255 Α' 2001

Νόμος 2954/2001

Φορολογικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρω­ση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες δια­τάξεις.

Άρθρο 4 - Ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των Συγκοινωνιακών Επιχειρήσεων (Σ.ΕΠ.)
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
02 Νοεμβρίου 2001

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 255

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2954
Φορολογικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρω­ ση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες δια­ τάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑ ΑΙΟ Α'

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ο Ο.Α.Σ.Α. και οι υπό εκκαθάριση Σ.ΕΠ. υποχρεού­ νται, εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του πα­ ρόντος, να εκδώσουν προς τις υπό εκκαθάριση Σ.ΕΠ. και τους εκμεταλλευτές λεωφορείων των Σ.ΕΠ., αντίστοιχα, ειδική διπλότυπη αθεώρητη εκκαθάριση, για τις απαιτή­ σεις και υποχρεώσεις τους, με αναφορά στο χρονικό διά­ στημα που αφορούν, με βάση τα ποσά που έγιναν αποδε­ κτά με το 12/19.10.2000 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του Ο.Α.Σ.Α. και της αποδοχής του από μέρους των Σ.ΕΠ.. Οι εκκαθαρίσεις αυτές αποτε­ λούν δικαιολογητικά εγγραφής για τις αντίστοιχες τακτο­ ποιητικές εγγραφές, στα προβλεπόμενα από τις διατά­ ξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) ­ Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α') φορολογικά βιβλία. Οι εκμεταλλευτές λεωφορείων των Σ.ΕΠ. (κοινωνίες ή με­ μονωμένοι εκμεταλλευτές) απαλλάσσονται από την έκδοση των απαιτούμενων φορολογικών στοιχείων και την τήρηση των προβλεπόμενων φορολογικών βιβλίων του Κ.Β.Σ.. Ο Ο.Α.Σ.Α. και οι υπό εκκαθάριση Σ.ΕΠ. απαλλάσσονται από τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2523/1997 για οποιεσδήποτε παραλεί­ ψεις των υποχρεώσεών τους, που απορρέουν από τις δια­ τάξεις του Κ.Β.Σ., όπως και από τις κυρώσεις για την πα­ ράλειψη υποβολής των καταστάσεων του άρθρου 20 του Κώδικα αυτού.

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2001
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑ ΙΣΕΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΛΕΕΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΚΩΝΙΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2001
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ