255 Α' 2001

Νόμος 2954/2001

Φορολογικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρω­ση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες δια­τάξεις.

Άρθρο 11 - οιπές διατάξεις
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 23
02 Νοεμβρίου 2001

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 255

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2954
Φορολογικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρω­ ση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες δια­ τάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑ ΑΙΟ Α'

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 23

α. Οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που καλύπτουν τις θέσεις του άρθρου 30 του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α'), τοποθετούνται, μετατίθενται ή αποσπώνται μόνο σε αντίστοιχες θέσεις. Στους υπαλλήλους αυτούς ανατίθενται καθήκοντα ανάλογα με την εξειδίκευσή τους στο γνωστικό αντικείμενο. Για τους υπαλλήλους αυτούς δεν έχουν εφαρμογή οι λοιπές διατάξεις του Π.Δ. 127/1989 (ΦΕΚ 60 Α'). β. Στο άρθρο 14 του Π.Δ. 216/1998 (ΦΕΚ 172 Α') προ­ στίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «6. Μεταθέσεις ­ Αποσπάσεις υπαλλήλων άρθρου 30 του Ν. 2523/1997. Οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών που καλύ­ πτουν τις θέσεις του άρθρου 30 του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α') μετατίθενται ή αποσπώνται μόνο σε αντίστοιχες θέσεις».

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2001
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑ ΙΣΕΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΛΕΕΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΚΩΝΙΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2001
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ