220 Α' 2003

Νόμος 3182/2003

Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ - ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
12 Σεπτεμβρίου 2003

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3182
Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 27ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Ν.Ε.Π.Α. λύεται: α) όταν λήξει ο χρόνος διάρκειάς της, β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία επί του συνολι­ κού αριθμού των μετοχών της εταιρείας, γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, δ) με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, που δι­ κάζει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δι­ κονομίας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον ή του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, αν η εταιρεία επι­ διώκει διαφορετικό σκοπό από αυτόν που αναφέρεται στο άρθρο 1, ε) αυτοδικαίως, αν παρέλθει χρονικό διάστημα έξι μη­ νών από την ημερομηνία καταχώρισης του καταστατικού στο μητρώο και η εταιρεία δεν προκαλέσει σημείωση στο μητρώο, ότι απέκτησε την κυριότητα ή ότι ανέλαβε την εκ­ μετάλλευση ή διαχείριση πλοίου αναψυχής που έχει χα­ ρακτηρισθεί ως επαγγελματικό, στ) αυτοδικαίως, αν παρέλθει χρονικό διάστημα έξι μη­ νών από την ημερομηνία που έπαυσε να έχει την κυριότη­ τα ή την εκμετάλλευση ή τη διαχείριση πλοίου αναψυχής που χαρακτηρίζεται ως επαγγελματικό. Αν με διοικητική πράξη παύσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2743/1999, να χαρακτηρίζεται ως επαγγελματικό το μο­ ναδικό πλοίο αναψυχής, που η εταιρεία έχει στην κυριό­ τητα ή την εκμετάλλευση ή τη διαχείρισή της, η λύση επέρχεται ύστερα από έξι μήνες από την ημερομηνία έκ­ δοσης της διοικητικής πράξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας κα­ θορίζεται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που προ­ σκομίζουν οι εταιρείες στο μητρώο για καταχώριση σχε­ τικώς με την απόκτηση ή μεταβίβαση της κυριότητας, την ανάληψη ή την παύση εκμετάλλευσης ή διαχείρισης πλοί­ ων αναψυχής, που χαρακτηρίζονται ως επαγγελματικά, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής των διατά­ ξεων των περιπτώσεων ε} και στ} της προηγούμενης πα­ ραγράφου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρέλευσης του χρόνου διάρκειάς της και εφόσον δεν άρχισε η διανομή της περι­ ουσίας της, μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται και καταχωρί­ ζεται στο μητρώο ναυτιλιακών εταιρειών πλοίων αναψυ­ χής, μέσα σε προθεσμία ενός έτους από τη λύση της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Ν.Ε.Π.Α..

Άρθρο 28ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Ν.Ε.Π.Α. όταν λυθεί, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, περιέρχεται σε κατάσταση εκκαθάρισης και θεωρείται ότι υπάρχει μόνο για το σκοπό της εκκαθάρι­ σης. Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης η γενική συνέλευ­ ση των μετόχων εξακολουθεί να λειτουργεί.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η εκκαθάριση γίνεται από εκκαθαριστή ή εκκαθαρι­ στές που ορίζονται από τη γενική συνέλευση, αν αυτοί δεν ορίζονται από το καταστατικό. Η γενική συνέλευση με απόφασή της μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλέσει τους εκκαθαριστές και να ορίσει νέους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στις περιπτώσεις α}, ε} και στ} της παραγράφου 1 του άρθρου 27, αν δεν ορίζονται εκκαθαριστές από το κατα­ στατικό, εκκαθαριστές είναι τα, κατά το χρόνο της λύσης της εταιρείας, μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με τον ορισμό των εκκαθαριστών παύει η εξουσία του διοικητικού συμβουλίου. Για τις ανάγκες της εκκαθάρι­ σης, οι εκκαθαριστές επέχουν θέση διοικητικού συμβου­ λίου και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του δεύτε­ ρου κεφαλαίου του νόμου αυτού.

Άρθρο 29ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση να προκαλέσουν, χωρίς καθυστέρηση, σημείωση στο μητρώο των ναυτιλια­ κών εταιρειών πλοίων αναψυχής, για τη λύση της εταιρεί­ ας και τη θέση αυτής σε εκκαθάριση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι εκκαθαριστές διενεργούν απογραφή της εταιρι­ κής περιουσίας, προβαίνουν σε κάθε αναγκαία πράξη για τη ρευστοποίησή της, ικανοποιούν τους δανειστές και κα­ ταβάλλουν το περίσσευμα στους μετόχους της εταιρείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Αν η εκκαθάριση διαρκέσει πέραν του έτους, οι εκκα­ θαριστές έχουν υποχρέωση να συγκαλούν τη γενική συ­ νέλευση των μετόχων και να υποβάλλουν σε αυτή τους, μέχρι τη σύγκλησή της, λογαριασμούς εκκαθάρισης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση, χωρίς καθυστέ­ ρηση, να προκαλέσουν σημείωση στο μητρώο Ν.Ε.Π.Α. για την περάτωση της διαδικασίας εκκαθάρισης.

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2003
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ Γ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ­ ΘΡΑΚΗΣ
Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρά­ τους.
Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2003
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ