66 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 3943/2011

Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 46 - Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄)
31 Μαρτίου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66
31 Μαρτίου 2011

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3943
Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 46Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το άρθρο 20 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 20 Παράβολα – Χρηματικά ποσά 1. Από τα ΚΕ.Μ.Ε. καταβάλλονται παράβολα ως εξής: (α) για χορήγηση άδειας ίδρυσης δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, (β) για εγγραφή στο Μητρώο Διδασκόντων εκατό (100) ευρώ. Τα παράβολα αυτά εισπράττονται από τις κατά τόπους αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και αποδίδονται υπέρ του Δημοσίου. Το ύψος των παραβόλων δύναται να αναπροσαρμόζεται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 2. Από τα ΚΕ.Μ.Ε. καταβάλλονται στο Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) χρηματικά ποσά ως εξής: (α) για χορήγηση άδειας λειτουργίας δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, (β) για ανανέωση άδειας λειτουργίας δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, (γ) για άδεια μετεγκατάστασης/προσθήκης κτιρίου πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, δ) για λοιπές κτιριακές αλλαγές και προσθήκη νέων ειδικοτήτων, ποσό που δεν υπερβαίνει τα χίλια (1.000) ευρώ, ως ειδικότερα μπορεί να καθοριστεί με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.. Τα χρηματικά αυτά ποσά καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.. Το ύψος των χρηματικών αυτών ποσών δύναται να αναπροσαρμόζεται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α) Στην πρώτη περίοδο της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 3879/2010, οι λέξεις «μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους για το επόμενο σπουδαστικό έτος» διαγράφονται. β) Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 3696/2008, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: «δ. Χρηματικό ποσό ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, το οποίο κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.). Εάν το Ε.Ε.Σ. στεγάζεται σε περισσότερα του ενός κτήρια, για κάθε πρόσθετο κτήριο και ανάλογα με το εμβαδόν του καταβάλλεται χρηματικό ποσό που ορίζεται αναλογικά με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. και πάντως όχι πέραν του ως άνω ποσού. Για τη μετεγκατάσταση των φορέων και λοιπές κτηριακές αλλαγές, μετά τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, καθώς και για την ανανέωση άδειας λειτουργίας, ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. χρηματικό ποσό που δεν μπορεί να ξεπερνά το ύψος των χιλίων (1.000) ευρώ. Το ανώτατο όριο των χιλίων (1.000) ευρώ που αφορά στη μετεγκατάσταση και στις λοιπές αλλαγές των φορέων καθώς και το ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ που αφορά στην αδειοδότηση των φορέων, δύνανται να αναπροσαρμόζονται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.»

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Π. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ Χ. ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ
ΑΝΑΠΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2011
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧAΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ