107 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4261/2014

Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 171 - Τροποποιήσεις του ν. 4182/2013
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
05 Μαΐου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 107
5 Μαΐου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4261
Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το άρθρο 48 του ν. 4182/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Οι συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών συνάπτονται με τις κάτωθι διαδικασίες αναλόγως προϋπολογισμού. Ειδικότερα, για προϋπολογισμό: α) που υπερβαίνει τις εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, με ανοικτό διαγωνισμό και δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και σε κάθε άλλη ιστοσελίδα που κρίνεται σκόπιμο, είκοσι (20) ημέρες πριν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, β) που υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, με πρόχειρο διαγωνισμό κατόπιν πρόσκλησης σε τρεις (3) τουλάχιστον οικονομικούς φορείς συναφείς με το δημοπρατούμενο αντικείμενο, γ) που υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, εγγράφως με απευθείας ανάθεση, ύστερα από λήψη τριών τουλάχιστον έγγραφων προσφορών, δ) μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, εγγράφως με απευθείας ανάθεση σε οικονομικό φορέα της επιλογής του οργάνου διοίκησης της κοινωφελούς περιουσίας, μετά από συνοπτική έρευνα αγοράς. Για τις συμβάσεις των οποίων ο προϋπολογισμός είναι ίσος ή κατώτερος από χίλια (1.000) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, το όργανο διοίκησης μπορεί να προσφύγει στον οικονομικό φορέα της επιλογής του χωρίς την υποχρέωση σύναψης σχετικής έγγραφης σύμβασης (αγορά με τιμολόγια). Το κείμενο και το περιεχόμενο της προκήρυξης, όπου αυτή απαιτείται, εξειδικεύεται και εγκρίνεται κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο της διοίκησης. Στην περίπτωση που ο προϋπολογισμός υπερβαίνει το εκάστοτε όριο εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, τότε εφαρμόζονται όλες οι ειδικές προβλέψεις των διατάξεων αυτής. 2. Στις περιπτώσεις ανοικτού και πρόχειρου διαγωνισμού κριτήριο επιλογής αποτελεί αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της προκήρυξης. 3. Οι συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών ποσού μεγαλύτερου των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ χωρίς ΦΠΑ υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή για έγκριση. Η αρμόδια αρχή οφείλει να εγκρίνει τις συμβάσεις μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την υποβολή τους, μετά την παρέλευση της οποίας τεκμαίρεται η έγκριση. 4. Όταν λόγοι κατεπείγοντος επιβάλλουν την παράλειψη του διαγωνισμού μπορεί να επιτρέπεται, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας αρχής, η χωρίς διαγωνισμό σύναψη ή τροποποίηση συμβάσεων που αφορούν εκκαθάριση, διοίκηση και διαχείριση περιουσιών υπέρ κοινωφελών σκοπών ή έργων του παρόντος κεφαλαίου. 5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται οι ειδικότεροι όροι των διαγωνισμών της παραγράφου 1, οι όροι των συμβάσεων που υπογράφονται και η εξαίρεση από την υποχρέωση διεξαγωγής διαγωνισμού σε περιπτώσεις κατεπείγοντος. 6. Οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την προμήθεια έργων τέχνης, τη συγγραφή ή προμήθεια επιστημονικών ή λογοτεχνικών συγγραμμάτων και οι οποίες διενεργούνται στο πλαίσιο της εκτέλεσης του σκοπού της κοινωφελούς περιουσίας εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος και συνάπτονται ελεύθερα, με ευθύνη του οργάνου διοίκησης της περιουσίας και σχετική ενημέρωση της αρμόδιας αρχής.»