255 Α' 2001

Νόμος 2954/2001

Φορολογικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρω­ση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες δια­τάξεις.

Άρθρο 2 - Συναφείς ρυθμίσεις με τη φορολογία εισοδήματος και περί φορολογικών κυρώσεων
02 Νοεμβρίου 2001

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 255

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2954
Φορολογικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρω­ ση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες δια­ τάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑ ΑΙΟ Α'

Άρθρο 2Συναφείς ρυθμίσεις με τη φορολογία εισοδήματος και περί φορολογικών κυρώσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν.Δ. 1146/1972 (ΦΕΚ 64 Α') αντικαθίσταται ως εξής: «Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζεται από τον αρμόδιο Προϊ­ στάμενο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, για την εφαρμογή των διατάξεων της φορολογίας εισοδήματος, η αξία του οχήματος ως εμπορεύματος, εκτός αν προκύ­ πτει μεγαλύτερη με βάση το συμβόλαιο ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, οπότε και λαμβάνεται υπόψη αυτή. Ειδικά, για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία και στοι­ χεία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., ο φόρος που κατα­ βάλλεται κατά το χρόνο μεταβίβασης οχήματος ως εμπο­ ρεύματος υπολογίζεται επί της αξίας που προσδιορίζεται με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, η δε πραγματική αξία πώλησης φορολογείται με τις γενικές διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος και συμψηφίζεται ο φόρος που καταβλήθηκε.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύ­ ουν για μεταβιβάσεις οχημάτων που πραγματοποιούνται από τη δημοσίευση του νόμου και μετά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84 Α') καταλαμβάνουν και τους τόκους από ομόλογα του Ελ­ ληνικού Δημοσίου, οι οποίοι καταβάλλονται από 1ης Αυ­ γούστου 2001 μέχρι και 31ης Δεκεμβρίου 2001.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στην περίπτωση στ' του άρθρου 50 του Ν. 2873/2000 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής: «Ειδικά οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 32 του Ν. 2238/1994, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 20 του άρθρου 4 του παρόντος, ισχύουν για τα φύλλα ελέγχου και πράξεις προσδιορισμού αποτελε­ σμάτων φορολογίας εισοδήματος που εκδίδονται ή εκδό­ θηκαν από 1ης Ιανουαρίου 2000 και μετά και δεν έχουν οριστικοποιηθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το ποσό που ορίζεται στο άρθρο 19 του Ν. 820/1978 (ΦΕΚ 174 Α') αυξάνεται σε δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές και από 1.1.2002 σε έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α') αντικαθίσταται ως εξής: «1. Στο Φ.Π.Α. όταν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι ο υποκείμενος στο φόρο, ως λήπτης εικονικού φορολογι­ κού στοιχείου ή στοιχείου το οποίο νόθευσε αυτός ή άλ­ λοι για λογαριασμό του, διενήργησε έκπτωση φόρου εισ­ ροών ή έλαβε επιστροφή φόρου, σύμφωνα με τις διατά­ ξεις περί Φ.Π.Α., ή ως εκδότης δεν απέδωσε φόρο, με βάση πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοι­ χεία, επιβάλλεται ειδικό πρόστιμο ισόποσο με το τριπλά­ σιο του φόρου που εξέπεσε ή που επιστράφηκε ή δεν απέ­ δωσε, ανεξάρτητα αν δεν προκύπτει τελικά ποσό φόρου για καταβολή.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Τα εδάφια δεύτερο και έβδομο της παραγράφου 9 του άρθρου 13 του Ν. 2523/1997 καταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στην παράγραφο 10 του άρθρου 21 του Ν. 2523/ 1997 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, που έχει ως εξής: «Στις περιπτώσεις του άρθρου 19 του παρόντος Νόμου η παραγραφή αρχίζει από το χρόνο διαπίστωσης του αδι­ κήματος, ο οποίος προσδιορίζεται από την ημερομηνία θεώρησης του οικείου πορίσματος του φορολογικού ελέγχου από τον προϊστάμενο της αρχής που διενήργησε τον έλεγχο.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 21 του Ν. 2523/1997 ισχύουν ανάλογα και για τα αδικήματα των περιπτώσεων ζ' και η' της παραγρά­ φου 1 του άρθρου 31 του Ν. 1591/1986 (ΦΕΚ 50 Α'), για τα οποία, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, δεν έχει επέλθει παραγραφή κατά τις διατάξεις του Ποινικού Κώ­ δικα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 28 του Ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 16 Α') εφαρμόζονται ανάλογα και για τις περιπτώσεις που μέσα στην προθεσμία που ορίστηκε από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του Ν. 2836/ 2000 (ΦΕΚ 168 Α') καταβλήθηκαν οι οικείες δια­ φορές φόρων μεταξύ των φορολογιών πετρελαίου θέρ­ μανσης και κίνησης που ίσχυαν κατά το χρόνο παραλαβής του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 100/1998 (ΦΕΚ 96 Α') προστίθεται περίπτωση η', που έχει ως εξής: «η) Για οικοδομήματα αεροδρομίων που χρησιμοποι­ ούνται ως αεροσταθμοί επιβατών, σε τέσσερα τα εκατό (4%)».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Στο τέλος του άρθρου 7 του Π.Δ. 100/1998 προστί­ θεται παράγραφος 5, που έχει ως εξής: «5. Για τις εγκαταστάσεις αεροδρομίων, τα ποσοστά απόσβεσης ορίζονται ως εξής: α) Αεροδιάδρομοι, σε τέσσερα τα εκατό (4%). β) Γέφυρες διέλευσης αεροσκαφών, σε τέσσερα τα εκατό (4%). γ) Χώροι πίστας αεροδρομίου για στάθμευση αεροσκα­ φών, σε τέσσερα τα εκατό (4%). δ) Γέφυρες επιβίβασης επιβατών και σύστημα τροφο­ δοσίας επεξεργασμένου αέρα, σε τέσσερα τα εκατό (4%). ε) Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αποσκευών, σε τέσσερα τα εκατό (4%). στ) Υπόγειο σύστημα παροχής ρεύματος 400 ΗΖ στα αεροσκάφη, σε δέκα τα εκατό (10%). ζ) Οπτικά αεροβοηθήματα: ζα) Εργασίες κατασκευής, σε τέσσερα τα εκατό (4%). ζβ) Εξοπλισμός, σε πέντε τα εκατό (5%). η) Τηλεπικοινωνιακά συστήματα, σε τέσσερα τα εκατό (4%).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του π.δ. 100/1998 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Για τα πλοία και λοιπά πλωτά μέσα, χωρητικότητας φορτίου κάτω των 500 τόνων, το ποσοστό απόσβεσης ορίζεται σε είκοσι τα εκατό (20%) για το πρώτο έτος εκ­ μετάλλευσής τους υπό ελληνική σημαία, σε δέκα τα εκα­ τό (10%) ετησίως από το δεύτερο έως και το πέμπτο έτος και πέντε τα εκατό (5%) για το έκτο και καθένα από τα επό­ μενα έτη εκμετάλλευσής τους.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων 11, 12 και 13 ισχύουν από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2001
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑ ΙΣΕΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΛΕΕΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΚΩΝΙΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2001
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ