181 Α' 2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 142/2017

Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 18 - Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
23 Νοεμβρίου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 181
23 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 142
Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 54 «Περιεχόμενο, έγκριση και τροπο- ποίηση Οργανισμών» του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 174), όπως ισχύει,
β) του άρθρου 35, παρ. 4, του ν. 4024/2011 «Συντα- ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 226) όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005» (Α’ 98).
2. Την αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ- γό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη (Β΄ 2168).
3. Την από 17 Μαΐου 2017 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης,
των Ν.ΠΔ.Δ. και των Ο.Τ.Α., που αφορά στις μεταρρυθ- μιστικές δράσεις του Υπουργείου Οικονομικών.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια- τάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.522.447,20€ η οποία θα βα- ρύνει τον ΚΑΕ 0200 (Ειδικός Φορέας 23-110) .του Υπουρ- γείου Οικονομικών.
5. Το αριθ. 2/60622/ΔΠΔΑ/4.8.2017(ορθή επανά-
ληψη) έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών με το οποίο βεβαιώνεται ότι η προκαλούμενη δαπάνη θα αντιμετω- πιστεί στο πλαίσιο των δεσμεύσεων και των στόχων του εγκριθέντος και ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
6. Τις αριθ. 152/2017 και 201/2017 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Μέρος Α’
Αποστολή και διάρθρωση του Υπουργείου
Οικονομικών
Άρθ ρο 1
Απο στολή του Υπουργείου Οικονομικών
Αποστολή του Υπουργείου Οικονομικών είναι η δίκαιη
και αποδοτική κατανομή των δημοσίων πόρων, η χάραξη
και η άσκηση φορολογικής πολιτικής, η δημοσιονομική
βιωσιμότητα και η οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Το
Υπουργείο Οικονομικών διασφαλίζει τη χρηστή διαχεί-
ριση των δημοσίων οικονομικών και την προστασία και
αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, συμβάλει στη
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και
εκπροσωπεί διεθνώς τη χώρα, συνδιαμορφώνοντας την
οικονομική και δημοσιονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και εκπροσωπώντας τη χώρα στους διεθνείς
οικονομικούς οργανισμούς στο πλαίσιο των αρμοδιο-
τήτων του.
Άρθ ρο 2
Διά ρθρωση Υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονομικών
Το Υπουργείο Οικονομικών διαρθρώνεται ως εξής:
1. (α) Πολιτικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργού
(β) Γραφεία Διοικητικού Γραμματέα, Τομεακών Γραμ-
ματέων και Ειδικού Τομεακού Γραμματέα
(γ) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία λειτουργεί
σε επίπεδο αυτοτελούς Διεύθυνσης, υπαγόμενη στον
Υπουργό Οικονομικών
(δ) Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων,
υπαγόμενο στον Υπουργό Οικονομικών
(ε) Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, υπα-
γόμενο απευθείας στον αρμόδιο, κατ’ ανάθεση των σχε-
τικών αρμοδιοτήτων, Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα
με την εκάστοτε απόφαση του Πρωθυπουργού.
2.α. Γενική Γραμματεία Υπουργείου Οικονομικών
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στο Διοικητικό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου
Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.)
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
(γγ) Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας
(δδ) Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και
Οργάνωσης
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
β. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού
και Διαχείρισης Έργων
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών
(ββ) Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής
Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων
γ. Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων
(ββ) Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινη-
τών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
δ. Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακής Ανάλυσης και
Υποστήριξης
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και
Προϋπολογισμού
(ββ) Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημο-
σιονομικών Κανόνων
(γγ) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων
(δδ) Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμε-
νων Προγραμμάτων
(εε) Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημο-
σίου Τομέα
ε. Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Γραφείο Ελληνικού
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοι-
νωφελών Περιουσιών
στ. Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος
(α) Κεντρική Υπηρεσία
(αα) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προ-
γραμματισμού Ερευνών
(ββ) Διεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης
(β) Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικο-
νομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) Αττικής
(γ) Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας
3. Της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονο-
μικών προΐσταται Διοικητικός Γραμματέας που υπάγε-
ται στον Υπουργό. Μέχρι την πλήρωση της θέσεως του
Διοικητικού Γραμματέα σύμφωνα με τις διατάξεις του
Μέρους Α΄ του ν. 4369/2016 (Α΄33), καθήκοντα Διοικητι-
κού Γραμματέα, Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας
του Υπουργείου Οικονομικών, θα ασκεί ο Προϊστάμενος
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
4. Οι Γενικές Διευθύνσεις των υποπεριπτώσεων (αα)
έως (εε) της περίπτωσης δ) της παραγράφου 2 του πα-
ρόντος αποτελούν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
(Γ.Λ.Κ.).
5. Στο Υπουργείο Οικονομικών λειτουργούν, επίσης,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:
(α) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους
(β) Γραφείο Εισαγγελέα Δίωξης Οικονομικού Εγκλή-
ματος
(γ) Γραφείο Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρ ο 3
Πολι τικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργού
Στα Πολιτικά Γραφεία, τα οποία επικουρούν τον Υπουρ-
γό, τον Αναπληρωτή Υπουργό και τον Υφυπουργό στο
έργο τους, ανήκει, μεταξύ άλλων, η συγκέντρωση των
αναγκαίων στοιχείων προς ενημέρωση του προϊσταμέ-
νου μέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού, κατά την
εκπλήρωση των καθηκόντων του, η επιμέλεια της αλ-
ληλογραφίας του, η τήρηση του προσωπικού του πρω-
τοκόλλου, η φροντίδα για ό,τι αφορά στην επικοινωνία
τους με τους βουλευτές, τους πολίτες, τους εκπροσώ-
πους των κοινωνικών φορέων και τους δημόσιους γενικά
λειτουργούς, καθώς και η μέριμνα για τη σωστή εκπλή-
ρωση των εθιμοτυπικών του υποχρεώσεων, διέπονται
δε, σε ό,τι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία τους,
από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρ ο 4
Γραφ εία Διοικητικού Γραμματέα, Τομεακών
Γραμματέων και Ειδικού Τομεακού Γραμματέα
Τα Γραφεία επικουρούν το Διοικητικό Γραμματέα, τους
Τομεακούς Γραμματείς και τον Ειδικό Τομεακό Γραμμα-
τέα στην άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν την επιμέ-
λεια της αλληλογραφίας τους και της τήρησης των σχετι-
κών αρχείων και στοιχείων, οργανώνουν την επικοινωνία
τους με τις υπηρεσίες και τους πολίτες και διέπονται, σε
ό,τι αφορά στην οργάνωση και στη λειτουργία τους, από
τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
Κεφάλαιο Α’
Υπηρεσίες υπαγόμενες στον Υπουργό
Οικονομικών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Διεύθυνση έχει αρμοδιότητες που κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής: (α) Τμήμα Α’ - Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμμα- τος Προμηθειών (αα) Η μέριμνα για την έγκαιρη συγκέντρωση αιτη- μάτων προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από το σύνολο των Υπηρεσιών του Υπουργείου, η κωδικο- ποίηση ειδών, η αποστολή συγκεντρωτικών στοιχείων προμηθειών και στατιστικών όπου απαιτείται. (ββ) Ο προγραμματισμός και η υλοποίηση των τακτι- κών και έκτακτων προμηθειών και η παροχή στοιχείων τόσο για την κατάρτιση του προϋπολογισμού όσο και για το μητρώο δεσμεύσεων. (γγ) Η διενέργεια των απαραίτητων διαδικαστικών ενεργειών για τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων προ- μήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών, που αφορούν στις υπηρεσίες του Υπουργείου που χρηματοδοτούνται είτε από τον τακτικό προϋπολογισμό, είτε από το πρό- γραμμα δημοσίων επενδύσεων, είτε από οποιοδήποτε άλλο οικονομικό φορέα. (δδ) Οι διαδικαστικές ενέργειες για τη σύναψη και πα- ρακολούθηση συμβάσεων μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα για την καθαριότητα, συντήρηση, ασφάλεια και φύλαξη των κτιρίων και εγκαταστάσεων του Υπουρ- γείου Οικονομικών, που συνάπτονται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 και του ν. 2190/1994, όπως εκάστοτε ισχύουν. (εε) Η συγκρότηση και τήρηση σε ηλεκτρονική μορφή φακέλου δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζό- μενα στις κείμενες διατάξεις. (στστ) Η στατιστική επεξεργασία των τεχνικοοικονο- μικών στοιχείων. (ζζ) Η διαχείριση δωρεών κινητής περιουσίας που πε- ριέρχεται στο δημόσιο και η αποτελεσματική αξιοποίησή της. (ηη) Η άσκηση πάσης φύσης αρμοδιοτήτων, που απορ- ρέουν από τον ορισμό της Γ.Δ.Ο.Υ. ως κύριας κεντρικής. (θθ) Η υποστήριξη φορέων που εντάσσονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου, όπου απαιτείται. (ιι) Ο χειρισμός κάθε άλλου σχετικού θέματος, αρμοδι- ότητας του τμήματος, προβλεπόμενου από την κείμενη νομοθεσία. (ιαια) Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη και η μέριμνα σχετικών θεμάτων της Διεύθυνσης. (ιβιβ) Η σύνταξη πράξεων συγκρότησης συλλογικών οργάνων για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του Τμή- ματος. (β) Τμήμα Β’ - Σύνταξης Προδιαγραφών και Κοστολό- γησης (αα) Η μέριμνα για τη σύνταξη προδιαγραφών πράξε- ων/έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών για τις ανάγκες του Υπουργείου σε συνεργασία με τις ενδιαφε- ρόμενες υπηρεσίες. (ββ) Η μέριμνα για κοστολόγηση των προς προμήθεια ειδών και υπηρεσιών ύστερα από έρευνα αγοράς και η συλλογή στοιχείων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με σκοπό την εξεύρεση βέλτιστης οικονομικής αποτίμησης αυτών. (γγ) Η νομική παρακολούθηση και υποστήριξη όλων των θεμάτων που ανακύπτουν στη Διεύθυνση. (δδ) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος κάθε είδους δημόσιας σύμβασης, έργων, μελετών, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, καθώς επίσης και Συμπράξεων Δη- μόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. (εε) O χειρισμός κάθε άλλου σχετικού θέματος αρμοδιό- τητας του Τμήματος, προβλεπόμενου από την κείμενη νομοθεσία. (γ) Τμήμα Γ’ - Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών (αα) Ο προγραμματισμός και η παρακολούθηση των λειτουργικών δαπανών αναφορικά με τις εγκαταστά- σεις των υπηρεσιών του Υπουργείου. Από τα παραπάνω εξαιρούνται οι δαπάνες για ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ και κοινό- χρηστα. (ββ) Η παραλαβή, αποθήκευση, ταξινόμηση και διακί- νηση των προμηθευόμενων υλικών και εφοδίων, καθώς και η καταστροφή και εκποίηση των, εφόσον κριθούν άχρηστα. (γγ) Η παρακολούθηση και ενημέρωση για τις αναλώ- σεις και την ανάγκη ανανέωσης των αποθεμάτων της αποθήκης. (δδ) Η τήρηση Μητρώου Παγίων και ηλεκτρονικού αρχείου αποθήκης. (εε) Η διατήρηση και ενημέρωση αρχείου περιουσια- κών στοιχείων του Υπουργείου. (στστ) Η χρηστή αξιοποίηση των υποδομών του Υπουργείου και η διευθέτηση σχετικών θεμάτων. (ζζ) Ο προγραμματισμός και η παρακολούθηση των αναγκών του Υπουργείου για την καθαριότητα, τη συ- ντήρηση, την ασφάλεια, τη φύλαξη των κτιρίων και εγκα- ταστάσεων αυτού, τη λήψη μέτρων πυρασφάλειας, την παρακολούθηση λειτουργίας μέσων επικοινωνίας και μεταφοράς, δικτύων φωτισμού και ύδρευσης, σε συνερ- γασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου. (ηη) Η μέριμνα για τη θέση σε κυκλοφορία, κατανομή και διάθεση των κρατικών υπηρεσιακών αυτοκινήτων και δικύκλων στις επιμέρους υπηρεσίες του Υπουργείου. (θθ) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της κίνησης και φύλαξης των υπηρεσιακών αυτοκινήτων και δικύκλων του Υπουργείου, καθώς και η μέριμνα για την επισκευή και συντήρησή τους. (ιι) Η υποβολή εκθέσεων και προτάσεων προς τον Προ- ϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης αναφορικά με τη δια- χείριση των παγίων και λοιπών υλικών του Υπουργείου. (ιαια) Η εξαγωγή παντός είδους στατιστικών στοιχείων που αφορούν στα πάγια και αναλώσιμα των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. (ιβιβ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών σε θέματα τεχνικής φύσης, όπου απαιτείται. (ιγιγ) H διαχείριση πάσης φύσης υποδομών και υλικών που ανατίθενται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών βάσει νομοθετικών ρυθμίσεων και κάθε είδους διατά- ξεων. (ιδιδ) H καταστροφή και εκποίηση του άχρηστου υλι- κού έπειτα από σχετική διαπίστωση όλων των φορέων που εντάσσονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών. (ιειε) Η διαχείριση πάγιων προκαταβολών. (ιστιστ) Ο χειρισμός κάθε άλλου σχετικού θέματος αρμοδιότητας του τμήματος, προβλεπόμενου από την κείμενη νομοθεσία. Κεφάλαιο Γ΄ Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *01001812311170096*