255 Α' 2001

Νόμος 2954/2001

Φορολογικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρω­ση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες δια­τάξεις.

Άρθρο 9 - Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
02 Νοεμβρίου 2001

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 255

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2954
Φορολογικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρω­ ση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες δια­ τάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑ ΑΙΟ Α'

Άρθρο 9Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης ΑξίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, που κυρώθηκε με το Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α'), αντικαθίσταται ως εξής: «4. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 και της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται για ακίνητα των οποίων η άδεια κατασκευής εκδίδεται από 1ης Ιανουαρίου 2003».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση ιβ' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 2859/2000 αντικαθίσταται ως εξής: «ιβ) η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι στε­ νά συνδεόμενες με αυτή παραδόσεις αγαθών και παρο­ χές υπηρεσιών, που παρέχονται από δημόσια εκπαιδευ­ τήρια ή από άλλα πρόσωπα αναγνωρισμένα από την, κα­ τά περίπτωση, αρμόδια αρχή».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παράγραφος 1 του άρθρου 31 του Ν. 2859/2000 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Σε περίπτωση που ο υποκείμενος στο φόρο χρησι­ μοποιεί αγαθά και υπηρεσίες για την πραγματοποίηση πράξεων, για μερικές από τις οποίες δεν παρέχεται δικαί­ ωμα έκπτωσης, ο εκπιπτόμενος φόρος ορίζεται σε ποσο­ στό στα εκατό του συνολικού ποσού του φόρου των κοι­ νών αυτών εισροών. Το ποσοστό αυτό βρίσκεται με βάση κλάσμα που έχει ως αριθμητή το ποσό του ετήσιου κύκλου εργασιών, χω­ ρίς φόρο προστιθέμενης αξίας, που αφορά πράξεις για τις οποίες παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου και ως παρανομαστή το ποσό των πράξεων που αναφέρονται στον αριθμητή, καθώς και των πράξεων για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης. Στον παρανομαστή του κλάσματος συμπεριλαμβάνο­ νται επίσης και οι επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, οικονομι­ κές ενισχύσεις, οι οποίες δεν αποτελούν μέρος της φο­ ρολογητέας αξίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 19».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του Ν. 2859/2000 αντικαθίσταται, ως εξής: «β) από παρεπόμενες πράξεις σε ακίνητα, ή από χρημα­ τοδοτικές ή πράξεις που προβλέπουν οι διατάξεις των πε­ ριπτώσεων κ', κα', κβ', κγ', κδ' και κε' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του παρόντος, εφόσον πρόκειται για πα­ ρεπόμενες της κύριας δραστηριότητας πράξεις».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 38 του Ν. 2859/2000 αντικαθίσταται ως εξής: «Την υποχρέωση αυτή έχουν και τα πρόσωπα, τα οποία καλύπτονται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρ­ θρου 11, στην περίπτωση που αποκτούν αγαθά, τα οποία υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης από άλλο κρά­ τος ­ μέλος.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η παράγραφος 3 του άρθρου 47 του Ν. 2859/2000 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Οι υποκείμενοι στο φόρο που παράγουν επενδυτικό χρυσό ή μεταποιούν κάθε είδους χρυσό σε επενδυτικό, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, μπορούν να επιλέγουν τη φορολόγηση της πα­ ράδοσης του επενδυτικού χρυσού σε άλλο πρόσωπο υποκείμενο στο φόρο. Στην περίπτωση αυτή, δικαίωμα επιλογής έχουν και τα πρόσωπα της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, για τη φορολόγη­ ση των πράξεων μεσολάβησής τους σε πράξεις παράδο­ σης επενδυτικού χρυσού, για τις οποίες ο προμηθευτής ­ εντολέας έχει επιλέξει τη φορολόγησή τους. Οι προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος επιλογής φορολόγησης καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 62 του Ν. 2859/2000 αντικαθίσταται ως εξής: «8. Στο φόρο προστιθέμενης αξίας υπάγονται και τα ερ­ γολαβικά προσύμφωνα ανέγερσης οικοδομών με το σύ­ στημα της αντιπαροχής, τα οποία συντάχθηκαν μετά την 21.8.1986 και η σχετική άδεια εκδίδεται μετά την 1η Ια­ νουαρίου 2003».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου αυτού αρχίζει από 1.1.2002, των παραγράφων 3 και 4 για πράξεις που πραγματοποιούνται από 1.1.2001, της παραγράφου 5 από τη δημοσίευση του Ν. 2859/2000 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της παραγράφου 6 από 1.1.2000.

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2001
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑ ΙΣΕΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΛΕΕΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΚΩΝΙΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2001
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ