185 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4182/2013

Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄ - ΕΙΔΙΚΕΣ − ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ − ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
10 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 185
10 Σεπτεμβρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4182
Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄ΕΙΔΙΚΕΣ − ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ − ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 80Αναπροσαρμογή ποσών

Τα ποσά και τα χρηματικά όρια που ορίζονται στον παρόντα Κώδικα και στις πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση διατάξεών του μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Άρθρο 81Τροποποίηση οργανισμών

Οργανισμοί ή καταστατικά ιδρυμάτων, τα οποία διέπονται από τον παρόντα Κώδικα και έχουν εγκριθεί στο παρελθόν με τυπικό νόμο ή ισοδύναμη νομοθετική πράξη, μπορεί να τροποποιούνται ή να συμπληρώνονται με προεδρικό διάταγμα, σύμφωνα με το άρθρο 51 του παρόντος Κώδικα.

Άρθρο 82Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Όπου δεν ορίζεται διαφορετικά, οι διατάξεις του Κώδικα εφαρμόζονται και στις κοινωφελείς περιουσίες που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του, ανεξάρτητα από τον τρόπο σύστασής τους. Κοινωφελή ιδρύματα που έχουν εξαιρεθεί με ειδικές διατάξεις του α.ν. 2039/1939 εξακολουθούν να εξαιρούνται του παρόντος Κώδικα και της εποπτείας της αρμόδιας αρχής αλλά υπέχουν σε κάθε περίπτωση υποχρέωση υποβολής προς έλεγχο του προϋπολογισμού και του απολογισμού τους, κατά τις διατάξεις του άρθρου 59. Διαδικασίες, που έχουν ήδη αρχίσει, θεωρούνται έγκυρες, εκτός αν ήδη καταργούνται, οι εφεξής όμως διαδικαστικές ενέργειες διεξάγονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η νομική μορφή των ήδη συνεστημένων περιουσιών δεν ανατρέπεται με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Αν δεν ορίζεται αλλιώς, οι διατάξεις του παρόντος Κώδικα εφαρμόζονται και σε περιουσίες για τις οποίες αρμόδια αρχή είναι άλλη, πλην του Υπουργού Οικονομικών και του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ειδικές διατάξεις που αφορούν την ίδρυση και εποπτεία συγκεκριμένων περιουσιών εξακολουθούν να ισχύουν, μπορεί όμως να τροποποιούνται με προεδρικό διάταγμα, σύμφωνα με το άρθρο 51, για την εναρμόνισή τους με τις διατάξεις του Κώδικα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Μέχρι την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, ισχύουν ανάλογα οι μέχρι τώρα διέπουσες τα αντίστοιχα ζητήματα διατάξεις, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Μέχρι τη σύναψη της συμφωνίας − πλαισίου του άρθρου 21 του παρόντος, ο έλεγχος επί των κοινωφελών περιουσιών και η εκτίμηση της αγοραίας αξίας των ακινήτων για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες μέχρι τούδε διατάξεις. Για το μεταβατικό αυτό διάστημα όσοι διαχειρίζονται περιουσίες με ετήσια έσοδα περισσότερα από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ ή με ενεργητικό μεγαλύτερο των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ οφείλουν να αναθέτουν, με δαπάνη της περιουσίας, τον ετήσιο έλεγχό της σε ορκωτό ελεγκτή. Ο απολογισμός και ο ισολογισμός ιδρυμάτων για το οικονομικό έτος εντός του οποίου συνήφθη η πρώτη συμφωνία − πλαίσιο του άρθρου 21, καθώς και η μερική λογοδοσία των εκκαθαριστών και εκτελεστών διαθηκών για το ημερολογιακό έτος εντός του οποίου συνήφθη η ανωτέρω συμφωνία υπόκεινται σε έλεγχο από τα ελεγκτικά γραφεία του άρθρου 21. Για την υποβολή έκθεσης, τον επανέλεγχο και τον καταλογισμό εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 6 του άρθρου 31.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου του άρθρου 16, ο διορισμός των εκκαθαριστών, εκτελεστών, διαχειριστών κοινωφελούς περιουσίας ή ιδρύματος και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών γίνεται με κλήρωση που διενεργεί το Συμβούλιο της αρμόδιας αρχής από τον πίνακα που τηρείται στο Υπουργείο Οικονομικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

α) Οι υποθέσεις που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Κώδικα εκκρεμούν προς έλεγχο από την Οικονομική Επιθεώρηση και για τις οποίες έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου και έχει αρχίσει ο έλεγχος από Οικονομικό Επιθεωρητή, παραμένουν και ολοκληρώνονται από την Οικονομική Επιθεώρηση. β) Επανέρχονται στην αρμόδια αρχή και αποτελούν αντικείμενο ελέγχου των ελεγκτικών εταιρειών οι υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί σχετικές εντολές ελέγχου από την Οικονομική Επιθεώρηση αλλά δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία ελεγκτική ενέργεια έως την έναρξη εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 21. γ) Πορισματικές εκθέσεις Οικονομικών Επιθεωρητών επί υποθέσεων διενέργειας ελέγχου, κατά τις διατάξεις του παρόντος, ισχύουν έναντι πάντων και επιφέρουν έννομα αποτελέσματα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στις λοιπές διατάξεις του παρόντος Κώδικα, από την έναρξη ισχύος αυτού, καταργούνται: α) ο α.ν. 2039/1939 (Α΄ 455), β) το ν.δ. 430/1970 (Α΄ 25), γ) ο ν. 455/1976 (Α΄ 277), δ) το β.δ. 18.9−20.10/1947 (Α΄ 223), ε) τα άρθρα 1865, 1866 εδάφιο δεύτερο και 1869 του Αστικού Κώδικα, στ) Κάθε γενική ή ειδική διάταξη, η οποία αφορά θέματα, που ρυθμίζονται από αυτόν ή αντίκεινται στις διατάξεις του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, κάθε παραπομπή στον α.ν. 2039/1939 ή γενικά στη νομοθεσία περί Εθνικών Κληροδοτημάτων, νοείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κώδικα ότι γίνεται στις αντίστοιχες διατάξεις του.

Άρθρο 83Σύσταση − Σκοπός − Επωνυμία − Έδρα − ΔιάρκειαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» (Ε.Α.Ε.Α.Π.). Η Ε.Α.Ε.Α.Π. έχει αποκλειστικό σκοπό τη διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων επί των οποίων διατηρεί περιουσιακά δικαιώματα ή των οποίων ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών ή νομικά πρόσωπα ή φορείς που υπάγονται στη δικαιοδοσία της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην Ε.Α.Ε.Α.Π. δύνανται να περιέρχονται τα δικαιώματα διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης και άλλων ακινήτων επί των οποίων διατηρούν περιουσιακά δικαιώματα ή των οποίων ασκούν τη διοίκηση και διαχείριση τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 590/1977 (Α΄ 146), μετά από απόφαση των νομικών αυτών προσώπων και την τήρηση των προς τούτο προβλεπόμενων διαδικασιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Ε.Α.Ε.Α.Π. λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, δεν υπάγεται στην κατηγορία των οργανισμών και επιχειρήσεων του δημόσιου τομέα ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στο ν. 2190/1994 (Α΄ 28) και δεν εφαρμόζονται σε αυτό, καθώς και στις εταιρείες το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στην Ε.Α.Ε.Α.Π., οι διατάξεις που διέπουν εταιρείες που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στο Δημόσιο, με εξαίρεση όσων ρητά ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. Διατάξεις νόμων που αναφέρονται σε επιχειρήσεις, οργανισμούς ή φορείς, γενικά, του ευρύτερου δημόσιου τομέα δεν αφορούν στις παραπάνω εταιρείες, εκτός εάν ορίζεται ρητά ότι εφαρμόζονται και σε αυτές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η Ε.Α.Ε.Α.Π. διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η Ε.Α.Ε.Α.Π. εδρεύει σε δήμο του Νομού Αττικής, ο οποίος ορίζεται με το Καταστατικό της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η διάρκεια της Ε.Α.Ε.Α.Π. είναι ενενήντα εννέα (99) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Η διάρκεια αυτή μπορεί να παρατείνεται με αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, εφόσον ο σκοπός της Ε.Α.Ε.Α.Π. δεν έχει εκπληρωθεί.

Άρθρο 84Μέτοχοι − Μετοχικό Κεφάλαιο − ΈσοδαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μέτοχοι της Ε.Α.Ε.Α.Π. είναι το Ελληνικό Δημόσιο και η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το μετοχικό κεφάλαιο της Ε.Α.Ε.Α.Π. είναι τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, διαιρείται σε χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριακοσίων (300) ευρώ η καθεμία, αναλαμβάνεται δε και καλύπτεται από τους μετόχους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) από το Ελληνικό Δημόσιο και κατά πενήντα τοις εκατό (50%) από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι μετοχές της Ε.Α.Ε.Α.Π. είναι αμεταβίβαστες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Έσοδα της Ε.Α.Ε.Α.Π. είναι: α) Το αντάλλαγμα από την αξιοποίηση των ακινήτων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1. β) Οι τόκοι, τα μερίσματα και οι κάθε είδους αποδόσεις των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων και των χρηματικών διαθεσίμων της. γ) Κάθε άλλο έσοδο από οποιαδήποτε πηγή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Τα έσοδα της Ε.Α.Ε.Α.Π. από κάθε ακίνητο του οποίου τα δικαιώματα διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης παραχωρούνται στην Ε.Α.Ε.Α.Π., αφού αφαιρεθούν οι λειτουργικές της δαπάνες και μετά τη δημιουργία αποθεματικού σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, αποδίδονται κατά ποσοστό 50% στο Ελληνικό Δημόσιο και κατά ποσοστό 50% στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 1, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών διαθέτει τα έσοδα περαιτέρω στον φορέα που παραχώρησε τα δικαιώματα διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης στην Ε.Α.Ε.Α.Π. Τα έσοδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και των λοιπών νομικών προσώπων του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 590/1977 διατίθενται, κυρίως, για την εξυπηρέτηση του εκκλησιαστικού, προνοιακού και φιλανθρωπικού έργου των προσώπων αυτών και της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης των εσόδων της Ε.Α.Ε.Α.Π., καθώς και το ύψος των λειτουργικών της δαπανών καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. που εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση.

Άρθρο 85Καταστατικό − Διοίκηση − Αρμοδιότητες − ΔιαχείρισηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το καταστατικό της Ε.Α.Ε.Α.Π., συμπεριλαμβανομένων των διατάξεών του, οι οποίες ρυθμίζονται κατά περιεχόμενο και από τις διατάξεις του νόμου αυτού, εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Το παραπάνω καταστατικό της Εταιρείας μπορεί να τροποποιείται και να κωδικοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Ε.Α.Ε.Α.Π. είναι πενταμελές και ορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων για θητεία πέντε (5) ετών, που μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα. Προς τούτο, ένα (1) μέλος υποδεικνύεται από τον Υπουργό των Οικονομικών, ένα (1) μέλος υποδεικνύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, τα δε υπόλοιπα τρία (3) μέλη υποδεικνύονται από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.Α.Ε.Α.Π. εκλέγονται μέλη του Δ.Σ. εξ αυτών που υποδεικνύονται από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.Α.Ε.Α.Π. ασκεί πλήρως τα δικαιώματα και καθήκοντα διοίκησης και διαχείρισης της Ε.Α.Ε.Α.Π. εντός των ορίων που προβλέπονται από τον κ.ν. 2190/1920. Σε περίπτωση κενώσεως θέσεως μέλους του Δ.Σ. πριν από τη λήξη της θητείας του διορίζεται νέο μέλος για το χρόνο της θητείας που απομένει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κατά τα λοιπά τα δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου, ως μετόχου της Ε.Α.Ε.Α.Π. ασκούνται από τον Υπουργό Οικονομικών.

Άρθρο 86Ρυθμίσεις σχετικά με την περιέλευση των δικαιωμάτων διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης επί των ακινήτων στην Ε.Α.Ε.Α.Π.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην Ε.Α.Ε.Α.Π. περιέρχονται τα δικαιώματα διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης επί των ακινήτων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1, εξαιρουμένης ρητώς της μεταβιβάσεως της κυριότητας επ’ αυτών και με σκοπό την αξιοποίησή τους. Προς τούτο, συνάπτεται σύμβαση μεταξύ της Ε.Α.Ε.Α.Π. και, του κατά περίπτωση, κυρίου του ακινήτου ή του φορέα που ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση καθενός απ’ αυτά, ύστερα από την υποβολή σχετικού αιτήματος του τελευταίου, που περιλαμβάνει τους όρους για την περιέλευση των ανωτέρω δικαιωμάτων στην Ε.Α.Ε.Α.Π. και μετά την έκδοση σχετικής απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Ε.Α.Ε.Α.Π..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα δικαιώματα διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης κάθε ακινήτου περιέρχονται στην Ε.Α.Ε.Α.Π., χωρίς αντάλλαγμα και ατελώς, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε φόρου, τέλους ή άλλου βάρους, για χρονική περίοδο που δεν μπορεί να υπερβεί τα ενενήντα εννέα (99) έτη. Επίσης, τα έσοδα που αποδίδονται στα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 2, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος ή άλλη επιβάρυνση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το υφιστάμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 κατά το χρόνο μεταβίβασης των ως άνω δικαιωμάτων στην Ε.Α.Ε.Α.Π., δεν θίγεται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τυχόν τελεσίδικη δικαστική αναγνώριση αναφορικά με την κυριότητα επί ακινήτου, επί του οποίου τα δικαιώματα διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης έχουν περιέλθει στην Ε.Α.Ε.Α.Π. δεν θίγει, κατά τη χρονική περίοδο που έχει συμφωνηθεί, την ακώλυτη άσκηση από την Ε.Α.Ε.Α.Π. της διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης επί του ακινήτου αυτού που πραγματοποιείται σύμφωνα με τα άρθρα 1 έως 7. Σε περίπτωση έκδοσης αμετάκλητης δικαστικής απόφασης με την οποία αναγνωρίζεται κυριότητα του Δημοσίου, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ή άλλου νομικού προσώπου του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 590/1977 επί ακινήτου επί του οποίου τα δικαιώματα διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης έχουν περιέλθει στην Ε.Α.Ε.Α.Π., εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Μετά την, με οποιοδήποτε τρόπο, λήξη του δικαιώματος διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης του ακινήτου από την Ε.Α.Ε.Α.Π., αυτό επανέρχεται σε εκείνον που το παραχώρησε στην Ε.Α.Ε.Α.Π. ή σε όποιον δικαιούται να το ασκεί κατά την εν λόγω χρονική στιγμή.

Άρθρο 87Διοίκηση − Διαχείριση − Αξιοποίηση των ακινήτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Ε.Α.Ε.Α.Π. ασκεί τη διοίκηση και τη διαχείριση των ακινήτων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1, με σκοπό την αξιοποίησή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η αξιοποίηση των ακινήτων από την Ε.Α.Ε.Α.Π. διενεργείται με κάθε πρόσφορο τρόπο, πλην της συστάσεως και μεταβίβασης εμπράγματων δικαιωμάτων επ’ αυτών, και κατά προτίμηση με: α) Εκμίσθωση. β) Ολιγόχρονη ή μακροχρόνια παραχώρηση της χρήσης ή της εκμετάλλευσής τους σε τρίτους. γ) Ανάθεση της διαχείρισης των περιουσιακών δικαιωμάτων σε τρίτους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κατ’ εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου, είναι δυνατή, εφόσον αυτό προβλέπεται ρητά στη σύμβαση της παραγράφου 1 του άρθρου 4, η σύσταση δικαιώματος επιφανείας από την Ε.Α.Ε.Α.Π. επί ακινήτων που αξιοποιεί, σύμφωνα με τα άρθρα 19 έως και 26 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), για διάστημα που δεν θα υπερβαίνει το χρόνο παραχώρησης της χρήσης προς την εταιρεία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η διαδικασία σύναψης των συμβάσεων για την αξιοποίηση των ακινήτων από την Ε.Α.Ε.Α.Π. καθορίζεται με Κανονισμό Αξιοποίησης που εκδίδεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Άρθρο 88Σύσταση Εταιρειών Ειδικού ΣκοπούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τη βέλτιστη αξιοποίηση των ακινήτων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1, η Ε.Α.Ε.Α.Π. μπορεί να συστήνει επιμέρους Εταιρείες Ειδικού Σκοπού (Ε.Ε.Σ.), το σύνολο των μετοχών των οποίων θα ανήκουν στην Ε.Α.Ε.Α.Π., και στις οποίες θα περιέρχονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τα δικαιώματα διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης επί του προς αξιοποίηση ακινήτου ή της ομάδας ακινήτων. Η δυνατότητα αυτή θα μνημονεύεται ρητά σε όλες τις συμβάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4, η δε διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση θα γίνεται με όρους όμοιους με εκείνους που τίθενται από τον Κανονισμό Αξιοποίησης της Ε.Α.Ε.Α.Π..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις του άρθρου 1, των παραγράφων 3 έως 5 του άρθρου 2, της παραγράφου 2 του άρθρου 3, του άρθρου 4 και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 ισχύουν και για τις συνιστώμενες Ε.Ε.Σ.

Άρθρο 89Πολεοδομική ωρίμανση των ακινήτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μετά τη σύναψη των συμβάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 4, εφαρμόζονται για την πολεοδομική ωρίμανση των ακινήτων αυτών οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων των άρθρων 11 έως 17Β του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 3986/2011.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τις αιτήσεις του άρθρου 12 του ν. 3986/2011 υποβάλλει η Ε.Α.Ε.Α.Π. ή, κατά περίπτωση, η Ε.Ε.Σ. που συνιστάται σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο. Εκκρεμείς σχετικές διαδικασίες που έχει εκκινήσει η Ε.Α.Ε.Α.Π. συνεχίζονται από την Ε.Ε.Σ. μετά τη σύστασή της.

Άρθρο 90ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση β΄της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν. 3863/2010 (Α΄115) όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Ζ του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 (A΄ 41) καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 1759/1988 (Α΄ 50) αντικαθίσταται ως εξής: «Επίσης υπάγονται στην ασφάλιση του παρόντος νόμου και πρόσωπα που απασχολούνται ή παρέχουν εργασία ή υπηρεσία με αμοιβή είτε σε φυσικά πρόσωπα είτε στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου είτε σε ανεξάρτητες αρχές με οποιαδήποτε άλλη σχέση, εφόσον για την απασχόληση, εργασία τους ή υπηρεσία τους αυτή δεν υπάγονται με ρητή διάταξη νόμου στην ασφάλιση άλλου ταμείου κύριας ασφάλισης. Η ως άνω διάταξη εφαρμόζεται και σε συνταξιούχους ελληνικού ή αλλοδαπού ασφαλιστικού φορέα.»

Άρθρο 91Ενδοομιλικές συναλλαγέςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παρ. 1 του άρθρου 39Α του ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) (Α΄ 151) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για τις υποκείμενες, κατά τα ανωτέρω, σε τεκμηρίωση συναλλαγές με μία ή περισσότερες συνδεδεμένες, η υποχρέωση τεκμηρίωσης των συναλλαγών αφορά σε συναλλαγές που υπερβαίνουν το ποσό των 20.000 ευρώ ανά κατηγορία συναλλαγής συνδεδεμένης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 39Α του ν. 2238/ 1994 (Κ.Φ.Ε.) αντικαθίστανται ως εξής: «Ο φάκελος τεκμηρίωσης καταρτίζεται μέχρι το τέλος του τέταρτου μήνα από την ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής περιόδου. Συνοδεύεται από συνοπτικό πίνακα πληροφοριών, ο οποίος υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών μέσα στην ίδια προθεσμία και περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργική ταυτότητα της επιχείρησης, όπως τον όμιλο στον οποίο ανήκει, τις λειτουργίες που επιτελεί και τους κινδύνους που αναλαμβάνει, καθώς και κατάλογο με τις ενδοομιλικές συναλλαγές προς τεκμηρίωση, οι οποίες πραγματοποιούνται εντός της οικείας διαχειριστικής περιόδου και σύντομη περιγραφή της μεθόδου τεκμηρίωσης που εφαρμόζεται. Ο φάκελος τεκμηρίωσης τηρείται στην επιχείρηση και τίθεται στη διάθεση της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής στα πλαίσια ελέγχου, εντός εύλογου χρόνου ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 17 του άρθρου 11 του ν. 4110/2013 (Α΄ 17) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής: «Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 5 εφαρμόζονται για ενδοομιλικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται, σε διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1.1.2012 και μετά, καθώς και σε υπερδωδεκάμηνη διαχειριστική περίοδο που άρχισε πριν την 1.1.2012 και λήγει από 31.12.2012 και μετά. Ειδικά για τις διαχειριστικές περιόδους για τις οποίες η προθεσμία κατάρτισης του φακέλου τεκμηρίωσης και υποβολής του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών λήγει μέχρι και τη 19η Σεπτεμβρίου 2013, ο φάκελος τεκμηρίωσης καταρτίζεται και ο συνοπτικός πίνακας πληροφοριών υποβάλλεται μέχρι την 20ή Σεπτεμβρίου 2013. Για συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στις διαχειριστικές περιόδους που άρχισαν μετά την έναρξη ισχύος του ν. 3775/2009 (διαχειριστικές περιόδους για τις οποίες η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος γεννάται από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μετά) και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, λαμβάνεται υπόψη ο φάκελος τεκμηρίωσης που ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 3728/2008. Ο έλεγχος διενεργείται από την αρμόδια φορολογική αρχή, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 39 του ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.), η οποία προσδιορίζει και τις τιμές ενδοομιλικών συναλλαγών σε περίπτωση μη τήρησης ή μη διάθεσης ή τήρησης ανεπαρκούς ή ανακριβούς φακέλου τεκμηρίωσης, καταργούμενης της παραγράφου 6 του άρθρου 39, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του από τον παρόντα νόμο.»

Άρθρο 92Θέματα Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η προθεσμία τριών μηνών για τη στελέχωση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων, που ορίζεται στην υποπαράγραφο Β.11 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), παρατείνεται από τότε που έληξε, κατά τρεις μήνες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου: α. Μεταφέρονται στην Ε.Ε.Ε.Π. οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εποπτείας Καζίνο του Υπουργείου Τουρισμού και της Επιτροπής Καζίνο του ν. 2206/1994 (Α΄ 62), με εξαίρεση τον έλεγχο και την εποπτεία των θεμάτων που αφορούν στα αντισταθμιστικά οφέλη, τα οποία έχουν συμβατικά αναλάβει να παρέχουν τα καζίνο. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού ορίζεται η υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού που είναι αρμόδια για την άσκηση του ελέγχου και της εποπτείας των θεμάτων αυτών. β. Καταργείται η Επιτροπή Καζίνο. γ. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο ως άνω στοιχείο α΄ της παραγράφου αυτής όλες οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εποπτείας Καζίνο του Υπουργείου Τουρισμού ασκούνται από την Ε.Ε.Ε.Π. Όπου στο ν. 2206/ 1994 προβλέπεται ο Υπουργός Τουρισμού νοείται η Ε.Ε.Ε.Π. Ο Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο [Τ/6736 (Β΄ 929/4.7.2003)] συνεχίζει να ισχύει μέχρι την αντικατάστασή του από τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180). δ. Το προσωπικό, που υπηρετεί κατά την 31.08.2013 στη Διεύθυνση Εποπτείας Καζίνο του Υπουργείου Τουρισμού, αποσπάται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για περίοδο έξι μηνών, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου στην Ε.Ε.Ε.Π.. Η περίοδος αυτή μπορεί να παρατείνεται, μετά από πρόταση της Ε.Ε.Ε.Π., με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Με όμοια απόφαση μπορεί να διακόπτεται η απόσπαση πριν τη λήξη της. Με τη λήξη του χρονικού διαστήματος απόσπασης οι αποσπασθέντες επιστρέφουν στις οργανικές τους θέσεις. ε. Μέχρι τη στελέχωση του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων του άρθρου 18 του ν. 3229/2004 (Α΄ 38), ο έλεγχος των καζίνο πραγματοποιείται από υπαλλήλους που υπηρετούν στην Ε.Ε.Ε.Π..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α. Στην παράγραφο 1 και στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4Α και στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 4β της υπ’ αριθμ. Οικ. 02/11/6/2013 κοινής απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 1414), από τότε που ίσχυσε, μετά τις λέξεις «μέχρι τη σύσταση» ή «έως τη σύσταση» προστίθενται οι λέξεις «και πλήρη λειτουργία». β. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 4Β της υπ’ αριθμ. Οικ.02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 1414), από τότε που ίσχυσε, προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: «Η Επιτροπή Διαχείρισης του λογαριασμού συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ορίζονται τα μέλη της. Με όμοια απόφαση τοποθετούνται προϊστάμενοι με βάση το οργανόγραμμα στο πλαίσιο της Ειδικής Διαχείρισης μέχρι τη σύσταση και πλήρη λειτουργία του νέου φορέα. Πράξεις της ως άνω Επιτροπής κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο λειτουργίας της κυρώνονται, από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.»

Άρθρο 93Θέματα Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3832/2010 (Α΄ 38) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, θεσπίζεται, μετά από γνώμη της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και του Συμβουλίου του ΕΛ.Σ.Σ. και σχετική εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών της Φορολογικής Διοίκησης «Ειδικός Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων» ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Με τον Ειδικό Κανονισμό καθορίζονται μεταξύ άλλων η διαδικασία διαβίβασης στοιχείων που αφορούν μεμονωμένες στατιστικές μονάδες και εμπίπτουν στο φορολογικό απόρρητο με την τήρηση κανόνων και διαδικασιών ασφάλειας και κρυπτογράφησης των στοιχείων αυτών, καθώς και οι υποχρεώσεις που απορρέουν για τις αρμόδιες αρχές διαβίβασης και υποδοχής των στοιχείων αυτών.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 3832/2010 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για στοιχεία που εμπίπτουν στο φορολογικό απόρρητο.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α. Στην αρχή της παρ. 3 του άρθρου 76 του ν. 4170/ 2013 (Α΄163), και πριν το υφιστάμενο εδάφιο, τίθεται πρώτο εδάφιο ως εξής: «Οι αποδοχές του ειδικού επιστημονικού προσωπικού του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.) είναι ίδιες με αυτές που προβλέπονται για το ειδικό επιστημονικό προσωπικό των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (Α.Δ.Α.).» β. Η διάταξη της παραγράφου αυτής ισχύει από 1.1.2013.

Άρθρο 94Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής ΔιακυβέρνησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παρ. 13 του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 (Α΄ 131) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Κείμενο, του οποίου το περιεχόμενο πληροί τις προϋποθέσεις καταχώρισης σε περισσότερα του ενός τεύχη, σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους, αναδημοσιεύεται με την υπογραφή του, κατά την πρώτη δημοσίευση, αρμοδίου οργάνου, έστω και αν ο αρχικά υπογράφων έχει παύσει να είναι αρμόδιος κατά το χρόνο της δεύτερης δημοσίευσης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου ισχύει από την 1.1.2013.

Άρθρο 95Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου

Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Στο άρθρο 2 του ν. 3845/2010 (Α΄ 65), μετά την παράγραφο 1ε προστίθεται παράγραφος 1στ ως εξής: «1στ. Το πάσης φύσεως προσωπικό της Ε.Υ.Π. εξαιρείται αναδρομικά από 1.1.2013, από το σύστημα πληρωμών της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής. Ο έλεγχος της μισθοδοσίας και των λοιπών δαπανών της Ε.Υ.Π. γίνεται από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.»

Άρθρο 96Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μακεδονίας και ΘράκηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το εδάφιο γ΄της παρ. 12 του άρθρου 12 του ν. 4109/ 2013 (Α΄ 16) αντικαθίσταται ως εξής: «Η μεταβίβαση της κυριότητας των παραπάνω ανταλλάξιμων κτημάτων, καθώς και η μεταγραφή και καταχώριση στα Κτηματολογικά Βιβλία, απαλλάσσονται, ανεξαιρέτως, από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, αμοιβή ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένου του φόρου μεταβίβασης, τέλους, εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε Ν.Π.Δ.Δ., ασφαλιστικών οργανισμών ή τρίτων, δικαιωμάτων συμβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και αμοιβών ή ανταποδοτικών τελών και δικαιωμάτων υποθηκοφυλάκων και Κτηματολογικών Γραφείων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄της παρ. 13 του άρθρου 12 του ν. 4109/2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Δικαιώματα και απαιτήσεις των συγχωνευόμενων εταιριών, αμοιβαία ή έναντι οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου και οποιουδήποτε Ν.Π.Δ.Δ., τα οποία είχαν γεννηθεί υπέρ των συγχωνευόμενων εταιριών αλλά δεν ασκήθηκαν εμπρόθεσμα, θεωρούνται ότι νόμιμα και εμπρόθεσμα ασκούνται από την απορροφώσα εταιρεία εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 15 του άρθρου 12 του ν. 4109/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «15. Η απορροφώσα εταιρία διοικείται από 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, έναν εκπρόσωπο του εποπτεύοντος Υπουργού Μακεδονίας και Θράκης, έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έναν εκπρόσωπο του Δήμου Θεσσαλονίκης, έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, έναν εκπρόσωπο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, έναν εκπρόσωπο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, έναν εκπρόσωπο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, έναν εκπρόσωπο του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων και ένα ακόμη μέλος ως εκπρόσωπο του μετόχου. Σε περίπτωση που ταυτίζεται η ιδιότητα του Προέδρου με αυτή του Διευθύνοντος Συμβούλου τότε ο μέτοχος διορίζει δύο μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο. Με κοινή απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού Μακεδονίας και Θράκης και του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Όλα τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, το διορισμό των μελών του, τη λειτουργία του, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται με βάση το καταστατικό της εταιρίας και σχετικές αποφάσεις του εποπτεύοντος Υπουργού Μακεδονίας και Θράκης. Η θητεία των διοριζόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί. Έως τον ορισμό των εκπροσώπων του πρώτου εδαφίου, το Δ.Σ. της εταιρείας συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα.»

Άρθρο 97Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργού ΕπικρατείαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Οι αποζημιώσεις του Προέδρου και των μελών της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.) και της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης (Κ.Ε.Κ.) δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226). β. Κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου και υπουργικής απόφασης καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Η αληθής έννοια των διατάξεων των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 5 του ν. 3323/2005 (Α΄ 61) είναι ότι το προσωπικό, που προσελήφθη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δυνάμει της διάταξης της παραγράφου 5 του ως άνω άρθρου για τη στελέχωση της Εκτελεστικής Γραμματείας της Κυβερνητικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, νόμιμα υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, λαμβάνοντας τις αποδοχές και τα επιδόματα, που προβλέπονται και καθορίζονται από την παράγραφο 6 του ως άνω άρθρου και από τις, κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω παραγράφου, εκδοθείσες κοινές υπουργικές αποφάσεις. β. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, οι ανωτέρω υπάλληλοι μπορεί να μεταφέρονται, κατόπιν αιτήσεώς τους και ανεξαρτήτως του χρόνου υπηρεσίας τους, σε υφιστάμενες κενές θέσεις της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης ή σε θέσεις που συστήνονται στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης με την πράξη μεταφοράς στον κλάδο ή στην ειδικότητα στους οποίους μεταφέρονται οι υπάλληλοι. Οι μεταφερόμενοι υπάλληλοι πρέπει να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας των θέσεων στις οποίες μεταφέρονται. Η μεταφορά μπορεί να διενεργείται και σε κενή ή συνιστώμενη θέση συναφούς ή παρεμφερούς κλάδου ή ειδικότητας, της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, εφόσον ο υπάλληλος κατέχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας στον οποίο μεταφέρεται. Σε περίπτωση μεταφοράς των ανωτέρω υπαλλήλων σε συνιστώμενες θέσεις και για όσο χρόνο υφίστανται αυτές, δεν πληρούται ίσος αριθμός θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης. Με απόφαση του Πρωθυπουργού οι ανωτέρω υπάλληλοι επιτρέπεται να μετατάσσονται σε άλλο Υπουργείο, δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ανεξαρτήτως του χρόνου υπηρεσίας τους. Με την πράξη μεταφοράς μπορεί να καταργείται η θέση που κατέχει ο μεταφερόμενος υπάλληλος σύμφωνα με τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης. Κατά τα λοιπά ισχύει η παράγραφος 3 της υποπαραγράφου Ζ.1 της παραγράφου Ζ του ν. 4093/2012.

Άρθρο 98Σειρές προτεραιότητας ειδικευόμενων

Ιατροί που έχουν υποβάλλει αιτήσεις για ειδίκευση μέχρι τις 31.12.2012, στις σειρές προτεραιότητας των νοσοκομείων του ΕΣΥ που ενοποιήθηκαν σύμφωνα με το ν. 4052/2012, τοποθετούνται για άσκηση σύμφωνα με τις σειρές προτεραιότητας όπως είχαν διαμορφωθεί για κάθε νοσοκομειακή μονάδα, πριν την ενοποίηση και για όσο χρόνο παρείχε άσκηση αυτή. Σε περίπτωση εξάντλησης μιας από τις σειρές προτεραιότητας των νοσοκομειακών μονάδων του ενιαίου νομικού προσώπου ή κένωσης θέσης χωρίς κάποιος από τους ιατρούς να πληροί τις προϋποθέσεις τοποθέτησης, δίνεται η δυνατότητα κάλυψης των θέσεων αυτών από ιατρούς που οι αιτήσεις τους εκκρεμούν στην άλλη σειρά προτεραιότητας, με κριτήριο τη σειρά αναγραφής τους σε αυτή. Οι λεπτομέρειες που αφορούν την ανωτέρω διαδικασία τοποθέτησης δύναται να καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Επίσης με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται η διαδικασία τοποθέτησης ιατρών για ειδίκευση στις νοσοκομειακές μονάδες που αλλάζουν μορφή.

Άρθρο 99

α. Τα εδάφια i έως iv της περίπτωσης α΄της παρ. 11 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (Α΄ 297), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 4 του ν. 3868/2010 (Α΄ 129), την παρ. 3 του άρθρου 62 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) και την παρ. 27 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 (Α΄ 150), αντικαθίστανται ως ακολούθως: «i. Οι ειδικευόμενοι ιατροί σε όλες τις ζώνες λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση που δεν υπερβαίνει τις επτά (7) ενεργές εφημερίες κάθε μήνα. ii. Στη Γ΄ζώνη οι Συντονιστές Διευθυντές και οι Διευθυντές λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση που δεν υπερβαίνει τις επτά (7) εφημερίες, εκ των οποίων μέχρι πέντε (5) ενεργές εφημερίες και μέχρι δύο (2) εφημερίες ετοιμότητας καθημερινές. Οι υπόλοιποι ειδικευμένοι ιατροί λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση που δεν υπερβαίνει τις έντεκα (11) εφημερίες, εκ των οποίων μέχρι επτά (7) ενεργές εφημερίες και μέχρι τέσσερις (4) εφημερίες ετοιμότητας καθημερινές. iii. Στη Β΄ζώνη οι ειδικευμένοι ιατροί λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση που δεν υπερβαίνει τις επτά (7) εφημερίες, από τις οποίες οι Συντονιστές Διευθυντές και Διευθυντές λαμβάνουν μέχρι τέσσερις (4) ενεργές εφημερίες και μέχρι τρεις (3) εφημερίες ετοιμότητας καθημερινές και οι υπόλοιποι ειδικευμένοι επτά (7) εφημερίες, εκ των οποίων μέχρι πέντε (5) ενεργές εφημερίες και μέχρι δύο (2) εφημερίες ετοιμότητας καθημερινές. iv. Στην Α΄ζώνη οι ειδικευμένοι ιατροί λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση που δεν υπερβαίνει τις έξι (6) εφημερίες, από τις οποίες οι Διευθυντές λαμβάνουν μέχρι τρεις (3) ενεργές εφημερίες και μέχρι τρεις (3) εφημερίες ετοιμότητας καθημερινές και οι υπόλοιποι ειδικευμένοι έξι (6) εφημερίες, εκ των οποίων μέχρι τέσσερις (4) ενεργές εφημερίες και μέχρι δύο (2) εφημερίες ετοιμότητας καθημερινές. Για τους Συντονιστές Διευθυντές της Α΄ ζώνης ισχύει το άρθρο 6 του ν. 3754/2009. Οι ειδικευμένοι ιατροί όλων των βαθμίδων ανεξαρτήτως ζώνης, πραγματοποιούν τόσες εφημερίες, ενεργές ή μεικτές ή ετοιμότητας τις καθημερινές ή μη, όσες απαιτούν οι ανάγκες του τμήματός τους και έως το ποσό της ανώτατης αποζημίωσης, όπως αυτό ορίστηκε στα εδάφια ii έως iv.» β. Μικτές εφημερίες ιατρών ΕΣΥ και ΕΚΑΒ και πανεπιστημιακών που πραγματοποιήθηκαν από 1.1.2013 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος δύνανται να αποζημιωθούν κατά παρέκκλιση των περί αναλήψεων διατάξεων υπό την προϋπόθεση, ότι η σχετική δαπάνη ευρίσκεται εντός των ορίων των πιστώσεων που έχουν χορηγηθεί ανά νοσηλευτικό ίδρυμα από το Υπουργείο Υγείας.

Άρθρο 100ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι συμβάσεις μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τον τόπο διαμονής στα σχολεία φοίτησης, περιλαμβανόμενης της μεταφοράς των μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, καθώς και σχολείων ειδικής αγωγής συνάπτονται για το σχολικό έτος 2013−2014, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 24001/11.6.2013 κ.υ.α. (Β΄ 1449/). Στις περιπτώσεις που οι συμβάσεις αυτές δεν καταρτισθούν μέχρι την έναρξη του σχολικού έτους ή δεν είναι δυνατόν, για οποιονδήποτε λόγο, να εκτελεσθούν, η μεταφορά γίνεται με παράταση των συμβάσεων που έχουν παραταθεί ή συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4089/2012. Στις περιπτώσεις που η μεταφορά μαθητών πραγματοποιούνταν με συμβάσεις δήμων που είχαν καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 35415/28.7.2011 κ.υ.α. (Β΄ 1701), οι οποίες έχουν λυθεί αυτοδικαίως σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4089/2012, αυτές ανασυστήνονται και η οικεία Περιφέρεια υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και υποχρεώσεις των δήμων της χωρικής της αρμοδιότητας, που είχαν καταρτίσει τις σχετικές συμβάσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι παρατάσεις γίνονται κατόπιν αποφάσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου και μέχρι την υπογραφή των συμβάσεων των διαγωνισμών που έχουν προκηρυχθεί από τις Περιφέρειες σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 24001/11.6.2013 κ.υ.α. (Β΄ 1449), οπότε με την κατάρτιση των σχετικών συμβάσεων λύονται αυτομάτως και αζημίως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι συμβάσεις που παρατείνονται, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1, εκτελούνται μέχρι τη λύση τους με το κόστος που είχε διαμορφωθεί κατά τον Ιούνιο του 2013.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για όσα δρομολόγια εκ των συμβάσεων των προηγούμενων παραγράφων προκύψει αδυναμία των αναδοχών να τα πραγματοποιήσουν, καθώς και για τυχόν νέα δρομολόγια, οι Περιφέρειες αναθέτουν καθένα από αυτά με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, με κόστος μικρότερο ή ίσο από αυτό που είχε διαμορφωθεί κατά τον Ιούνιο του 2013, για υφιστάμενα δρομολόγια, είτε με το κόστος που προκύπτει από παρεμφερή δρομολόγια, προκειμένου για νέα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το συμβατικό κόστος δρομολογίου των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μέγιστη αποζημίωση που προκύπτει από την εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 24001/11.6.2013 κ.υ.α. (Β΄ 1449).

Άρθρο 101

Στην υπ’ αριθμ 24001/11.6.2013 κ.υ.α. (Α΄ 1449) επέρχονται, με ισχύ από τη δημοσίευσή της, οι εξής τροποποιήσεις: V. Στο τέλος του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 η φράση «της παρούσας παραγράφου» αντικαθίσταται από τη φράση «του παρόντος άρθρου». VI. Στο τέλος της παραγράφου 1 του παραρτήματος η διατύπωση «αi = συντελεστής βατότητας 1 έως 1,5 ανάλογα με την ιδιομορφία του οδικού δικτύου» αντικαθίσταται ως εξής: «αi = συντελεστής βατότητας 0,90 έως 1,3 ανάλογα με την ιδιομορφία του οδικού δικτύου σύμφωνα με τα περαιτέρω οριζόμενα στον αντίστοιχο πίνακα Δ.Χ. επιβατικό των συντελεστών κοστολόγησης της παραγράφου 2.» VII. Στο άρθρο 2, Κεφάλαιο Γ, παράγραφος 2 εδάφιο ε΄ περίπτωση i.β, υποπερίπτωση iii μετά τη λέξη «ΕΠΑΛ» προστίθεται η λέξη «ΕΠΑΣ» και στην ίδια πρόταση διαγράφεται η λέξη «πειραματικών». VIII. Στο τέλος του άρθρου 2, Κεφάλαιο Γ παράγραφος 3 εδάφιο α΄ προστίθενται τα εξής: «Οι αναθέτουσες αρχές, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες, την τμηματοποίηση της σύμβασης, αλλά και τον ανταγωνισμό, μπορούν να κοστολογούν τα δρομολόγια σε μικρότερες από τις οριζόμενες, σύμφωνα με τους μαθηματικούς τύπους του Παραρτήματος, μέγιστες τιμές.» Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ − ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ − ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Άρθρο 102
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των άρθρων 1 έως 82 αρχίζει δύο μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος Κώδικα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η ισχύς των λοιπών άρθρων του παρόντος αρχίζει από
τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.