255 Α' 2001

Νόμος 2954/2001

Φορολογικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρω­ση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες δια­τάξεις.

Άρθρο 11 - οιπές διατάξεις
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
02 Νοεμβρίου 2001

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 255

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2954
Φορολογικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρω­ ση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες δια­ τάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑ ΑΙΟ Α'

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα της χώρας, καθώς και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και του Τα­ χυδρομικού Ταμιευτηρίου, για αγορά ή κατασκευή ή ανα­ κατασκευή ή επισκευή ή βελτίωση κύριας κατοικίας, με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία έχει κατα­ πέσει και έχει πληρωθεί από το Δημόσιο προς το πιστωτι­ κό ίδρυμα και ο δανειοδοτηθείς δεν έχει, διαπιστωμένα, την οικονομική δυνατότητα για την εξόφληση των υπο­ χρεώσεών του στη Δ.Ο.Υ., ρυθμίζονται ως εξής: α) Εάν ο δανειοδοτηθείς έχει υποστεί ανήκεστο βλάβη υγείας, σε ποσοστό πάνω από 90%, μετά τη σύναψη της δα­ νειακής σύμβασης, που τον έχει καταστήσει ανίκανο για ερ­ γασία, διαγράφεται το σύνολο των οφειλών του, παύει κά­ θε δίωξη εναντίον του και αίρονται οι σχετικές υποθήκες. β) Εάν ο δανειοδοτηθείς έχει υποστεί βλάβη υγείας, σε ποσοστό από 67% έως 90%, μετά τη σύναψη της δανεια­ κής σύμβασης, διαγράφονται οι τόκοι και τυχόν προσαυ­ ξήσεις και καταβάλλεται το 50% του οφειλόμενου κεφα­ λαίου σε δέκα (10) ισόποσες ετήσιες δόσεις.

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2001
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑ ΙΣΕΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΛΕΕΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΚΩΝΙΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2001
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ