255 Α' 2001

Νόμος 2954/2001

Φορολογικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρω­ση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες δια­τάξεις.

Άρθρο 2 - Συναφείς ρυθμίσεις με τη φορολογία εισοδήματος και περί φορολογικών κυρώσεων
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12
02 Νοεμβρίου 2001

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 255

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2954
Φορολογικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρω­ ση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες δια­ τάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑ ΑΙΟ Α'

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Στο τέλος του άρθρου 7 του Π.Δ. 100/1998 προστί­ θεται παράγραφος 5, που έχει ως εξής: «5. Για τις εγκαταστάσεις αεροδρομίων, τα ποσοστά απόσβεσης ορίζονται ως εξής: α) Αεροδιάδρομοι, σε τέσσερα τα εκατό (4%). β) Γέφυρες διέλευσης αεροσκαφών, σε τέσσερα τα εκατό (4%). γ) Χώροι πίστας αεροδρομίου για στάθμευση αεροσκα­ φών, σε τέσσερα τα εκατό (4%). δ) Γέφυρες επιβίβασης επιβατών και σύστημα τροφο­ δοσίας επεξεργασμένου αέρα, σε τέσσερα τα εκατό (4%). ε) Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αποσκευών, σε τέσσερα τα εκατό (4%). στ) Υπόγειο σύστημα παροχής ρεύματος 400 ΗΖ στα αεροσκάφη, σε δέκα τα εκατό (10%). ζ) Οπτικά αεροβοηθήματα: ζα) Εργασίες κατασκευής, σε τέσσερα τα εκατό (4%). ζβ) Εξοπλισμός, σε πέντε τα εκατό (5%). η) Τηλεπικοινωνιακά συστήματα, σε τέσσερα τα εκατό (4%).»

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2001
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑ ΙΣΕΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΛΕΕΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΚΩΝΙΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2001
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ