255 Α' 2001

Νόμος 2954/2001

Φορολογικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρω­ση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες δια­τάξεις.

Άρθρο 4 - Ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των Συγκοινωνιακών Επιχειρήσεων (Σ.ΕΠ.)
02 Νοεμβρίου 2001

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 255

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2954
Φορολογικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρω­ ση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες δια­ τάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑ ΑΙΟ Α'

Άρθρο 4Ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των Συγκοινωνιακών Επιχειρήσεων (Σ.ΕΠ.)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η λογιστική τακτοποίηση των αμοιβαίων απαιτήσεων και υποχρεώσεων μεταξύ της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών» (Ο.Α.Σ.Α.) και των υπό εκκαθάριση Συγκοινωνιακών Επι­ χειρήσεων (Σ.ΕΠ.) πραγματοποιείται σύμφωνα με το 12/19.10.2000 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευ­ σης των μετόχων του Ο.Α.Σ.Α. και της αποδοχής από μέ­ ρους των Σ.ΕΠ. της πρότασης του Ο.Α.Σ.Α., για συμβιβα­ στική επίλυση της διαφοράς. Οι προκύπτουσες απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις του Ο.Α.Σ.Α. από και προς τις υπό εκκαθάριση Σ.ΕΠ. αντίστοι­ χα λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό των καθα­ ρών κερδών της διαχειριστικής χρήσης του Ο.Α.Σ.Α., μέ­ σα στην οποία θα εκδοθούν τα απαιτούμενα προς τακτο­ ποίηση του θέματος φορολογικά στοιχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Ο Ο.Α.Σ.Α. υποχρεούται για την τακτοποίηση των απαι­ τήσεών του από τις Σ.ΕΠ. και των υποχρεώσεών του προς αυτές να προβεί στις αναγκαίες γενικά λογιστικές διαδικα­ σίες (ενημέρωση βιβλίων, έκδοση στοιχείων, κ.λπ.), μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι Σ.ΕΠ. υποχρεούνται να προβούν στην έκδοση των στοιχείων που ορίζονται από τις διατάξεις της παραγρά­ φου 5 του παρόντος και καταχώριση των οικείων λογιστι­ κών εγγραφών που αφορούν στην τακτοποίηση των απαι­ τήσεων και υποχρεώσεών τους από και προς τον Ο.Α.Σ.Α., μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρό­ ντος. Μέσα στην ίδια προθεσμία, να καταρτίσουν τον πρώτο υπερδωδεκάμηνο ισολογισμό περιόδου 12.8.1992 έως 22.12.1993 και να συντάξουν ενιαίο προσωρινό ισο­ λογισμό περιόδου 22.12.1993 έως και την ημερομηνία λή­ ξης της προθεσμίας για έκδοση των στοιχείων του προη­ γούμενου εδαφίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα ποσά που καταβάλλονται στους εκμεταλλευτές λεωφορείων δημόσιας χρήσης και τα οποία προκύπτουν μετά την οριστικοποίηση των αμοιβαίων απαιτήσεων και υποχρεώσεων μεταξύ Σ.ΕΠ. και Ο.Α.Σ.Α. θεωρούνται για τους δικαιούχους αυτούς εισοδήματα της χρήσης 2000 και οι δικαιούχοι υποχρεούνται στην υποβολή αρχικής ή συμπληρωματικής δήλωσης φόρου εισοδήματος οικονο­ μικού έτους 2001, μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Το καθαρό εισόδημα προκύπτει με την εφαρμογή συ­ ντελεστή καθαρού κέρδους σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) επί του καταβαλλόμενου ποσού και φορολο­ γείται αυτοτελώς με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20)%. Το ποσό του φόρου παρακρατείται από τις Σ.ΕΠ. κατά την καταβολή του ποσού στους δικαιούχους και καταβάλ­ λεται εφάπαξ με την υποβολή δήλωσης στην αρμόδια Δη­ μόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) μέσα στο πρώτο δε­ καπενθήμερο του επόμενου από την παρακράτηση μήνα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) ­ Ν. 1642/1986 (ΦΕΚ 125 Α') προσδιορίζεται κατά συντελεστή φόρου τόσο για τον Ο.Α.Σ.Α., όσο και για τις υπό εκκαθάριση Σ.ΕΠ., με βάση τα ποσά που εγκρίθηκαν με το 12/19.10.2000 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του Ο.Α.Σ.Α. και της αποδοχής του από μέρους των Σ.ΕΠ.. Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί καθίσταται απαιτητός κατά το χρόνο που ορίζεται ως χρόνος έκδοσης εκατέρωθεν, των απαιτούμενων φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Οι Σ.ΕΠ. και οι εκμεταλλευτές λεωφορείων μέλη των Σ.ΕΠ., που δεν έχουν υποβάλει περιοδικές και εκκαθαρι­ στικές δηλώσεις Φ.Π.Α. φορολογικών περιόδων που λή­ γουν μέχρι και την ημερομηνία δημοσίευσης του παρό­ ντος, υποβάλλουν τις δηλώσεις αυτές χωρίς κυρώσεις μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ο Ο.Α.Σ.Α. και οι υπό εκκαθάριση Σ.ΕΠ. υποχρεού­ νται, εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του πα­ ρόντος, να εκδώσουν προς τις υπό εκκαθάριση Σ.ΕΠ. και τους εκμεταλλευτές λεωφορείων των Σ.ΕΠ., αντίστοιχα, ειδική διπλότυπη αθεώρητη εκκαθάριση, για τις απαιτή­ σεις και υποχρεώσεις τους, με αναφορά στο χρονικό διά­ στημα που αφορούν, με βάση τα ποσά που έγιναν αποδε­ κτά με το 12/19.10.2000 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του Ο.Α.Σ.Α. και της αποδοχής του από μέρους των Σ.ΕΠ.. Οι εκκαθαρίσεις αυτές αποτε­ λούν δικαιολογητικά εγγραφής για τις αντίστοιχες τακτο­ ποιητικές εγγραφές, στα προβλεπόμενα από τις διατά­ ξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) ­ Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α') φορολογικά βιβλία. Οι εκμεταλλευτές λεωφορείων των Σ.ΕΠ. (κοινωνίες ή με­ μονωμένοι εκμεταλλευτές) απαλλάσσονται από την έκδοση των απαιτούμενων φορολογικών στοιχείων και την τήρηση των προβλεπόμενων φορολογικών βιβλίων του Κ.Β.Σ.. Ο Ο.Α.Σ.Α. και οι υπό εκκαθάριση Σ.ΕΠ. απαλλάσσονται από τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2523/1997 για οποιεσδήποτε παραλεί­ ψεις των υποχρεώσεών τους, που απορρέουν από τις δια­ τάξεις του Κ.Β.Σ., όπως και από τις κυρώσεις για την πα­ ράλειψη υποβολής των καταστάσεων του άρθρου 20 του Κώδικα αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι υπό εκκαθάριση Σ.ΕΠ., καθώς και τα μέλη τους (κοινωνίες ή μεμονωμένοι εκμεταλλευτές) που δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις έναρξης εργασιών, υποβάλλουν τις δηλώσεις αυτές, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Σε όσες περιπτώσεις έχουν υπεισέλθει κληρονόμοι ή κοινωνοί, στα πλαίσια της εκκαθάρισης των Σ.ΕΠ., προ­ σκομίζεται το πιστοποιητικό που ορίζεται από τις διατά­ ξεις του άρθρου 105 του Ν.Δ. 118/1973 (ΦΕΚ 202 Α').

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Για θέματα που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του πα­ ρόντος άρθρου δεν επιβάλλονται πρόστιμα και κυρώσεις γενικά, που προβλέπονται από τις φορολογικές διατάξεις.

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2001
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑ ΙΣΕΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΛΕΕΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΚΩΝΙΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2001
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ