, αποκάλυψη, τεκμηρίωση και καταπολέμηση οικονομικών παραβάσεων και εγκλημάτων. (iii) Η διερεύνηση παραβάσεων της τραπεζικής νο- μοθεσίας και της νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά, τα ομόλογα, ομολογίες, ομολογιακά δάνεια, έντοκα γραμ- μάτια ελληνικού δημοσίου και μετοχές, τις χρηματιστη- ριακές συναλλαγές, τραπεζικές, χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές συναλλαγές ή συμβάσεις, απάτες σχετικά με την ασφαλιστική νομοθεσία, απάτη υποθηκών, πα- ράνομα δάνεια και τοκογλυφία, σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και άλλους φορείς. (iv) Η πρόληψη, έρευνα και καταστολή εγκλημάτων που αποσκοπούν σε νομιμοποίηση εσόδων από παρά- νομες δραστηριότητες και αφορούν απάτες (περιλαμ- βανομένης της απάτης των επενδυτών) και καταχρή- σεις, δόλια προστασία από τις τρέχουσες ή μελλοντικές απαιτήσεις πιστωτών, αθέμιτη συμμετοχή σε πλειστη- ριασμούς, μισθώσεις και δημοπρασίες σε βάρος των συμφερόντων του Δημοσίου. (v) Η διαβίβαση στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδια- σμού και Προγραμματισμού Ερευνών πληροφοριών που μπορούν να αξιοποιηθούν επιχειρησιακά, όπως νέες μέ- θοδοι διάπραξης απάτης, για περαιτέρω επεξεργασία και μελλοντική αξιοποίηση. (vi) Η έρευνα όλων των θεμάτων που ανακύπτουν και εντάσσονται στις αρμοδιότητες της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. κατά τη διάρκεια στοχευμένων ερευνών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. (vii) Η διενέργεια ελέγχων και εξακριβώσεων από κοι- νού με αντίστοιχες συναρμόδιες Υπηρεσίες της χώρας, της Ε.Ε., αλλά και τρίτων χωρών, για την αποτελεσματι- κότερη δράση στα αντικείμενα αρμοδιότητας του Τμή- ματος. (δδ) Τμήμα ΣΤ΄- Ειδικών Υποθέσεων και Ερευνών (i) Η πρόληψη, έρευνα και καταστολή οικονομικών παραβάσεων και εγκλημάτων που διενεργούνται σε βάρος των εθνικών δημοσιονομικών συμφερόντων και της εθνικής οικονομίας, καθώς και σε βάρος του κοινω- νικού συνόλου. (ii) Η πρόληψη, έρευνα και καταστολή οικονομικών εγκλημάτων που αφορούν νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος). (iii) Η πρόληψη, έρευνα, εντοπισμός, δίωξη και κα- ταστολή οικονομικών εγκλημάτων - αδικημάτων που σχετίζονται με την ορθή εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται στην προστασία της δημόσιας περιουσίας και ειδικώς την προστασία του αιγιαλού και της παραλί- ας, της όχθης και παρόχθιας ζώνης, με τα ανταλλάξιμα και δημόσια κτήματα, τις ιδιωτικές ή δημόσιες δασικές εκτάσεις και την προστασία κοινοχρήστων χώρων, τις αυθαίρετες καταπατήσεις και κατασκευές επ’ αυτών, μέσω της συνεργασίας με τις συναρμόδιες, κατά τις κεί- μενες διατάξεις Υπηρεσίες. (iv) Η διενέργεια ελέγχων για δωροδοκίες, δωρολη- ψίες, απάτες, ατασθαλίες ή διαχειριστικές ανωμαλίες. (v) Η άσκηση ελέγχου για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν τα αντικείμενα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών, επί των φυσικών ή νομικών προσώπων που ενεργούν εκκαθάριση, διοίκηση και διαχείριση Εθνι- κών Κληροδοτημάτων, σχολαζουσών κληρονομιών και παραγραφόμενων υπέρ του Δημοσίου τραπεζικών κα- ταθέσεων και άλλων αξιών και απαιτήσεων. (vi) Η διενέργεια ειδικών ελέγχων, εξακριβώσεων, ανακρίσεων και ερευνών, σε υποθέσεις που αφορούν στην εκκαθάριση, διοίκηση και διαχείριση κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, παραγραφό- μενων υπέρ του Δημοσίου καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα και άλλες αξίες και απαιτήσεις ή στην εκτέλεση κοινωφελών σκοπών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα (κοινωφελή ιδρύματα, οργανισμούς, σωματεία και λοιπά νομικά πρόσωπα, εκκαθαριστές, εκτελεστές διαθηκών, δωρεών, διοικητές ή διαχειριστές ή υπαλλήλους κοινω- φελών ιδρυμάτων ή κοινωφελών περιουσιών γενικά, δια- χειριστές χρημάτων ενταλμάτων προπληρωμής ή παγίας προκαταβολής, κηδεμόνες σχολαζουσών κληρονομιών ή άλλα πρόσωπα που διαχειρίζονται χωρίς εντολή οποια- δήποτε περιουσία των παραπάνω περιπτώσεων). (viii) Ο έλεγχος των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.). (ix) Ο εντοπισμός φαινομένων κατάχρησης, απάτης ή διαφθοράς μέσω της αποτελεσματικής άσκησης ελέγ- χων στις επιχειρήσεις με τις οποίες το δημόσιο συνδέε- ται με σύμβαση για το μέρος που αφορά εκτέλεση των συμβάσεων αυτών και στα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ιδίως τα ιδρύματα, σχολές, συλλόγους και σωματεία που επιδιώκουν την εκπλήρωση αγαθο- εργών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αθλητικών σκοπών και επιχορηγούνται ή ενισχύονται με οποιοδήποτε τρόπο από το Κράτος, από Ν.Π.Δ.Δ. και από την Ε.Ε. ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς. (x) Η διενέργεια ελέγχων και εξακριβώσεων από κοινού με αντίστοιχες συναρμόδιες Υπηρεσίες της χώρας, της Ε.Ε., αλλά και τρίτων χωρών, για την αποτελεσματικότερη δράση στα αντικείμενα αρμοδιότητας του Τμήματος. (δ) Β΄ Υποδιεύθυνση, η οποία συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα: (αα) Τμήμα Ζ΄- Προστασίας Διανοητικής Ιδιοκτησίας και Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (i) Η συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων και πληροφοριών και διεξαγωγή ερευνών και ελέγχων για καταστολή εγκλημάτων που σχετίζονται με παραβίαση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως πνευματι- κής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, άδειας, σήματος, ευρεσιτεχνίας, και λοιπών συναφών εμπορικών δικαιωμάτων. (ii) Η συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων και πληροφοριών και διεξαγωγή ερευνών και ελέγχων για καταστολή εγκλημάτων σε βάρος των εθνικών δημοσιο- νομικών συμφερόντων και σε βάρος των συμφερόντων του κοινωνικού συνόλου από παράνομες δραστηριότη- τες και συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και ειδών που απαγορεύονται ή τελούν υπό περιορισμό, οι οποίες διενεργούνται ή προωθούνται μέσω του δια- δικτύου με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και λοιπών νέων τεχνολογιών. (iii) Η πρόληψη, έρευνα, αποκάλυψη, δίωξη και κατα- στολή εγκλημάτων που σχετίζονται με τη διακίνηση στην αγορά κάθε είδους εμπορευμάτων με οποιονδήποτε τρό- πο και τα οποία είτε είναι πειρατικά είτε συνιστούν πα- ράνομη παραποίηση ή απομίμηση προϊόντων είτε αυτά είναι υπαίθριου εμπορίου, είτε εντός αποθηκευτικών εν γένει χώρων, στεγασμένων ή μη, περιλαμβανομένων και αυτοκινούμενων μέσων, είτε χώρων στεγασμένου εμπορίου σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες. (iv) Η πρόληψη, έρευνα, αποκάλυψη, δίωξη και κα- ταστολή παράνομων συναλλαγών που σχετίζονται με τυχερά παίγνια, στοιχήματα και καζίνο. (v) Η συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων και πληροφοριών και διεξαγωγή ερευνών και ελέγχων για καταστολή εγκλημάτων που σχετίζονται με την παρα- χάραξη του εθνικού νομίσματος και άλλων νομισμάτων, κυκλοφορία κίβδηλων νομισμάτων, κατάχρηση ενσήμων ή τίτλων και αξιών του δημοσίου και διάπραξης παραβά- σεων γενικά της νομοθεσίας περί εθνικού νομίσματος. (vi) Η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων και ερευνών για τον εντοπισμό, αποκάλυψη, τεκμηρίωση και καταπολέ- μηση των οικονομικών εγκλημάτων και λοιπών παρα- βάσεων αρμοδιότητας του Τμήματος. (vii) Η διενέργεια ελέγχων και εξακριβώσεων από κοι- νού με αντίστοιχες συναρμόδιες υπηρεσίες της χώρας, της Ε.Ε., αλλά και τρίτων χωρών για την αποτελεσματι- κότερη δράση στα αντικείμενα αρμοδιότητας του Τμή- ματος. (viii) Η τήρηση αρχείου στατιστικών δεδομένων επί των παραβάσεων των ανωτέρω περιπτώσεων και ενη- μέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών. (ix) Η διαβίβαση στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδια- σμού και Προγραμματισμού Ερευνών στοιχείων και πλη- ροφοριών που μπορούν να αξιοποιηθούν επιχειρησιακά, όπως νέες μέθοδοι διάπραξης απάτης, για περαιτέρω επεξεργασία και μελλοντική αξιοποίηση. (x) Η έρευνα όλων των θεμάτων που ανακύπτουν και εντάσσονται στις αρμοδιότητες της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. κατά τη διάρκεια στοχευμένων ερευνών ομάδων δίωξης, σύμφω- να με την κείμενη νομοθεσία. (xi) Η προετοιμασία και σύνταξη διαπιστωτικών πρά- ξεων των παραβάσεων των διατάξεων του ν. 2121/1993 (Α΄25) και ενημέρωση των δικαιούχων μέσω του Οργα- νισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας. (ββ) Τμήμα Η΄- Ελέγχου Κανόνων Διακίνησης, Αγοράς Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (i) Η συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων και πληροφοριών, διεξαγωγή ερευνών και ελέγχων για κατα- στολή αδικημάτων και παραβάσεων που σχετίζονται με την παράνομη διακίνηση, διάθεση, παροχή και εμπορία προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών στην ελληνική αγορά από οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο στεγασμένο, υπαίθριο (πλανόδιο και στάσιμο) και από απόσταση εμπόριο, τήρηση της ορθής εφαρμογής της σχετικής εθνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας. (ii) Η πρόληψη, έρευνα, αποκάλυψη, δίωξη και κατα- στολή παραβάσεων-αδικημάτων που σχετίζονται με την παράνομη παραγωγή, κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων προϊόντων με έμφαση στα πετρελαιοειδή, οινοπνευματώδη. (iii) Η πρόληψη, έρευνα, αποκάλυψη, δίωξη και κα- ταστολή παραβάσεων-αδικημάτων που σχετίζονται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο καταδολίευση ή εντοπισμό ιχνών καταδολίευσης ή αλλοίωσης στο μηχανολογικό ή ηλεκτρολογικό ή ηλεκτρονικό μέρος των συστημάτων μέτρησης/μετρητών ποσότητας καυσίμων ή στο λογι- σμικό αυτών ή στο λογισμικό κάθε συσχετιζόμενου με τους διανεμητές συστήματος ή με την αλλοίωση των ενδείξεων τους ή την αλλοίωση των δεδομένων που δέ- χονται ή παράγουν ή με τη μη εγκεκριμένη τροποποίηση εξαρτημάτων που επηρεάζουν τα μετρολογικά δεδομέ- να των πετρελαιοειδών προϊόντων ή βιοκαυσίμων, με την εμπορία, παραχώρηση ή κατασκευή συστημάτων μέτρησης/μετρητών ποσότητας καυσίμων τα οποία δεν συμμορφώνονται ως προς τα μετρολογικά τους χαρα- κτηριστικά με το ισχύον εθνικό ή ενωσιακό δίκαιο. (iv) Η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων και ερευνών για τον εντοπισμό, αποκάλυψη, τεκμηρίωση και καταπο- λέμηση των οικονομικών εγκλημάτων σχετικών με την παράνομη διακίνηση, διάθεση, παροχή και εμπορία προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών στην ελληνική αγορά και λοιπών παραβάσεων αρμοδιότητας του Τμήματος. (v) Η διενέργεια ελέγχων και εξακριβώσεων από κοινού με αντίστοιχες συναρμόδιες υπηρεσίες της χώρας, της Ε.Ε., αλλά και τρίτων χωρών, για την αποτελεσματικότερη δράση στα αντικείμενα αρμοδιότητας του Τμήματος. (vi) Η διενέργεια ελέγχων για τη διαπίστωση παρα- βάσεων της πρώτης παραγράφου του άρθρου 65 του ν. 4446/2016 (Α΄240). (vii) Η τήρηση αρχείου στατιστικών δεδομένων επί των παραβάσεων των ανωτέρω περιπτώσεων και ενημέρω- ση των αρμόδιων υπηρεσιών. (viii) Η εισήγηση προς το αρμόδιο Τμήμα της Κεντρι- κής Υπηρεσίας της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. για τη λήψη αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων βάσει των αποτε- λεσμάτων και συμπερασμάτων από την δραστηριότητα του Τμήματος στα αντικείμενα αρμοδιότητάς του. (ix) Η εισήγηση στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδια- σμού και Προγραμματισμού Ερευνών για τον καθορισμό εκπροσώπων της Ε.Γ Σ.Δ.Ο.Ε που συμμετέχουν σε όργανα, σεμινάρια, και συναντήσεις που πραγματοποιούνται σε διεθνές και εθνικό επίπεδο στα θέματα αρμοδιότητας του. (x) Η έρευνα όλων των θεμάτων που ανακύπτουν και εντάσσονται στις αρμοδιότητες της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. κατά τη διάρκεια στοχευμένων ερευνών ομάδων δίωξης, σύμ- φωνα με την κείμενη νομοθεσία. (γγ) Τμήμα Θ΄ - Δίωξης Ναρκωτικών, Όπλων και Λοιπών Ελεγχόμενων Προϊόντων (i) Η πρόληψη, έρευνα, αποκάλυψη, δίωξη και κατα- στολή παραβάσεων - αδικημάτων, που σχετίζονται με παράνομη παραγωγή, παρασκευή, κατοχή μεταφορά, αποθήκευση προμήθεια, επεξεργασία, κυκλοφορία και με οποιονδήποτε τρόπο μεσολάβηση και συμμετοχή στη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, αναβο- λικών ουσιών, ιδιαιτέρως όταν συνδέονται με παράνο- μες δράσεις του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος. διαφθοράς, εκβίασης και τρομοκρατίας, καθώς και για την εκτροπή προδρόμων ουσιών, παράνομη διακίνηση όπλων και εκρηκτικών, παράνομη διακίνηση τοξικών, αποβλήτων και επικίνδυνων ουσιών. (ii) Η διενέργεια όλων των αναγκαίων ελεγκτικών επαληθεύσεων, οι οποίες αποσκοπούν αποκλειστικά και μόνο στην υποβοήθηση του έργου του Τμήματος, με τη συνδρομή, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, της αρμόδιας φορολογικής, τελωνειακής ή άλλης υπηρεσίας, αρχής ή φορέα. (iii) Η ανάπτυξη δικτύων συλλογής πληροφοριών σχετικά με μεθόδους, τόπους, τρόπους, μέσα και πρό- σωπα που χρησιμοποιούνται ή με οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκονται στην εισαγωγή - εξαγωγή, εμπορία, κατοχή, αποθήκευση, διακίνηση, προώθηση, διάθεση και χρήση ναρκωτικών και προδρόμων ουσιών, όπλων και λοιπών ελεγχόμενων προϊόντων. (iv) Η δυνατότητα πρόσβασης σε οποιοδήποτε πλη- ροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ) ή βάσεις δεδομένων άλλων υπηρεσιών, φορέων ή αρχών για την αποτελεσματικότε- ρη άσκηση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος. (v) Η διενέργεια ελέγχων σε παντός είδους μεταφορικά μέσα (χερσαία, θαλάσσια και εναέρια), άτομα, επιχειρή- σεις, εμπορεύματα και μέσα διακίνησης αυτών. (vi) Σε περίπτωση φυσικών προσώπων, εμπορευμά- των, καθώς και μέσων διακίνησης που βρίσκονται σε υποκείμενο τελωνειακό χώρο, ο έλεγχος πραγματοποι- είται κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τελωνειακή αρχή και με την παρουσία τελωνειακών υπαλλήλων. (vii) Η διενέργεια ελέγχων σε εμπορεύματα που προ- έρχονται από χώρες υψηλού κινδύνου στην παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών, τα οποία είναι αποθηκευμένα ή έχουν εναποτεθεί σε υποκείμενο τελωνειακό χώρο, κατόπιν άδειας της αρμόδιας τελωνειακής αρχής και με την παρουσία τελωνειακών υπαλλήλων. (viii) Η συγκέντρωση και επεξεργασία πληροφοριών και διενέργεια ελέγχων και ερευνών σε άτομα και επιχει- ρήσεις που εμπλέκονται με εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, κατοχή, αποθήκευση ή μεταποίηση προδρόμων ουσιών. (ix) Η εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων και των συ- στάσεων των διεθνών οργανισμών στον τομέα πρόλη- ψης του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, στο πλαίσιο της αμοιβαίας συνδρομής. (x) Η παρακολούθηση υποθέσεων παράδοσης ναρ- κωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, σε συνεργασία με το Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών (Σ.O.Δ.N.). (xi) Η διαχείριση του προγράμματος ελέγχου «Σύστημα Παρακολούθησης των θαλασσίων διακινουμένων εμπο- ρευματοκιβωτίων» (MARINFO) κατά λόγο αρμοδιότητας των υπηρεσιών της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. (xii) Ο έλεγχος και δίωξη οικονομικών εγκλημάτων που διαπιστώνονται και διαπράττονται στο θαλάσσιο χώρο, όπως παράνομη διακίνηση και κατοχή ναρκωτι- κών, προδρόμων και ψυχοτρόπων ουσιών, όπλων, πυρο- μαχικών, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών, αρχαιοτήτων και άλλων ειδών ή θησαυρών της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. (xiii) Ο έλεγχος της σωστής τήρησης των διατάξεων που είναι σχετικές με τις τοξικές και επικίνδυνες ουσίες (όπως ραδιενεργά υλικά, τοξικά απόβλητα, πυρηνικά), τα υλικά που εκπέμπουν επιβλαβείς για τον άνθρωπο ακτινοβολίες, τη ρύπανση του περιβάλλοντος και των πηγών, καθώς και των διατάξεων που αφορούν στην παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων μνημείων, κειμηλίων, έργων τέχνης, χρυσού και πολύτιμων λίθων καθώς και των διατάξεων που αφορούν ειδικές περιπτώσεις. (xiv) Η συνεργασία με τις αντίστοιχες συναρμόδιες υπηρεσίες της χώρας, της Ε.Ε., αλλά και τρίτων χωρών, για τη διερεύνηση και εξάρθρωση εγκληματικών οργα- νώσεων διακίνησης ναρκωτικών και όπλων σε διεθνές επίπεδο. (xv) Η συνεργασία και επιχειρησιακή συνδρομή των λοιπών Τμημάτων των υπηρεσιών της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. σε υποθέσεις αρμοδιότητάς τους και ειδικότερα με το Τμή- μα Η΄- Ελέγχου Κανόνων Διακίνησης, Αγοράς Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών της Β` Υποδιεύθυνσης, σε περι- πτώσεις βαριάς παραβατικότητας. (xvi) Η συνεργασία με τις αρμόδιες τελωνειακές υπη- ρεσίες, όταν είναι αναγκαίο, για την από κοινού αποτε- λεσματικότερη δίωξη του λαθρεμπορίου. (xvii) Η έρευνα όλων των θεμάτων που ανακύπτουν και εντάσσονται στις αρμοδιότητες της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. κατά τη διάρκεια στοχευμένων ερευνών ομάδων δίωξης, σύμ- φωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *01001812311170096*