220 Α' 2003

Νόμος 3182/2003

Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ - ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
12 Σεπτεμβρίου 2003

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3182
Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Άρθρο 30ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (Υ.Ε.Ν.) τηρεί ει­ δικό μητρώο για τις Ν.Ε.Π.Α..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, καθορίζονται οι λε­ πτομέρειες σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του μητρώου Ν.Ε.Π.Α.

Άρθρο 31ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η τήρηση του μητρώου εποπτεύεται από τον Πρόε­ δρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδι­ κείου Πειραιά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο μητρώο καταχωρίζονται όλες οι Ν.Ε.Π.Α.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το καταστατικό που υποβάλλεται προς καταχώριση στο μητρώο υπογράφεται από τους ιδρυτές. Το γνήσιο της υπογραφής τους θεωρείται από δημόσια αρχή ή συμ­ βολαιογράφο. Η θεώρηση του γνήσιου των υπογραφών από δημόσια αρχή ή συμβολαιογράφο απαιτείται και για τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που εκδίδουν αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων των οργάνων της εταιρείας, που υποβάλλονται για καταχώριση.

Άρθρο 32ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το μητρώο αποτελείται από: α) το βιβλίο μητρώου ναυτιλιακών εταιρειών πλοίων αναψυχής, β) το φάκελο κάθε εταιρείας, γ) τη μερίδα κάθε εταιρείας και δ) το ευρετήριο των εταιρειών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο βιβλίο μητρώου καταχωρίζεται κατά χρονολογική σειρά η επωνυμία της εταιρείας που γίνεται δεκτή προς καταχώριση. Οι εταιρείες που καταχωρίζονται αριθμού­ νται. Ο αριθμός αυτός είναι μοναδικός, αποτελεί τον αριθ­ μό μητρώου της εταιρείας και αναγράφεται στο φάκελο και στη μερίδα αυτής. Ο αριθμός μητρώου αναφέρεται σε κάθε έγγραφο που υποβάλλεται για να καταχωρισθεί, κα­ θώς και σε κάθε έγγραφο ή πιστοποιητικό που προέρχε­ ται από την υπηρεσία του μητρώου και αφορά καταχωρι­ σμένη εταιρεία. Ο αριθμός μητρώου εταιρείας που λύθη­ κε δεν δίδεται σε άλλη εταιρεία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο φάκελο της εταιρείας τηρούνται το καταστατικό και όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται για καταχώριση στη μερίδα της εταιρείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Κατά την καταχώριση στη μερίδα της εταιρείας ση­ μειώνονται η χρονολογία της εταιρικής σύμβασης, η επω­ νυμία, η έδρα, η διάρκεια, η διεύθυνσή της, καθώς και το κεφάλαιο αυτής. Επίσης, αναγράφονται τα ονοματεπώ­ νυμα, οι διευθύνσεις της κατοικίας, οι αριθμοί των δελ­ τίων αστυνομικής ταυτότητας ή άλλων αποδεικτικών στοιχείων ταυτότητας, που εκδίδονται με βάση την ειδική νομοθεσία κάθε χώρας, οι αριθμοί φορολογικού μητρώ­ ου των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των προσώ­ πων τα οποία από κοινού ή χωριστά εκπροσωπούν την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως και δεσμεύουν αυτήν έναντι τρίτων, καθώς και του προσώπου που είναι εξου­ σιοδοτημένο για την παραλαβή των εγγράφων που κοινο­ ποιούνται προς την εταιρεία. Στη μερίδα της εταιρείας σημειώνονται τα πλοία που έχει στην κυριότητα ή στην εκ­ μετάλλευση ή στη διαχείρισή της και ο αριθμός της διοι­ κητικής πράξης με την οποία αυτά χαρακτηρίζονται ή παύουν να χαρακτηρίζονται ως επαγγελματικά πλοία αναψυχής. Μεταβολές των παραπάνω σημειώνονται στη μερίδα της εταιρείας αμέσως μετά την υποβολή των σχε­ τικών εγγράφων. Τροποποιήσεις του καταστατικού ση­ μειώνονται στη μερίδα αμέσως μετά την υποβολή αντι­ γράφου της απόφασης της γενικής συνέλευσης, στην οποία αναφέρεται ολόκληρο το κείμενο των άρθρων που τροποποιούνται. Σημειώνονται επίσης η διάλυση της εται­ ρείας, ο διορισμός ή η αντικατάσταση των εκκαθαριστών, η περί αναβίωσης της εταιρείας απόφαση της γενικής συ­ νέλευσης, κάθε δικαστική απόφαση που κηρύσσει την εταιρεία σε πτώχευση ή διορίζει ή αντικαθιστά σύνδικο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο ευρετήριο των εταιρειών αναγράφεται κατ' αλ­ φαβητική σειρά η ακριβής επωνυμία της εταιρείας. Για την τήρηση του ευρετηρίου δεν λαμβάνονται υπόψη οι λέ­ ξεις «Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής» ή τα αρχικά γράμματα των λέξεων αυτών «Ν.Ε.Π.Α.» που υποχρεωτι­ κά περιλαμβάνονται στην επωνυμία της εταιρείας. Δίπλα από την επωνυμία κάθε εταιρείας αναγράφεται ο αριθμός μητρώου της, καθώς και η ημερομηνία καταχώρισης αυ­ τής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι φάκελοι και οι μερίδες ταξινομούνται με βάση τον αριθμό μητρώου της εταιρείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας κα­ θορίζεται ο ακριβής τύπος των βιβλίων μητρώου, των φα­ κέλων, των μερίδων και του ευρετηρίου που προβλέπο­ νται στο άρθρο αυτό, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την τήρηση του μητρώου των Ν.Ε.Π.Α.

Άρθρο 33ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με την υποβολή του καταστατικού και αν η εταιρεία έχει συσταθεί νομοτύπως, αυτός που τηρεί το μητρώο οφείλει να το καταχωρίσει στο βιβλίο μητρώου, το αλφα­ βητικό ευρετήριο και να ανοίξει φάκελο και μερίδα της εταιρείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Αν αυτός που τηρεί το μητρώο διαπιστώσει ότι το κα­ ταστατικό δεν έχει καταρτισθεί νομοτύπως, δεν το κατα­ χωρίζει, αλλά το διαβιβάζει στον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Πειραιά, ενημε­ ρώνοντας εγγράφως τους ιδρυτές. Η καταχώριση του κα­ ταστατικού της εταιρείας στην περίπτωση αυτή γίνεται μόνο μετά από πράξη του Προέδρου του Τριμελούς Συμ­ βουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Πειραιά. Κατά απορριπτικής πράξης του Προέδρου του Τριμελούς Συμ­ βουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Πειραιά, επιτρέπε­ ται προσφυγή στο Πολυμελές Πρωτοδικείο του Πειραιά, που δικάζει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτι­ κής Δικονομίας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιο­ δοσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 εφαρμόζονται αναλόγως και για τις τροποποιήσεις του καταστατικού ή τη μεταβολή της εκπροσώπησης της εταιρείας, καθώς και για κάθε άλλη πράξη ή στοιχείο που πρέπει να κατα­ χωρισθεί στο μητρώο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για οποιαδήποτε καταχώριση στο μητρώο υποβάλλε­ ται αίτηση. Για την καταχώριση του καταστατικού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 προκαταβάλλεται πάγιο τέλος υπέρ του Δημοσίου διακοσίων πενήντα ευρώ. Για τις καταχωρίσεις αποφάσεων των οργάνων της εταιρείας προκαταβάλλεται τέλος εβδομήντα ευρώ για κάθε κατα­ χώριση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικο­ νομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζεται η διαδικα­ σία καταβολής και είσπραξης των ανωτέρω τελών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 34ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Ν.Ε.Π.Α. δεν μπορεί να αντιτάξει σε τρίτους πρά­ ξεις ή στοιχεία που δεν αναγράφονται στη μερίδα της, εκτός αν αποδεικνύει ότι ο τρίτος είχε γνώση αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Πράξεις ή στοιχεία που έχουν καταχωρισθεί στο μη­ τρώο δεν αντιτάσσονται σε τρίτους πριν από την παρέ­ λευση δεκαπέντε ημερών από τη καταχώρισή τους, αν οι τρίτοι αποδεικνύουν ότι δεν ήταν δυνατόν να τα γνωρί­ ζουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι τρίτοι μπορεί να επικαλούνται πράξεις ή στοιχεία για τα οποία οι διατυπώσεις δημοσιότητας δεν ολοκλη­ ρώθηκαν ακόμη, εκτός αν η έλλειψη δημοσιότητας τα κα­ θιστά ανίσχυρα.

Άρθρο 35

Το μητρώο των Ν.Ε.Π.Α. είναι δημόσιο έγγραφο. Η πρό­ σβαση σε αυτό και η λήψη αντιγράφων είναι ελεύθερη. Οι πληροφορίες σχετικώς με την επωνυμία της εταιρείας, τον αριθμό μητρώου, την ημερομηνία καταχώρισης, την έδρα και τη διάρκειά της δημοσιεύονται σε σχετική ιστο­ σελίδα του Υ.Ε.Ν., εφόσον υπάρχει.

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2003
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ Γ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ­ ΘΡΑΚΗΣ
Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρά­ τους.
Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2003
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ