255 Α' 2001

Νόμος 2954/2001

Φορολογικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρω­ση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες δια­τάξεις.

Άρθρο 15 - Συμβάσεις μαθητείας
02 Νοεμβρίου 2001

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 255

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2954
Φορολογικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρω­ ση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες δια­ τάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑ ΑΙΟ Α'

Άρθρο 15Συμβάσεις μαθητείας

Το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε. δύναται να συνά­ πτει συμβάσεις μαθητείας για τη μερική απασχόληση προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών φοιτητών Ανώτατου Εκ­ παιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής που αναγνωρίζεται από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., η οποία αποβλέπει κυρίως στην πρακτική εκπαίδευση, ειδί­ κευση των φοιτητών και την καλύτερη κατανόηση του αντικειμένου των σπουδών τους. Το αντικείμενο σπουδών των προς απασχόληση φοιτητών θα πρέπει να είναι συνα­ φές με τη δραστηριότητα του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθη­ νών Α.Ε.. Η αμοιβή των φοιτητών ισούται προς τον κατώ­ τατο μηνιαίο μισθό, όπως ορίζεται από την εκάστοτε ισχύ­ ουσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Με απόφαση του Διοι­ κητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Α.Ε., μπορεί να καθορίζονται ειδικότεροι όροι και προϋ­ ποθέσεις σχετικά με την ως άνω σύμβαση μαθητείας, όπως ενδεικτικά ο ανώτατος αριθμός των φοιτητών που θα απασχολούνται ταυτόχρονα στις υπηρεσίες του Χρη­ ματιστηρίου Αξιών Αθηνών Α.Ε. και η ανώτατη διάρκεια της σύμβασης μαθητείας.

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2001
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑ ΙΣΕΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΛΕΕΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΚΩΝΙΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2001
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ