255 Α' 2001

Νόμος 2954/2001

Φορολογικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρω­ση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες δια­τάξεις.

Άρθρο 3 - Αυτοτελής φορολογία αφορολόγητων αποθεματικών
02 Νοεμβρίου 2001

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 255

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2954
Φορολογικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρω­ ση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες δια­ τάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑ ΑΙΟ Α'

Άρθρο 3Αυτοτελής φορολογία αφορολόγητων αποθεματικώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιβάλλεται αυτοτελής φορολογία εισοδήματος με συντελεστή δεκαεπτά και πενήντα τοις εκατό (17,50%) στα αποθεματικά που έχουν σχηματίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 34 ή πα­ ραγράφου 8 του άρθρου 106 του Κώδικα Φορολογίας Ει­ σοδήματος, τα οποία προέρχονται από τα, πέραν των τεκ­ μαρτών, πραγματικά κέρδη τους από την πώληση ανεγει­ ρομένων οικοδομών ή την εκτέλεση δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων και εμφανίζονται στον τελευταίο ισολογι­ σμό που έκλεισαν πριν από τη δημοσίευση του παρόντος, οι ατομικές επιχειρήσεις, οι υπόχρεοι που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 και τα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 101 του ίδιου Κώδικα, εφόσον αυτά δεν έχουν υπαχθεί σε φορο­ λογία και δεν έχουν διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί, μέχρι τη δημοσίευση αυτού του νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, οι υπόχρεοι που αναφέρονται σε αυτήν πρέπει να υποβάλλουν ιδιαίτερη δήλωση για την καταβο­ λή του οφειλόμενου ποσού. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην αρμόδια για τη φορολογία του υπόχρεου Δ.Ο.Υ. μέ­ χρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα, για τις δημόσιες υπη­ ρεσίες, του μήνα Νοεμβρίου 2001. Ο φόρος που προκύ­ πτει με βάση αυτή τη δήλωση καταβάλλεται σε πέντε (5) ίσες δίμηνες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη με την υπο­ βολή της εμπρόθεσμης δήλωσης και οι υπόλοιπες τέσσε­ ρις την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων τρίτου, πέμπτου, έβδομου και ένατου, από τη λήξη της προθε­ σμίας υποβολής της δήλωσης, μηνών. Με την καταβολή αυτού του φόρου εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέ­ ωση του φυσικού ή νομικού προσώπου, καθώς και των με­ τόχων ή εταίρων του. Το ποσό των αποθεματικών που φο­ ρολογήθηκαν με αυτόν τον τρόπο, μετά την αφαίρεση του φόρου που καταβάλλεται, εμφανίζονται σε ειδικούς λο­ γαριασμούς στα τηρούμενα βιβλία της επιχείρησης και δύνανται, οποτεδήποτε, να διανεμηθούν ή να κεφαλαιο­ ποιηθούν ή να εξαχθούν στο εξωτερικό, όταν πρόκειται για αλλοδαπές επιχειρήσεις, χωρίς καμία άλλη φορολο­ γική επιβάρυνση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι διατάξεις του άρθρου 113 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, του Ν. 2717/1999 (ΦΕΚ 97 Α') και του Ν. 2523/1997 εφαρμόζονται ανάλογα και στο φόρο που οφείλεται με βάση τις διατάξεις αυτού του άρθρου.

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2001
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑ ΙΣΕΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΛΕΕΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΚΩΝΙΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2001
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ