255 Α' 2001

Νόμος 2954/2001

Φορολογικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρω­ση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες δια­τάξεις.

Άρθρο 16 - Χρεωστικοί τίτλοι
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
02 Νοεμβρίου 2001

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 255

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2954
Φορολογικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρω­ ση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες δια­ τάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑ ΑΙΟ Α'

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παράγραφος 2 του άρθρου 58 του Ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228 Α'), όπως ισχύει, αντικαθίσταται, προστίθεται παράγραφος 3 και η υφιστάμενη παράγραφος 3 αναριθ­ μείται σε 4. Οι νέες παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου έχουν ως εξής: «2. Με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, για τους χρεωστικούς τίτλους (εταιρικές ομολογίες, ανταλλάξιμα, ομόλογα κάθε είδους κ.λπ.) που πρόκειται να εισαχθούν στην ΑΑΣΕ ή που μετα­ τρέπονται κατά τη διαδικασία των επόμενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου, πλην των τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, εφαρμόζονται αναλογικά τα άρθρα 39, 40 και 45 έως 58 του Ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α'), όπως ισχύουν, εξαιρουμένου του τελευταίου εδαφίου της πρώτης πα­ ραγράφου του άρθρου 55. Η μετατροπή των εισηγμένων ενσώματων εταιρικών ομολογιών σε άϋλους τίτλους διε­ νεργείται με πρωτοβουλία και αποκλειστική ευθύνη του εκδότη τους, ο οποίος υποβάλλει σχετικό αίτημα στο Κε­ ντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.). Μετά την υποβολή του αιτήματος, το Κ.Α.Α. ορίζει ημερομηνία μετατροπής και ειδοποιεί τον εκδότη, ο οποίος καλεί τους ομολογιούχους να παραδώσουν τις ομολογίες τους και να δηλώσουν τα πλήρη στοιχεία τους. Η πρόσκληση προς τους ομολογι­ ούχους γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Ο εκδότης ακυρώνει τους παραληφθέντες τίτλους και παραδίδει στο Κ.Α.Α. κατά­ σταση και αρχείο με τα στοιχεία των ομολογιούχων και την ποσότητα των ομολογιών που έκαστος κατέχει. Το Κ.Α.Α. καταχωρεί τα στοιχεία και τις ποσότητες στα αρ­ χεία του (ΣΑΤ). Η καταχώριση των χρεωστικών τίτλων στο ΣΑΤ παύει με τη λήξη τους. Το Κ.Α.Α. είναι αρμόδιο για την καταγραφή, την εκκαθάριση και το διακανονισμό των εν γένει συναλλαγών επί των τίτλων αυτών. Κάθε ειδικός όρος και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της πα­ ρούσας καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Κεφα­ λαιαγοράς, εκδοθείσα κατ' άρθρο 105 του Ν. 2533/1997, όπως ισχύει. 3. Το Κ.Α.Α. δύναται να παρέχει με όρους που συνομο­ λογεί ελευθέρως με τους εκδότες υπηρεσίες καταγρα­ φής, διακανονισμού κ.λπ. και επί λοιπών τίτλων εισηγμέ­ νων ή μη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, εφόσον αυτοί εκδίδονται στην Ελλάδα ή διέπονται από το ελληνικό δί­ καιο.»

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2001
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑ ΙΣΕΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΛΕΕΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΚΩΝΙΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2001
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ