220 Α' 2003

Νόμος 3182/2003

Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
12 Σεπτεμβρίου 2003

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3182
Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 9ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Ν.Ε.Π.Α. διοικείται και εκπροσωπείται από το διοι­ κητικό της συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τρία του­ λάχιστον μέλη, μετόχους ή μη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Νομικό πρόσωπο εκλεγόμενο ή οριζόμενο ως μέλος διοικητικού συμβουλίου οφείλει να υποδείξει αμέσως τον εκπρόσωπό του.

Άρθρο 10ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, με την επιφύλα­ ξη της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 3, εκλέ­ γονται με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετό­ χων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι τριετής, εκτός αν το καταστατικό ορίζει διαφορετικά, πο­ τέ όμως δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι έτη. Τα μέλη του δι­ οικητικού συμβουλίου είναι πάντοτε ελευθέρως ανακλη­ τά και επανεκλέξιμα. Αν λήξει η θητεία των μελών του δι­ οικητικού συμβουλίου και για οποιονδήποτε λόγο δεν εκλεγεί νέο διοικητικό συμβούλιο, η θητεία του παλαιού παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την εκλογή νέου από την αμέσως επόμενη γενική συνέλευση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Αν κενωθεί η θέση ενός μόνο μέλους του διοικητικού συμβουλίου λόγω παραίτησης, θανάτου ή για οποιονδή­ ποτε άλλο λόγο, τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμ­ βουλίου εκλέγουν προσωρινό σύμβουλο μέχρι τη λήξη της θητείας του πιο πάνω μέλους. Η εκλογή αυτή υπο­ βάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη γενική συ­ νέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέγεται με αυ­ τόν τον τρόπο είναι έγκυρες, έστω και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη γενική συνέλευση. Αν, εξαιτίας των παραπάνω λόγων, κενωθεί η θέση πε­ ρισσοτέρων του ενός μελών του διοικητικού συμβουλίου, αρμόδια για την πλήρωση των κενών θέσεων είναι η γενι­ κή συνέλευση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου επιτρέπεται να είναι ταυτοχρόνως μέλη διοικητικών συμβουλίων άλλων Ν.Ε.Π.Α., εφόσον αυτό προβλέπεται στο καταστατικό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ευθύνονται ένα­ ντι της εταιρείας για κάθε πταίσμα.

Άρθρο 11

Η Ν.Ε.Π.Α. επιτρέπεται, εφόσον αυτό προβλέπεται στο καταστατικό, να συμβάλλεται με τους ιδρυτές, τους με­ τόχους, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους υπαλλήλους της, όταν ενεργούν ατομικώς ή ως εκπρό­ σωποι άλλου νομικού ή φυσικού προσώπου.

Άρθρο 12ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας. Επιτρέπεται με απόφαση του διοικητικού συμ­ βουλίου να ορίζεται άλλος τόπος συνεδρίασης, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόε­ δρο αυτού. Ο πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο, αν ζητηθεί αυτό εγγράφως από μέ­ λος του. Στην αίτηση πρέπει να ορίζονται τα προς συζή­ τηση θέματα. Αν η αίτηση δεν γίνει δεκτή ή παρέλθει άπρακτη δεκαήμερη προθεσμία από την υποβολή της, το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται ύστερα από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που δικάζει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτι­ κής Δικονομίας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιο­ δοσίας. Στην απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ορίζονται τα προς συζήτηση θέματα.

Άρθρο 13ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συ­ νεδριάζει εγκύρως αν παρευρίσκεται ή αντιπροσωπεύε­ ται σε αυτό το μισό πλέον ενός του συνολικού αριθμού των μελών του. Ο αριθμός των συμβούλων που παρευρί­ σκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερος από τρεις. Για την εύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το τυχόν κλάσμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο έναν σύμβουλο. Με την ίδια προϋπόθεση μπορεί η αντι­ προσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο να ανατεθεί και σε μη μέλη του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει αυξημένη πλειο­ ψηφία, οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβά­ νονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρί­ ζονται σε πρακτικό, που υπογράφεται από όσους έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Πρακτικό που έχει υπογραφεί από όλα τα μέλη του δι­ οικητικού συμβουλίου ισοδυναμεί με απόφαση του διοι­ κητικού συμβουλίου και αν ακόμη δεν έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις των προηγούμενων διατάξεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών συνε­ δριάσεων του διοικητικού συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρό του ή από άλλον σύμβουλο που ορίζε­ ται από το διοικητικό συμβούλιο για το σκοπό αυτόν.

Άρθρο 14ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για θέματα που αφορούν τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της, την παροχή εγγυήσεων και κάθε εμπράγματης ασφάλειας υπέρ άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων και γενικά για κάθε θέμα για την επι­ δίωξη του εταιρικού σκοπού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Από την αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου εξαιρούνται τα θέματα που, κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού ή του καταστατικού, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 15ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει συνολικώς ή κατά μέρος την άσκηση των εξου­ σιών ή των αρμοδιοτήτων του, πλην των θεμάτων εκείνων για τα οποία απαιτείται συλλογική απόφασή του, σε ένα ή σε περισσότερα μέλη του ή σε τρίτους, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση των εξουσιών και αρμοδιοτή­ των που αναθέτει. Η απόφαση αυτή καταχωρίζεται αυ­ τούσια στο μητρώο ναυτιλιακών εταιρειών πλοίων ανα­ ψυχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Πράξεις των οργάνων της εταιρείας μέσα στα όρια της κατά το νόμο εξουσίας τους δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων, ακόμη και εάν οι πράξεις αυτές είναι εκτός του εταιρικού σκοπού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι περιορισμοί της εξουσίας οργάνου της εταιρείας από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέ­ λευσης δεν αντιτάσσονται έναντι τρίτων ακόμη και αν έχουν καταχωρισθεί στο μητρώο των Ν.Ε.Π.Α.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι καταχωρήσεις στο μητρώο και τα πιστοποιητικά που εκδίδονται βάσει αυτών, που αναφέρονται στους εκ­ προσώπους της εταιρείας, αποτελούν πλήρη απόδειξη για την ιδιότητά τους αυτή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η αμοιβή των μελών του διοικητικού συμβουλίου για τις υπηρεσίες τους προς την εταιρεία καθορίζεται από τη γενική συνέλευση.

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2003
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ Γ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ­ ΘΡΑΚΗΣ
Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρά­ τους.
Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2003
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ