220 Α' 2003

Νόμος 3182/2003

Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Άρθρο 44
12 Σεπτεμβρίου 2003

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3182
Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 44ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για την αντιμετώπιση των δαπανών διεκδίκησης της διοργάνωσης της Παγκόσμιας Έκθεσης EΧΡΟ 2008 στη Θεσσαλονίκη, η συσταθείσα με το Ν. 2687/1999 Ανώνυμη Εταιρεία «Ελληνικές Εκθέσεις ΗELEΧΡΟ Α.Ε.» δύναται να επιχορηγείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μακεδονίας ­ Θράκης, μετά από πρόταση της Εκτελεστι­ κής Γραμματείας, στην οποία θα μετέχει και εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Με την απόφαση ορίζεται το ύψος της επιχορήγησης, ο τρόπος ελέγχου και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αναγκαίες για την υποστήριξη των ενεργειών διεκ­ δίκησης της παγκόσμιας Έκθεσης EΧΡΟ 2008 συμβάσεις με τρίτους συνάπτονται και εκτελούνται σύμφωνα με τις διέπουσες την Εταιρεία «Ελληνικές Εκθέσεις ΗELEΧΡΟ Α.Ε.» γενικές ή ειδικές διατάξεις.

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2003
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ Γ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ­ ΘΡΑΚΗΣ
Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρά­ τους.
Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2003
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ