220 Α' 2003

Νόμος 3182/2003

Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
12 Σεπτεμβρίου 2003

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3182
Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟΙΔΡΥΣΗ ­ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ­ ΜΕΤΟΧΕΣ
Άρθρο 1ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.) εί­ ναι η εταιρεία που συνιστάται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και έχει ως αποκλειστικό σκοπό την κτή­ ση κυριότητας, την εκμετάλλευση ή τη διαχείριση πλοίων αναψυχής με ελληνική σημαία που χαρακτηρίζονται ως επαγγελματικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2743/1999 (ΦΕΚ 211 Α}). Η σύσταση εταιρειών άλλης νο­ μικής μορφής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας, δεν αποκλείεται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Ν.Ε.Π.Α. μπορεί να συμμετέχει σε άλλες Ν.Ε.Π.Α.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Ν.Ε.Π.Α. είναι εμπορική.

Άρθρο 2ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η σύμβαση με την οποία συνιστάται η Ν.Ε.Π.Α. (κατα­ στατικό) καταρτίζεται εγγράφως από δύο τουλάχιστον ιδρυτές και καταχωρίζεται στο Μητρώο Ναυτιλιακών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 31 έως 33.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Ν.Ε.Π.Α. αποκτά νομική προσωπικότητα από την καταχώριση του καταστατικού της στο Μητρώο Ναυτιλια­ κών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής. Για πράξεις που διε­ νεργήθηκαν στο όνομα της υπό ίδρυση εταιρείας πριν αυ­ τή αποκτήσει νομική προσωπικότητα, ευθύνονται εις ολό­ κληρο αυτοί που τις ενήργησαν. Αν η εταιρεία εγκρίνει τις πράξεις αυτές, ευθύνεται μόνο αυτή.

Άρθρο 3ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το καταστατικό πρέπει να περιέχει διατάξεις για: α) την επωνυμία, την έδρα, το σκοπό και τη διάρκεια της εταιρείας, β) το εταιρικό κεφάλαιο και τις μετοχές, 12 Σεπτεμβρίου 2003 γ) το διοικητικό συμβούλιο, τη γενική συνέλευση των με­ τόχων και τις αρμοδιότητές τους, δ) τα δικαιώματα των μετόχων, ε) τη διάλυση και εκκαθάριση της περιουσίας της εται­ ρείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο καταστατικό πρέπει να ορίζονται τα μέλη του πρώτου διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Άρθρο 4ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η επωνυμία της Ν.Ε.Π.Α. πρέπει να περιλαμβάνει τις λέξεις «Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής» ή τα αρ­ χικά γράμματα των λέξεων αυτών «Ν.Ε.Π.Α.», καθώς και διακριτικό με το οποίο θα αποκλείεται η πρόκληση σύγχυ­ σης με άλλη εταιρεία. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται δήμος ή κοινότητα της ελληνικής επικράτειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει να αναγράφεται τουλάχιστον η επωνυμία, η έδρα και ο αριθμός μητρώου της κατά το άρθρο 32.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η Ν.Ε.Π.Α. έχει διάρκεια ορισμένου χρόνου που κα­ θορίζεται στο καταστατικό. Η διάρκεια δεν μπορεί να ορι­ στεί μεγαλύτερη των τριάντα ετών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο για την ίδρυση της Ν.Ε.Π.Α. ορίζεται το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι­ κών και Εμπορικής Ναυτιλίας το κεφάλαιο αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το κεφάλαιο της Ν.Ε.Π.Α. αναλαμβάνεται από τους ιδρυτές και καταβάλλεται στο σύνολό του, σε μετρητά, στο ταμείο της εταιρείας, κατά τη σύστασή της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής δεν μπορεί να ορι­ σθεί κατώτερη του ενός ευρώ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Τα δικαιώματα του μετόχου που πηγάζουν από τη με­ τοχή είναι ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή. Η ευθύνη του μετόχου περιο­ ρίζεται στην αξία των μετοχών του.

Άρθρο 5ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Άκυρη είναι η σύσταση Ν.Ε.Π.Α. μόνο αν το καταστα­ τικό δεν πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 1, 2, 3 και των παραγράφων 1, 2, 5, 6 και 7 του άρθρου 4 ή αν κάποι­ ος από τους ιδρυτές κατά το χρόνο υπογραφής της σύμ­ βασης δεν είχε ικανότητα για δικαιοπραξία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ακυρότητα κηρύσσεται με δικαστική απόφαση που εκδίδεται ύστερα από αγωγή οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, που απευθύνεται κατά της εταιρείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με τη δημοσίευση της απόφασης με την οποία κη­ ρύσσεται η ακυρότητα της εταιρείας, αυτή τίθεται σε εκ­ καθάριση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι υποχρεώσεις της εταιρείας ή τρίτων προς την εται­ ρεία διατηρούνται και μετά την κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας. Οι ιδρυτές της εταιρείας έχουν υποχρέω­ ση να καταβάλουν το κεφάλαιο που είχαν αναλάβει να κα­ λύψουν στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για τους σκοπούς της εκκαθάρισης.

Άρθρο 6ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι μετοχές της Ν.Ε.Π.Α. είναι μόνο ονομαστικές ή μό­ νο ανώνυμες και ενσωματώνονται σε τίτλο της μιας ή πε­ ρισσότερων μετοχών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι ανώνυμες μετοχές μεταβιβάζονται με συμφωνία και παράδοση του τίτλου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο βιβλίο των μετόχων. Η εγγραφή αυτή χρο­ νολογείται και υπογράφεται από τον κύριο και από αυτόν στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση της μετοχής. Μετά τη με­ ταβίβαση κάθε ονομαστικής μετοχής εκδίδεται νέος τίτ­ λος ή γίνεται σημείωση από την εταιρεία στον τίτλο που υπάρχει για τη μεταβίβαση που έγινε. Η σημείωση περι­ λαμβάνει τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις αυτού που μεταβιβάζει τη μετοχή και αυτού προς τον οποίο γί­ νεται η μεταβίβασή της. Για την εταιρεία μέτοχος θεωρεί­ ται αυτός που γράφεται στο βιβλίο μετόχων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Επιτρέπεται με το καταστατικό να επιβάλλονται πε­ ριορισμοί στη μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών. Στην περίπτωση αυτή η σχετική διάταξη του καταστατι­ κού αναγράφεται πάνω στον τίτλο της μετοχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής τίτ­ λου ανώνυμης μετοχής μπορεί να ζητηθεί η ακύρωσή του από το αρμόδιο δικαστήριο, που δικάζει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κατά τη δια­ δικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η απόφαση του δικα­ στηρίου επιδίδεται στην εταιρεία, η οποία έχει υποχρέω­ ση να εκδώσει νέο τίτλο σε αντικατάσταση εκείνου που ακυρώθηκε. Στο νέο τίτλο γίνεται αναφορά ότι αυτός εκ­ δόθηκε σε αντικατάσταση άλλου που ακυρώθηκε και ανα­ γράφεται ο αριθμός της σχετικής, με την ακύρωση του τίτλου, δικαστικής απόφασης.

Άρθρο 7ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Απαγορεύεται σε υπηκόους ή νομικά πρόσωπα κρα­ τών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή δεν ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο να αποκτούν εμπράγματα δικαιώματα επί μετοχών Ν.Ε.Π.Α.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κατ' εξαίρεση μπορεί να οριστεί με το καταστατικό ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, μπορούν να αποκτούν εμπράγματα δικαι­ ώματα σε μετοχές που αντιπροσωπεύουν συνολικά πο­ σοστό μικρότερο από το πενήντα τοις εκατό του εκάστο­ τε εταιρικού κεφαλαίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κατά την έκδοση όλων των μετοχών αναγράφεται στην εμπρόσθια όψη τους αν μπορούν να μεταβιβασθούν ή όχι στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Από την απαγόρευση της παραγράφου 1 εξαιρείται η απόκτηση μετοχών αιτία θανάτου, λόγω γονικής παροχής ή αναγκαστικής εκτέλεσης. Επίσης εξαιρείται η σύσταση ενεχύρου επί μετοχών Ν.Ε.Π.Α. για την εξασφάλιση απαι­ τήσεων κατά της εταιρείας ή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων. Οι εξαιρέσεις της παραγράφου αυτής δεν θί­ γουν τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, ο οποίος κυρώθηκε με το Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261 Α}), όπως αυτό ισχύει μετά το Π.Δ. 11/2000 (ΦΕΚ 11 Α}), οι οποίες έχουν σε κάθε πε­ ρίπτωση εφαρμογή επί των πλοίων της εταιρείας.

Άρθρο 8ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιτρέπεται να ορίζεται στο καταστατικό ότι το διοι­ κητικό συμβούλιο ή η γενική συνέλευση μπορούν να απο­ φασίζουν την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εται­ ρείας μέχρι του συνολικού ποσού που αναφέρεται στο κα­ ταστατικό, με έκδοση νέων μετοχών. Στο καταστατικό ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις αυτής της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου κα­ τά τις διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. Η καταβολή του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου γίνεται σε μετρητά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου παρέχε­ ται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των κατά το χρόνο της αύξησης μετόχων της εται­ ρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφά­ λαιο. Αν κάποιος μέτοχος δεν ασκήσει το δικαίωμα προτί­ μησης μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο καταστατι­ κό ή στην απόφαση αύξησης του κεφαλαίου, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί διατίθενται στους μετόχους που άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης κατ' αναλογία συμ­ μετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Τυχόν υπόλοιπο που δεν αναλήφθηκε διατίθεται ελεύθερα από το διοικη­ τικό συμβούλιο της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 9ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Ν.Ε.Π.Α. διοικείται και εκπροσωπείται από το διοι­ κητικό της συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τρία του­ λάχιστον μέλη, μετόχους ή μη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Νομικό πρόσωπο εκλεγόμενο ή οριζόμενο ως μέλος διοικητικού συμβουλίου οφείλει να υποδείξει αμέσως τον εκπρόσωπό του.

Άρθρο 10ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, με την επιφύλα­ ξη της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 3, εκλέ­ γονται με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετό­ χων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι τριετής, εκτός αν το καταστατικό ορίζει διαφορετικά, πο­ τέ όμως δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι έτη. Τα μέλη του δι­ οικητικού συμβουλίου είναι πάντοτε ελευθέρως ανακλη­ τά και επανεκλέξιμα. Αν λήξει η θητεία των μελών του δι­ οικητικού συμβουλίου και για οποιονδήποτε λόγο δεν εκλεγεί νέο διοικητικό συμβούλιο, η θητεία του παλαιού παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την εκλογή νέου από την αμέσως επόμενη γενική συνέλευση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Αν κενωθεί η θέση ενός μόνο μέλους του διοικητικού συμβουλίου λόγω παραίτησης, θανάτου ή για οποιονδή­ ποτε άλλο λόγο, τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμ­ βουλίου εκλέγουν προσωρινό σύμβουλο μέχρι τη λήξη της θητείας του πιο πάνω μέλους. Η εκλογή αυτή υπο­ βάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη γενική συ­ νέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέγεται με αυ­ τόν τον τρόπο είναι έγκυρες, έστω και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη γενική συνέλευση. Αν, εξαιτίας των παραπάνω λόγων, κενωθεί η θέση πε­ ρισσοτέρων του ενός μελών του διοικητικού συμβουλίου, αρμόδια για την πλήρωση των κενών θέσεων είναι η γενι­ κή συνέλευση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου επιτρέπεται να είναι ταυτοχρόνως μέλη διοικητικών συμβουλίων άλλων Ν.Ε.Π.Α., εφόσον αυτό προβλέπεται στο καταστατικό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ευθύνονται ένα­ ντι της εταιρείας για κάθε πταίσμα.

Άρθρο 11

Η Ν.Ε.Π.Α. επιτρέπεται, εφόσον αυτό προβλέπεται στο καταστατικό, να συμβάλλεται με τους ιδρυτές, τους με­ τόχους, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους υπαλλήλους της, όταν ενεργούν ατομικώς ή ως εκπρό­ σωποι άλλου νομικού ή φυσικού προσώπου.

Άρθρο 12ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας. Επιτρέπεται με απόφαση του διοικητικού συμ­ βουλίου να ορίζεται άλλος τόπος συνεδρίασης, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόε­ δρο αυτού. Ο πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο, αν ζητηθεί αυτό εγγράφως από μέ­ λος του. Στην αίτηση πρέπει να ορίζονται τα προς συζή­ τηση θέματα. Αν η αίτηση δεν γίνει δεκτή ή παρέλθει άπρακτη δεκαήμερη προθεσμία από την υποβολή της, το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται ύστερα από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που δικάζει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτι­ κής Δικονομίας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιο­ δοσίας. Στην απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ορίζονται τα προς συζήτηση θέματα.

Άρθρο 13ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συ­ νεδριάζει εγκύρως αν παρευρίσκεται ή αντιπροσωπεύε­ ται σε αυτό το μισό πλέον ενός του συνολικού αριθμού των μελών του. Ο αριθμός των συμβούλων που παρευρί­ σκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερος από τρεις. Για την εύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το τυχόν κλάσμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο έναν σύμβουλο. Με την ίδια προϋπόθεση μπορεί η αντι­ προσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο να ανατεθεί και σε μη μέλη του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει αυξημένη πλειο­ ψηφία, οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβά­ νονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρί­ ζονται σε πρακτικό, που υπογράφεται από όσους έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Πρακτικό που έχει υπογραφεί από όλα τα μέλη του δι­ οικητικού συμβουλίου ισοδυναμεί με απόφαση του διοι­ κητικού συμβουλίου και αν ακόμη δεν έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις των προηγούμενων διατάξεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών συνε­ δριάσεων του διοικητικού συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρό του ή από άλλον σύμβουλο που ορίζε­ ται από το διοικητικό συμβούλιο για το σκοπό αυτόν.

Άρθρο 14ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για θέματα που αφορούν τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της, την παροχή εγγυήσεων και κάθε εμπράγματης ασφάλειας υπέρ άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων και γενικά για κάθε θέμα για την επι­ δίωξη του εταιρικού σκοπού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Από την αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου εξαιρούνται τα θέματα που, κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού ή του καταστατικού, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 15ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει συνολικώς ή κατά μέρος την άσκηση των εξου­ σιών ή των αρμοδιοτήτων του, πλην των θεμάτων εκείνων για τα οποία απαιτείται συλλογική απόφασή του, σε ένα ή σε περισσότερα μέλη του ή σε τρίτους, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση των εξουσιών και αρμοδιοτή­ των που αναθέτει. Η απόφαση αυτή καταχωρίζεται αυ­ τούσια στο μητρώο ναυτιλιακών εταιρειών πλοίων ανα­ ψυχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Πράξεις των οργάνων της εταιρείας μέσα στα όρια της κατά το νόμο εξουσίας τους δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων, ακόμη και εάν οι πράξεις αυτές είναι εκτός του εταιρικού σκοπού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι περιορισμοί της εξουσίας οργάνου της εταιρείας από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέ­ λευσης δεν αντιτάσσονται έναντι τρίτων ακόμη και αν έχουν καταχωρισθεί στο μητρώο των Ν.Ε.Π.Α.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι καταχωρήσεις στο μητρώο και τα πιστοποιητικά που εκδίδονται βάσει αυτών, που αναφέρονται στους εκ­ προσώπους της εταιρείας, αποτελούν πλήρη απόδειξη για την ιδιότητά τους αυτή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η αμοιβή των μελών του διοικητικού συμβουλίου για τις υπηρεσίες τους προς την εταιρεία καθορίζεται από τη γενική συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 16ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η γενική συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εται­ ρείας, τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση. Κατ' εξαίρεση και εφόσον προβλέπεται από το καταστα­ τικό, η γενική συνέλευση μπορεί να συνέρχεται σε άλλον τόπο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η γενική συνέλευση καλείται τουλάχιστον τριάντα ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει το οίκημα, τη χρονολογία, την ώρα της συνε­ δρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και δημοσιεύεται σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα έξι τουλάχιστον ημέρες της εβδομάδας και κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλί­ ου έχει ευρεία κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα. Αν στην έδρα της εταιρείας εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα, η πρόσκληση δημοσιεύεται και σε αυτή. Αν η εταιρεία έχει εκδώσει ονομαστικές μετοχές, η πρόσκληση αρκεί να τα­ χυδρομείται με απόδειξη, τριάντα ημέρες πριν από τη συ­ νεδρίαση, στη διεύθυνση κάθε μετόχου που αναφέρεται στο βιβλίο μετόχων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η γενική συνέλευση συνεδριάζει εγκύρως, αν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται σε αυτή όλοι οι μέτοχοι ακό­ μα και αν δεν τηρηθούν οι διατυπώσεις της προηγούμε­ νης παραγράφου.

Άρθρο 17ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα να συμμετέχει στη γενι­ κή συνέλευση αν έχει καταθέσει τις μετοχές πριν από τη συνέλευση σε τράπεζα και προσκομίσει σχετική απόδειξη ή καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στη συνέλευση κατά την έναρξη της συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνε­ δριάζει εγκύρως, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύο­ νται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό μεγα­ λύτερο από το πενήντα τοις εκατό του εταιρικού κεφα­ λαίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Αν δεν υπάρχει απαρτία, η γενική συνέλευση συνέρ­ χεται και πάλι την εικοστή ημέρα από την ημερομηνία που ματαιώθηκε η συνεδρίαση και αν η ημέρα αυτή είναι αρ­ γία ή εξαιρετέα, την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, χωρίς πρόσκληση ή δημοσίευση. Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως με τα θέματα της αρχικής ημερή­ σιας διάταξης, με οποιοδήποτε ποσοστό εταιρικού κεφα­ λαίου εκπροσωπείται σε αυτή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Επιτρέπεται με το καταστατικό να ορίζονται θέματα για τα οποία απαιτούνται αυξημένα ποσοστά απαρτίας σε σχέση με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2 και 3.

Άρθρο 18ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με την επιφύλαξη της περίπτωσης β} της παραγρά­ φου 1 του άρθρου 27, οι αποφάσεις της γενικής συνέλευ­ σης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Επιτρέπεται με το καταστατικό να ορίζονται θέματα για τα οποία απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία.

Άρθρο 19ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η γενική συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμη και αυτούς που είναι απόντες ή δια­ φωνούν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η γενική συνέλευση, με την επιφύλαξη των διατάξε­ ων της παραγράφου 2 του άρθρου 3, της παραγράφου 1 του άρθρου 8 και της παραγράφου 3 του άρθρου 10, είναι αποκλειστικώς αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα: α) τις τροποποιήσεις του καταστατικού, β) την εκλογή και ανάκληση των μελών του διοικητικού συμβουλίου, γ) την έγκριση του ισολογισμού ή της λογιστικής κατά­ στασης της εταιρείας και τη διάθεση των κερδών, δ) την απαλλαγή μελών του διοικητικού συμβουλίου από κάθε ευθύνη, ε) την παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εται­ ρείας και στ) το διορισμό εκκαθαριστών.

Άρθρο 20ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Απόφαση της γενικής συνέλευσης που αντίκειται στο νόμο ή στο καταστατικό είναι άκυρη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ακυρότητα κηρύσσεται από το Μονομελές Πρωτο­ δικείο της έδρας της εταιρείας, που δικάζει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, ύστερα από αίτη­ ση του διοικητικού συμβουλίου ή μετόχων που εκπροσω­ πούν το ένα εικοστό του εταιρικού κεφαλαίου, εάν αυτοί δεν συμφώνησαν στη λήψη της απόφασης ή δεν ήταν πα­ ρόντες στη γενική συνέλευση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η αίτηση για ακύρωση απόφασης της γενικής συνέ­ λευσης ασκείται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία εξήντα ημερών από τη χρονολογία λήψης της απόφασης και απευθύνεται κατά της εταιρείας.

Άρθρο 21ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης καταχωρίζο­ νται σε πρακτικό που υπογράφεται από τους παρόντες μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους. Αν κάποιος αρνη­ θεί να υπογράψει το πρακτικό γίνεται σχετική αναφορά σε αυτό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να καταχωρισθεί στο πρακτικό η γνώμη του σε περίληψη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Απόφαση γενικής συνέλευσης λαμβάνεται και με την υπογραφή όλων των μετόχων σε πρακτικό, χωρίς να απαι­ τούνται άλλες διατυπώσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στις συζητήσεις της γενικής συνέλευσης, όταν κα­ λούνται, συμμετέχουν και τα μέλη του διοικητικού συμ­ βουλίου. Στη λήψη όμως των αποφάσεων της γενικής συ­ νέλευσης αυτά συμμετέχουν, μόνο αν είναι μέτοχοι ή εκ­ προσωπούν μετόχους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των συ­ νεδριάσεων της γενικής συνέλευσης επικυρώνονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό. Επικυρωμέ­ να αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών συνεδριάσε­ ων της γενικής συνέλευσης εκδίδει, αν αυτό προβλέπεται στο καταστατικό, και ο πρόεδρος του διοικητικού συμ­ βουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟΒΙΒΛΙΑ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
Άρθρο 22ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα μηνών και λήγει στις 30 Ιουνίου ή στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους για τις εταιρείες που τηρούν βιβλία Γ} κατηγορίας σύμφωνα με όσα ορίζονται στο καταστατικό. Η πρώτη εταιρική χρή­ ση για τις εταιρείες που τηρούν βιβλία Γ} Κατηγορίας μπο­ ρεί να οριστεί για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαί­ νει τους είκοσι τέσσερις μήνες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το διοικητικό συμ­ βούλιο συντάσσει ισολογισμό ή λογιστική κατάσταση, εάν τηρούνται βιβλία Β} Κατηγορίας, όπου φαίνεται η οι­ κονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την τελευταία ημέρα της εταιρικής χρήσης, βάσει των βιβλίων που τηρεί η εταιρεία, εκτός εάν το καταστατικό ορίζει διαφορετικά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα βιβλία της εταιρείας τηρούνται στην ελληνική γλώσσα. Οι πλοιοκτήτριες εταιρείες πλοίων, που χαρα­ κτηρίζονται ως επαγγελματικά, επιτρέπεται να τηρούν βι­ βλία και σε άλλη γλώσσα, εάν αυτό αποφασιστεί από τη γενική συνέλευση ή προβλέπεται στο καταστατικό.

Άρθρο 23ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η διάθεση των καθαρών κερδών γίνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης. Δεν είναι υποχρεωτική η διανο­ μή μερίσματος ή ο σχηματισμός αποθεματικού, εκτός αν το καταστατικό ορίζει διαφορετικά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο καταστατικό μπορεί να ορίζεται ότι ο ισολογισμός ή η λογιστική κατάσταση της εταιρείας, που συντάσσεται από το διοικητικό συμβούλιο πριν υποβληθεί για έγκριση στη γενική συνέλευση, πρέπει να έχει προηγουμένως ελεγχθεί από ανεξάρτητους ελεγκτές και να συνοδεύεται από σχετική έκθεσή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης εκλέγονται οι ελεγκτές από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ή από ελεγκτικές επιχειρήσεις και ευθύνονται έναντι της εταιρείας και των μετόχων για κάθε πταίσμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
Άρθρο 24ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό του εταιρικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμ­ βούλιο συγκαλεί υποχρεωτικώς τη γενική συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών από την ημέρα που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση. Η αίτηση πε­ ριέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν η αί­ τηση δεν γίνει δεκτή, η γενική συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που δικάζει, ύστερα από αίτηση των παραπά­ νω μετόχων, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδο­ σίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό του εταιρικού κεφαλαίου αναβάλλεται υπο­ χρεωτικώς, για μία μόνο φορά και για δέκα το πολύ ημέ­ ρες, η λήψη απόφασης από τη γενική συνέλευση για όλα ή ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 25

Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό του εταιρικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφο­ ρίες για τις υποθέσεις της εταιρείας. Αν οι πληροφο­ ρίες δεν παρασχεθούν, το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, που δικάζει ύστερα από αίτηση των παραπάνω μετόχων, κατά τη διαδικασία της εκού­ σιας δικαιοδοσίας, διατάσσει την παροχή των πληρο­ φοριών.

Άρθρο 26ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τα τρία εικοστά του εταιρικού κεφαλαίου το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, που δικάζει σύμ­ φωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, μπορεί να διατάξει τον έλεγχο της εταιρείας, αν πιθανολογείται κα­ κή διαχείριση των υποθέσεών της. Με την απόφασή του το δικαστήριο διατάσσει κάθε πρόσφορο μέτρο για τη διεξαγωγή του ελέγχου, ορίζει τους ελεγκτές, καθώς και το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο αυτοί υποχρεούνται να ολοκληρώσουν τον έλεγχο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το διοικητικό συμβούλιο σε περίπτωση που διατάσ­ σεται ο έλεγχος της εταιρείας έχει υποχρέωση να συν­ δράμει στη διεξαγωγή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 27ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Ν.Ε.Π.Α. λύεται: α) όταν λήξει ο χρόνος διάρκειάς της, β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία επί του συνολι­ κού αριθμού των μετοχών της εταιρείας, γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, δ) με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, που δι­ κάζει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δι­ κονομίας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον ή του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, αν η εταιρεία επι­ διώκει διαφορετικό σκοπό από αυτόν που αναφέρεται στο άρθρο 1, ε) αυτοδικαίως, αν παρέλθει χρονικό διάστημα έξι μη­ νών από την ημερομηνία καταχώρισης του καταστατικού στο μητρώο και η εταιρεία δεν προκαλέσει σημείωση στο μητρώο, ότι απέκτησε την κυριότητα ή ότι ανέλαβε την εκ­ μετάλλευση ή διαχείριση πλοίου αναψυχής που έχει χα­ ρακτηρισθεί ως επαγγελματικό, στ) αυτοδικαίως, αν παρέλθει χρονικό διάστημα έξι μη­ νών από την ημερομηνία που έπαυσε να έχει την κυριότη­ τα ή την εκμετάλλευση ή τη διαχείριση πλοίου αναψυχής που χαρακτηρίζεται ως επαγγελματικό. Αν με διοικητική πράξη παύσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2743/1999, να χαρακτηρίζεται ως επαγγελματικό το μο­ ναδικό πλοίο αναψυχής, που η εταιρεία έχει στην κυριό­ τητα ή την εκμετάλλευση ή τη διαχείρισή της, η λύση επέρχεται ύστερα από έξι μήνες από την ημερομηνία έκ­ δοσης της διοικητικής πράξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας κα­ θορίζεται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που προ­ σκομίζουν οι εταιρείες στο μητρώο για καταχώριση σχε­ τικώς με την απόκτηση ή μεταβίβαση της κυριότητας, την ανάληψη ή την παύση εκμετάλλευσης ή διαχείρισης πλοί­ ων αναψυχής, που χαρακτηρίζονται ως επαγγελματικά, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής των διατά­ ξεων των περιπτώσεων ε} και στ} της προηγούμενης πα­ ραγράφου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρέλευσης του χρόνου διάρκειάς της και εφόσον δεν άρχισε η διανομή της περι­ ουσίας της, μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται και καταχωρί­ ζεται στο μητρώο ναυτιλιακών εταιρειών πλοίων αναψυ­ χής, μέσα σε προθεσμία ενός έτους από τη λύση της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Ν.Ε.Π.Α..

Άρθρο 28ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Ν.Ε.Π.Α. όταν λυθεί, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, περιέρχεται σε κατάσταση εκκαθάρισης και θεωρείται ότι υπάρχει μόνο για το σκοπό της εκκαθάρι­ σης. Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης η γενική συνέλευ­ ση των μετόχων εξακολουθεί να λειτουργεί.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η εκκαθάριση γίνεται από εκκαθαριστή ή εκκαθαρι­ στές που ορίζονται από τη γενική συνέλευση, αν αυτοί δεν ορίζονται από το καταστατικό. Η γενική συνέλευση με απόφασή της μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλέσει τους εκκαθαριστές και να ορίσει νέους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στις περιπτώσεις α}, ε} και στ} της παραγράφου 1 του άρθρου 27, αν δεν ορίζονται εκκαθαριστές από το κατα­ στατικό, εκκαθαριστές είναι τα, κατά το χρόνο της λύσης της εταιρείας, μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με τον ορισμό των εκκαθαριστών παύει η εξουσία του διοικητικού συμβουλίου. Για τις ανάγκες της εκκαθάρι­ σης, οι εκκαθαριστές επέχουν θέση διοικητικού συμβου­ λίου και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του δεύτε­ ρου κεφαλαίου του νόμου αυτού.

Άρθρο 29ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση να προκαλέσουν, χωρίς καθυστέρηση, σημείωση στο μητρώο των ναυτιλια­ κών εταιρειών πλοίων αναψυχής, για τη λύση της εταιρεί­ ας και τη θέση αυτής σε εκκαθάριση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι εκκαθαριστές διενεργούν απογραφή της εταιρι­ κής περιουσίας, προβαίνουν σε κάθε αναγκαία πράξη για τη ρευστοποίησή της, ικανοποιούν τους δανειστές και κα­ ταβάλλουν το περίσσευμα στους μετόχους της εταιρείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Αν η εκκαθάριση διαρκέσει πέραν του έτους, οι εκκα­ θαριστές έχουν υποχρέωση να συγκαλούν τη γενική συ­ νέλευση των μετόχων και να υποβάλλουν σε αυτή τους, μέχρι τη σύγκλησή της, λογαριασμούς εκκαθάρισης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση, χωρίς καθυστέ­ ρηση, να προκαλέσουν σημείωση στο μητρώο Ν.Ε.Π.Α. για την περάτωση της διαδικασίας εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Άρθρο 30ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (Υ.Ε.Ν.) τηρεί ει­ δικό μητρώο για τις Ν.Ε.Π.Α..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, καθορίζονται οι λε­ πτομέρειες σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του μητρώου Ν.Ε.Π.Α.

Άρθρο 31ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η τήρηση του μητρώου εποπτεύεται από τον Πρόε­ δρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδι­ κείου Πειραιά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο μητρώο καταχωρίζονται όλες οι Ν.Ε.Π.Α.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το καταστατικό που υποβάλλεται προς καταχώριση στο μητρώο υπογράφεται από τους ιδρυτές. Το γνήσιο της υπογραφής τους θεωρείται από δημόσια αρχή ή συμ­ βολαιογράφο. Η θεώρηση του γνήσιου των υπογραφών από δημόσια αρχή ή συμβολαιογράφο απαιτείται και για τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που εκδίδουν αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων των οργάνων της εταιρείας, που υποβάλλονται για καταχώριση.

Άρθρο 32ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το μητρώο αποτελείται από: α) το βιβλίο μητρώου ναυτιλιακών εταιρειών πλοίων αναψυχής, β) το φάκελο κάθε εταιρείας, γ) τη μερίδα κάθε εταιρείας και δ) το ευρετήριο των εταιρειών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο βιβλίο μητρώου καταχωρίζεται κατά χρονολογική σειρά η επωνυμία της εταιρείας που γίνεται δεκτή προς καταχώριση. Οι εταιρείες που καταχωρίζονται αριθμού­ νται. Ο αριθμός αυτός είναι μοναδικός, αποτελεί τον αριθ­ μό μητρώου της εταιρείας και αναγράφεται στο φάκελο και στη μερίδα αυτής. Ο αριθμός μητρώου αναφέρεται σε κάθε έγγραφο που υποβάλλεται για να καταχωρισθεί, κα­ θώς και σε κάθε έγγραφο ή πιστοποιητικό που προέρχε­ ται από την υπηρεσία του μητρώου και αφορά καταχωρι­ σμένη εταιρεία. Ο αριθμός μητρώου εταιρείας που λύθη­ κε δεν δίδεται σε άλλη εταιρεία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο φάκελο της εταιρείας τηρούνται το καταστατικό και όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται για καταχώριση στη μερίδα της εταιρείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Κατά την καταχώριση στη μερίδα της εταιρείας ση­ μειώνονται η χρονολογία της εταιρικής σύμβασης, η επω­ νυμία, η έδρα, η διάρκεια, η διεύθυνσή της, καθώς και το κεφάλαιο αυτής. Επίσης, αναγράφονται τα ονοματεπώ­ νυμα, οι διευθύνσεις της κατοικίας, οι αριθμοί των δελ­ τίων αστυνομικής ταυτότητας ή άλλων αποδεικτικών στοιχείων ταυτότητας, που εκδίδονται με βάση την ειδική νομοθεσία κάθε χώρας, οι αριθμοί φορολογικού μητρώ­ ου των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των προσώ­ πων τα οποία από κοινού ή χωριστά εκπροσωπούν την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως και δεσμεύουν αυτήν έναντι τρίτων, καθώς και του προσώπου που είναι εξου­ σιοδοτημένο για την παραλαβή των εγγράφων που κοινο­ ποιούνται προς την εταιρεία. Στη μερίδα της εταιρείας σημειώνονται τα πλοία που έχει στην κυριότητα ή στην εκ­ μετάλλευση ή στη διαχείρισή της και ο αριθμός της διοι­ κητικής πράξης με την οποία αυτά χαρακτηρίζονται ή παύουν να χαρακτηρίζονται ως επαγγελματικά πλοία αναψυχής. Μεταβολές των παραπάνω σημειώνονται στη μερίδα της εταιρείας αμέσως μετά την υποβολή των σχε­ τικών εγγράφων. Τροποποιήσεις του καταστατικού ση­ μειώνονται στη μερίδα αμέσως μετά την υποβολή αντι­ γράφου της απόφασης της γενικής συνέλευσης, στην οποία αναφέρεται ολόκληρο το κείμενο των άρθρων που τροποποιούνται. Σημειώνονται επίσης η διάλυση της εται­ ρείας, ο διορισμός ή η αντικατάσταση των εκκαθαριστών, η περί αναβίωσης της εταιρείας απόφαση της γενικής συ­ νέλευσης, κάθε δικαστική απόφαση που κηρύσσει την εταιρεία σε πτώχευση ή διορίζει ή αντικαθιστά σύνδικο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο ευρετήριο των εταιρειών αναγράφεται κατ' αλ­ φαβητική σειρά η ακριβής επωνυμία της εταιρείας. Για την τήρηση του ευρετηρίου δεν λαμβάνονται υπόψη οι λέ­ ξεις «Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής» ή τα αρχικά γράμματα των λέξεων αυτών «Ν.Ε.Π.Α.» που υποχρεωτι­ κά περιλαμβάνονται στην επωνυμία της εταιρείας. Δίπλα από την επωνυμία κάθε εταιρείας αναγράφεται ο αριθμός μητρώου της, καθώς και η ημερομηνία καταχώρισης αυ­ τής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι φάκελοι και οι μερίδες ταξινομούνται με βάση τον αριθμό μητρώου της εταιρείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας κα­ θορίζεται ο ακριβής τύπος των βιβλίων μητρώου, των φα­ κέλων, των μερίδων και του ευρετηρίου που προβλέπο­ νται στο άρθρο αυτό, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την τήρηση του μητρώου των Ν.Ε.Π.Α.

Άρθρο 33ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με την υποβολή του καταστατικού και αν η εταιρεία έχει συσταθεί νομοτύπως, αυτός που τηρεί το μητρώο οφείλει να το καταχωρίσει στο βιβλίο μητρώου, το αλφα­ βητικό ευρετήριο και να ανοίξει φάκελο και μερίδα της εταιρείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Αν αυτός που τηρεί το μητρώο διαπιστώσει ότι το κα­ ταστατικό δεν έχει καταρτισθεί νομοτύπως, δεν το κατα­ χωρίζει, αλλά το διαβιβάζει στον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Πειραιά, ενημε­ ρώνοντας εγγράφως τους ιδρυτές. Η καταχώριση του κα­ ταστατικού της εταιρείας στην περίπτωση αυτή γίνεται μόνο μετά από πράξη του Προέδρου του Τριμελούς Συμ­ βουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Πειραιά. Κατά απορριπτικής πράξης του Προέδρου του Τριμελούς Συμ­ βουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Πειραιά, επιτρέπε­ ται προσφυγή στο Πολυμελές Πρωτοδικείο του Πειραιά, που δικάζει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτι­ κής Δικονομίας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιο­ δοσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 εφαρμόζονται αναλόγως και για τις τροποποιήσεις του καταστατικού ή τη μεταβολή της εκπροσώπησης της εταιρείας, καθώς και για κάθε άλλη πράξη ή στοιχείο που πρέπει να κατα­ χωρισθεί στο μητρώο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για οποιαδήποτε καταχώριση στο μητρώο υποβάλλε­ ται αίτηση. Για την καταχώριση του καταστατικού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 προκαταβάλλεται πάγιο τέλος υπέρ του Δημοσίου διακοσίων πενήντα ευρώ. Για τις καταχωρίσεις αποφάσεων των οργάνων της εταιρείας προκαταβάλλεται τέλος εβδομήντα ευρώ για κάθε κατα­ χώριση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικο­ νομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζεται η διαδικα­ σία καταβολής και είσπραξης των ανωτέρω τελών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 34ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Ν.Ε.Π.Α. δεν μπορεί να αντιτάξει σε τρίτους πρά­ ξεις ή στοιχεία που δεν αναγράφονται στη μερίδα της, εκτός αν αποδεικνύει ότι ο τρίτος είχε γνώση αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Πράξεις ή στοιχεία που έχουν καταχωρισθεί στο μη­ τρώο δεν αντιτάσσονται σε τρίτους πριν από την παρέ­ λευση δεκαπέντε ημερών από τη καταχώρισή τους, αν οι τρίτοι αποδεικνύουν ότι δεν ήταν δυνατόν να τα γνωρί­ ζουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι τρίτοι μπορεί να επικαλούνται πράξεις ή στοιχεία για τα οποία οι διατυπώσεις δημοσιότητας δεν ολοκλη­ ρώθηκαν ακόμη, εκτός αν η έλλειψη δημοσιότητας τα κα­ θιστά ανίσχυρα.

Άρθρο 35

Το μητρώο των Ν.Ε.Π.Α. είναι δημόσιο έγγραφο. Η πρό­ σβαση σε αυτό και η λήψη αντιγράφων είναι ελεύθερη. Οι πληροφορίες σχετικώς με την επωνυμία της εταιρείας, τον αριθμό μητρώου, την ημερομηνία καταχώρισης, την έδρα και τη διάρκειά της δημοσιεύονται σε σχετική ιστο­ σελίδα του Υ.Ε.Ν., εφόσον υπάρχει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 36ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ανώνυμες εταιρείες μπορεί να μετατραπούν σε Ν.Ε.Π.Α. με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετό­ χων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των πα­ ραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920. Με την απόφαση πε­ ρί μετατροπής το καταστατικό της εταιρείας που μετα­ τρέπεται προσαρμόζεται στις διατάξεις του νόμου αυτού. Η απόφαση για τη μετατροπή, στην οποία περιέχεται το καταστατικό, προσαρμοσμένο όπως παραπάνω, εγκρίνε­ ται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και κα­ ταχωρίζεται στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και στο μη­ τρώο Ν.Ε.Π.Α. Ανακοίνωση για την απόφαση αυτή δημο­ σιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνή­ σεως. Από την ολοκλήρωση των παραπάνω διατυπώσεων η εταιρεία που μετατρέπεται διαγράφεται ως ανώνυμη εταιρεία από το μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και συνεχί­ ζει ως Ν.Ε.Π.Α.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Εταιρείες Περιωρισμένης Ευθύνης μπορεί να μετα­ τραπούν σε Ν.Ε.Π.Α. με απόφαση της γενικής συνέλευ­ σης των εταίρων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατά­ ξεις του Κ.Ν. 3190/1955. Με την απόφαση περί μετατρο­ πής το καταστατικό της εταιρείας που μετατρέπεται προσαρμόζεται στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η απόφαση για τη μετατροπή, στην οποία περιέχεται το κα­ ταστατικό προσαρμοσμένο όπως παραπάνω, καταχωρί­ ζεται στο μητρώο ναυτιλιακών εταιρειών πλοίων αναψυ­ χής και ανακοίνωση για την απόφαση αυτή δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορι­ σμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Από την ολοκλήρωση των παραπάνω διατυπώσεων η εταιρεία που μετατρέπεται συνεχίζει ως Ν.Ε.Π.Α.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Μετά την ολοκλήρωση της μετατροπής κατά τις δια­ τάξεις των προηγούμενων παραγράφων, οι εκκρεμείς δί­ κες συνεχίζονται χωρίς να επέρχεται η βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτούνται άλλες ειδικότερες διατυπώσεις ή ενέργειες για τη συνέχισή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Μετατροπή Ν.Ε.Π.Α. σε εταιρεία άλλης νομικής μορ­ φής δεν επιτρέπεται.

Άρθρο 37ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77 Α}) εφαρμόζονται και για τη Ν.Ε.Π.Α., εφόσον είναι πλοιοκτήτρια, καθώς και τους μετόχους αυτής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος και οποιαδή­ ποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, εκτός τελών χαρτοσήμου: α) η διανομή κερδών και το καθαρό προϊόν εκκαθάρισης αυτής, με εξαίρεση τις αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου, που υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του έβδομου εδαφίου της περίπτωσης α} της παραγράφου 1 του άρ­ θρου 99 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που κυ­ ρώθηκε με το Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α}), β) η ανάληψη κεφαλαίου και οι σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις, γ) οι εγγραφές στα τηρούμενα από την εταιρεία βιβλία, τα εισερχόμενα στην Ελλάδα δικαιολογητικά και άλλα έγ­ γραφα που αφορούν πράξεις της εταιρείας στην αλλοδα­ πή, δ) οι καταθέσεις και τα προς την εταιρεία δάνεια των με­ τόχων. Η απαλλαγή δεν καταλαμβάνει το φόρο εισοδή­ ματος για τους τόκους καταθέσεων της εταιρείας, καθώς και τους τόκους που προκύπτουν από δάνεια που χορη­ γούν οι μέτοχοι στην εταιρεία, ε) η κεφαλαιοποίηση των κερδών και στ) η μη ανάληψη από τους μετόχους των κερδών. Ως προς το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου εφαρμόζο­ νται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομο­ θεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι διατάξεις της παραγράφου 2 δεν εφαρμόζονται για Ν.Ε.Π.Α., οι οποίες διαχειρίζονται ή εκμεταλλεύονται επαγγελματικά πλοία αναψυχής κατά τις διατάξεις του Ν. 2743/1999 τα οποία ανήκουν σε τρίτους, αναφορικώς με τις υποχρεώσεις τους σχετικά με το φόρο εισοδήματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι Ν.Ε.Π.Α. που διαχειρίζονται ή εκμεταλλεύονται επαγγελματικά πλοία αναψυχής που ανήκουν σε τρίτους, τηρούν βιβλία Γ} κατηγορίας και έχουν όλες τις υποχρεώ­ σεις που απορρέουν από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχεί­ ων. Οι Ν.Ε.Π.Α. που είναι πλοιοκτήτριες επαγγελματικών πλοίων αναψυχής έχουν υποχρέωση να τηρούν στην ελ­ ληνική γλώσσα βιβλίο εσόδων ­ εξόδων, να εκδίδουν, να λαμβάνουν και να φυλάσσουν τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα αυτόν παραστατικά των συναλλαγών τους, κα­ θώς και να υποβάλλουν στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) τις προβλεπό­ μενες δηλώσεις και φορολογικά στοιχεία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι Ν.Ε.Π.Α. που έχουν στην κυριότητά τους πλοία των οποίων η χορηγούμενη κατά τις διατάξεις του Ν.2743/1999 άδεια επαγγελματικού σκάφους έπαυσε να ισχύει, έχουν τις ίδιες φορολογικές υποχρεώσεις που ισχύουν και για τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι διατάξεις που αφορούν στην αναστολή του εισα­ γωγικού δασμού και στην απαλλαγή από το Φόρο Προ­ στιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και στις λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις του άρθρου 42 του παρόντος νόμου, ισχύ­ ουν και για τα πλοία αναψυχής που χαρακτηρίζονται ως επαγγελματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2743/1999, των οποίων Ν.Ε.Π.Α. έχει την κυριότητα, την εκμετάλλευση ή τη διαχείρισή τους, υπό τις προϋποθέ­ σεις που ορίζει το άρθρο αυτό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι Ν.Ε.Π.Α. που έχουν στην κυριότητά τους πλοία των οποίων η χορηγούμενη κατά τις διατάξεις του Ν.2743/1999 άδεια επαγγελματικού πλοίου έπαυσε να ισχύει, υποχρεούνται να καταβάλουν το φόρο που αναλο­ γεί σε αυτά κατά το χρόνο που εκδίδεται η διοικητική πρά­ ξη παύσης της ισχύος της άδειας του επαγγελματικού πλοίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά κοινοτικές και εθνικές τελωνειακές και φορολογικές διατάξεις. Κατά το χρόνο που εκδίδεται η διοικητική πράξη με την οποία παύει η ισχύς της επαγγελματικής άδειας, οι Ν.Ε.Π.Α. υποχρεούνται να καταβάλουν τους φόρους που αναλογούν στα καύσιμα και λιπαντικά, για τους οποίους έτυχαν απαλλαγής για τον προαναφερόμενο λόγο, από το χρόνο που έπαυσε να ισχύει η άδεια επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, όπως αυτός ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2743/1999 και εφεξής.

Άρθρο 38

Οι διατάξεις των άρθρων 76, 742 έως 784 του Αστικού Κώδικα, των άρθρων 18 έως 64 του Εμπορικού Νόμου, κα­ θώς και του Κ.Ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει, δεν εφαρμόζονται για τις Ν.Ε.Π.Α..

Άρθρο 39

Τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή τουλά­ χιστον 3.000 ευρώ, αν δεν τιμωρείται αυστηρότερα με άλ­ λες διατάξεις, όποιος, α) συναλλάσσεται ως εκπρόσωπος Ν.Ε.Π.Α. η οποία δεν υφίσταται, β) εκδίδει πλαστές αποδείξεις σχετικώς με την κατάθε­ ση μετοχών Ν.Ε.Π.Α. σε τράπεζα ή χρησιμοποιεί πλαστές αποδείξεις ή άλλα πλαστά έγγραφα για την άσκηση του δικαιώματος της ψήφου στη γενική συνέλευση των μετό­ χων Ν.Ε.Π.Α., γ) χωρίς εξουσιοδότηση μετέχει σε ψηφοφορία γενικής συνέλευσης των μετόχων Ν.Ε.Π.Α. στην οποία παρίστα­ ται ως κύριος μετοχών που δεν ανήκουν σε αυτόν, δ) ως ελεγκτής δεν τηρεί εχεμύθεια για όσα περιήλθαν σε γνώση του και αφορούν στη λειτουργία της εταιρείας, ε) με πρόθεση, αν και έχει σχετική υποχρέωση, παρα­ κωλύει ή δεν συνδράμει στη διεξαγωγή ελέγχου που δια­ τάχθηκε από το δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 26 ή δεν παραδίδει στους διορισμένους από το δικαστήριο ελεγκτές τα έγγραφα που κατέχει και αφορούν στη δια­ χείριση των εταιρικών υποθέσεων.

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2003
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ Γ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ­ ΘΡΑΚΗΣ
Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρά­ τους.
Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2003
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ