220 Α' 2003

Νόμος 3182/2003

Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Άρθρο 43 - Αναστολή προθεσμιών και πλειστηριασμών λόγω σεισμών Αναστέλλονται κατά το χρονικό διάστημα από 14.8.2003 έως και 31.10.2003:
12 Σεπτεμβρίου 2003

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3182
Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 43Αναστολή προθεσμιών και πλειστηριασμών λόγω σεισμών Αναστέλλονται κατά το χρονικό διάστημα από 14.8.2003 έως και 31.10.2003:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για την ενέρ­ γεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώ­ πιον του Πρωτοδικείου Λευκάδας και των Ειρηνοδικείων Λευκάδας, Βονίτσης, Απολλωνίων και Σολλίου, εκτός εκείνων των ενεργειών και διαφορών που υπάγονται στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, των αυτοφώρων πλημμελημάτων και των ανακριτικών τμημάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης και η διε­ νέργεια πλειστηριασμών που αφορούν κινητά ή ακίνητα και ευρίσκονται στη δικαστική περιφέρεια του Πρωτοδι­ κείου Λευκάδας. Αναστέλλεται επίσης η διαδικασία και η διενέργεια των αυτών πράξεων οι οποίες στρέφονται κα­ τά σεισμοπλήκτων κατοίκων των ιδίων περιοχών, καθώς και οι προθεσμίες άσκησης ανακοπών και αιτήσεων που αφορούν τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης για τις περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων και εμπί­ πτουν στο ίδιο διάστημα.

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2003
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ Γ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ­ ΘΡΑΚΗΣ
Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρά­ τους.
Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2003
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ