255 Α' 2001

Νόμος 2954/2001

Φορολογικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρω­ση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες δια­τάξεις.

Άρθρο 11 - οιπές διατάξεις
02 Νοεμβρίου 2001

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 255

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2954
Φορολογικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρω­ ση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες δια­ τάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑ ΑΙΟ Α'

Άρθρο 11οιπές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 68 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α'), προστί­ θεται παράγραφος 3, που έχει ως εξής: «3. Τυχόν πλαστά χαρτονομίσματα, τα οποία διαπιστώ­ νονται κατά την κατάθεση των εισπράξεων των Δ.Ο.Υ. στην Τράπεζα Ελλάδος, ή τις Εμπορικές Τράπεζες, ανα­ πληρώνονται από το Δημόσιο, με τη διαδικασία της παρ.1 του άρθρου 37 του παρόντος νόμου, ύστερα από έρευνα και θετική εισήγηση του αρμόδιου Επιθεωρητή. Οι υφιστάμενες συμβάσεις με ιδιώτες, για τη μεταφορά των χρημάτων των Δ.Ο.Υ., δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, μέχρι τη λήξη της ισχύος τους. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην παράγραφο 5 του πέμπτου άρθρου του Ν. 2275/1994 (ΦΕΚ 238 Α'), προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως ακολούθως: «Σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμυρών ή άλ­ λων θεομηνιών, από τις οποίες προκαλούνται σημαντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό οφειλετών χρεών υπέρ των ειδι­ κών δημοσίων υπηρεσιών, των ειδικών ταμείων, των νομι­ κών προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου και τρίτων, η είσπραξη των οποίων έχει ανατεθεί, σύμφω­ να με την παράγραφο 4 του άρθρου 106 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α'), στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύνα­ ται η καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών να αντιμε­ τωπίζεται όπως οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημό­ σιο σε ανάλογες περιπτώσεις.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα της χώρας, καθώς και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και του Τα­ χυδρομικού Ταμιευτηρίου, για αγορά ή κατασκευή ή ανα­ κατασκευή ή επισκευή ή βελτίωση κύριας κατοικίας, με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία έχει κατα­ πέσει και έχει πληρωθεί από το Δημόσιο προς το πιστωτι­ κό ίδρυμα και ο δανειοδοτηθείς δεν έχει, διαπιστωμένα, την οικονομική δυνατότητα για την εξόφληση των υπο­ χρεώσεών του στη Δ.Ο.Υ., ρυθμίζονται ως εξής: α) Εάν ο δανειοδοτηθείς έχει υποστεί ανήκεστο βλάβη υγείας, σε ποσοστό πάνω από 90%, μετά τη σύναψη της δα­ νειακής σύμβασης, που τον έχει καταστήσει ανίκανο για ερ­ γασία, διαγράφεται το σύνολο των οφειλών του, παύει κά­ θε δίωξη εναντίον του και αίρονται οι σχετικές υποθήκες. β) Εάν ο δανειοδοτηθείς έχει υποστεί βλάβη υγείας, σε ποσοστό από 67% έως 90%, μετά τη σύναψη της δανεια­ κής σύμβασης, διαγράφονται οι τόκοι και τυχόν προσαυ­ ξήσεις και καταβάλλεται το 50% του οφειλόμενου κεφα­ λαίου σε δέκα (10) ισόποσες ετήσιες δόσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονο­ μίας, Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας ορίζονται οι προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης της προηγούμε­ νης παραγράφου και ιδίως η διαδικασία και τα απαιτού­ μενα δικαιολογητικά για τον προσδιορισμό του ποσοστού αναπηρίας και της οικονομικής αδυναμίας του δανειοδο­ τηθέντος, καθώς και ο αρμόδιος φορέας που θα αναλάβει την υλοποίηση των διατάξεων του παρόντος. Η δαπάνη που προκύπτει από την εφαρμογή των διατά­ ξεων της προηγούμενης και της παρούσας παραγράφου βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Παρατείνεται μέχρι 31.12.2003 ο χρόνος παραγρα­ φής των βεβαιωμένων στις δημόσιες οικονομικές υπηρε­ σίες χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους άνω του ποσού των πενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι (54.520) δραχμών ή το ισόποσο των εκατόν εξήντα (160) ευρώ, κατά τη βασική οφειλή και συνολικά κατά οφειλέτη που παραγράφονται την 31.12.2001 και εντός των ετών 2002, 2003. Η παράταση δεν ισχύει για τα χρέη προς οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η παράγραφος 2 του άρθρου 18 του Ν. 2648/1998 (ΦΕΚ 238 Α') αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η διευκόλυνση τμηματικής καταβολής χορηγείται για τη ληξιπρόθεσμη βασική οφειλή. Στην απόφαση της διευκόλυνσης αναγράφονται και οι προσαυξήσεις εκπρό­ θεσμης καταβολής που αναλογούν στην κάθε δόση της διευκόλυνσης μέχρι την ημερομηνία καταβολής της, η δε διαφορά που μπορεί να υπάρχει του υπολογισθέντος πο­ σού της προσαύξησης μειώνει ή αυξάνει ανάλογα το πο­ σό της τελευταίας δόσης. Ειδικά στις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μπο­ ρεί να αναγράφεται μόνον ο αριθμός των μηνιαίων δόσε­ ων της ληξιπρόθεσμης βασικής οφειλής, ενώ η διαμόρ­ φωση αυτών με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβο­ λής γίνεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Δεν επιτρέπεται χορήγηση στον ιδιο υπόχρεο και για την ίδια οφειλή περισσοτέρων των δύο διευκολύνσεων. Δεύτερη διευκόλυνση μπορεί να χορηγηθεί μετά την τυ­ χόν κατά την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου απώ­ λεια του ευεργετήματος της πρώτης. Επανεξέταση άπαξ, από την αρμόδια Επιτροπή της χορηγηθείσης πρώτης ή δεύτερης διευκόλυνσης, λόγω μεταβολής των οικονομι­ κών δεδομένων, γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 παράγραφος 2 περίπτωση γ' του παρόντος νόμου».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 99 Α') μετά τις λέξεις «του παρό­ ντος» προστίθεται η φράση «καθώς και η Ένωση Νομαρ­ χιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ε.Ν.Α.Ε.)».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του Ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α') αντικαθίσταται ως εξής: «1. Δικαστικός συμβιβασμός κατά τις διατάξεις του άρ­ θρου 1 του Ν. 4600/1966 (ΦΕΚ 242 Α') και του άρθρου 71 του Ν. 2238/1994 μπορεί να ενεργείται ενώπιον οποιου­ δήποτε δικαστηρίου και σε κάθε στάση της δίκης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 36 του Ν. 2915/2001 (ΦΕΚ 109 Α') αρχίζει από την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α'), όπως τούτο ισχύει μετά την αντικατάστασή του με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2085/1992 (ΦΕΚ 170 Α').

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Για τυχόν υφιστάμενες παραλείψεις της Ανώνυμης Εταιρίας «Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού» (Ο.Δ.Δ.Υ.) ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα και άλλες κυρώσεις του Π.Δ. 186/1992 μέχρι 31.12.2001, εφόσον οι παρατυ­ πίες δεν επηρεάζουν τα οικονομικά αποτελέσματα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Το άρθρο 15 του Ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72 Α') αντικαθί­ σταται από 1.1.2001 ως εξής: «Με την επιφύλαξη των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του Ν. 2606/1998 (ΦΕΚ 89 Α'), οι πρόσθετες μηνιαίες αμοιβές ή απολαβές των λει­ τουργών, υπαλλήλων και μισθωτών του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, από συμμετοχή τους σε μόνιμα ή ευ­ καιριακά συλλογικά όργανα των υπηρεσιών αυτών (συμ­ βούλια, επιτροπές και ομάδες εργασίας) δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 50% του συνόλου των μηνιαίων αποδο­ χών της οργανικής τους θέσης. Η ως άνω διάταξη δεν ισχύει προκειμένου για μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. μερικής απασχόλη­ σης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Οι διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2303/1995 (ΦΕΚ 80 Α') εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την ισχύ του Ν. 2470/1997.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 77 του Ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α') προστίθενται δύο νέα εδάφια που έχουν ως εξής: «Η μισθοδοσία των μετατασσόμενων υπαλλήλων, σύμ­ φωνα με τα εδάφια 1 και 2 του παρόντος, εξακολουθεί να εκκαθαρίζεται και να καταβάλλεται μέχρι 31.12.2001 σύμ­ φωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες, από τα Υπουργεία στα οποία οι εν λόγω υπάλληλοι ανήκουν μέχρι τώρα ορ­ γανικά και στους προϋπολογισμούς των οποίων έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις για το οικονομικό έτος 2001. Για τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των προβλεπόμενων διαπιστωτικών πράξεων, οι Υπηρε­ σίες Δημοσιονομικού Ελέγχου των οικείων Υπουργείων βεβαιώνουν την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204 Α'), το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 87 του Π.Δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21 Α'), η παράγραφος 2 του άρθρου 216 του Π.Δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α'), καθώς και κάθε γενική ή ειδική διάταξη που προβλέπει την πα­ ράταση εκτέλεσης προϋπολογισμού του λήξαντος οικο­ νομικού έτους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και κάθε άλλης δημόσιας υπηρεσίας μη οργανωμένης σε ίδιο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, που λειτουργεί αποκεντρωμένα υπό ίδια διοίκηση, καταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του Ν.Δ. 496/1974 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Οι συμψηφιστικές εγγραφές εμφάνισης εσόδων και εξόδων των προϋπολογισμών των Ν.Π.Δ.Δ. διενεργού­ νται μέχρι τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη του οικονομι­ κού έτους.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Στο τέλος της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν. 2743/1999 (ΦΕΚ 211 Α') προστίθεται εδά­ φιο ως εξής: «Με τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 32 του Ν. 2648/1998 (ΦΕΚ 238 Α') μπορεί να κα­ θορίζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών στις οποίες υποβάλλονται τα αντίγραφα των ναυλοσυμ­ φώνων, καθώς και διαφορετικός τρόπος και χρόνος υπο­ βολής αυτών».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του Ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211 Α') «Αναδιοργάνωση υπηρε­ σιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος του, ως εξής: «Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, ορίζονται οι περιπτώσεις και τα εκπαιδευτικά προγράμματα, στα οποία είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των υπαλλήλων που επιλέγονται γι' αυτά, ως και οι περιπτώσεις της απαλ­ λαγής τούτων (μερικά ή εξ ολοκλήρου) από τα υπηρεσια­ κά τους καθήκοντα κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στη σχολή. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται επίσης οι περιπτώσεις που λαμβάνεται υπόψη στις υπηρεσιακές τους μεταβολές η επιτυχής περάτωση της παρακολούθησης ορισμένων προγραμμάτων».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Δη­ μοσίων Υπηρεσιών από απόψεως νομικής καθοδήγησης και την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δημοσίου ενώ­ πιον των Δικαστηρίων όπου δεν λειτουργούν Γραφεία Νο­ μικού Συμβούλου ή Δικαστικά Γραφεία του Νομικού Συμ­ βουλίου του Κράτους ή το προσωπικό που υπηρετεί σ' αυ­ τά δεν επαρκεί αριθμητικά για την κάλυψη των αναγκών αυτών, μπορούν να προσλαμβάνονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από εισήγηση του Προέ­ δρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους καθ' υπόθε­ ση ή με σύμβαση έμμισθης εντολής ορισμένου χρόνου δι­ κηγόροι που έχουν τριετή τουλάχιστον δικηγορική υπη­ ρεσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19

Στην παράγραφο 7 του άρθρου 126α του Ν. 1165/1918 (ΦΕΚ 73 Α') προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής: «Επί κατασχέσεως πλωτών μεταφορικών μέσων, τα οποία χρησιμοποιούνται ως μεταγωγικά μέσα αντικειμέ­ νων λαθρεμπορίας, ναρκωτικών ουσιών, όπλων και εκρη­ κτικών, λοιπών απαγορευμένων από εθνικές ή διεθνείς διατάξεις ειδών ή λαθρομεταναστών, ο χρόνος εκποίη­ σής τους προσδιορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την κα­ τάσχεσή τους».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20

Οι περιπτώσεις β' και γ' της παραγράφου 6 του άρ­ θρου 27 του Ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α'), όπως αυτές προ­ στέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2303/1995 (ΦΕΚ 80 Α') και της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α'), αντικαθίστανται και προστίθενται στην παράγραφο αυτή περιπτώσεις δ' έως στ', ως εξής: «β. Να εφοδιάζει αφορολόγητα και αδασμολόγητα είδη σε πλοία, αεροσκάφη, πρεσβείες και λοιπά δικαιούχα ατε­ λείας πρόσωπα και να πραγματοποιεί εξαγωγές, σύμφω­ να με τις κείμενες διατάξεις. γ. Να ιδρύει καταστήματα πώλησης αφορολόγητων και αδασμολόγητων ειδών στην αλλοδαπή, καθώς και σε μέ­ σα χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών. δ. Να αναπτύσσει δραστηριότητες πώλησης φορολο­ γημένων ειδών και στους ελεύθερους χώρους των διε­ θνών αερολιμένων, των χερσαίων μεθοριακών σταθμών και των λιμένων της χώρας. ε. Να είναι διαχειριστής των ατελώς παραλαμβανόμε­ νων ειδών από τα πρόσωπα που υπηρετούν στο ΝΑΤΟ και στους λοιπούς αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς. στ. Να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες, οι οποίες μπορούν να ασκούν τις δραστηριότητες της μητρικής εταιρίας πλην της εκμετάλλευσης καταστημάτων αφορολόγητων και αδασμολόγητων ειδών».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21

Στις δίκες για λαθρεμπορία το Δημόσιο, ως πολιτι­ κώς ενάγων, μπορεί να εκπροσωπείται και από τον Προϊ­ στάμενο της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής ή τον οριζό­ μενο από τον αυτόν υπάλληλο, εφόσον οι εισπραττόμενοι στο σύνολό τους από τα Τελωνεία δασμοί, φόροι και οι λοιπές χρηματικές επιβαρύνσεις που διέφυγαν δεν υπερ­ βαίνουν το ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 22

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Ν. 2127/1993 (ΦΕΚ 48 Α') προστίθεται περίπτωση στ' ως εξής: «στ) Το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που υπάγεται στους κωδικούς Σ.Ο. 2710006600 και 2710006700 και προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλει­ στικά ως ηλεκτρομονωτικό υλικό ηλεκτρικών μετασχημα­ τιστών».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 23

α. Οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που καλύπτουν τις θέσεις του άρθρου 30 του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α'), τοποθετούνται, μετατίθενται ή αποσπώνται μόνο σε αντίστοιχες θέσεις. Στους υπαλλήλους αυτούς ανατίθενται καθήκοντα ανάλογα με την εξειδίκευσή τους στο γνωστικό αντικείμενο. Για τους υπαλλήλους αυτούς δεν έχουν εφαρμογή οι λοιπές διατάξεις του Π.Δ. 127/1989 (ΦΕΚ 60 Α'). β. Στο άρθρο 14 του Π.Δ. 216/1998 (ΦΕΚ 172 Α') προ­ στίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «6. Μεταθέσεις ­ Αποσπάσεις υπαλλήλων άρθρου 30 του Ν. 2523/1997. Οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών που καλύ­ πτουν τις θέσεις του άρθρου 30 του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α') μετατίθενται ή αποσπώνται μόνο σε αντίστοιχες θέσεις».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 24

Η περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του Ν. 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής: «β. Οι δαπάνες που καταβάλλονται στα πρόσωπα που μετακινούνται με εντολή του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' και Β' βαθμού και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), όπως ορίζονται με τις διατάξεις του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α') και του Π.Δ. 200/1993 (ΦΕΚ 75 Α'), καθώς και τα έξοδα κίνησης που καταβάλλονται στους οικονομικούς επιθεω­ ρητές του άρθρου 2 του Ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211 Α'), όπως ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του Ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α')».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 25

α. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του Ν. 1587/1950 (ΦΕΚ 294 Α') δεν εφαρμόζονται σε περιπτώ­ σεις μεταβίβασης ακινήτων ή εμπράγματου δικαιώματος σε αυτά, από επαχθή ή χαριστική αιτία, στις οποίες το πρόσωπο που θα μεταβιβάζει επικαλείται την απόκτησή τους με χρησικτησία, για τα ακίνητα τα οποία: ί) Βρίσκονται σε περιοχές δήμων ή κοινοτήτων με πλη­ θυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 1991. ίί) Το μεταβιβαζόμενο ακίνητο δεν είναι μέσα σε ζώνη ακτίνας 500 μέτρων από το χειμέριο κύμα και ίίί) Η αγοραία αξία κάθε στρέμματός τους, μαζί με τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται πάνω σε αυτή και εξυπη­ ρετούν αποκλειστικά τον προορισμό τους δεν υπερβαίνει το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) δραχμών, κα­ τά το χρόνο κατάρτισης της οικείας συμβολαιογραφικής πράξης. Ειδικώς, όταν πρόκειται για οικοδομημένο ή μη οικοδομημένο ακίνητο το οποίο βρίσκεται μέσα στο σχέ­ διο ή μέσα στη ζώνη του σχεδίου οικισμού που υπήρχε πριν από το 1923, η αξία του γηπέδου, κατά τον ίδιο χρό­ νο, δεν υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) δραχμών, για κάθε τετραγωνικό μέτρο της επιφάνειάς του. ΦΕΚ 3541 β. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου α' εφαρμό­ ζονται σε περιπτώσεις επίκλησης χρησικτησίας, ως τρό­ που κτήσης της κυριότητας ακινήτων ή εμπραγμάτων δι­ καιωμάτων σε αυτά, από το πρόσωπο που τα μεταβιβάζει με επαχθή ή χαριστική αιτία, κατά την κατάρτιση των οι­ κείων, οριστικών, συμβολαιογραφικών πράξεων μέσα σε χρονική περίοδο δύο ετών από τη δημοσίευση αυτού του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου αυτής αρχίζει από 9.3.2001. ΚΕΦΑ ΑΙΟ Γ' ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑ ΑΙΑ ­ ΣΥΜΠ ΗΡΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2001
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑ ΙΣΕΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΛΕΕΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΚΩΝΙΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2001
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ