220 Α' 2003

Νόμος 3182/2003

Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ - ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 27
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
12 Σεπτεμβρίου 2003

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3182
Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Ν.Ε.Π.Α. λύεται: α) όταν λήξει ο χρόνος διάρκειάς της, β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία επί του συνολι­ κού αριθμού των μετοχών της εταιρείας, γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, δ) με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, που δι­ κάζει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δι­ κονομίας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον ή του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, αν η εταιρεία επι­ διώκει διαφορετικό σκοπό από αυτόν που αναφέρεται στο άρθρο 1, ε) αυτοδικαίως, αν παρέλθει χρονικό διάστημα έξι μη­ νών από την ημερομηνία καταχώρισης του καταστατικού στο μητρώο και η εταιρεία δεν προκαλέσει σημείωση στο μητρώο, ότι απέκτησε την κυριότητα ή ότι ανέλαβε την εκ­ μετάλλευση ή διαχείριση πλοίου αναψυχής που έχει χα­ ρακτηρισθεί ως επαγγελματικό, στ) αυτοδικαίως, αν παρέλθει χρονικό διάστημα έξι μη­ νών από την ημερομηνία που έπαυσε να έχει την κυριότη­ τα ή την εκμετάλλευση ή τη διαχείριση πλοίου αναψυχής που χαρακτηρίζεται ως επαγγελματικό. Αν με διοικητική πράξη παύσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2743/1999, να χαρακτηρίζεται ως επαγγελματικό το μο­ ναδικό πλοίο αναψυχής, που η εταιρεία έχει στην κυριό­ τητα ή την εκμετάλλευση ή τη διαχείρισή της, η λύση επέρχεται ύστερα από έξι μήνες από την ημερομηνία έκ­ δοσης της διοικητικής πράξης.

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2003
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ Γ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ­ ΘΡΑΚΗΣ
Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρά­ τους.
Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2003
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ