255 Α' 2001

Νόμος 2954/2001

Φορολογικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρω­ση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες δια­τάξεις.

Άρθρο 4 - Ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των Συγκοινωνιακών Επιχειρήσεων (Σ.ΕΠ.)
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
02 Νοεμβρίου 2001

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 255

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2954
Φορολογικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρω­ ση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες δια­ τάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑ ΑΙΟ Α'

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η λογιστική τακτοποίηση των αμοιβαίων απαιτήσεων και υποχρεώσεων μεταξύ της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών» (Ο.Α.Σ.Α.) και των υπό εκκαθάριση Συγκοινωνιακών Επι­ χειρήσεων (Σ.ΕΠ.) πραγματοποιείται σύμφωνα με το 12/19.10.2000 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευ­ σης των μετόχων του Ο.Α.Σ.Α. και της αποδοχής από μέ­ ρους των Σ.ΕΠ. της πρότασης του Ο.Α.Σ.Α., για συμβιβα­ στική επίλυση της διαφοράς. Οι προκύπτουσες απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις του Ο.Α.Σ.Α. από και προς τις υπό εκκαθάριση Σ.ΕΠ. αντίστοι­ χα λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό των καθα­ ρών κερδών της διαχειριστικής χρήσης του Ο.Α.Σ.Α., μέ­ σα στην οποία θα εκδοθούν τα απαιτούμενα προς τακτο­ ποίηση του θέματος φορολογικά στοιχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Ο Ο.Α.Σ.Α. υποχρεούται για την τακτοποίηση των απαι­ τήσεών του από τις Σ.ΕΠ. και των υποχρεώσεών του προς αυτές να προβεί στις αναγκαίες γενικά λογιστικές διαδικα­ σίες (ενημέρωση βιβλίων, έκδοση στοιχείων, κ.λπ.), μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2001
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑ ΙΣΕΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΛΕΕΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΚΩΝΙΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2001
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ