220 Α' 2003

Νόμος 3182/2003

Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 13
12 Σεπτεμβρίου 2003

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3182
Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 13ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συ­ νεδριάζει εγκύρως αν παρευρίσκεται ή αντιπροσωπεύε­ ται σε αυτό το μισό πλέον ενός του συνολικού αριθμού των μελών του. Ο αριθμός των συμβούλων που παρευρί­ σκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερος από τρεις. Για την εύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το τυχόν κλάσμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο έναν σύμβουλο. Με την ίδια προϋπόθεση μπορεί η αντι­ προσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο να ανατεθεί και σε μη μέλη του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει αυξημένη πλειο­ ψηφία, οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβά­ νονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρί­ ζονται σε πρακτικό, που υπογράφεται από όσους έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Πρακτικό που έχει υπογραφεί από όλα τα μέλη του δι­ οικητικού συμβουλίου ισοδυναμεί με απόφαση του διοι­ κητικού συμβουλίου και αν ακόμη δεν έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις των προηγούμενων διατάξεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών συνε­ δριάσεων του διοικητικού συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρό του ή από άλλον σύμβουλο που ορίζε­ ται από το διοικητικό συμβούλιο για το σκοπό αυτόν.

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2003
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ Γ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ­ ΘΡΑΚΗΣ
Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρά­ τους.
Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2003
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ