255 Α' 2001

Νόμος 2954/2001

Φορολογικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρω­ση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες δια­τάξεις.

Άρθρο 1 - Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος
02 Νοεμβρίου 2001

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 255

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2954
Φορολογικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρω­ ση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες δια­ τάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑ ΑΙΟ Α'

Άρθρο 1Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματοςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παράγραφο 6 του άρθρου 6 του Κώδικα Φορο­ λογίας Εισοδήματος, που κυρώθηκε με το Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α'), προστίθεται περίπτωση δ', που έχει ως εξής: «δ) Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στους ανα­ γνωρισμένους πολιτικούς πρόσφυγες, σε αυτούς που διαμένουν προσωρινά στην Ελλάδα για ανθρωπιστικούς λόγους και σε όσους έχουν υποβάλει αίτηση για αναγνώ­ ριση προσφυγικής ιδιότητας, η οποία βρίσκεται στο στά­ διο εξέτασης από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, από φο­ ρείς που υλοποιούν προγράμματα παροχής οικονομικής ενίσχυσης προσφύγων, τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ύπατη Αρμοστεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ελληνικό Δημό­ σιο.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: «Σε περίπτωση περισσοτέρων με ίσα ποσοστά συμμε­ τοχής, οι δικαιούχοι επιχειρηματικής αμοιβής καθορίζο­ νται από την εταιρία ή κοινωνία και δηλώνονται με την οι­ κεία αρχική ετήσια δήλωσή της.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το έκτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: «Η επιχειρηματική αμοιβή προσδιορίζεται με την εφαρ­ μογή του ποσοστού συμμετοχής αυτού του εταίρου ή κοι­ νωνού στο πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών των κερδών της εταιρίας ή κοινωνίας που δηλώθηκαν με την οικεία ετήσια δήλωσή της.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το έβδομο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στην υποπερίπτωση ββ' της περίπτωσης α' της παρα­ γράφου 1 του άρθρου 13 του Κώδικα Φορολογίας Εισο­ δήματος προστίθεται καινούργιο εδάφιο που έχει ως εξής: 2 Νοεμβρίου 2001 «Με μεταβίβαση εταιρικών μερίδων ή μεριδίων εξομοι­ ώνεται και η μη συμμετοχή εταίρου στην αύξηση του κεφαλαίου προσωπικής εταιρίας ή εταιρίας περιορι­ σμένης ευθύνης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος κα­ ταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στην περίπτωση στ' του άρθρου 17 του Κώδικα Φο­ ρολογίας Εισοδήματος προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: «Επίσης, δε λαμβάνεται υπόψη, για την εφαρμογή αυ­ τής της περίπτωσης, το ποσό της δαπάνης που καταβάλ­ λεται για την τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείου, που έχει ληφθεί για την αγορά αρδευτικού εξοπλισμού γεωργικής εκμετάλλευσης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται εδά­ φιο που έχει ως εξής: «Οι διατάξεις αυτής της περίπτωσης εφαρμόζονται ανάλογα και για βελτιώσεις ή επεκτάσεις που γίνονται με δαπάνες του μισθωτή σε οικοδομή της οποίας την κυριό­ τητα έχει ο εκμισθωτής, αν μετά τη λήξη του χρόνου της μίσθωσης της οικοδομής οι βελτιώσεις ή επεκτάσεις πα­ ραμένουν στην κυριότητα του εκμισθωτή.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η αναφερόμενη στις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης ι' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος παράγραφος 3 του άρ­ θρου 13 τροποποιείται σε παράγραφο 6.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται υποπερί­ πτωση κ', που έχει ως εξής: «κ) Των ποσών που καταβάλλουν εφάπαξ ή περιοδικά οι επιχειρήσεις σε άγαμα τέκνα του προσωπικού τους και μέχρι τη συμπλήρωση του εικοστού πέμπτου έτους της ηλικίας τους, λόγω θανάτου του γονέα ­ εργαζομένου και με την προϋπόθεση ότι αυτός επήλθε λόγω σεισμού ή άλ­ λου λόγου ανώτερης βίας, κατά τη διάρκεια εργασίας του θανόντος και εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης. Το πιο πάνω εκπιπτόμενο ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει, ανά ημερολογιακό έτος, τα τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε δικαιούχο ­ τέκνο. Ειδικά, για τα ποσά που κατα­ βάλλονται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2001, ως ανώτα­ το όριο εκπιπτόμενης δαπάνης ορίζεται το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή για ποσά που βαρύνουν ισολογισμούς που κλείνουν μετά τις 30 Δεκεμβρίου 2000.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: «Οι μοναδικοί συντελεστές καθαρού εισοδήματος περι­ λαμβάνονται σε ειδικό πίνακα, ο οποίος καταρτίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύο­ νται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Η ισχύς των διατάξεων της προηγούμενης παρα­ γράφου αρχίζει από την έναρξη ισχύος της παραγράφου 21 του άρθρου 4 του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α').

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 του Κώδικα Φο­ ρολογίας Εισοδήματος, μεταξύ των λέξεων «κοινωνιολό­ γου και» τίθεται σημείο στίξεως κόμμα (,) και μετά από αυ­ τό προστίθενται οι λέξεις «κοινωνικού λειτουργού». Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1ης Ιανου­ αρίου 2001.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 50 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος καταργείται από την έναρξη ισχύος της παραγράφου 22 του άρθρου 4 του Ν. 2873/2000.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Οι υποπεριπτώσεις αα' και ββ' της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίστανται ως εξής: «αα) Με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%), αν το καθα­ ρό ποσό της παροχής δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες χι­ λιάδες (700.000) δραχμές ετησίως και για παροχές που καταβάλλονται από 1ης Ιανουαρίου 2002 και μετά τα δύο χιλιάδες πενήντα τέσσερα (2.054) ευρώ. ββ) Με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), αν το καθα­ ρό ποσό της παροχής υπερβαίνει τις επτακόσιες χιλιάδες (700.000) δραχμές και μέχρι ένα εκατομμύριο τετρακό­ σιες χιλιάδες (1.400.000) δραχμές ετησίως. Τα ποσά αυ­ τά για παροχές που καταβάλλονται από 1ης Ιανουαρίου 2002 και μετά γίνονται δύο χιλιάδες πενήντα τέσσερα (2.054) και τέσσερις χιλιάδες εκατό (4.100) ευρώ αντι­ στοίχως.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρ­ μόζονται για την παρακράτηση φόρου από τα ποσά των συντάξεων ή άλλων παροχών παρόμοιας φύσης που κα­ ταβάλλονται στους δικαιούχους από 1ης Ιανουαρίου 2001 και μετά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

Η παράγραφος 3 του άρθρου 59 του Κώδικα Φορο­ λογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: «3. Εκτός από τις προσωρινές δηλώσεις εκείνοι που έχουν υποχρέωση να παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 57 οφείλουν να επιδίδουν μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του Μαρτίου κάθε έτους, στον προϊ­ στάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της έδρας τους, οριστική δήλωση η οποία περιλαμβάνει το ονοματε­ πώνυμο και τη διεύθυνση κατοικίας κάθε δικαιούχου, τον αριθμό φορολογικού μητρώου του, το ποσό των αμοιβών, το ποσό του φόρου που αναλογεί επ' αυτών με βάση την κλίμακα του άρθρου 9, το ποσό του φόρου που οφείλεται μετά την έκπτωση από το φόρο που αναλογεί του ποσο­ στού που ορίζεται με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφί­ ου της παραγράφου 1 του άρθρου 57, το φόρο που πα­ ρακρατήθηκε για κάθε μισθωτό ή ημερομίσθιο ή συνταξι­ ούχο κατά περίπτωση, καθώς και το υπόλοιπο για καταβολή ποσό φόρου, το οποίο θα καταβάλλεται εφά­ παξ με την υποβολή της δήλωσης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19

Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρ­ μόζονται για οριστικές δηλώσεις οικονομικού έτους 2001 και μετά, οι οποίες περιλαμβάνουν αποδοχές και συντά­ ξεις που καταβλήθηκαν μέσα στο 2000 και μετά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20

Η περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 61 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: «γ) Ο ένας από τους δύο συζύγους έχει υποβληθεί σε δι­ καστική συμπαράσταση». 21.Η περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 61 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: «β) Για τους ανήλικους ή αυτούς που έχουν υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση, κατά περίπτωση, ο επίτρο­ πος ή ο κηδεμόνας ή ο δικαστικός συμπαραστάτης». 22. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προσθέτονται υποπεριπτώσεις στστ' και ζζ' που έχουν ως εξής: «στστ) Εισόδημα που καταβάλλεται από ανώνυμη εται­ ρία στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της, για τις υπη­ ρεσίες που παρέχουν με βάση ειδική σύμβαση μίσθωσης εργασίας ή εντολής. ζζ) Η δήλωση υποβάλλεται σε εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 61, εφόσον ο φορολογούμενος δεν κατοικεί ούτε διαμένει στην ημεδαπή». 23. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρ­ μόζονται για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονο­ μικού έτους 2001 και μετά. 24. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 66 του Κώδικα Φο­ ρολογίας Εισοδήματος προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής: «Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μπορεί επί­ σης να καθορίζεται ειδικός τρόπος έκδοσης των καταλο­ γιστικών πράξεων που αφορούν τις δηλώσεις που ελέγ­ χονται κατά τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο καθώς και βεβαίωσης των οικείων διαφορών, με την έκδοση ενιαίας ανά φορολογικό αντικείμενο πράξης για όλες τις χρήσεις για τις οποίες επέρχεται επίλυση των διαφορών.» 25. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 70 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: «Η πρόταση για διοικητική επίλυση της διαφοράς υπο­ βάλλεται, προκειμένου για σχολάζουσα κληρονομιά, από τον κηδεμόνα, για επιδικία από τον προσωρινό διαχειρι­ στή, για μεσεγγύηση από το μεσεγγυούχο, για πτωχεύσα­ ντα από το σύνδικο, για ανήλικο από τον ασκούντα τη γο­ νική μέριμνα και επί πλειόνων από τον έναν από αυτούς ή γι' αυτόν που έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση από το δικαστικό συμπαραστάτη και προκειμένου για θα­ νόντα φορολογούμενο από τους κληρονόμους του.» 26. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 70 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: «Αν υποβληθεί αίτημα για διοικητική επίλυση της δια­ φοράς με ιδιαίτερη αίτηση, η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής αναστέλλεται με την υποβολή της αίτη­ σης, μη υπολογιζομένης της ημέρας υποβολής αυτής και συνεχίζει από την επόμενη εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα της ημέρας υπογραφής της πράξης μα­ ταίωσης ή μερικής επίλυσης της διαφοράς.» 27. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 81 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: «2. Οι φύλακες μεταγραφών υποχρεούνται να αρνη­ θούν τη μεταγραφή των δικαιοπραξιών για τις περιπτώ­ σεις α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 88 και τις πε­ ριπτώσεις ε' της παραγράφου 1 και δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 89, όπως επίσης και τη μεταγραφή του πρα­ κτικού συμβιβαστικής επίλυσης ιδιωτικών διαφορών του άρθρου 214 Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, καθώς και τη μεταγραφή της δήλωσης αποδοχής κληρονομίας ή κληροδοσίας ή του κληρονομητηρίου, αν δεν προσκομι­ στεί το πιστοποιητικό ή δεν υποβληθεί η υπεύθυνη δήλω­ ση, κατά περίπτωση, που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο.» 28. Στην παράγραφο 10 του άρθρου 81 του Κώδικα Φο­ ρολογίας Εισοδήματος η φράση «αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσικλέτας από πεντακόσια (500) κυβικά εκατοστά και πάνω ή» διαγράφεται. 29. Η αναφερόμενη στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 11 του άρθρου 106 του Κώδικα Φορο­ λογίας Εισοδήματος παράγραφος 7 του άρθρου 13 τρο­ ποποιείται σε παράγραφο 8. 30. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 109 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίστα­ ται ως εξής: «Σε περίπτωση περισσότερων διαχειριστών εταίρων με ίσα ποσοστά συμμετοχής, οι δικαιούχοι επιχειρηματικής αμοιβής καθορίζονται από την εταιρία και δηλώνονται με την οικεία αρχική ετήσια δήλωσή της.» 31. Το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 109 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίστα­ ται ως εξής: «Η ανωτέρω επιχειρηματική αμοιβή θεωρείται ως λαμ­ βανόμενη, από το ήμισυ των συνολικών καθαρών κερδών της εταιρίας, που δηλώνονται με την οικεία ετήσια δήλω­ σή της και κατά το ποσοστό συμμετοχής των διαχειρι­ στών.» 32. Το έκτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 109 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος καταργείται. 33. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 2, 3, 4, 30, 31 και 32 του άρθρου αυτού αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 2001 και μετά και καταλαμβάνουν τα καθαρά εισοδήματα και τα κέρδη διαχειρίσεων που κλείνουν μετά από τις 30 Δεκεμβρίου 2000 και στο εξής. 34. Υπόχρεοι που υπάγονται στις διατάξεις των παρα­ γράφων 2, 3, 4, 30, 31 και 32, κατά περίπτωση, οι οποίοι υπέβαλαν την ετήσια φορολογική δήλωση οικονομικού έτους 2001 και δεν υπολόγισαν επιχειρηματική αμοιβή, στα φυσικά πρόσωπα που δικαιούνται αυτήν, σύμφωνα με αυτές τις διατάξεις, οφείλουν να υποβάλλουν την οικεία συμπληρωματική δήλωση του υπόχρεου νομικού προσώ­ που ή της κοινωνίας, καθώς και των φυσικών προσώπων που δικαιούνται την επιχειρηματική αμοιβή. Αν αυτοί οι υπόχρεοι δεν υποβάλλουν την οικεία φορολογική τους δήλωση, ο προϊστάμενος της αρμόδιας φορολογικής αρ­ χής χωρεί οίκοθεν στη βεβαίωση ή την επιστροφή, κατά περίπτωση, του κύριου και πρόσθετου φόρου που προ­ κύπτει. 35. Οι διατάξεις του άρθρου 117 του Κώδικα Φορολο­ γίας Εισοδήματος καταργούνται. Τυχόν καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται. 36. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της προηγούμε­ νης παραγράφου ισχύουν και για υποθέσεις που εκκρε­ μούν ενώπιον των δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού.

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2001
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑ ΙΣΕΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΛΕΕΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΚΩΝΙΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2001
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ