220 Α' 2003

Νόμος 3182/2003

Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Άρθρο 40 - Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 2743/1999 (ΦΕΚ 211 Α})
12 Σεπτεμβρίου 2003

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3182
Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 40Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 2743/1999 (ΦΕΚ 211 Α})ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 2743/1999 προστίθεται περίπτωση ιγ} που έχει ως ακολούθως: «ιγ) «Παραδοσιακό πλοίο»: Το πρωτότυπο και κάθε με­ μονωμένο ομοίωμα ιστορικού πλοίου, που σχεδιάστηκε πριν το έτος 1965 και κατασκευάστηκε κατά το μεγαλύτε­ ρο μέρος από τα αρχικά υλικά.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 2743/1999 προστίθεται εδάφιο που έχει ως ακολούθως: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαι­ ολογητικά, καθώς και τα ειδικότερα τεχνικά και λεπτομε­ ρειακά κριτήρια, για το χαρακτηρισμό επαγγελματικού ή ιδιωτικού πλοίου αναψυχής, ως παραδοσιακού και κάθε άλλο σχετικό θέμα».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του Ν. 2743/1999 αντι­ καθίσταται ως ακολούθως: «2. Η άδεια υπόκειται σε τακτική θεώρηση, από την αρ­ μόδια Διεύθυνση του Υ.Ε.Ν. ανά πενταετία και ειδικότερα το τελευταίο εξάμηνο πριν από τη συμπλήρωση πέντε ετών: αα) από την έκδοση ή ββ) την προηγούμενη θεώρη­ ση ή γγ) τη λήξη της κατ' εξαίρεση θεώρησης που τυχόν έχει χορηγηθεί και εφόσον έχουν εκπληρωθεί οι όροι που καθορίζονται στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 3. Για τη θεώρηση προσκομίζονται: α) απόδειξη είσπραξης παραβόλου ή έντυπο παραβόλου, β) επικυρωμένο αντίγραφο του Ειδικού Εντύπου Πλη­ ροφοριακών Στοιχειών Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυ­ χής, γ) βεβαίωση από το Ν.Ε.Ε. ότι δεν υπάρχουν οφειλές προς αυτό και δ) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας του δικαι­ ούχου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α} της παρα­ γράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 2743/1999 οι λέξεις «τριών (3) ετών» αντικαθίστανται με τις λέξεις «πέντε (5) ετών».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α} της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 2743/1999 αντικαθίσταται ως ακο­ λούθως: «Με την αίτηση υποβάλλονται τα στοιχεία από τα οποία προκύπτουν τα πιο πάνω περιστατικά, καθώς και η από­ δειξη είσπραξης του παραβόλου ή το έντυπο του παρα­ βόλου που αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 7».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 2743/1999 η λέξη «τριετία» αντικαθίσταται με την λέξη «πενταετία» και οι λέξεις « τριών (3) ετών» αντικαθί­ στανται με τις λέξεις «πέντε (5) ετών». ΦΕΚ 4131

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 2743/1999 οι λέξεις « τριών (3) ετών» αντικαθί­ στανται με τις λέξεις «πέντε (5) ετών».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η περίπτωση β} της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Ν. 2743/1999 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «β) Για την παύση ισχύος εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, στην οποία ορίζεται και η ημερομηνία της παύσης. Με όμοια απόφαση καθορίζε­ ται ο τρόπος υπολογισμού της ημερομηνίας έναρξης της παύσης ισχύος της άδειας του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής λόγω μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 3 σε συν­ δυασμό με τις διατάξεις της περίπτωσης α} της παραγρά­ φου 3 και της παραγράφου 4 του άρθρου 2.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του Ν. 2743/1999 προστίθεται εδάφιο που έχει ως ακολούθως: «Οι διατάξεις της παραγράφου 5 για τον τρόπο υπολο­ γισμού της ημερομηνίας παύσης της ισχύος της άδειας εφαρμόζονται αναλόγως».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Η περίπτωση β} της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του Ν. 2743/1999 καταργείται και η περίπτωση γ} αναριθ­ μείται ως β}.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Η περίπτωση β} της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 2743/1999 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «β) Το δικαίωμα εκτέλεσης των ταξιδιών που αναφέρο­ νται στην περίπτωση α} επεκτείνεται και στα πλοία αναψυ­ χής που αναφέρονται στην περίπτωση δ} της παραγρά­ φου 6 του άρθρου 10, εφόσον τα πλοία αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση ενδομε­ ταφορών στα κράτη που αναφέρονται στο ίδιο άρθρο και έχουν χαρακτηριστεί επαγγελματικά κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Οι περιπτώσεις α} και β} της παραγράφου 7 του άρ­ θρου 3 του Ν. 2743/1999 αντικαθίστανται ως ακολούθως: «α) Το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής πρέπει να συ­ μπληρώνει κατώτατο, ανά πενταετία, όριο ημερών ναύλω­ σης, το οποίο ορίζεται σε τριακόσιες ημέρες, όταν εκναυ­ λώνεται χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα, σε διακόσιες ημέ­ ρες όταν εκναυλώνεται με πλοίαρχο και πλήρωμα και σε εβδομήντα πέντε ημέρες όταν πρόκειται για χαρακτηρι­ σμένο ως παραδοσιακό επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, ανεξάρτητα αν αυτό εκναυλώνεται με ή χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα. Για τη συμπλήρωση των ορίων αυτών υπολογί­ ζονται οι ημέρες ναύλωσης που πραγματοποιούνται μέσα ή έξω από την ελληνική επικράτεια, εφόσον αποδεικνύο­ νται ή πιστοποιούνται. Οι ημέρες ναύλωσης μέσα στην ελ­ ληνική επικράτεια αποδεικνύονται από το «Ειδικό Έντυπο Πληροφοριακών Στοιχείων Επαγγελματικού Πλοίου Ανα­ ψυχής». Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζεται η διαδικασία, ο τρόπος πιστοποίησης των ημε­ ρών ναύλωσης που πραγματοποιούνται έξω από την ελλη­ νική επικράτεια και κάθε άλλο σχετικό θέμα. β) Το έλλειμμα από τις ημέρες που αναφέρονται στην περίπτωση α} συμπληρώνεται από τυχόν πλεόνασμα της προηγούμενης πενταετίας».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Η παράγραφος 5 του άρθρου 4 του Ν. 2743/1999 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται οι όροι και οι προϋπο­ θέσεις εκτέλεσης ταξιδιών, όταν το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής δεν είναι ναυλωμένο».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν. 2743/1999 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα επαγγελματικά πλοία ανα­ ψυχής, ολικού μήκους μέχρι είκοσι μέτρα, επιτρέπεται να εκναυλώνονται χωρίς να υπηρετούν σε αυτά πλοίαρχος και πλήρωμα. Στις περιπτώσεις αυτές, με την απόφαση της παραγράφου 3, μπορεί να ορίζονται πρόσθετα μέτρα ασφάλειας των επιβαινόντων και προστασίας του θαλάσ­ σιου περιβάλλοντος, που αφορούν κυρίως στην επιτρε­ πόμενη έκταση των πλόων, στον εξοπλισμό ασφαλείας και στη συγκράτηση πετρελαιοειδών και λυμάτων, καθώς και κάθε άλλης ρυπογόνου ουσίας.» β. Η περίπτωση β} της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 2743/1999 παύει να ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Το άρθρο 7 του Ν. 2743/1999 αντικαθίσταται ως ακο­ λούθως: «Άρθρο 7 Παράβολα 1. Για την έκδοση άδειας επαγγελματικού πλοίου ανα­ ψυχής, την έκδοση νέας άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 2, την κατ' εξαίρεση θεώρηση της άδειας, που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 2 και την εκπρόθεσμη θεώρηση αυτής, που προβλέπεται από την παράγραφο 4 του άρθρου 2, καταβάλλεται παράβο­ λο, το ύψος του οποίου ορίζεται σε τριάντα ευρώ ανά μέ­ τρο ολικού μήκους του πλοίου. 2. Για την τακτική θεώρηση της άδειας για μια πενταε­ τία, καταβάλλεται παράβολο, το ύψος του οποίου ορίζε­ ται σε δεκαπέντε ευρώ ανά μέτρο ολικού μήκους του πλοίου. 3. Στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων, το κλάσμα μέτρου στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα, ενώ το 0,5 στρογγυλοποιείται στην επόμενη μο­ νάδα».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 του Ν. 2743/1999 κα­ ταργείται και οι παράγραφοι 5 και 6 αναριθμούνται ως 4 και 5 αντίστοιχα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Η περίπτωση α} της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Ν. 2743/1999 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «α) Τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής με ελληνική σημαία με ολικό μήκος μεγαλύτερο των δέκα μέτρων εφοδιάζονται με Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.), που χο­ ρηγείται από τη λιμενική αρχή του τόπου μόνιμου ελλιμε­ νισμού και αν δεν υπάρχει μόνιμος ελλιμενισμός, από τη λιμενική αρχή του λιμένα στον οποίο καταπλέουν για πρώ­ τη φορά στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας κα­ θορίζονται τα κριτήρια, η διάρκεια και ο τρόπος απόδει­ ξης του μόνιμου ελλιμενισμού. Το ΔΕ.Κ.Π.Α., με ευθύνη του κυβερνήτη, προσκομίζεται για θεώρηση στη λιμενική αρχή κάθε λιμένα, στον οποίο καταπλέει ή από τον οποίο αποπλέει το πλοίο».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του Ν. 2743/1999 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2.α) Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 9 εφαρμόζο­ νται και για τα πλοία αναψυχής με ξένη σημαία. β) Η περίπτωση β} της παραγράφου 1 του άρθρου 9 εφαρμόζεται και για τα πλοία αναψυχής με ξένη σημαία, τα οποία είναι μόνιμα ελλιμενισμένα στην Ελλάδα και κυ­ κλοφορούν για ιδιωτικούς λόγους».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19

Η παράγραφος 4 του άρθρου 10 του Ν. 2743/1999 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «4. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 9 εφαρ­ μόζονται και για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής με ξένη ση­ μαία.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20

Το άρθρο 11 του Ν. 2743/1999 καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21

Η παράγραφος 4 του άρθρου 13 του Ν. 2743/1999 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «4. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας μπορεί να καθορίζονται ορισμένες κατηγορίες, μόνιμα ελ­ λιμενισμένων στην Ελλάδα, επαγγελματικών και ιδιωτι­ κών πλοίων αναψυχής, με βάση το ολικό μήκος ή τη χω­ ρητικότητα ή τη μεταφορική ικανότητα σε επιβάτες ή την έκταση των πλόων που απαλλάσσονται από την υποχρέ­ ωση να θεωρούν τα ναυτιλιακά τους έγγραφα και το ΔΕ.Κ.Π.Α. και να λαμβάνουν άδεια απόπλου ή να υποχρε­ ώνονται σε περιοδική θεώρησή τους και λήψη άδειας απόπλου».

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2003
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ Γ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ­ ΘΡΑΚΗΣ
Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρά­ τους.
Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2003
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ