255 Α' 2001

Νόμος 2954/2001

Φορολογικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρω­ση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες δια­τάξεις.

02 Νοεμβρίου 2001

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 255

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2954
Φορολογικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρω­ ση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες δια­ τάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑ ΑΙΟ Α'

Άρθρο 1Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματοςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παράγραφο 6 του άρθρου 6 του Κώδικα Φορο­ λογίας Εισοδήματος, που κυρώθηκε με το Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α'), προστίθεται περίπτωση δ', που έχει ως εξής: «δ) Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στους ανα­ γνωρισμένους πολιτικούς πρόσφυγες, σε αυτούς που διαμένουν προσωρινά στην Ελλάδα για ανθρωπιστικούς λόγους και σε όσους έχουν υποβάλει αίτηση για αναγνώ­ ριση προσφυγικής ιδιότητας, η οποία βρίσκεται στο στά­ διο εξέτασης από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, από φο­ ρείς που υλοποιούν προγράμματα παροχής οικονομικής ενίσχυσης προσφύγων, τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ύπατη Αρμοστεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ελληνικό Δημό­ σιο.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: «Σε περίπτωση περισσοτέρων με ίσα ποσοστά συμμε­ τοχής, οι δικαιούχοι επιχειρηματικής αμοιβής καθορίζο­ νται από την εταιρία ή κοινωνία και δηλώνονται με την οι­ κεία αρχική ετήσια δήλωσή της.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το έκτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: «Η επιχειρηματική αμοιβή προσδιορίζεται με την εφαρ­ μογή του ποσοστού συμμετοχής αυτού του εταίρου ή κοι­ νωνού στο πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών των κερδών της εταιρίας ή κοινωνίας που δηλώθηκαν με την οικεία ετήσια δήλωσή της.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το έβδομο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στην υποπερίπτωση ββ' της περίπτωσης α' της παρα­ γράφου 1 του άρθρου 13 του Κώδικα Φορολογίας Εισο­ δήματος προστίθεται καινούργιο εδάφιο που έχει ως εξής: 2 Νοεμβρίου 2001 «Με μεταβίβαση εταιρικών μερίδων ή μεριδίων εξομοι­ ώνεται και η μη συμμετοχή εταίρου στην αύξηση του κεφαλαίου προσωπικής εταιρίας ή εταιρίας περιορι­ σμένης ευθύνης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος κα­ ταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στην περίπτωση στ' του άρθρου 17 του Κώδικα Φο­ ρολογίας Εισοδήματος προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: «Επίσης, δε λαμβάνεται υπόψη, για την εφαρμογή αυ­ τής της περίπτωσης, το ποσό της δαπάνης που καταβάλ­ λεται για την τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείου, που έχει ληφθεί για την αγορά αρδευτικού εξοπλισμού γεωργικής εκμετάλλευσης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται εδά­ φιο που έχει ως εξής: «Οι διατάξεις αυτής της περίπτωσης εφαρμόζονται ανάλογα και για βελτιώσεις ή επεκτάσεις που γίνονται με δαπάνες του μισθωτή σε οικοδομή της οποίας την κυριό­ τητα έχει ο εκμισθωτής, αν μετά τη λήξη του χρόνου της μίσθωσης της οικοδομής οι βελτιώσεις ή επεκτάσεις πα­ ραμένουν στην κυριότητα του εκμισθωτή.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η αναφερόμενη στις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης ι' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος παράγραφος 3 του άρ­ θρου 13 τροποποιείται σε παράγραφο 6.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται υποπερί­ πτωση κ', που έχει ως εξής: «κ) Των ποσών που καταβάλλουν εφάπαξ ή περιοδικά οι επιχειρήσεις σε άγαμα τέκνα του προσωπικού τους και μέχρι τη συμπλήρωση του εικοστού πέμπτου έτους της ηλικίας τους, λόγω θανάτου του γονέα ­ εργαζομένου και με την προϋπόθεση ότι αυτός επήλθε λόγω σεισμού ή άλ­ λου λόγου ανώτερης βίας, κατά τη διάρκεια εργασίας του θανόντος και εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης. Το πιο πάνω εκπιπτόμενο ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει, ανά ημερολογιακό έτος, τα τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε δικαιούχο ­ τέκνο. Ειδικά, για τα ποσά που κατα­ βάλλονται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2001, ως ανώτα­ το όριο εκπιπτόμενης δαπάνης ορίζεται το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή για ποσά που βαρύνουν ισολογισμούς που κλείνουν μετά τις 30 Δεκεμβρίου 2000.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: «Οι μοναδικοί συντελεστές καθαρού εισοδήματος περι­ λαμβάνονται σε ειδικό πίνακα, ο οποίος καταρτίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύο­ νται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Η ισχύς των διατάξεων της προηγούμενης παρα­ γράφου αρχίζει από την έναρξη ισχύος της παραγράφου 21 του άρθρου 4 του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α').

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 του Κώδικα Φο­ ρολογίας Εισοδήματος, μεταξύ των λέξεων «κοινωνιολό­ γου και» τίθεται σημείο στίξεως κόμμα (,) και μετά από αυ­ τό προστίθενται οι λέξεις «κοινωνικού λειτουργού». Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1ης Ιανου­ αρίου 2001.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 50 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος καταργείται από την έναρξη ισχύος της παραγράφου 22 του άρθρου 4 του Ν. 2873/2000.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Οι υποπεριπτώσεις αα' και ββ' της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίστανται ως εξής: «αα) Με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%), αν το καθα­ ρό ποσό της παροχής δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες χι­ λιάδες (700.000) δραχμές ετησίως και για παροχές που καταβάλλονται από 1ης Ιανουαρίου 2002 και μετά τα δύο χιλιάδες πενήντα τέσσερα (2.054) ευρώ. ββ) Με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), αν το καθα­ ρό ποσό της παροχής υπερβαίνει τις επτακόσιες χιλιάδες (700.000) δραχμές και μέχρι ένα εκατομμύριο τετρακό­ σιες χιλιάδες (1.400.000) δραχμές ετησίως. Τα ποσά αυ­ τά για παροχές που καταβάλλονται από 1ης Ιανουαρίου 2002 και μετά γίνονται δύο χιλιάδες πενήντα τέσσερα (2.054) και τέσσερις χιλιάδες εκατό (4.100) ευρώ αντι­ στοίχως.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρ­ μόζονται για την παρακράτηση φόρου από τα ποσά των συντάξεων ή άλλων παροχών παρόμοιας φύσης που κα­ ταβάλλονται στους δικαιούχους από 1ης Ιανουαρίου 2001 και μετά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

Η παράγραφος 3 του άρθρου 59 του Κώδικα Φορο­ λογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: «3. Εκτός από τις προσωρινές δηλώσεις εκείνοι που έχουν υποχρέωση να παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 57 οφείλουν να επιδίδουν μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του Μαρτίου κάθε έτους, στον προϊ­ στάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της έδρας τους, οριστική δήλωση η οποία περιλαμβάνει το ονοματε­ πώνυμο και τη διεύθυνση κατοικίας κάθε δικαιούχου, τον αριθμό φορολογικού μητρώου του, το ποσό των αμοιβών, το ποσό του φόρου που αναλογεί επ' αυτών με βάση την κλίμακα του άρθρου 9, το ποσό του φόρου που οφείλεται μετά την έκπτωση από το φόρο που αναλογεί του ποσο­ στού που ορίζεται με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφί­ ου της παραγράφου 1 του άρθρου 57, το φόρο που πα­ ρακρατήθηκε για κάθε μισθωτό ή ημερομίσθιο ή συνταξι­ ούχο κατά περίπτωση, καθώς και το υπόλοιπο για καταβολή ποσό φόρου, το οποίο θα καταβάλλεται εφά­ παξ με την υποβολή της δήλωσης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19

Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρ­ μόζονται για οριστικές δηλώσεις οικονομικού έτους 2001 και μετά, οι οποίες περιλαμβάνουν αποδοχές και συντά­ ξεις που καταβλήθηκαν μέσα στο 2000 και μετά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20

Η περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 61 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: «γ) Ο ένας από τους δύο συζύγους έχει υποβληθεί σε δι­ καστική συμπαράσταση». 21.Η περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 61 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: «β) Για τους ανήλικους ή αυτούς που έχουν υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση, κατά περίπτωση, ο επίτρο­ πος ή ο κηδεμόνας ή ο δικαστικός συμπαραστάτης». 22. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προσθέτονται υποπεριπτώσεις στστ' και ζζ' που έχουν ως εξής: «στστ) Εισόδημα που καταβάλλεται από ανώνυμη εται­ ρία στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της, για τις υπη­ ρεσίες που παρέχουν με βάση ειδική σύμβαση μίσθωσης εργασίας ή εντολής. ζζ) Η δήλωση υποβάλλεται σε εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 61, εφόσον ο φορολογούμενος δεν κατοικεί ούτε διαμένει στην ημεδαπή». 23. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρ­ μόζονται για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονο­ μικού έτους 2001 και μετά. 24. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 66 του Κώδικα Φο­ ρολογίας Εισοδήματος προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής: «Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μπορεί επί­ σης να καθορίζεται ειδικός τρόπος έκδοσης των καταλο­ γιστικών πράξεων που αφορούν τις δηλώσεις που ελέγ­ χονται κατά τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο καθώς και βεβαίωσης των οικείων διαφορών, με την έκδοση ενιαίας ανά φορολογικό αντικείμενο πράξης για όλες τις χρήσεις για τις οποίες επέρχεται επίλυση των διαφορών.» 25. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 70 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: «Η πρόταση για διοικητική επίλυση της διαφοράς υπο­ βάλλεται, προκειμένου για σχολάζουσα κληρονομιά, από τον κηδεμόνα, για επιδικία από τον προσωρινό διαχειρι­ στή, για μεσεγγύηση από το μεσεγγυούχο, για πτωχεύσα­ ντα από το σύνδικο, για ανήλικο από τον ασκούντα τη γο­ νική μέριμνα και επί πλειόνων από τον έναν από αυτούς ή γι' αυτόν που έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση από το δικαστικό συμπαραστάτη και προκειμένου για θα­ νόντα φορολογούμενο από τους κληρονόμους του.» 26. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 70 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: «Αν υποβληθεί αίτημα για διοικητική επίλυση της δια­ φοράς με ιδιαίτερη αίτηση, η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής αναστέλλεται με την υποβολή της αίτη­ σης, μη υπολογιζομένης της ημέρας υποβολής αυτής και συνεχίζει από την επόμενη εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα της ημέρας υπογραφής της πράξης μα­ ταίωσης ή μερικής επίλυσης της διαφοράς.» 27. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 81 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: «2. Οι φύλακες μεταγραφών υποχρεούνται να αρνη­ θούν τη μεταγραφή των δικαιοπραξιών για τις περιπτώ­ σεις α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 88 και τις πε­ ριπτώσεις ε' της παραγράφου 1 και δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 89, όπως επίσης και τη μεταγραφή του πρα­ κτικού συμβιβαστικής επίλυσης ιδιωτικών διαφορών του άρθρου 214 Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, καθώς και τη μεταγραφή της δήλωσης αποδοχής κληρονομίας ή κληροδοσίας ή του κληρονομητηρίου, αν δεν προσκομι­ στεί το πιστοποιητικό ή δεν υποβληθεί η υπεύθυνη δήλω­ ση, κατά περίπτωση, που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο.» 28. Στην παράγραφο 10 του άρθρου 81 του Κώδικα Φο­ ρολογίας Εισοδήματος η φράση «αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσικλέτας από πεντακόσια (500) κυβικά εκατοστά και πάνω ή» διαγράφεται. 29. Η αναφερόμενη στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 11 του άρθρου 106 του Κώδικα Φορο­ λογίας Εισοδήματος παράγραφος 7 του άρθρου 13 τρο­ ποποιείται σε παράγραφο 8. 30. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 109 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίστα­ ται ως εξής: «Σε περίπτωση περισσότερων διαχειριστών εταίρων με ίσα ποσοστά συμμετοχής, οι δικαιούχοι επιχειρηματικής αμοιβής καθορίζονται από την εταιρία και δηλώνονται με την οικεία αρχική ετήσια δήλωσή της.» 31. Το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 109 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίστα­ ται ως εξής: «Η ανωτέρω επιχειρηματική αμοιβή θεωρείται ως λαμ­ βανόμενη, από το ήμισυ των συνολικών καθαρών κερδών της εταιρίας, που δηλώνονται με την οικεία ετήσια δήλω­ σή της και κατά το ποσοστό συμμετοχής των διαχειρι­ στών.» 32. Το έκτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 109 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος καταργείται. 33. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 2, 3, 4, 30, 31 και 32 του άρθρου αυτού αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 2001 και μετά και καταλαμβάνουν τα καθαρά εισοδήματα και τα κέρδη διαχειρίσεων που κλείνουν μετά από τις 30 Δεκεμβρίου 2000 και στο εξής. 34. Υπόχρεοι που υπάγονται στις διατάξεις των παρα­ γράφων 2, 3, 4, 30, 31 και 32, κατά περίπτωση, οι οποίοι υπέβαλαν την ετήσια φορολογική δήλωση οικονομικού έτους 2001 και δεν υπολόγισαν επιχειρηματική αμοιβή, στα φυσικά πρόσωπα που δικαιούνται αυτήν, σύμφωνα με αυτές τις διατάξεις, οφείλουν να υποβάλλουν την οικεία συμπληρωματική δήλωση του υπόχρεου νομικού προσώ­ που ή της κοινωνίας, καθώς και των φυσικών προσώπων που δικαιούνται την επιχειρηματική αμοιβή. Αν αυτοί οι υπόχρεοι δεν υποβάλλουν την οικεία φορολογική τους δήλωση, ο προϊστάμενος της αρμόδιας φορολογικής αρ­ χής χωρεί οίκοθεν στη βεβαίωση ή την επιστροφή, κατά περίπτωση, του κύριου και πρόσθετου φόρου που προ­ κύπτει. 35. Οι διατάξεις του άρθρου 117 του Κώδικα Φορολο­ γίας Εισοδήματος καταργούνται. Τυχόν καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται. 36. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της προηγούμε­ νης παραγράφου ισχύουν και για υποθέσεις που εκκρε­ μούν ενώπιον των δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού.

Άρθρο 2Συναφείς ρυθμίσεις με τη φορολογία εισοδήματος και περί φορολογικών κυρώσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν.Δ. 1146/1972 (ΦΕΚ 64 Α') αντικαθίσταται ως εξής: «Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζεται από τον αρμόδιο Προϊ­ στάμενο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, για την εφαρμογή των διατάξεων της φορολογίας εισοδήματος, η αξία του οχήματος ως εμπορεύματος, εκτός αν προκύ­ πτει μεγαλύτερη με βάση το συμβόλαιο ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, οπότε και λαμβάνεται υπόψη αυτή. Ειδικά, για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία και στοι­ χεία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., ο φόρος που κατα­ βάλλεται κατά το χρόνο μεταβίβασης οχήματος ως εμπο­ ρεύματος υπολογίζεται επί της αξίας που προσδιορίζεται με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, η δε πραγματική αξία πώλησης φορολογείται με τις γενικές διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος και συμψηφίζεται ο φόρος που καταβλήθηκε.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύ­ ουν για μεταβιβάσεις οχημάτων που πραγματοποιούνται από τη δημοσίευση του νόμου και μετά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84 Α') καταλαμβάνουν και τους τόκους από ομόλογα του Ελ­ ληνικού Δημοσίου, οι οποίοι καταβάλλονται από 1ης Αυ­ γούστου 2001 μέχρι και 31ης Δεκεμβρίου 2001.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στην περίπτωση στ' του άρθρου 50 του Ν. 2873/2000 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής: «Ειδικά οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 32 του Ν. 2238/1994, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 20 του άρθρου 4 του παρόντος, ισχύουν για τα φύλλα ελέγχου και πράξεις προσδιορισμού αποτελε­ σμάτων φορολογίας εισοδήματος που εκδίδονται ή εκδό­ θηκαν από 1ης Ιανουαρίου 2000 και μετά και δεν έχουν οριστικοποιηθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το ποσό που ορίζεται στο άρθρο 19 του Ν. 820/1978 (ΦΕΚ 174 Α') αυξάνεται σε δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές και από 1.1.2002 σε έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α') αντικαθίσταται ως εξής: «1. Στο Φ.Π.Α. όταν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι ο υποκείμενος στο φόρο, ως λήπτης εικονικού φορολογι­ κού στοιχείου ή στοιχείου το οποίο νόθευσε αυτός ή άλ­ λοι για λογαριασμό του, διενήργησε έκπτωση φόρου εισ­ ροών ή έλαβε επιστροφή φόρου, σύμφωνα με τις διατά­ ξεις περί Φ.Π.Α., ή ως εκδότης δεν απέδωσε φόρο, με βάση πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοι­ χεία, επιβάλλεται ειδικό πρόστιμο ισόποσο με το τριπλά­ σιο του φόρου που εξέπεσε ή που επιστράφηκε ή δεν απέ­ δωσε, ανεξάρτητα αν δεν προκύπτει τελικά ποσό φόρου για καταβολή.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Τα εδάφια δεύτερο και έβδομο της παραγράφου 9 του άρθρου 13 του Ν. 2523/1997 καταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στην παράγραφο 10 του άρθρου 21 του Ν. 2523/ 1997 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, που έχει ως εξής: «Στις περιπτώσεις του άρθρου 19 του παρόντος Νόμου η παραγραφή αρχίζει από το χρόνο διαπίστωσης του αδι­ κήματος, ο οποίος προσδιορίζεται από την ημερομηνία θεώρησης του οικείου πορίσματος του φορολογικού ελέγχου από τον προϊστάμενο της αρχής που διενήργησε τον έλεγχο.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 21 του Ν. 2523/1997 ισχύουν ανάλογα και για τα αδικήματα των περιπτώσεων ζ' και η' της παραγρά­ φου 1 του άρθρου 31 του Ν. 1591/1986 (ΦΕΚ 50 Α'), για τα οποία, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, δεν έχει επέλθει παραγραφή κατά τις διατάξεις του Ποινικού Κώ­ δικα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 28 του Ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 16 Α') εφαρμόζονται ανάλογα και για τις περιπτώσεις που μέσα στην προθεσμία που ορίστηκε από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του Ν. 2836/ 2000 (ΦΕΚ 168 Α') καταβλήθηκαν οι οικείες δια­ φορές φόρων μεταξύ των φορολογιών πετρελαίου θέρ­ μανσης και κίνησης που ίσχυαν κατά το χρόνο παραλαβής του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 100/1998 (ΦΕΚ 96 Α') προστίθεται περίπτωση η', που έχει ως εξής: «η) Για οικοδομήματα αεροδρομίων που χρησιμοποι­ ούνται ως αεροσταθμοί επιβατών, σε τέσσερα τα εκατό (4%)».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Στο τέλος του άρθρου 7 του Π.Δ. 100/1998 προστί­ θεται παράγραφος 5, που έχει ως εξής: «5. Για τις εγκαταστάσεις αεροδρομίων, τα ποσοστά απόσβεσης ορίζονται ως εξής: α) Αεροδιάδρομοι, σε τέσσερα τα εκατό (4%). β) Γέφυρες διέλευσης αεροσκαφών, σε τέσσερα τα εκατό (4%). γ) Χώροι πίστας αεροδρομίου για στάθμευση αεροσκα­ φών, σε τέσσερα τα εκατό (4%). δ) Γέφυρες επιβίβασης επιβατών και σύστημα τροφο­ δοσίας επεξεργασμένου αέρα, σε τέσσερα τα εκατό (4%). ε) Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αποσκευών, σε τέσσερα τα εκατό (4%). στ) Υπόγειο σύστημα παροχής ρεύματος 400 ΗΖ στα αεροσκάφη, σε δέκα τα εκατό (10%). ζ) Οπτικά αεροβοηθήματα: ζα) Εργασίες κατασκευής, σε τέσσερα τα εκατό (4%). ζβ) Εξοπλισμός, σε πέντε τα εκατό (5%). η) Τηλεπικοινωνιακά συστήματα, σε τέσσερα τα εκατό (4%).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του π.δ. 100/1998 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Για τα πλοία και λοιπά πλωτά μέσα, χωρητικότητας φορτίου κάτω των 500 τόνων, το ποσοστό απόσβεσης ορίζεται σε είκοσι τα εκατό (20%) για το πρώτο έτος εκ­ μετάλλευσής τους υπό ελληνική σημαία, σε δέκα τα εκα­ τό (10%) ετησίως από το δεύτερο έως και το πέμπτο έτος και πέντε τα εκατό (5%) για το έκτο και καθένα από τα επό­ μενα έτη εκμετάλλευσής τους.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων 11, 12 και 13 ισχύουν από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 3Αυτοτελής φορολογία αφορολόγητων αποθεματικώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιβάλλεται αυτοτελής φορολογία εισοδήματος με συντελεστή δεκαεπτά και πενήντα τοις εκατό (17,50%) στα αποθεματικά που έχουν σχηματίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 34 ή πα­ ραγράφου 8 του άρθρου 106 του Κώδικα Φορολογίας Ει­ σοδήματος, τα οποία προέρχονται από τα, πέραν των τεκ­ μαρτών, πραγματικά κέρδη τους από την πώληση ανεγει­ ρομένων οικοδομών ή την εκτέλεση δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων και εμφανίζονται στον τελευταίο ισολογι­ σμό που έκλεισαν πριν από τη δημοσίευση του παρόντος, οι ατομικές επιχειρήσεις, οι υπόχρεοι που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 και τα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 101 του ίδιου Κώδικα, εφόσον αυτά δεν έχουν υπαχθεί σε φορο­ λογία και δεν έχουν διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί, μέχρι τη δημοσίευση αυτού του νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, οι υπόχρεοι που αναφέρονται σε αυτήν πρέπει να υποβάλλουν ιδιαίτερη δήλωση για την καταβο­ λή του οφειλόμενου ποσού. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην αρμόδια για τη φορολογία του υπόχρεου Δ.Ο.Υ. μέ­ χρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα, για τις δημόσιες υπη­ ρεσίες, του μήνα Νοεμβρίου 2001. Ο φόρος που προκύ­ πτει με βάση αυτή τη δήλωση καταβάλλεται σε πέντε (5) ίσες δίμηνες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη με την υπο­ βολή της εμπρόθεσμης δήλωσης και οι υπόλοιπες τέσσε­ ρις την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων τρίτου, πέμπτου, έβδομου και ένατου, από τη λήξη της προθε­ σμίας υποβολής της δήλωσης, μηνών. Με την καταβολή αυτού του φόρου εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέ­ ωση του φυσικού ή νομικού προσώπου, καθώς και των με­ τόχων ή εταίρων του. Το ποσό των αποθεματικών που φο­ ρολογήθηκαν με αυτόν τον τρόπο, μετά την αφαίρεση του φόρου που καταβάλλεται, εμφανίζονται σε ειδικούς λο­ γαριασμούς στα τηρούμενα βιβλία της επιχείρησης και δύνανται, οποτεδήποτε, να διανεμηθούν ή να κεφαλαιο­ ποιηθούν ή να εξαχθούν στο εξωτερικό, όταν πρόκειται για αλλοδαπές επιχειρήσεις, χωρίς καμία άλλη φορολο­ γική επιβάρυνση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι διατάξεις του άρθρου 113 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, του Ν. 2717/1999 (ΦΕΚ 97 Α') και του Ν. 2523/1997 εφαρμόζονται ανάλογα και στο φόρο που οφείλεται με βάση τις διατάξεις αυτού του άρθρου.

Άρθρο 4Ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των Συγκοινωνιακών Επιχειρήσεων (Σ.ΕΠ.)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η λογιστική τακτοποίηση των αμοιβαίων απαιτήσεων και υποχρεώσεων μεταξύ της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών» (Ο.Α.Σ.Α.) και των υπό εκκαθάριση Συγκοινωνιακών Επι­ χειρήσεων (Σ.ΕΠ.) πραγματοποιείται σύμφωνα με το 12/19.10.2000 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευ­ σης των μετόχων του Ο.Α.Σ.Α. και της αποδοχής από μέ­ ρους των Σ.ΕΠ. της πρότασης του Ο.Α.Σ.Α., για συμβιβα­ στική επίλυση της διαφοράς. Οι προκύπτουσες απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις του Ο.Α.Σ.Α. από και προς τις υπό εκκαθάριση Σ.ΕΠ. αντίστοι­ χα λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό των καθα­ ρών κερδών της διαχειριστικής χρήσης του Ο.Α.Σ.Α., μέ­ σα στην οποία θα εκδοθούν τα απαιτούμενα προς τακτο­ ποίηση του θέματος φορολογικά στοιχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Ο Ο.Α.Σ.Α. υποχρεούται για την τακτοποίηση των απαι­ τήσεών του από τις Σ.ΕΠ. και των υποχρεώσεών του προς αυτές να προβεί στις αναγκαίες γενικά λογιστικές διαδικα­ σίες (ενημέρωση βιβλίων, έκδοση στοιχείων, κ.λπ.), μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι Σ.ΕΠ. υποχρεούνται να προβούν στην έκδοση των στοιχείων που ορίζονται από τις διατάξεις της παραγρά­ φου 5 του παρόντος και καταχώριση των οικείων λογιστι­ κών εγγραφών που αφορούν στην τακτοποίηση των απαι­ τήσεων και υποχρεώσεών τους από και προς τον Ο.Α.Σ.Α., μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρό­ ντος. Μέσα στην ίδια προθεσμία, να καταρτίσουν τον πρώτο υπερδωδεκάμηνο ισολογισμό περιόδου 12.8.1992 έως 22.12.1993 και να συντάξουν ενιαίο προσωρινό ισο­ λογισμό περιόδου 22.12.1993 έως και την ημερομηνία λή­ ξης της προθεσμίας για έκδοση των στοιχείων του προη­ γούμενου εδαφίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα ποσά που καταβάλλονται στους εκμεταλλευτές λεωφορείων δημόσιας χρήσης και τα οποία προκύπτουν μετά την οριστικοποίηση των αμοιβαίων απαιτήσεων και υποχρεώσεων μεταξύ Σ.ΕΠ. και Ο.Α.Σ.Α. θεωρούνται για τους δικαιούχους αυτούς εισοδήματα της χρήσης 2000 και οι δικαιούχοι υποχρεούνται στην υποβολή αρχικής ή συμπληρωματικής δήλωσης φόρου εισοδήματος οικονο­ μικού έτους 2001, μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Το καθαρό εισόδημα προκύπτει με την εφαρμογή συ­ ντελεστή καθαρού κέρδους σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) επί του καταβαλλόμενου ποσού και φορολο­ γείται αυτοτελώς με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20)%. Το ποσό του φόρου παρακρατείται από τις Σ.ΕΠ. κατά την καταβολή του ποσού στους δικαιούχους και καταβάλ­ λεται εφάπαξ με την υποβολή δήλωσης στην αρμόδια Δη­ μόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) μέσα στο πρώτο δε­ καπενθήμερο του επόμενου από την παρακράτηση μήνα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) ­ Ν. 1642/1986 (ΦΕΚ 125 Α') προσδιορίζεται κατά συντελεστή φόρου τόσο για τον Ο.Α.Σ.Α., όσο και για τις υπό εκκαθάριση Σ.ΕΠ., με βάση τα ποσά που εγκρίθηκαν με το 12/19.10.2000 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του Ο.Α.Σ.Α. και της αποδοχής του από μέρους των Σ.ΕΠ.. Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί καθίσταται απαιτητός κατά το χρόνο που ορίζεται ως χρόνος έκδοσης εκατέρωθεν, των απαιτούμενων φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Οι Σ.ΕΠ. και οι εκμεταλλευτές λεωφορείων μέλη των Σ.ΕΠ., που δεν έχουν υποβάλει περιοδικές και εκκαθαρι­ στικές δηλώσεις Φ.Π.Α. φορολογικών περιόδων που λή­ γουν μέχρι και την ημερομηνία δημοσίευσης του παρό­ ντος, υποβάλλουν τις δηλώσεις αυτές χωρίς κυρώσεις μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ο Ο.Α.Σ.Α. και οι υπό εκκαθάριση Σ.ΕΠ. υποχρεού­ νται, εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του πα­ ρόντος, να εκδώσουν προς τις υπό εκκαθάριση Σ.ΕΠ. και τους εκμεταλλευτές λεωφορείων των Σ.ΕΠ., αντίστοιχα, ειδική διπλότυπη αθεώρητη εκκαθάριση, για τις απαιτή­ σεις και υποχρεώσεις τους, με αναφορά στο χρονικό διά­ στημα που αφορούν, με βάση τα ποσά που έγιναν αποδε­ κτά με το 12/19.10.2000 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του Ο.Α.Σ.Α. και της αποδοχής του από μέρους των Σ.ΕΠ.. Οι εκκαθαρίσεις αυτές αποτε­ λούν δικαιολογητικά εγγραφής για τις αντίστοιχες τακτο­ ποιητικές εγγραφές, στα προβλεπόμενα από τις διατά­ ξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) ­ Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α') φορολογικά βιβλία. Οι εκμεταλλευτές λεωφορείων των Σ.ΕΠ. (κοινωνίες ή με­ μονωμένοι εκμεταλλευτές) απαλλάσσονται από την έκδοση των απαιτούμενων φορολογικών στοιχείων και την τήρηση των προβλεπόμενων φορολογικών βιβλίων του Κ.Β.Σ.. Ο Ο.Α.Σ.Α. και οι υπό εκκαθάριση Σ.ΕΠ. απαλλάσσονται από τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2523/1997 για οποιεσδήποτε παραλεί­ ψεις των υποχρεώσεών τους, που απορρέουν από τις δια­ τάξεις του Κ.Β.Σ., όπως και από τις κυρώσεις για την πα­ ράλειψη υποβολής των καταστάσεων του άρθρου 20 του Κώδικα αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι υπό εκκαθάριση Σ.ΕΠ., καθώς και τα μέλη τους (κοινωνίες ή μεμονωμένοι εκμεταλλευτές) που δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις έναρξης εργασιών, υποβάλλουν τις δηλώσεις αυτές, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Σε όσες περιπτώσεις έχουν υπεισέλθει κληρονόμοι ή κοινωνοί, στα πλαίσια της εκκαθάρισης των Σ.ΕΠ., προ­ σκομίζεται το πιστοποιητικό που ορίζεται από τις διατά­ ξεις του άρθρου 105 του Ν.Δ. 118/1973 (ΦΕΚ 202 Α').

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Για θέματα που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του πα­ ρόντος άρθρου δεν επιβάλλονται πρόστιμα και κυρώσεις γενικά, που προβλέπονται από τις φορολογικές διατάξεις.

Άρθρο 5Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων

Οι απαλλαγές που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν.Δ. 1297/1972 (ΦΕΚ 217 Α') και της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α') , όπως έχουν συμπληρωθεί και ισχύουν, δεν περιλαμβάνουν το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων, ως προς τον οποίο έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 17 ­ 31 του Ν. 1676/1986 (ΦΕΚ 204 Α'). Η παράγραφος 41 του άρθρου 15 του Ν. 2166/1993 καταργείται.

Άρθρο 6Έννοια αποδεικτικού πληρωμής

Όπου, στις διατάξεις των άρθρων 25, 26 και 27 του Ν. 2873/2000, αναφέρεται η φράση «αποδεικτικό πληρω­ μής», «αποδεικτικό πληρωμής της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.)», «αποδεικτικό πληρωμής της Δ.Ο.Υ.» νοείται το διπλότυπο είσπραξης της Δημόσιας Οικονομι­ κής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.).

Άρθρο 7Κυρώσεις για παράβαση στην απόδοση δικαιώματος του Δημοσίου από τις επιχειρήσεις καζίνων

Οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 2523/1997 εφαρ­ μόζονται ανάλογα και για το δικαίωμα του Δημοσίου από τη συμμετοχή του στα μικτά κέρδη των καζίνων, που προ­ βλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του Ν. 2206/1994 (ΦΕΚ 62 Α'). Δεν θίγονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2206/1994.

Άρθρο 8Ρυθμίσεις θεμάτων παιγνίωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα τέλη διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων των 90, 265, 380, 470, 730 και 1030 ευρώ, που επιβάλλο­ νται με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α'), όπως έχουν διαμορφωθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του Ν. 2873/2000, ορίζονται από 1.1.2002 σε 90, 300, 430, 530, 900 και 1200 ευρώ, αντίστοιχα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του Ν. 2873/2000 αντικαθίσταται ως εξής: «Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1.7.2002.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην έννοια του παιγνιομηχανήματος της παραγρά­ φου 5 του άρθρου 8 του Ν. 2515/1997, όπως ισχύει, περι­ λαμβάνονται όλοι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που εγκα­ θίστανται ή λειτουργούν, με σκοπό την εκμετάλλευση, σε δημόσια γενικά κέντρα (ξενοδοχεία, καφενεία, αίθουσες αναγνωρισμένων σωματείων κάθε φύσης και σε κάθε χώ­ ρο προσιτό στο κοινό). Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1.1.2002.

Άρθρο 9Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης ΑξίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, που κυρώθηκε με το Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α'), αντικαθίσταται ως εξής: «4. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 και της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται για ακίνητα των οποίων η άδεια κατασκευής εκδίδεται από 1ης Ιανουαρίου 2003».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση ιβ' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 2859/2000 αντικαθίσταται ως εξής: «ιβ) η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι στε­ νά συνδεόμενες με αυτή παραδόσεις αγαθών και παρο­ χές υπηρεσιών, που παρέχονται από δημόσια εκπαιδευ­ τήρια ή από άλλα πρόσωπα αναγνωρισμένα από την, κα­ τά περίπτωση, αρμόδια αρχή».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παράγραφος 1 του άρθρου 31 του Ν. 2859/2000 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Σε περίπτωση που ο υποκείμενος στο φόρο χρησι­ μοποιεί αγαθά και υπηρεσίες για την πραγματοποίηση πράξεων, για μερικές από τις οποίες δεν παρέχεται δικαί­ ωμα έκπτωσης, ο εκπιπτόμενος φόρος ορίζεται σε ποσο­ στό στα εκατό του συνολικού ποσού του φόρου των κοι­ νών αυτών εισροών. Το ποσοστό αυτό βρίσκεται με βάση κλάσμα που έχει ως αριθμητή το ποσό του ετήσιου κύκλου εργασιών, χω­ ρίς φόρο προστιθέμενης αξίας, που αφορά πράξεις για τις οποίες παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου και ως παρανομαστή το ποσό των πράξεων που αναφέρονται στον αριθμητή, καθώς και των πράξεων για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης. Στον παρανομαστή του κλάσματος συμπεριλαμβάνο­ νται επίσης και οι επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, οικονομι­ κές ενισχύσεις, οι οποίες δεν αποτελούν μέρος της φο­ ρολογητέας αξίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 19».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του Ν. 2859/2000 αντικαθίσταται, ως εξής: «β) από παρεπόμενες πράξεις σε ακίνητα, ή από χρημα­ τοδοτικές ή πράξεις που προβλέπουν οι διατάξεις των πε­ ριπτώσεων κ', κα', κβ', κγ', κδ' και κε' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του παρόντος, εφόσον πρόκειται για πα­ ρεπόμενες της κύριας δραστηριότητας πράξεις».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 38 του Ν. 2859/2000 αντικαθίσταται ως εξής: «Την υποχρέωση αυτή έχουν και τα πρόσωπα, τα οποία καλύπτονται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρ­ θρου 11, στην περίπτωση που αποκτούν αγαθά, τα οποία υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης από άλλο κρά­ τος ­ μέλος.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η παράγραφος 3 του άρθρου 47 του Ν. 2859/2000 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Οι υποκείμενοι στο φόρο που παράγουν επενδυτικό χρυσό ή μεταποιούν κάθε είδους χρυσό σε επενδυτικό, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, μπορούν να επιλέγουν τη φορολόγηση της πα­ ράδοσης του επενδυτικού χρυσού σε άλλο πρόσωπο υποκείμενο στο φόρο. Στην περίπτωση αυτή, δικαίωμα επιλογής έχουν και τα πρόσωπα της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, για τη φορολόγη­ ση των πράξεων μεσολάβησής τους σε πράξεις παράδο­ σης επενδυτικού χρυσού, για τις οποίες ο προμηθευτής ­ εντολέας έχει επιλέξει τη φορολόγησή τους. Οι προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος επιλογής φορολόγησης καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 62 του Ν. 2859/2000 αντικαθίσταται ως εξής: «8. Στο φόρο προστιθέμενης αξίας υπάγονται και τα ερ­ γολαβικά προσύμφωνα ανέγερσης οικοδομών με το σύ­ στημα της αντιπαροχής, τα οποία συντάχθηκαν μετά την 21.8.1986 και η σχετική άδεια εκδίδεται μετά την 1η Ια­ νουαρίου 2003».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου αυτού αρχίζει από 1.1.2002, των παραγράφων 3 και 4 για πράξεις που πραγματοποιούνται από 1.1.2001, της παραγράφου 5 από τη δημοσίευση του Ν. 2859/2000 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της παραγράφου 6 από 1.1.2000.

Άρθρο 10Ρυθμίσεις θεμάτων Κώδικα Βιβλίων και ΣτοιχείωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 186/1992 αντικαθίσταται ως εξής: «Η προϋπόθεση της διενέργειας συγκεκριμένης πρά­ ξης δεν απαιτείται προκειμένου για κοινοπραξία επιτη­ δευματιών που έχει ως αντικείμενο εργασιών: α) την αποκλειστικά εκτός της χώρας πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή προβολή και προώθηση ελληνικών προϊόντων με οποιονδήποτε τρόπο, β) την εκμετάλλευση συγκοινωνιακών γραμμών πλοίων, γ) την εκμετάλλευση διεθνών λεωφορειακών γραμμών, δ) τη διενέργεια περιη­ γητικών πλόων και ε) την εκμετάλλευση ρυμουλκών και ναυαγοσωστικών πλοίων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του Π.Δ. 186/1992 προστίθεται τελευταίο εδάφιο, που έχει ως εξής: «Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγρά­ φου εφαρμόζονται ανάλογα και κατά την καταβολή αμοι­ βών σε δικαιούχους, οι οποίοι ­ συνδέονται με σχέση μίσθωσης έργου με φορέα εκτέ­ λεσης ερευνητικού έργου, το οποίο χρηματοδοτείται ή επιχορηγείται, γενικώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ­ είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι ή συνταξιούχοι και δεν είναι επιτηδευματίες από άλλη αιτία, εφόσον το ποσό αυτών των αμοιβών τους δεν υπερβαί­ νει το διπλάσιο του ορίου που αναφέρεται σε αυτές και το έργο που παρέχουν αφορά αποκλειστικά το χρηματοδο­ τούμενο από την Ε.Ε. ερευνητικό έργο.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του Ν. 2892/2001 (ΦΕΚ 46 Α') προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: «Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου έχουν ανάλογη εφαρμογή και σε ό,τι αφορά το χρόνο διαφύλαξης των βι­ βλίων, των στοιχείων του π.δ. 186/1992 και των παραστα­ τικών των εγγραφών.» ΚΕΦΑ ΑΙΟ Β' ΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟ ΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕ ΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 11οιπές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 68 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α'), προστί­ θεται παράγραφος 3, που έχει ως εξής: «3. Τυχόν πλαστά χαρτονομίσματα, τα οποία διαπιστώ­ νονται κατά την κατάθεση των εισπράξεων των Δ.Ο.Υ. στην Τράπεζα Ελλάδος, ή τις Εμπορικές Τράπεζες, ανα­ πληρώνονται από το Δημόσιο, με τη διαδικασία της παρ.1 του άρθρου 37 του παρόντος νόμου, ύστερα από έρευνα και θετική εισήγηση του αρμόδιου Επιθεωρητή. Οι υφιστάμενες συμβάσεις με ιδιώτες, για τη μεταφορά των χρημάτων των Δ.Ο.Υ., δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, μέχρι τη λήξη της ισχύος τους. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην παράγραφο 5 του πέμπτου άρθρου του Ν. 2275/1994 (ΦΕΚ 238 Α'), προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως ακολούθως: «Σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμυρών ή άλ­ λων θεομηνιών, από τις οποίες προκαλούνται σημαντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό οφειλετών χρεών υπέρ των ειδι­ κών δημοσίων υπηρεσιών, των ειδικών ταμείων, των νομι­ κών προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου και τρίτων, η είσπραξη των οποίων έχει ανατεθεί, σύμφω­ να με την παράγραφο 4 του άρθρου 106 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α'), στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύνα­ ται η καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών να αντιμε­ τωπίζεται όπως οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημό­ σιο σε ανάλογες περιπτώσεις.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα της χώρας, καθώς και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και του Τα­ χυδρομικού Ταμιευτηρίου, για αγορά ή κατασκευή ή ανα­ κατασκευή ή επισκευή ή βελτίωση κύριας κατοικίας, με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία έχει κατα­ πέσει και έχει πληρωθεί από το Δημόσιο προς το πιστωτι­ κό ίδρυμα και ο δανειοδοτηθείς δεν έχει, διαπιστωμένα, την οικονομική δυνατότητα για την εξόφληση των υπο­ χρεώσεών του στη Δ.Ο.Υ., ρυθμίζονται ως εξής: α) Εάν ο δανειοδοτηθείς έχει υποστεί ανήκεστο βλάβη υγείας, σε ποσοστό πάνω από 90%, μετά τη σύναψη της δα­ νειακής σύμβασης, που τον έχει καταστήσει ανίκανο για ερ­ γασία, διαγράφεται το σύνολο των οφειλών του, παύει κά­ θε δίωξη εναντίον του και αίρονται οι σχετικές υποθήκες. β) Εάν ο δανειοδοτηθείς έχει υποστεί βλάβη υγείας, σε ποσοστό από 67% έως 90%, μετά τη σύναψη της δανεια­ κής σύμβασης, διαγράφονται οι τόκοι και τυχόν προσαυ­ ξήσεις και καταβάλλεται το 50% του οφειλόμενου κεφα­ λαίου σε δέκα (10) ισόποσες ετήσιες δόσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονο­ μίας, Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας ορίζονται οι προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης της προηγούμε­ νης παραγράφου και ιδίως η διαδικασία και τα απαιτού­ μενα δικαιολογητικά για τον προσδιορισμό του ποσοστού αναπηρίας και της οικονομικής αδυναμίας του δανειοδο­ τηθέντος, καθώς και ο αρμόδιος φορέας που θα αναλάβει την υλοποίηση των διατάξεων του παρόντος. Η δαπάνη που προκύπτει από την εφαρμογή των διατά­ ξεων της προηγούμενης και της παρούσας παραγράφου βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Παρατείνεται μέχρι 31.12.2003 ο χρόνος παραγρα­ φής των βεβαιωμένων στις δημόσιες οικονομικές υπηρε­ σίες χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους άνω του ποσού των πενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι (54.520) δραχμών ή το ισόποσο των εκατόν εξήντα (160) ευρώ, κατά τη βασική οφειλή και συνολικά κατά οφειλέτη που παραγράφονται την 31.12.2001 και εντός των ετών 2002, 2003. Η παράταση δεν ισχύει για τα χρέη προς οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η παράγραφος 2 του άρθρου 18 του Ν. 2648/1998 (ΦΕΚ 238 Α') αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η διευκόλυνση τμηματικής καταβολής χορηγείται για τη ληξιπρόθεσμη βασική οφειλή. Στην απόφαση της διευκόλυνσης αναγράφονται και οι προσαυξήσεις εκπρό­ θεσμης καταβολής που αναλογούν στην κάθε δόση της διευκόλυνσης μέχρι την ημερομηνία καταβολής της, η δε διαφορά που μπορεί να υπάρχει του υπολογισθέντος πο­ σού της προσαύξησης μειώνει ή αυξάνει ανάλογα το πο­ σό της τελευταίας δόσης. Ειδικά στις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μπο­ ρεί να αναγράφεται μόνον ο αριθμός των μηνιαίων δόσε­ ων της ληξιπρόθεσμης βασικής οφειλής, ενώ η διαμόρ­ φωση αυτών με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβο­ λής γίνεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Δεν επιτρέπεται χορήγηση στον ιδιο υπόχρεο και για την ίδια οφειλή περισσοτέρων των δύο διευκολύνσεων. Δεύτερη διευκόλυνση μπορεί να χορηγηθεί μετά την τυ­ χόν κατά την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου απώ­ λεια του ευεργετήματος της πρώτης. Επανεξέταση άπαξ, από την αρμόδια Επιτροπή της χορηγηθείσης πρώτης ή δεύτερης διευκόλυνσης, λόγω μεταβολής των οικονομι­ κών δεδομένων, γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 παράγραφος 2 περίπτωση γ' του παρόντος νόμου».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 99 Α') μετά τις λέξεις «του παρό­ ντος» προστίθεται η φράση «καθώς και η Ένωση Νομαρ­ χιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ε.Ν.Α.Ε.)».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του Ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α') αντικαθίσταται ως εξής: «1. Δικαστικός συμβιβασμός κατά τις διατάξεις του άρ­ θρου 1 του Ν. 4600/1966 (ΦΕΚ 242 Α') και του άρθρου 71 του Ν. 2238/1994 μπορεί να ενεργείται ενώπιον οποιου­ δήποτε δικαστηρίου και σε κάθε στάση της δίκης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 36 του Ν. 2915/2001 (ΦΕΚ 109 Α') αρχίζει από την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α'), όπως τούτο ισχύει μετά την αντικατάστασή του με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2085/1992 (ΦΕΚ 170 Α').

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Για τυχόν υφιστάμενες παραλείψεις της Ανώνυμης Εταιρίας «Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού» (Ο.Δ.Δ.Υ.) ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα και άλλες κυρώσεις του Π.Δ. 186/1992 μέχρι 31.12.2001, εφόσον οι παρατυ­ πίες δεν επηρεάζουν τα οικονομικά αποτελέσματα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Το άρθρο 15 του Ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72 Α') αντικαθί­ σταται από 1.1.2001 ως εξής: «Με την επιφύλαξη των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του Ν. 2606/1998 (ΦΕΚ 89 Α'), οι πρόσθετες μηνιαίες αμοιβές ή απολαβές των λει­ τουργών, υπαλλήλων και μισθωτών του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, από συμμετοχή τους σε μόνιμα ή ευ­ καιριακά συλλογικά όργανα των υπηρεσιών αυτών (συμ­ βούλια, επιτροπές και ομάδες εργασίας) δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 50% του συνόλου των μηνιαίων αποδο­ χών της οργανικής τους θέσης. Η ως άνω διάταξη δεν ισχύει προκειμένου για μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. μερικής απασχόλη­ σης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Οι διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2303/1995 (ΦΕΚ 80 Α') εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την ισχύ του Ν. 2470/1997.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 77 του Ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α') προστίθενται δύο νέα εδάφια που έχουν ως εξής: «Η μισθοδοσία των μετατασσόμενων υπαλλήλων, σύμ­ φωνα με τα εδάφια 1 και 2 του παρόντος, εξακολουθεί να εκκαθαρίζεται και να καταβάλλεται μέχρι 31.12.2001 σύμ­ φωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες, από τα Υπουργεία στα οποία οι εν λόγω υπάλληλοι ανήκουν μέχρι τώρα ορ­ γανικά και στους προϋπολογισμούς των οποίων έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις για το οικονομικό έτος 2001. Για τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των προβλεπόμενων διαπιστωτικών πράξεων, οι Υπηρε­ σίες Δημοσιονομικού Ελέγχου των οικείων Υπουργείων βεβαιώνουν την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204 Α'), το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 87 του Π.Δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21 Α'), η παράγραφος 2 του άρθρου 216 του Π.Δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α'), καθώς και κάθε γενική ή ειδική διάταξη που προβλέπει την πα­ ράταση εκτέλεσης προϋπολογισμού του λήξαντος οικο­ νομικού έτους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και κάθε άλλης δημόσιας υπηρεσίας μη οργανωμένης σε ίδιο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, που λειτουργεί αποκεντρωμένα υπό ίδια διοίκηση, καταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του Ν.Δ. 496/1974 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Οι συμψηφιστικές εγγραφές εμφάνισης εσόδων και εξόδων των προϋπολογισμών των Ν.Π.Δ.Δ. διενεργού­ νται μέχρι τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη του οικονομι­ κού έτους.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Στο τέλος της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν. 2743/1999 (ΦΕΚ 211 Α') προστίθεται εδά­ φιο ως εξής: «Με τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 32 του Ν. 2648/1998 (ΦΕΚ 238 Α') μπορεί να κα­ θορίζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών στις οποίες υποβάλλονται τα αντίγραφα των ναυλοσυμ­ φώνων, καθώς και διαφορετικός τρόπος και χρόνος υπο­ βολής αυτών».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του Ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211 Α') «Αναδιοργάνωση υπηρε­ σιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος του, ως εξής: «Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, ορίζονται οι περιπτώσεις και τα εκπαιδευτικά προγράμματα, στα οποία είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των υπαλλήλων που επιλέγονται γι' αυτά, ως και οι περιπτώσεις της απαλ­ λαγής τούτων (μερικά ή εξ ολοκλήρου) από τα υπηρεσια­ κά τους καθήκοντα κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στη σχολή. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται επίσης οι περιπτώσεις που λαμβάνεται υπόψη στις υπηρεσιακές τους μεταβολές η επιτυχής περάτωση της παρακολούθησης ορισμένων προγραμμάτων».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Δη­ μοσίων Υπηρεσιών από απόψεως νομικής καθοδήγησης και την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δημοσίου ενώ­ πιον των Δικαστηρίων όπου δεν λειτουργούν Γραφεία Νο­ μικού Συμβούλου ή Δικαστικά Γραφεία του Νομικού Συμ­ βουλίου του Κράτους ή το προσωπικό που υπηρετεί σ' αυ­ τά δεν επαρκεί αριθμητικά για την κάλυψη των αναγκών αυτών, μπορούν να προσλαμβάνονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από εισήγηση του Προέ­ δρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους καθ' υπόθε­ ση ή με σύμβαση έμμισθης εντολής ορισμένου χρόνου δι­ κηγόροι που έχουν τριετή τουλάχιστον δικηγορική υπη­ ρεσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19

Στην παράγραφο 7 του άρθρου 126α του Ν. 1165/1918 (ΦΕΚ 73 Α') προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής: «Επί κατασχέσεως πλωτών μεταφορικών μέσων, τα οποία χρησιμοποιούνται ως μεταγωγικά μέσα αντικειμέ­ νων λαθρεμπορίας, ναρκωτικών ουσιών, όπλων και εκρη­ κτικών, λοιπών απαγορευμένων από εθνικές ή διεθνείς διατάξεις ειδών ή λαθρομεταναστών, ο χρόνος εκποίη­ σής τους προσδιορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την κα­ τάσχεσή τους».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20

Οι περιπτώσεις β' και γ' της παραγράφου 6 του άρ­ θρου 27 του Ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α'), όπως αυτές προ­ στέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2303/1995 (ΦΕΚ 80 Α') και της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α'), αντικαθίστανται και προστίθενται στην παράγραφο αυτή περιπτώσεις δ' έως στ', ως εξής: «β. Να εφοδιάζει αφορολόγητα και αδασμολόγητα είδη σε πλοία, αεροσκάφη, πρεσβείες και λοιπά δικαιούχα ατε­ λείας πρόσωπα και να πραγματοποιεί εξαγωγές, σύμφω­ να με τις κείμενες διατάξεις. γ. Να ιδρύει καταστήματα πώλησης αφορολόγητων και αδασμολόγητων ειδών στην αλλοδαπή, καθώς και σε μέ­ σα χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών. δ. Να αναπτύσσει δραστηριότητες πώλησης φορολο­ γημένων ειδών και στους ελεύθερους χώρους των διε­ θνών αερολιμένων, των χερσαίων μεθοριακών σταθμών και των λιμένων της χώρας. ε. Να είναι διαχειριστής των ατελώς παραλαμβανόμε­ νων ειδών από τα πρόσωπα που υπηρετούν στο ΝΑΤΟ και στους λοιπούς αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς. στ. Να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες, οι οποίες μπορούν να ασκούν τις δραστηριότητες της μητρικής εταιρίας πλην της εκμετάλλευσης καταστημάτων αφορολόγητων και αδασμολόγητων ειδών».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21

Στις δίκες για λαθρεμπορία το Δημόσιο, ως πολιτι­ κώς ενάγων, μπορεί να εκπροσωπείται και από τον Προϊ­ στάμενο της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής ή τον οριζό­ μενο από τον αυτόν υπάλληλο, εφόσον οι εισπραττόμενοι στο σύνολό τους από τα Τελωνεία δασμοί, φόροι και οι λοιπές χρηματικές επιβαρύνσεις που διέφυγαν δεν υπερ­ βαίνουν το ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 22

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Ν. 2127/1993 (ΦΕΚ 48 Α') προστίθεται περίπτωση στ' ως εξής: «στ) Το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που υπάγεται στους κωδικούς Σ.Ο. 2710006600 και 2710006700 και προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλει­ στικά ως ηλεκτρομονωτικό υλικό ηλεκτρικών μετασχημα­ τιστών».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 23

α. Οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που καλύπτουν τις θέσεις του άρθρου 30 του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α'), τοποθετούνται, μετατίθενται ή αποσπώνται μόνο σε αντίστοιχες θέσεις. Στους υπαλλήλους αυτούς ανατίθενται καθήκοντα ανάλογα με την εξειδίκευσή τους στο γνωστικό αντικείμενο. Για τους υπαλλήλους αυτούς δεν έχουν εφαρμογή οι λοιπές διατάξεις του Π.Δ. 127/1989 (ΦΕΚ 60 Α'). β. Στο άρθρο 14 του Π.Δ. 216/1998 (ΦΕΚ 172 Α') προ­ στίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «6. Μεταθέσεις ­ Αποσπάσεις υπαλλήλων άρθρου 30 του Ν. 2523/1997. Οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών που καλύ­ πτουν τις θέσεις του άρθρου 30 του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α') μετατίθενται ή αποσπώνται μόνο σε αντίστοιχες θέσεις».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 24

Η περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του Ν. 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής: «β. Οι δαπάνες που καταβάλλονται στα πρόσωπα που μετακινούνται με εντολή του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' και Β' βαθμού και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), όπως ορίζονται με τις διατάξεις του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α') και του Π.Δ. 200/1993 (ΦΕΚ 75 Α'), καθώς και τα έξοδα κίνησης που καταβάλλονται στους οικονομικούς επιθεω­ ρητές του άρθρου 2 του Ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211 Α'), όπως ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του Ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α')».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 25

α. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του Ν. 1587/1950 (ΦΕΚ 294 Α') δεν εφαρμόζονται σε περιπτώ­ σεις μεταβίβασης ακινήτων ή εμπράγματου δικαιώματος σε αυτά, από επαχθή ή χαριστική αιτία, στις οποίες το πρόσωπο που θα μεταβιβάζει επικαλείται την απόκτησή τους με χρησικτησία, για τα ακίνητα τα οποία: ί) Βρίσκονται σε περιοχές δήμων ή κοινοτήτων με πλη­ θυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 1991. ίί) Το μεταβιβαζόμενο ακίνητο δεν είναι μέσα σε ζώνη ακτίνας 500 μέτρων από το χειμέριο κύμα και ίίί) Η αγοραία αξία κάθε στρέμματός τους, μαζί με τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται πάνω σε αυτή και εξυπη­ ρετούν αποκλειστικά τον προορισμό τους δεν υπερβαίνει το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) δραχμών, κα­ τά το χρόνο κατάρτισης της οικείας συμβολαιογραφικής πράξης. Ειδικώς, όταν πρόκειται για οικοδομημένο ή μη οικοδομημένο ακίνητο το οποίο βρίσκεται μέσα στο σχέ­ διο ή μέσα στη ζώνη του σχεδίου οικισμού που υπήρχε πριν από το 1923, η αξία του γηπέδου, κατά τον ίδιο χρό­ νο, δεν υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) δραχμών, για κάθε τετραγωνικό μέτρο της επιφάνειάς του. ΦΕΚ 3541 β. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου α' εφαρμό­ ζονται σε περιπτώσεις επίκλησης χρησικτησίας, ως τρό­ που κτήσης της κυριότητας ακινήτων ή εμπραγμάτων δι­ καιωμάτων σε αυτά, από το πρόσωπο που τα μεταβιβάζει με επαχθή ή χαριστική αιτία, κατά την κατάρτιση των οι­ κείων, οριστικών, συμβολαιογραφικών πράξεων μέσα σε χρονική περίοδο δύο ετών από τη δημοσίευση αυτού του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου αυτής αρχίζει από 9.3.2001. ΚΕΦΑ ΑΙΟ Γ' ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑ ΑΙΑ ­ ΣΥΜΠ ΗΡΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Άρθρο 12Διάσπαση αμοιβαίου κεφαλαίου

Στο Ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α') μετά το άρθρο 45α προ­ στίθεται νέο άρθρο 45β, που έχει ως εξής: «Άρθρο 45β Διάσπαση αμοιβαίου κεφαλαίου σε περισσότερα αμοιβαία κεφάλαια 1. Επιτρέπεται, υπό τους όρους του παρόντος άρθρου, η διάσπαση αμοιβαίου κεφαλαίου (περαιτέρω «διασπώ­ μενο κεφάλαιο») σε δύο ή περισσότερα νέα αμοιβαία κε­ φάλαια (περαιτέρω «επωφελούμενα κεφάλαια»), με δυ­ νατότητα ταυτόχρονης αντικατάστασης της Α.Ε. διαχει­ ρίσεως ή και του θεματοφύλακα του ενός ή περισσότερων επωφελούμενων κεφαλαίων. 2. Με τη διάσπαση αμοιβαίου κεφαλαίου το διασπώμε­ νο κεφάλαιο διαλύεται χωρίς να επέλθουν οι συνέπειες διαλύσεως, αλλά το σύνολο της περιουσίας του διασπώ­ μενου κεφαλαίου διαιρείται σε τόσα μέρη όσα τα επωφε­ λούμενα κεφάλαια και τα μέρη αυτά καθίστανται αντι­ στοίχως περιουσία καθενός από τα επωφελούμενα κεφά­ λαια, ενώ οι μεριδιούχοι του διασπώμενου κεφαλαίου καθίστανται μεριδιούχοι ενός ή περισσότερων επωφε­ λούμενων κεφαλαίων. 3. Η διάσπαση συντελείται μετά από άδεια της Επιτρο­ πής Κεφαλαιαγοράς, για την έκδοση της οποίας η Α.Ε. διαχειρίσεως του διασπώμενου κεφαλαίου υποβάλλει: (α) Αίτηση, όπου επισυνάπτονται και οι όροι της διάσπα­ σης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4. (β) Εάν συντρέχει και αντικατάσταση της Α.Ε. διαχειρί­ σεως, υποβάλλεται και σύμβαση μεταξύ των δύο ή περισ­ σότερων Α.Ε. διαχειρίσεως που εμπλέκονται στη διάσπα­ ση (περαιτέρω «σύμβαση διάσπασης»), τελούσα υπό την αίρεση της παροχής της ανωτέρω άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Οι όροι της διάσπασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κατωτέρω παράγραφο 4, περιλαμ­ βάνονται στη σύμβαση διάσπασης. (γ) Τους κανονισμούς των επωφελούμενων κεφαλαίων, το περιεχόμενο των οποίων θα είναι όμοιο με το περιεχό­ μενο του κανονισμού του διασπώμενου κεφαλαίου, με τις αναγκαίες τροποποιήσεις ως προς τις ονομασίες των επωφελούμενων κεφαλαίων, την Α.Ε. διαχειρίσεως και τον θεματοφύλακα, το ιστορικό συστάσεως και των σχε­ τικών αδειών, καθώς και τις τροποποιήσεις που τυχόν επι­ βάλλονται για λόγους προσαρμογής στην ισχύουσα νο­ μοθεσία ή για λόγους πρακτικούς. Οι ανωτέρω κανονι­ σμοί συνυπογράφονται από τις εμπλεκόμενες, κατά περίπτωση, Α.Ε. διαχειρίσεως και τον ή τους αντίστοιχους θεματοφύλακες. (δ) Δήλωση του ή των θεματοφυλάκων των επωφε­ λού­ μενων κεφαλαίων ότι δέχονται να αναλάβουν τα σχετικά καθήκοντα. (ε) Έκθεση ορκωτού ελεγκτή ότι, κατά τη γνώμη του, ο κατά την παράγραφο 4 (εδάφιο γ') τρόπος διαίρεσης της περιουσίας σε συνδυασμό με τον κατά την παράγραφο 4 (εδάφιο δ') τρόπο κατανομής των μεριδιούχων, που περι­ λαμβάνεται στους όρους της διάσπασης, εξασφαλίζει ότι η οικονομική θέση του μεριδιούχου του διασπώμενου κε­ φαλαίου κατά την ημέρα της διάσπασης δεν μεταβάλλε­ ται εξ αιτίας του γεγονότος της διάσπασης. 4. Στους όρους της διάσπασης περιλαμβάνονται του­ λάχιστον τα εξής: (α) Η ονομασία, η άδεια συστάσεως, η Α.Ε. διαχειρίσε­ ως, ο θεματοφύλακας και ο σκοπός του διασπώμενου κε­ φαλαίου. (β) Η ονομασία, η Α.Ε. διαχειρίσεως και ο θεματοφύλα­ κας κάθε επωφελούμενου κεφαλαίου. (γ) Ο τρόπος με τον οποίο, κατά το χρόνο συντέλεσης της διάσπασης, η περιουσία του διασπώμενου κεφαλαίου θα διανεμηθεί σε μέρη, τα οποία θα είναι ισάριθμα με τα επωφελούμενα κεφάλαια σε συνδυασμό με τον τρόπο κα­ τανομής των μεριδιούχων του διασπώμενου κεφαλαίου σε κάθε επωφελούμενο κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο επόμενο εδάφιο δ'. Με τον ανωτέρω τρόπο θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι η σύνθεση των στοιχείων του μέρους της περιουσίας που θα αντιστοιχεί σε κάθε επωφελούμε­ νο κεφάλαιο θα είναι η αυτή με τη σύνθεση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της περιουσίας του δια­ σπώμενου κεφαλαίου, πλην αμελητέων κατά αντικειμενι­ κή κρίση αποκλίσεων. (δ) Η κατανομή των μεριδιούχων μεταξύ των επωφελού­ μενων κεφαλαίων ή ο τρόπος της κατανομής αυτής. Ειδι­ κότερα, θα υπάρχει πρόβλεψη εάν όλοι οι μεριδιούχοι του διασπώμενου κεφαλαίου θα καταστούν μεριδιούχοι ενός εκάστου από τα επωφελούμενα κεφάλαια ή εάν οι μεριδι­ ούχοι θα διαιρεθούν σε ομάδες αντίστοιχες με τα επωφε­ λούμενα κεφάλαια και με βάση τις ομάδες αυτές θα προσ­ διορισθεί το ποσοστό της περιουσίας του διασπώμενου κεφαλαίου που θα αντιστοιχεί σε κάθε επωφελούμενο κε­ φάλαιο ή εάν η κατανομή γίνει με άλλον τρόπο. (ε) Η μέθοδος κατά την οποία θα προσδιορισθεί αφ' ενός ο αριθμός των μεριδίων στα οποία θα διαιρείται, κα­ τά το χρόνο συντέλεσης της διάσπασης, καθένα από τα επωφελούμενα κεφάλαια και αφ' ετέρου ο αριθμός μερι­ δίων του επωφελούμενου κεφαλαίου που θα περιέλθει σε κάθε μεριδιούχο του. (στ) Το χρονικό διάστημα, από την έκδοση της προβλε­ πόμενης στην παράγραφο 3 άδειας της Επιτροπής Κεφα­ λαιαγοράς, εντός του οποίου θα συντελεσθεί η διάσπα­ ση. Το χρονικό αυτό διάστημα δεν δύναται να απέχει πλέ­ ον των δύο (2) μηνών από την έκδοση της ανωτέρω άδειας, αλλά δύναται να παρατείνεται με αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. (ζ) Το χρονικό διάστημα αναστολής του δικαιώματος εξαγοράς των μεριδίων του διασπώμενου κεφαλαίου ή της μη έκδοσης νέων μεριδίων, εφόσον η αναστολή αυτή κρίνεται από την Α.Ε. διαχειρίσεως αναγκαία. Το χρονικό αυτό διάστημα δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερο των πέντε (5) εργάσιμων ημερών πριν από την ημέρα της διά­ σπασης. Σχετική ενημέρωση περιλαμβάνεται στην ανα­ κοίνωση της κατωτέρω παραγράφου 5. (η) Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία είναι χρήσιμη για τους μεριδιούχους, ώστε να μορφώσουν γνώμη για τη διάσπαση, όπως, κυρίως, ο σκοπός της διάσπασης. 5. (α) Τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της διάσπασης, δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες πολιτικές και μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα των Αθηνών ανακοίνωση των εμπλεκόμενων στη διάσπαση Α.Ε. διαχειρίσεως, η οποία περιλαμβάνει: (ί) περίληψη των όρων της διάσπασης, (ίί) την ακριβή ημερομηνία της διάσπασης, (ίίί) την άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ταυτοχρόνως με τη δημοσίευση της ανωτέρω ανακοί­ νωσης, τίθενται στη διάθεση των μεριδιούχων στα σημεία διάθεσης των μεριδίων του διασπώμενου κεφαλαίου οι όροι της διάσπασης ή, κατά περίπτωση, η σύμβαση διά­ σπασης, καθώς και η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή που αναφέρεται στην παράγραφο 3 εδάφιο ε'. (β) Μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από τη δημοσίευση που προβλέπεται στην παράγραφο 5, οι πιστωτές του δια­ σπώμενου κεφαλαίου των οποίων οι απαιτήσεις είχαν γεννηθεί πριν από τη δημοσίευση αυτή, αλλά δεν είχαν κα­ ταστεί ληξιπρόθεσμες κατά το χρόνο της δημοσίευσης, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν και να λάβουν επαρκείς εγγυήσεις αν η οικονομική κατάσταση του διασπώμενου κεφαλαίου καθιστά απαραίτητη την προστασία αυτή. 6. Την ημέρα της διάσπασης επέρχονται, έναντι πάντων, αυτοδικαίως και ταυτοχρόνως και χωρίς να απαιτείται άλ­ λη διατύπωση, τα ακόλουθα αποτελέσματα: (α) Το διασπώμενο κεφάλαιο διαλύεται χωρίς να επέλ­ θουν οι συνέπειες διαλύσεως. (β) Συνιστάται καθένα από τα επωφελούμενα κεφάλαια, αποτελούμενο από το μέρος της περιουσίας του διασπώ­ μενου κεφαλαίου που του αντιστοιχεί σύμφωνα με τους όρους της διάσπασης και, κατ' ακολουθίαν η περιουσία κάθε επωφελούμενου κεφαλαίου αποτελεί αντικείμενο χωριστής διαχείρισης και χωριστής θεματοφυλακής κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου. (γ) Οι μεριδιούχοι του διασπώμενου κεφαλαίου καθί­ στανται μεριδιούχοι του ή των επωφελούμενων κεφαλαί­ ων κατά την καθοριζόμενη στους όρους της διάσπασης κατανομή και το μέρος της περιουσίας του διασπώμενου κεφαλαίου που αντιστοιχεί στο επωφελούμενο κεφάλαιο μεταβιβάζεται εξ αδιαιρέτου, κατά την έννοια της παρα­ γράφου 1 του άρθρου 17α του παρόντος νόμου, στους μεριδιούχους του επωφελούμενου κεφαλαίου. (δ) Η Α.Ε. διαχειρίσεως κάθε επωφελούμενου κεφαλαί­ ου αναλαμβάνει τα καθήκοντά της με την υπογραφή της κατάστασης που προβλέπεται στην κατωτέρω παράγρα­ φο 7. Η Α.Ε. διαχειρίσεως κάθε επωφελούμενου κεφαλαί­ ου υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Α.Ε. διαχειρίσεως του διασπώμενου κεφαλαίου τα οποία αντιστοιχούν στην περιουσία που μεταβιβάζεται στους μεριδιούχους του εν λόγω επωφελούμενου κεφα­ λαίου. Η Α.Ε. διαχειρίσεως του διασπώμενου κεφαλαίου και η Α.Ε. διαχειρίσεως του επωφελούμενου κεφαλαίου ευθύνονται εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις της Α.Ε. διαχειρίσεως του επωφελούμενου κεφαλαίου έναντι του επωφελούμενου κεφαλαίου μέχρι να αναλάβει πλήρως τα καθήκοντά της η Α.Ε. διαχειρίσεως του επωφελούμενου κεφαλαίου. Επίσης, ο θεματοφύλακας κάθε επωφελού­ μενου κεφαλαίου αναλαμβάνει τα καθήκοντά του με την υπογραφή της κατάστασης που προβλέπεται στην κατω­ τέρω παράγραφο 7 και την ταυτόχρονη παράδοση, βάσει πρωτοκόλλου μεταξύ παλαιού και νέου θεματοφύλακα, των κινητών αξιών και της λοιπής περιουσίας του εν λόγω επωφελούμενου κεφαλαίου. Ο θεματοφύλακας του δια­ σπώμενου κεφαλαίου συνεχίζει την άσκηση των καθηκό­ ντων του μέχρι την πλήρη ανάληψη των καθηκόντων του θεματοφύλακα του επωφελούμενου κεφαλαίου. 7. Κατά την ημέρα της διάσπασης, συντάσσονται: (α) Κατάσταση των στοιχείων της περιουσίας του δια­ σπώμενου κεφαλαίου και αποτίμησή τους με βάση τους ισχύοντες κανόνες αποτίμησης. (β) Κατάσταση για καθένα επωφελούμενο κεφάλαιο, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία της περιουσίας που πε­ ριέρχονται στους μεριδιούχους του επωφελούμενου κε­ φαλαίου, την αξία αυτών των στοιχείων με βάση τους ισχύοντες κανόνες αποτίμησης, καθώς και την καθαρή αξία του επωφελούμενου κεφαλαίου. Στην ίδια κατάστα­ ση περιλαμβάνεται ο αριθμός των μεριδίων στα οποία δι­ αιρείται το επωφελούμενο κεφάλαιο και η σχέση μεταξύ μεριδίων στο διασπώμενο κεφάλαιο και μεριδίων στο επωφελούμενο κεφάλαιο. 8. Καθεμία από τις αναφερόμενες στην προηγούμενη παράγραφο 7 καταστάσεις υπογράφεται από: (α) την Α.Ε. διαχειρίσεως του διασπώμενου κεφαλαίου, (β) την Α.Ε. διαχειρίσεως του επωφελούμενου κεφαλαί­ ου, εάν είναι άλλη από την προηγούμενη, (γ) το θεματοφύλακα του διασπώμενου κεφαλαίου και (δ) το θεματοφύλακα του επωφελούμενου κεφαλαίου, εάν είναι άλλος από τον προηγούμενο. 9. Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη διάσπαση συντάσσεται έκθεση ελέγχου της διάσπασης από ορκω­ τό ελεγκτή, ο οποίος βεβαιώνει ότι η διάσπαση έγινε σύμ­ φωνα με τους όρους της διάσπασης. 10. Οι καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 7 υποβάλλονται αμελλητί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγο­ ράς, η μεν πρώτη με επιμέλεια της Α.Ε. διαχειρίσεως του διασπώμενου κεφαλαίου, οι δε λοιπές με επιμέλεια της Α.Ε. διαχειρίσεως του αντίστοιχου επωφελούμενου κε­ φαλαίου. Υποβάλλεται, επίσης αμελλητί, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με επιμέλεια της Α.Ε. διαχειρίσεως του διασπώμενου κεφαλαίου η έκθεση που περιγράφεται στην παράγραφο 9. 11. Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη διάσπα­ ση η Α.Ε. διαχειρίσεως του διασπώμενου κεφαλαίου δη­ μοσιεύει στον τύπο ανακοίνωση για τη συντέλεση της διά­ σπασης, όπου περιλαμβάνεται περίληψη της κατά την πα­ ράγραφο 9 έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή. 12. Η Α.Ε. διαχειρίσεως κάθε επωφελούμενου κεφαλαί­ ου υποχρεούται να ενημερώσει αμελλητί εγγράφως κάθε μεριδιούχο του επωφελούμενου κεφαλαίου, το οποίο δια­ χειρίζεται για τον ακριβή αριθμό μεριδίων του εν λόγω επωφελούμενου κεφαλαίου, τα οποία ανήκουν σε αυτόν κατά τη συντέλεση της διάσπασης. 13. Ο μεριδιούχος που επιθυμεί να μεταφερθεί σε άλλο επωφελούμενο κεφάλαιο από εκείνο στο οποίο κατετάγη κατά τη συντέλεση της διάσπασης δύναται εντός μηνός από την ημέρα διάσπασης να μεταφερθεί σε άλλο από τα επωφελούμενα κεφάλαια χωρίς να καταβάλει προμήθεια εξαγοράς και διάθεσης αντιστοίχως. 14. (α) Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων του διασπώμενου κεφαλαίου κατά την παράγραφο 6, καθώς και κάθε εγγραφή, πράξη ή ενέργεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση της κατανομής της περιουσίας του δια­ σπώμενου κεφαλαίου μεταξύ των επωφελούμενων κεφα­ λαίων, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά δι­ καίωμα υπέρ του Δημοσίου, του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, του Χρηματιστηρίου Παραγώγων, του Κεντρικού Αποθετηρίου Αθηνών, και γενικώς υπέρ οποιουδήποτε ορ­ γανισμού ή νομικού προσώπου ή τρίτου. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 48 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται και στη διάσπαση αμοιβαίων κεφαλαίων. (β) Τα έξοδα και οι δαπάνες οποιασδήποτε φύσεως που πραγματοποιούνται με αιτία ή αφορμή τη διάσπαση αμοι­ βαίου κεφαλαίου βαρύνουν αποκλειστικά τις εμπλεκόμε­ νες Α.Ε. διαχειρίσεως και δεν επιτρέπεται να επιρρίπτο­ νται στο διασπώμενο ή στα επωφελούμενα κεφάλαια ή τους μεριδιούχους. 15. Με αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δύ­ νανται να ρυθμίζονται λεπτομέρειες ή τεχνικά θέματα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.».

Άρθρο 13Κατανομή δαπανών συγχώνευσης / διάσπασης Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Στο άρθρο 45α του Ν. 1969/1991 προστίθεται παρά­ γραφος 11, που έχει ως εξής: «11. Τα έξοδα και οι δαπάνες οποιασδήποτε φύσεως που πραγματοποιούνται με αιτία ή αφορμή τη συγχώνευ­ ση αμοιβαίων κεφαλαίων βαρύνουν αποκλειστικά τις εμπλεκόμενες Α.Ε. διαχειρίσεως και δεν επιτρέπεται να επιρρίπτονται στα συγχωνευόμενα αμοιβαία κεφάλαια ή στα επωφελούμενα αμοιβαία κεφάλαια ή στους μεριδιού­ χους».

Άρθρο 14Υπεραξία από την εισφορά μετοχών

Η υπεραξία που προκύπτει κατά την εισφορά μετοχών ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών μη εισηγμένων στο Χρη­ ματιστήριο Αξιών Αθηνών από ημεδαπές ανώνυμες εται­ ρείες μετόχους της Εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμος Εταιρεία» (Ε.Χ.Α.Ε.), για την κάλυψη της αύξη­ σης του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας, απαλλάσ­ σεται από το φόρο εισοδήματος, εφόσον εμφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού. Σε περίπτωση διανομής του ή διάλυσης της επιχείρησης, αυ­ τό φορολογείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ενώ σε περίπτωση κεφαλαιοποίησής του δεν οφείλεται φόρος εισοδήματος. Η εξακρίβωση της αξίας των κατά τα άνω εισφερόμενων μετοχών γίνεται από Ειδική Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Άρθρο 15Συμβάσεις μαθητείας

Το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε. δύναται να συνά­ πτει συμβάσεις μαθητείας για τη μερική απασχόληση προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών φοιτητών Ανώτατου Εκ­ παιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής που αναγνωρίζεται από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., η οποία αποβλέπει κυρίως στην πρακτική εκπαίδευση, ειδί­ κευση των φοιτητών και την καλύτερη κατανόηση του αντικειμένου των σπουδών τους. Το αντικείμενο σπουδών των προς απασχόληση φοιτητών θα πρέπει να είναι συνα­ φές με τη δραστηριότητα του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθη­ νών Α.Ε.. Η αμοιβή των φοιτητών ισούται προς τον κατώ­ τατο μηνιαίο μισθό, όπως ορίζεται από την εκάστοτε ισχύ­ ουσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Με απόφαση του Διοι­ κητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Α.Ε., μπορεί να καθορίζονται ειδικότεροι όροι και προϋ­ ποθέσεις σχετικά με την ως άνω σύμβαση μαθητείας, όπως ενδεικτικά ο ανώτατος αριθμός των φοιτητών που θα απασχολούνται ταυτόχρονα στις υπηρεσίες του Χρη­ ματιστηρίου Αξιών Αθηνών Α.Ε. και η ανώτατη διάρκεια της σύμβασης μαθητείας.

Άρθρο 16Χρεωστικοί τίτλοιΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παράγραφος 2 του άρθρου 58 του Ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228 Α'), όπως ισχύει, αντικαθίσταται, προστίθεται παράγραφος 3 και η υφιστάμενη παράγραφος 3 αναριθ­ μείται σε 4. Οι νέες παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου έχουν ως εξής: «2. Με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, για τους χρεωστικούς τίτλους (εταιρικές ομολογίες, ανταλλάξιμα, ομόλογα κάθε είδους κ.λπ.) που πρόκειται να εισαχθούν στην ΑΑΣΕ ή που μετα­ τρέπονται κατά τη διαδικασία των επόμενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου, πλην των τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, εφαρμόζονται αναλογικά τα άρθρα 39, 40 και 45 έως 58 του Ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α'), όπως ισχύουν, εξαιρουμένου του τελευταίου εδαφίου της πρώτης πα­ ραγράφου του άρθρου 55. Η μετατροπή των εισηγμένων ενσώματων εταιρικών ομολογιών σε άϋλους τίτλους διε­ νεργείται με πρωτοβουλία και αποκλειστική ευθύνη του εκδότη τους, ο οποίος υποβάλλει σχετικό αίτημα στο Κε­ ντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.). Μετά την υποβολή του αιτήματος, το Κ.Α.Α. ορίζει ημερομηνία μετατροπής και ειδοποιεί τον εκδότη, ο οποίος καλεί τους ομολογιούχους να παραδώσουν τις ομολογίες τους και να δηλώσουν τα πλήρη στοιχεία τους. Η πρόσκληση προς τους ομολογι­ ούχους γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Ο εκδότης ακυρώνει τους παραληφθέντες τίτλους και παραδίδει στο Κ.Α.Α. κατά­ σταση και αρχείο με τα στοιχεία των ομολογιούχων και την ποσότητα των ομολογιών που έκαστος κατέχει. Το Κ.Α.Α. καταχωρεί τα στοιχεία και τις ποσότητες στα αρ­ χεία του (ΣΑΤ). Η καταχώριση των χρεωστικών τίτλων στο ΣΑΤ παύει με τη λήξη τους. Το Κ.Α.Α. είναι αρμόδιο για την καταγραφή, την εκκαθάριση και το διακανονισμό των εν γένει συναλλαγών επί των τίτλων αυτών. Κάθε ειδικός όρος και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της πα­ ρούσας καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Κεφα­ λαιαγοράς, εκδοθείσα κατ' άρθρο 105 του Ν. 2533/1997, όπως ισχύει. 3. Το Κ.Α.Α. δύναται να παρέχει με όρους που συνομο­ λογεί ελευθέρως με τους εκδότες υπηρεσίες καταγρα­ φής, διακανονισμού κ.λπ. και επί λοιπών τίτλων εισηγμέ­ νων ή μη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, εφόσον αυτοί εκδίδονται στην Ελλάδα ή διέπονται από το ελληνικό δί­ καιο.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην παράγραφο 11 του άρθρου 15 του Ν. 3632/ 1928 (ΦΕΚ 137 Α'), όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση (η) ως εξής: «η. στις μεταβιβάσεις χρεωστικών τίτλων των παρα­ γράφων 2 και 3 του άρθρου 58 του Ν. 2533/1997, όπως ισχύει».

Άρθρο 17Επενδύσεις Ασφαλιστικών ΟργανισμώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 40 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α') επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) Στις παραγράφους 2β και 5, η φράση «πέντε (5) ημε­ ρών» όπου αυτή αναφέρεται, αντικαθίσταται με τη φράση «πέντε (5) εργασίμων ημερών». β) Στην παράγραφο 3Α η περίπτωση β' αντικαθίσταται ως εξής: «Οι επενδύσεις σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου σε τρέχουσες τιμές.» γ) Η παράγραφος 8 αντικαθίσταται ως εξής: «Α. Η ισχύς των ανωτέρω διατάξεων που αφορούν επενδύσεις σε κινητές αξίες αρχίζει ένα (1) μήνα μετά την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται από το εδάφιο δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 42 του νόμου αυτού. Β. Η ισχύς των ανωτέρω διατάξεων που αφορούν επεν­ δύσεις σε ακίνητα, αρχίζει ένα (1) μήνα μετά την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται από το εδάφιο γ' της πα­ ραγράφου 1 του άρθρου 43 του νόμου αυτού».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 41 του Ν. 2676/1999 μετά το εδάφιο 4 προ­ στίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Ειδικότερα τα ακίνητα θα αναλύονται και με βάση τις ισχύουσες αντικειμενικές αξίες, ενώ οι μετοχές και τα με­ ρίδια αμοιβαίων κεφαλαίων θα αναλύονται και με βάση τις τρέχουσες τιμές».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο άρθρο 42 του Ν. 2676/1999 επέρχονται οι ακό­ λουθες τροποποιήσεις: α) Στην παράγραφο 2α μετά το εδάφιο 7 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Στην Επιτροπή εφόσον απουσιάζουν τα τακτικά μέλη, μετέχουν οι ορισθέντες ως αναπληρωματικά μέλη». β) Στο τέλος της παραγράφου 3.δ προστίθεται το ακό­ λουθο εδάφιο: «Η Επιτροπή δύναται, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθή­ κες των αγορών κεφαλαίων, να εισηγείται τροποποιήσεις των ισχυόντων κανόνων επενδυτικής συμπεριφοράς για την αξιοποίηση της κινητής περιουσίας των Ασφαλιστι­ κών Οργανισμών, σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία».

Άρθρο 18Θέματα λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών ΕκτιμητώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του Ν. 1041/1980 (ΦΕΚ 75 Α'), όπως η παράγραφος αυτή ισχύει με­ τά την αντικατάστασή της με την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του Ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α') και μετά τη φράση «δημο­ σίου τομέα» προστίθεται η φράση «πλην Τραπεζών,».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ισχύς των διατάξεων αυτού του άρθρου αρχίζει από 1ης Ιουλίου 2001.

Άρθρο 19Επέκταση ρυθμίσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 36 του Ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α') ισχύουν και για την παροχή επιχορήγησης στις αντίστοιχες επιχειρήσεις των Νομών Ημαθίας και Καστοριάς για την κάλυψη μέρους της απώ­ λειας εσόδων τους από την επιβολή οικονομικών αντιμέ­ τρων στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακε­ δονίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α') προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: «Οι προϋποθέσεις καταβολής αυτού, οι δικαιούχοι, η σχετική διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφα­ ση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.»

Άρθρο 20Καταβολή υποχρεώσεων Ελληνικού Δημοσίου

Υποχρεώσεις του Ελληνικού Δημοσίου για το χρονικό διάστημα από 1.1.1998 μέχρι 31.12.2000, οι οποίες απορ­ ρέουν από τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 27 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α') σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του Ν. 2937/2001 (ΦΕΚ 16 Α'), δύναται να καταβληθούν και με την έκδοση πάσης φύσεως δανειακών τίτλων του Ελληνι­ κού Δημοσίου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις έκδοσης των ανωτέρω δανειακών τίτλων.

Άρθρο 21Συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου και κηροζίνης θέρμανσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ειδικά για τη χρονική περίοδο από 15 Οκτωβρίου 2001 μέχρι και 26 Απριλίου 2002, ο φόρος που αναφέρε­ ται στις περιπτώσεις στ' και ι' της παραγράφου 1 του άρ­ θρου 20 του Ν. 2127/1993 (ΦΕΚ 48 Α'), για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης και την κηροζί­ νη θέρμανσης, αντίστοιχα, ορίζεται σε έξι χιλιάδες εκατόν πενήντα (6.150) δραχμές το χιλιόλιτρο μέχρι την 31η Δε­ κεμβρίου 2001 και σε δεκαοκτώ (18) ευρώ το χιλιόλιτρο από την 1η Ιανουαρίου 2002 μέχρι και την 26η Απριλίου 2002.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 15 Οκτω­ βρίου 2001.

Άρθρο 22Φορολογία εισοδήματος εκπαιδευτικών ΒαυαρίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 45 του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α') εφαρμόζονται ανάλογα και στα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τους δικαιούχους στις χρήσεις 1990 έως 1996.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου οι δικαιούχοι που έχουν εισπράξει ποσά ει­ δικής αποζημίωσης κατά την περίοδο 1.1.1990 έως 31.12.1996 μπορούν να υποβάλουν στον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας σχετική αρχική ή συμπληρωματική δήλωση χωρίς την επιβολή πρόσθετου φόρου, προσαύξησης προστίμου ή οποιασ­ δήποτε άλλης κύρωσης, μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του δεύτερου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για τα ποσά που προκύπτουν σε εφαρμογή των δια­ τάξεων των ανωτέρω παραγράφων η καταβολή τους ρυθ­ μίζεται σε σαράντα οκτώ (48) κατά ανώτατο όριο ισόπο­ σες μηνιαίες δόσεις.

Άρθρο 23Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται δια­ φορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφη­ μερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2001
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑ ΙΣΕΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΛΕΕΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΚΩΝΙΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2001
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ