220 Α' 2003

Νόμος 3182/2003

Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
12 Σεπτεμβρίου 2003

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3182
Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 16ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η γενική συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εται­ ρείας, τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση. Κατ' εξαίρεση και εφόσον προβλέπεται από το καταστα­ τικό, η γενική συνέλευση μπορεί να συνέρχεται σε άλλον τόπο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η γενική συνέλευση καλείται τουλάχιστον τριάντα ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει το οίκημα, τη χρονολογία, την ώρα της συνε­ δρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και δημοσιεύεται σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα έξι τουλάχιστον ημέρες της εβδομάδας και κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλί­ ου έχει ευρεία κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα. Αν στην έδρα της εταιρείας εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα, η πρόσκληση δημοσιεύεται και σε αυτή. Αν η εταιρεία έχει εκδώσει ονομαστικές μετοχές, η πρόσκληση αρκεί να τα­ χυδρομείται με απόδειξη, τριάντα ημέρες πριν από τη συ­ νεδρίαση, στη διεύθυνση κάθε μετόχου που αναφέρεται στο βιβλίο μετόχων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η γενική συνέλευση συνεδριάζει εγκύρως, αν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται σε αυτή όλοι οι μέτοχοι ακό­ μα και αν δεν τηρηθούν οι διατυπώσεις της προηγούμε­ νης παραγράφου.

Άρθρο 17ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα να συμμετέχει στη γενι­ κή συνέλευση αν έχει καταθέσει τις μετοχές πριν από τη συνέλευση σε τράπεζα και προσκομίσει σχετική απόδειξη ή καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στη συνέλευση κατά την έναρξη της συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνε­ δριάζει εγκύρως, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύο­ νται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό μεγα­ λύτερο από το πενήντα τοις εκατό του εταιρικού κεφα­ λαίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Αν δεν υπάρχει απαρτία, η γενική συνέλευση συνέρ­ χεται και πάλι την εικοστή ημέρα από την ημερομηνία που ματαιώθηκε η συνεδρίαση και αν η ημέρα αυτή είναι αρ­ γία ή εξαιρετέα, την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, χωρίς πρόσκληση ή δημοσίευση. Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως με τα θέματα της αρχικής ημερή­ σιας διάταξης, με οποιοδήποτε ποσοστό εταιρικού κεφα­ λαίου εκπροσωπείται σε αυτή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Επιτρέπεται με το καταστατικό να ορίζονται θέματα για τα οποία απαιτούνται αυξημένα ποσοστά απαρτίας σε σχέση με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2 και 3.

Άρθρο 18ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με την επιφύλαξη της περίπτωσης β} της παραγρά­ φου 1 του άρθρου 27, οι αποφάσεις της γενικής συνέλευ­ σης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Επιτρέπεται με το καταστατικό να ορίζονται θέματα για τα οποία απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία.

Άρθρο 19ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η γενική συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμη και αυτούς που είναι απόντες ή δια­ φωνούν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η γενική συνέλευση, με την επιφύλαξη των διατάξε­ ων της παραγράφου 2 του άρθρου 3, της παραγράφου 1 του άρθρου 8 και της παραγράφου 3 του άρθρου 10, είναι αποκλειστικώς αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα: α) τις τροποποιήσεις του καταστατικού, β) την εκλογή και ανάκληση των μελών του διοικητικού συμβουλίου, γ) την έγκριση του ισολογισμού ή της λογιστικής κατά­ στασης της εταιρείας και τη διάθεση των κερδών, δ) την απαλλαγή μελών του διοικητικού συμβουλίου από κάθε ευθύνη, ε) την παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εται­ ρείας και στ) το διορισμό εκκαθαριστών.

Άρθρο 20ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Απόφαση της γενικής συνέλευσης που αντίκειται στο νόμο ή στο καταστατικό είναι άκυρη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ακυρότητα κηρύσσεται από το Μονομελές Πρωτο­ δικείο της έδρας της εταιρείας, που δικάζει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, ύστερα από αίτη­ ση του διοικητικού συμβουλίου ή μετόχων που εκπροσω­ πούν το ένα εικοστό του εταιρικού κεφαλαίου, εάν αυτοί δεν συμφώνησαν στη λήψη της απόφασης ή δεν ήταν πα­ ρόντες στη γενική συνέλευση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η αίτηση για ακύρωση απόφασης της γενικής συνέ­ λευσης ασκείται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία εξήντα ημερών από τη χρονολογία λήψης της απόφασης και απευθύνεται κατά της εταιρείας.

Άρθρο 21ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης καταχωρίζο­ νται σε πρακτικό που υπογράφεται από τους παρόντες μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους. Αν κάποιος αρνη­ θεί να υπογράψει το πρακτικό γίνεται σχετική αναφορά σε αυτό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να καταχωρισθεί στο πρακτικό η γνώμη του σε περίληψη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Απόφαση γενικής συνέλευσης λαμβάνεται και με την υπογραφή όλων των μετόχων σε πρακτικό, χωρίς να απαι­ τούνται άλλες διατυπώσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στις συζητήσεις της γενικής συνέλευσης, όταν κα­ λούνται, συμμετέχουν και τα μέλη του διοικητικού συμ­ βουλίου. Στη λήψη όμως των αποφάσεων της γενικής συ­ νέλευσης αυτά συμμετέχουν, μόνο αν είναι μέτοχοι ή εκ­ προσωπούν μετόχους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των συ­ νεδριάσεων της γενικής συνέλευσης επικυρώνονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό. Επικυρωμέ­ να αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών συνεδριάσε­ ων της γενικής συνέλευσης εκδίδει, αν αυτό προβλέπεται στο καταστατικό, και ο πρόεδρος του διοικητικού συμ­ βουλίου.

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2003
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ Γ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ­ ΘΡΑΚΗΣ
Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρά­ τους.
Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2003
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ