220 Α' 2003

Νόμος 3182/2003

Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
12 Σεπτεμβρίου 2003

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3182
Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Άρθρο 41ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο φόρος που επιβάλλεται βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77 Α}) αυξάνεται στο πενταπλάσιο για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής με ελληνική σημαία, καθώς και για τα πλοία αναψυχής με ελληνική ση­ μαία που χαρακτηρίζονται ως επαγγελματικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2743/1999.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι απαλλαγές και οι μειώσεις από το φόρο, που προ­ βλέπονται από τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 27/1975, δεν ισχύουν για τα πλοία που χαρακτηρίζονται ως επαγγελ­ ματικά, με εξαίρεση την απαλλαγή που προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 13 του νόμου αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το άρθρο 9 του Ν. 438/1976 (ΦΕΚ 256 Α}) καταργείται.

Άρθρο 42

Το άρθρο 10 του Ν. 438/1976, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 603/1977 (ΦΕΚ 162 Α}), αντικαθίστα­ ται ως ακολούθως: « 1. Η αναστολή του εισαγωγικού δασμού που προβλέ­ πεται από το εκάστοτε ισχύον Κοινό Τελωνειακό Δασμο­ λόγιο παρέχεται για τα είδη που προορίζονται για την κα­ τασκευή, επισκευή, συντήρηση ή μεταποίηση, καθώς και τον εξοπλισμό ή τον εφοπλισμό πλοίων, εφόσον αυτά έχουν ναυπηγηθεί για την ανοιχτή θάλασσα και στα οποία το μέγιστο εξωτερικό μήκος του κύτους, χωρίς τα προ­ σαρτήματα, είναι ίσο ή ανώτερο των δώδεκα (12) μέτρων, εφαρμοζομένων των εκάστοτε ισχυουσών περί ειδικού προορισμού κοινοτικών διατάξεων. Η προϋπόθεση του μήκους του κύτους δεν ισχύει για τα αλιευτικά και ναυα­ γοσωστικά πλοία. 2. Οι απαλλαγές από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που προβλέπονται από τις ισχύουσες κάθε φορά Κοινοτικές και Εθνικές περί Φ.Π.Α. διατάξεις, ισχύουν και για τα πλοία του παρόντος νόμου. 3.α. Επιπλέον, απαλλάσσονται από τις λοιπές φορολο­ γικές επιβαρύνσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από τις Κοινοτικές και Εθνικές διατάξεις, τα είδη που ει­ σάγονται και προορίζονται για επαγγελματικά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες επί κέρδη εργασίες, εφόσον αυτά πρόκειται να ενσωματωθούν ή χρησιμοποιηθούν στα πλοία αυτά με σκοπό την κατασκευή, επισκευή, μεταποί­ ηση, συντήρηση και κίνησή τους, καθώς και τα είδη που τυγχάνουν αναγκαία για την ψυχαγωγία, ασφάλεια του πληρώματος, των επιβατών και των εμπορευμάτων και την εκπλήρωση εν γένει των σκοπών για τους οποίους προορίζονται τα πλοία αυτά, ως και την κάλυψη των ανα­ γκών των επιβαρύνσεων σε αυτά. β. Η απαλλαγή της προηγούμενης περίπτωσης α} αφο­ ρά τις ακόλουθες κατηγορίες επαγγελματικών πλοίων: 1. Τα υπό ελληνική ή ξένη σημαία πλοία καθαρής χωρη­ τικότητας δέκα τουλάχιστον κόρων, που εκτελούν πλόες εξωτερικού. 2. Τα υπό ελληνική ή ξένη σημαία πλοία καθαρής χωρη­ τικότητας δέκα τουλάχιστον κόρων, που εκτελούν μι­ κτούς πλόες. Η απαλλαγή για τα τροφοεφόδια στα ανω­ τέρω πλοία αφορά μόνο εκείνα τα οποία θα χρησιμοποιη­ θούν κατά τους πλόες τους στο εξωτερικό. 3. Τα υπό ελληνική ή ξένη σημαία πλοία καθαρής χωρη­ τικότητας δέκα τουλάχιστον κόρων, που εκτελούν πλόες εσωτερικού, με εξαίρεση τα τροφοεφόδια. 4. Τα αναγνωριζόμενα από τις διατάξεις ως επαγγελμα­ τικά τουριστικά πλοία ή πλοιάρια, ανεξαρτήτου χωρητι­ κότητας, με εξαίρεση τα τροφοεφόδια. 5. Τα υπό ελληνική ή ξένη σημαία πλοία, ανεξαρτήτως χωρητικότητας, που εκτελούν θαλάσσιες επιστημονικές έρευνες ή εργασίες εκμετάλλευσης θαλάσσιου υπόγειου πλούτου, με εξαίρεση τα τροφοεφόδια. 6. Τα αλιευτικά και σπογγαλιευτικά σκάφη, ανεξαρτή­ τως χωρητικότητας, με εξαίρεση τα τροφοεφόδια. 7. Άλλα πλοία, πλωτά μέσα και εν γένει ναυπηγήματα υπό ελληνική ή ξένη σημαία, καθαρής χωρητικότητας πέ­ ντε τουλάχιστον κόρων, για τις επί κέρδη εργασίες που πραγματοποιούν εκτός λιμένα, με εξαίρεση τα τροφοε­ φόδια. 4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονο­ μικών ή με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, κατά περίπτω­ ση, καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού».

Άρθρο 43Αναστολή προθεσμιών και πλειστηριασμών λόγω σεισμών Αναστέλλονται κατά το χρονικό διάστημα από 14.8.2003 έως και 31.10.2003:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για την ενέρ­ γεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώ­ πιον του Πρωτοδικείου Λευκάδας και των Ειρηνοδικείων Λευκάδας, Βονίτσης, Απολλωνίων και Σολλίου, εκτός εκείνων των ενεργειών και διαφορών που υπάγονται στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, των αυτοφώρων πλημμελημάτων και των ανακριτικών τμημάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης και η διε­ νέργεια πλειστηριασμών που αφορούν κινητά ή ακίνητα και ευρίσκονται στη δικαστική περιφέρεια του Πρωτοδι­ κείου Λευκάδας. Αναστέλλεται επίσης η διαδικασία και η διενέργεια των αυτών πράξεων οι οποίες στρέφονται κα­ τά σεισμοπλήκτων κατοίκων των ιδίων περιοχών, καθώς και οι προθεσμίες άσκησης ανακοπών και αιτήσεων που αφορούν τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης για τις περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων και εμπί­ πτουν στο ίδιο διάστημα.

Άρθρο 44ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για την αντιμετώπιση των δαπανών διεκδίκησης της διοργάνωσης της Παγκόσμιας Έκθεσης EΧΡΟ 2008 στη Θεσσαλονίκη, η συσταθείσα με το Ν. 2687/1999 Ανώνυμη Εταιρεία «Ελληνικές Εκθέσεις ΗELEΧΡΟ Α.Ε.» δύναται να επιχορηγείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μακεδονίας ­ Θράκης, μετά από πρόταση της Εκτελεστι­ κής Γραμματείας, στην οποία θα μετέχει και εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Με την απόφαση ορίζεται το ύψος της επιχορήγησης, ο τρόπος ελέγχου και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αναγκαίες για την υποστήριξη των ενεργειών διεκ­ δίκησης της παγκόσμιας Έκθεσης EΧΡΟ 2008 συμβάσεις με τρίτους συνάπτονται και εκτελούνται σύμφωνα με τις διέπουσες την Εταιρεία «Ελληνικές Εκθέσεις ΗELEΧΡΟ Α.Ε.» γενικές ή ειδικές διατάξεις.

Άρθρο 45ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η ισχύς των διατάξεων του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις του Μέρους Πρώτου του νόμου ισχύουν έξι μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφη­ μερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2003
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ Γ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ­ ΘΡΑΚΗΣ
Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρά­ τους.
Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2003
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ