220 Α' 2003

Νόμος 3182/2003

Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
12 Σεπτεμβρίου 2003

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3182
Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 36ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ανώνυμες εταιρείες μπορεί να μετατραπούν σε Ν.Ε.Π.Α. με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετό­ χων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των πα­ ραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920. Με την απόφαση πε­ ρί μετατροπής το καταστατικό της εταιρείας που μετα­ τρέπεται προσαρμόζεται στις διατάξεις του νόμου αυτού. Η απόφαση για τη μετατροπή, στην οποία περιέχεται το καταστατικό, προσαρμοσμένο όπως παραπάνω, εγκρίνε­ ται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και κα­ ταχωρίζεται στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και στο μη­ τρώο Ν.Ε.Π.Α. Ανακοίνωση για την απόφαση αυτή δημο­ σιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνή­ σεως. Από την ολοκλήρωση των παραπάνω διατυπώσεων η εταιρεία που μετατρέπεται διαγράφεται ως ανώνυμη εταιρεία από το μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και συνεχί­ ζει ως Ν.Ε.Π.Α.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Εταιρείες Περιωρισμένης Ευθύνης μπορεί να μετα­ τραπούν σε Ν.Ε.Π.Α. με απόφαση της γενικής συνέλευ­ σης των εταίρων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατά­ ξεις του Κ.Ν. 3190/1955. Με την απόφαση περί μετατρο­ πής το καταστατικό της εταιρείας που μετατρέπεται προσαρμόζεται στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η απόφαση για τη μετατροπή, στην οποία περιέχεται το κα­ ταστατικό προσαρμοσμένο όπως παραπάνω, καταχωρί­ ζεται στο μητρώο ναυτιλιακών εταιρειών πλοίων αναψυ­ χής και ανακοίνωση για την απόφαση αυτή δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορι­ σμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Από την ολοκλήρωση των παραπάνω διατυπώσεων η εταιρεία που μετατρέπεται συνεχίζει ως Ν.Ε.Π.Α.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Μετά την ολοκλήρωση της μετατροπής κατά τις δια­ τάξεις των προηγούμενων παραγράφων, οι εκκρεμείς δί­ κες συνεχίζονται χωρίς να επέρχεται η βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτούνται άλλες ειδικότερες διατυπώσεις ή ενέργειες για τη συνέχισή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Μετατροπή Ν.Ε.Π.Α. σε εταιρεία άλλης νομικής μορ­ φής δεν επιτρέπεται.

Άρθρο 37ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77 Α}) εφαρμόζονται και για τη Ν.Ε.Π.Α., εφόσον είναι πλοιοκτήτρια, καθώς και τους μετόχους αυτής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος και οποιαδή­ ποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, εκτός τελών χαρτοσήμου: α) η διανομή κερδών και το καθαρό προϊόν εκκαθάρισης αυτής, με εξαίρεση τις αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου, που υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του έβδομου εδαφίου της περίπτωσης α} της παραγράφου 1 του άρ­ θρου 99 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που κυ­ ρώθηκε με το Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α}), β) η ανάληψη κεφαλαίου και οι σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις, γ) οι εγγραφές στα τηρούμενα από την εταιρεία βιβλία, τα εισερχόμενα στην Ελλάδα δικαιολογητικά και άλλα έγ­ γραφα που αφορούν πράξεις της εταιρείας στην αλλοδα­ πή, δ) οι καταθέσεις και τα προς την εταιρεία δάνεια των με­ τόχων. Η απαλλαγή δεν καταλαμβάνει το φόρο εισοδή­ ματος για τους τόκους καταθέσεων της εταιρείας, καθώς και τους τόκους που προκύπτουν από δάνεια που χορη­ γούν οι μέτοχοι στην εταιρεία, ε) η κεφαλαιοποίηση των κερδών και στ) η μη ανάληψη από τους μετόχους των κερδών. Ως προς το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου εφαρμόζο­ νται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομο­ θεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι διατάξεις της παραγράφου 2 δεν εφαρμόζονται για Ν.Ε.Π.Α., οι οποίες διαχειρίζονται ή εκμεταλλεύονται επαγγελματικά πλοία αναψυχής κατά τις διατάξεις του Ν. 2743/1999 τα οποία ανήκουν σε τρίτους, αναφορικώς με τις υποχρεώσεις τους σχετικά με το φόρο εισοδήματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι Ν.Ε.Π.Α. που διαχειρίζονται ή εκμεταλλεύονται επαγγελματικά πλοία αναψυχής που ανήκουν σε τρίτους, τηρούν βιβλία Γ} κατηγορίας και έχουν όλες τις υποχρεώ­ σεις που απορρέουν από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχεί­ ων. Οι Ν.Ε.Π.Α. που είναι πλοιοκτήτριες επαγγελματικών πλοίων αναψυχής έχουν υποχρέωση να τηρούν στην ελ­ ληνική γλώσσα βιβλίο εσόδων ­ εξόδων, να εκδίδουν, να λαμβάνουν και να φυλάσσουν τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα αυτόν παραστατικά των συναλλαγών τους, κα­ θώς και να υποβάλλουν στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) τις προβλεπό­ μενες δηλώσεις και φορολογικά στοιχεία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι Ν.Ε.Π.Α. που έχουν στην κυριότητά τους πλοία των οποίων η χορηγούμενη κατά τις διατάξεις του Ν.2743/1999 άδεια επαγγελματικού σκάφους έπαυσε να ισχύει, έχουν τις ίδιες φορολογικές υποχρεώσεις που ισχύουν και για τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι διατάξεις που αφορούν στην αναστολή του εισα­ γωγικού δασμού και στην απαλλαγή από το Φόρο Προ­ στιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και στις λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις του άρθρου 42 του παρόντος νόμου, ισχύ­ ουν και για τα πλοία αναψυχής που χαρακτηρίζονται ως επαγγελματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2743/1999, των οποίων Ν.Ε.Π.Α. έχει την κυριότητα, την εκμετάλλευση ή τη διαχείρισή τους, υπό τις προϋποθέ­ σεις που ορίζει το άρθρο αυτό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι Ν.Ε.Π.Α. που έχουν στην κυριότητά τους πλοία των οποίων η χορηγούμενη κατά τις διατάξεις του Ν.2743/1999 άδεια επαγγελματικού πλοίου έπαυσε να ισχύει, υποχρεούνται να καταβάλουν το φόρο που αναλο­ γεί σε αυτά κατά το χρόνο που εκδίδεται η διοικητική πρά­ ξη παύσης της ισχύος της άδειας του επαγγελματικού πλοίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά κοινοτικές και εθνικές τελωνειακές και φορολογικές διατάξεις. Κατά το χρόνο που εκδίδεται η διοικητική πράξη με την οποία παύει η ισχύς της επαγγελματικής άδειας, οι Ν.Ε.Π.Α. υποχρεούνται να καταβάλουν τους φόρους που αναλογούν στα καύσιμα και λιπαντικά, για τους οποίους έτυχαν απαλλαγής για τον προαναφερόμενο λόγο, από το χρόνο που έπαυσε να ισχύει η άδεια επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, όπως αυτός ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2743/1999 και εφεξής.

Άρθρο 38

Οι διατάξεις των άρθρων 76, 742 έως 784 του Αστικού Κώδικα, των άρθρων 18 έως 64 του Εμπορικού Νόμου, κα­ θώς και του Κ.Ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει, δεν εφαρμόζονται για τις Ν.Ε.Π.Α..

Άρθρο 39

Τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή τουλά­ χιστον 3.000 ευρώ, αν δεν τιμωρείται αυστηρότερα με άλ­ λες διατάξεις, όποιος, α) συναλλάσσεται ως εκπρόσωπος Ν.Ε.Π.Α. η οποία δεν υφίσταται, β) εκδίδει πλαστές αποδείξεις σχετικώς με την κατάθε­ ση μετοχών Ν.Ε.Π.Α. σε τράπεζα ή χρησιμοποιεί πλαστές αποδείξεις ή άλλα πλαστά έγγραφα για την άσκηση του δικαιώματος της ψήφου στη γενική συνέλευση των μετό­ χων Ν.Ε.Π.Α., γ) χωρίς εξουσιοδότηση μετέχει σε ψηφοφορία γενικής συνέλευσης των μετόχων Ν.Ε.Π.Α. στην οποία παρίστα­ ται ως κύριος μετοχών που δεν ανήκουν σε αυτόν, δ) ως ελεγκτής δεν τηρεί εχεμύθεια για όσα περιήλθαν σε γνώση του και αφορούν στη λειτουργία της εταιρείας, ε) με πρόθεση, αν και έχει σχετική υποχρέωση, παρα­ κωλύει ή δεν συνδράμει στη διεξαγωγή ελέγχου που δια­ τάχθηκε από το δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 26 ή δεν παραδίδει στους διορισμένους από το δικαστήριο ελεγκτές τα έγγραφα που κατέχει και αφορούν στη δια­ χείριση των εταιρικών υποθέσεων.

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2003
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ Γ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ­ ΘΡΑΚΗΣ
Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρά­ τους.
Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2003
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ