220 Α' 2003

Νόμος 3182/2003

Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΙΔΡΥΣΗ ­ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ­ ΜΕΤΟΧΕΣ
12 Σεπτεμβρίου 2003

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3182
Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟΙΔΡΥΣΗ ­ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ­ ΜΕΤΟΧΕΣ
Άρθρο 1ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.) εί­ ναι η εταιρεία που συνιστάται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και έχει ως αποκλειστικό σκοπό την κτή­ ση κυριότητας, την εκμετάλλευση ή τη διαχείριση πλοίων αναψυχής με ελληνική σημαία που χαρακτηρίζονται ως επαγγελματικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2743/1999 (ΦΕΚ 211 Α}). Η σύσταση εταιρειών άλλης νο­ μικής μορφής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας, δεν αποκλείεται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Ν.Ε.Π.Α. μπορεί να συμμετέχει σε άλλες Ν.Ε.Π.Α.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Ν.Ε.Π.Α. είναι εμπορική.

Άρθρο 2ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η σύμβαση με την οποία συνιστάται η Ν.Ε.Π.Α. (κατα­ στατικό) καταρτίζεται εγγράφως από δύο τουλάχιστον ιδρυτές και καταχωρίζεται στο Μητρώο Ναυτιλιακών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 31 έως 33.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Ν.Ε.Π.Α. αποκτά νομική προσωπικότητα από την καταχώριση του καταστατικού της στο Μητρώο Ναυτιλια­ κών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής. Για πράξεις που διε­ νεργήθηκαν στο όνομα της υπό ίδρυση εταιρείας πριν αυ­ τή αποκτήσει νομική προσωπικότητα, ευθύνονται εις ολό­ κληρο αυτοί που τις ενήργησαν. Αν η εταιρεία εγκρίνει τις πράξεις αυτές, ευθύνεται μόνο αυτή.

Άρθρο 3ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το καταστατικό πρέπει να περιέχει διατάξεις για: α) την επωνυμία, την έδρα, το σκοπό και τη διάρκεια της εταιρείας, β) το εταιρικό κεφάλαιο και τις μετοχές, 12 Σεπτεμβρίου 2003 γ) το διοικητικό συμβούλιο, τη γενική συνέλευση των με­ τόχων και τις αρμοδιότητές τους, δ) τα δικαιώματα των μετόχων, ε) τη διάλυση και εκκαθάριση της περιουσίας της εται­ ρείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο καταστατικό πρέπει να ορίζονται τα μέλη του πρώτου διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Άρθρο 4ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η επωνυμία της Ν.Ε.Π.Α. πρέπει να περιλαμβάνει τις λέξεις «Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής» ή τα αρ­ χικά γράμματα των λέξεων αυτών «Ν.Ε.Π.Α.», καθώς και διακριτικό με το οποίο θα αποκλείεται η πρόκληση σύγχυ­ σης με άλλη εταιρεία. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται δήμος ή κοινότητα της ελληνικής επικράτειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει να αναγράφεται τουλάχιστον η επωνυμία, η έδρα και ο αριθμός μητρώου της κατά το άρθρο 32.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η Ν.Ε.Π.Α. έχει διάρκεια ορισμένου χρόνου που κα­ θορίζεται στο καταστατικό. Η διάρκεια δεν μπορεί να ορι­ στεί μεγαλύτερη των τριάντα ετών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο για την ίδρυση της Ν.Ε.Π.Α. ορίζεται το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι­ κών και Εμπορικής Ναυτιλίας το κεφάλαιο αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το κεφάλαιο της Ν.Ε.Π.Α. αναλαμβάνεται από τους ιδρυτές και καταβάλλεται στο σύνολό του, σε μετρητά, στο ταμείο της εταιρείας, κατά τη σύστασή της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής δεν μπορεί να ορι­ σθεί κατώτερη του ενός ευρώ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Τα δικαιώματα του μετόχου που πηγάζουν από τη με­ τοχή είναι ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή. Η ευθύνη του μετόχου περιο­ ρίζεται στην αξία των μετοχών του.

Άρθρο 5ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Άκυρη είναι η σύσταση Ν.Ε.Π.Α. μόνο αν το καταστα­ τικό δεν πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 1, 2, 3 και των παραγράφων 1, 2, 5, 6 και 7 του άρθρου 4 ή αν κάποι­ ος από τους ιδρυτές κατά το χρόνο υπογραφής της σύμ­ βασης δεν είχε ικανότητα για δικαιοπραξία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ακυρότητα κηρύσσεται με δικαστική απόφαση που εκδίδεται ύστερα από αγωγή οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, που απευθύνεται κατά της εταιρείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με τη δημοσίευση της απόφασης με την οποία κη­ ρύσσεται η ακυρότητα της εταιρείας, αυτή τίθεται σε εκ­ καθάριση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι υποχρεώσεις της εταιρείας ή τρίτων προς την εται­ ρεία διατηρούνται και μετά την κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας. Οι ιδρυτές της εταιρείας έχουν υποχρέω­ ση να καταβάλουν το κεφάλαιο που είχαν αναλάβει να κα­ λύψουν στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για τους σκοπούς της εκκαθάρισης.

Άρθρο 6ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι μετοχές της Ν.Ε.Π.Α. είναι μόνο ονομαστικές ή μό­ νο ανώνυμες και ενσωματώνονται σε τίτλο της μιας ή πε­ ρισσότερων μετοχών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι ανώνυμες μετοχές μεταβιβάζονται με συμφωνία και παράδοση του τίτλου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο βιβλίο των μετόχων. Η εγγραφή αυτή χρο­ νολογείται και υπογράφεται από τον κύριο και από αυτόν στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση της μετοχής. Μετά τη με­ ταβίβαση κάθε ονομαστικής μετοχής εκδίδεται νέος τίτ­ λος ή γίνεται σημείωση από την εταιρεία στον τίτλο που υπάρχει για τη μεταβίβαση που έγινε. Η σημείωση περι­ λαμβάνει τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις αυτού που μεταβιβάζει τη μετοχή και αυτού προς τον οποίο γί­ νεται η μεταβίβασή της. Για την εταιρεία μέτοχος θεωρεί­ ται αυτός που γράφεται στο βιβλίο μετόχων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Επιτρέπεται με το καταστατικό να επιβάλλονται πε­ ριορισμοί στη μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών. Στην περίπτωση αυτή η σχετική διάταξη του καταστατι­ κού αναγράφεται πάνω στον τίτλο της μετοχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής τίτ­ λου ανώνυμης μετοχής μπορεί να ζητηθεί η ακύρωσή του από το αρμόδιο δικαστήριο, που δικάζει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κατά τη δια­ δικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η απόφαση του δικα­ στηρίου επιδίδεται στην εταιρεία, η οποία έχει υποχρέω­ ση να εκδώσει νέο τίτλο σε αντικατάσταση εκείνου που ακυρώθηκε. Στο νέο τίτλο γίνεται αναφορά ότι αυτός εκ­ δόθηκε σε αντικατάσταση άλλου που ακυρώθηκε και ανα­ γράφεται ο αριθμός της σχετικής, με την ακύρωση του τίτλου, δικαστικής απόφασης.

Άρθρο 7ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Απαγορεύεται σε υπηκόους ή νομικά πρόσωπα κρα­ τών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή δεν ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο να αποκτούν εμπράγματα δικαιώματα επί μετοχών Ν.Ε.Π.Α.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κατ' εξαίρεση μπορεί να οριστεί με το καταστατικό ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, μπορούν να αποκτούν εμπράγματα δικαι­ ώματα σε μετοχές που αντιπροσωπεύουν συνολικά πο­ σοστό μικρότερο από το πενήντα τοις εκατό του εκάστο­ τε εταιρικού κεφαλαίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κατά την έκδοση όλων των μετοχών αναγράφεται στην εμπρόσθια όψη τους αν μπορούν να μεταβιβασθούν ή όχι στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Από την απαγόρευση της παραγράφου 1 εξαιρείται η απόκτηση μετοχών αιτία θανάτου, λόγω γονικής παροχής ή αναγκαστικής εκτέλεσης. Επίσης εξαιρείται η σύσταση ενεχύρου επί μετοχών Ν.Ε.Π.Α. για την εξασφάλιση απαι­ τήσεων κατά της εταιρείας ή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων. Οι εξαιρέσεις της παραγράφου αυτής δεν θί­ γουν τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, ο οποίος κυρώθηκε με το Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261 Α}), όπως αυτό ισχύει μετά το Π.Δ. 11/2000 (ΦΕΚ 11 Α}), οι οποίες έχουν σε κάθε πε­ ρίπτωση εφαρμογή επί των πλοίων της εταιρείας.

Άρθρο 8ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιτρέπεται να ορίζεται στο καταστατικό ότι το διοι­ κητικό συμβούλιο ή η γενική συνέλευση μπορούν να απο­ φασίζουν την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εται­ ρείας μέχρι του συνολικού ποσού που αναφέρεται στο κα­ ταστατικό, με έκδοση νέων μετοχών. Στο καταστατικό ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις αυτής της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου κα­ τά τις διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. Η καταβολή του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου γίνεται σε μετρητά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου παρέχε­ ται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των κατά το χρόνο της αύξησης μετόχων της εται­ ρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφά­ λαιο. Αν κάποιος μέτοχος δεν ασκήσει το δικαίωμα προτί­ μησης μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο καταστατι­ κό ή στην απόφαση αύξησης του κεφαλαίου, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί διατίθενται στους μετόχους που άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης κατ' αναλογία συμ­ μετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Τυχόν υπόλοιπο που δεν αναλήφθηκε διατίθεται ελεύθερα από το διοικη­ τικό συμβούλιο της εταιρείας.

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2003
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ Γ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ­ ΘΡΑΚΗΣ
Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρά­ τους.
Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2003
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ