181 Α' 2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 142/2017

Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 54 - Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Ελέγχων
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
23 Νοεμβρίου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 181
23 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 142
Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 54 «Περιεχόμενο, έγκριση και τροπο- ποίηση Οργανισμών» του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 174), όπως ισχύει,
β) του άρθρου 35, παρ. 4, του ν. 4024/2011 «Συντα- ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 226) όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005» (Α’ 98).
2. Την αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ- γό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη (Β΄ 2168).
3. Την από 17 Μαΐου 2017 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης,
των Ν.ΠΔ.Δ. και των Ο.Τ.Α., που αφορά στις μεταρρυθ- μιστικές δράσεις του Υπουργείου Οικονομικών.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια- τάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.522.447,20€ η οποία θα βα- ρύνει τον ΚΑΕ 0200 (Ειδικός Φορέας 23-110) .του Υπουρ- γείου Οικονομικών.
5. Το αριθ. 2/60622/ΔΠΔΑ/4.8.2017(ορθή επανά-
ληψη) έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών με το οποίο βεβαιώνεται ότι η προκαλούμενη δαπάνη θα αντιμετω- πιστεί στο πλαίσιο των δεσμεύσεων και των στόχων του εγκριθέντος και ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
6. Τις αριθ. 152/2017 και 201/2017 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Μέρος Α’
Αποστολή και διάρθρωση του Υπουργείου
Οικονομικών
Άρθ ρο 1
Απο στολή του Υπουργείου Οικονομικών
Αποστολή του Υπουργείου Οικονομικών είναι η δίκαιη
και αποδοτική κατανομή των δημοσίων πόρων, η χάραξη
και η άσκηση φορολογικής πολιτικής, η δημοσιονομική
βιωσιμότητα και η οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Το
Υπουργείο Οικονομικών διασφαλίζει τη χρηστή διαχεί-
ριση των δημοσίων οικονομικών και την προστασία και
αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, συμβάλει στη
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και
εκπροσωπεί διεθνώς τη χώρα, συνδιαμορφώνοντας την
οικονομική και δημοσιονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και εκπροσωπώντας τη χώρα στους διεθνείς
οικονομικούς οργανισμούς στο πλαίσιο των αρμοδιο-
τήτων του.
Άρθ ρο 2
Διά ρθρωση Υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονομικών
Το Υπουργείο Οικονομικών διαρθρώνεται ως εξής:
1. (α) Πολιτικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργού
(β) Γραφεία Διοικητικού Γραμματέα, Τομεακών Γραμ-
ματέων και Ειδικού Τομεακού Γραμματέα
(γ) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία λειτουργεί
σε επίπεδο αυτοτελούς Διεύθυνσης, υπαγόμενη στον
Υπουργό Οικονομικών
(δ) Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων,
υπαγόμενο στον Υπουργό Οικονομικών
(ε) Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, υπα-
γόμενο απευθείας στον αρμόδιο, κατ’ ανάθεση των σχε-
τικών αρμοδιοτήτων, Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα
με την εκάστοτε απόφαση του Πρωθυπουργού.
2.α. Γενική Γραμματεία Υπουργείου Οικονομικών
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στο Διοικητικό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου
Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.)
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
(γγ) Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας
(δδ) Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και
Οργάνωσης
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
β. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού
και Διαχείρισης Έργων
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών
(ββ) Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής
Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων
γ. Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων
(ββ) Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινη-
τών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
δ. Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακής Ανάλυσης και
Υποστήριξης
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και
Προϋπολογισμού
(ββ) Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημο-
σιονομικών Κανόνων
(γγ) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων
(δδ) Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμε-
νων Προγραμμάτων
(εε) Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημο-
σίου Τομέα
ε. Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Γραφείο Ελληνικού
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοι-
νωφελών Περιουσιών
στ. Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος
(α) Κεντρική Υπηρεσία
(αα) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προ-
γραμματισμού Ερευνών
(ββ) Διεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης
(β) Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικο-
νομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) Αττικής
(γ) Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας
3. Της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονο-
μικών προΐσταται Διοικητικός Γραμματέας που υπάγε-
ται στον Υπουργό. Μέχρι την πλήρωση της θέσεως του
Διοικητικού Γραμματέα σύμφωνα με τις διατάξεις του
Μέρους Α΄ του ν. 4369/2016 (Α΄33), καθήκοντα Διοικητι-
κού Γραμματέα, Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας
του Υπουργείου Οικονομικών, θα ασκεί ο Προϊστάμενος
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
4. Οι Γενικές Διευθύνσεις των υποπεριπτώσεων (αα)
έως (εε) της περίπτωσης δ) της παραγράφου 2 του πα-
ρόντος αποτελούν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
(Γ.Λ.Κ.).
5. Στο Υπουργείο Οικονομικών λειτουργούν, επίσης,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:
(α) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους
(β) Γραφείο Εισαγγελέα Δίωξης Οικονομικού Εγκλή-
ματος
(γ) Γραφείο Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρ ο 3
Πολι τικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργού
Στα Πολιτικά Γραφεία, τα οποία επικουρούν τον Υπουρ-
γό, τον Αναπληρωτή Υπουργό και τον Υφυπουργό στο
έργο τους, ανήκει, μεταξύ άλλων, η συγκέντρωση των
αναγκαίων στοιχείων προς ενημέρωση του προϊσταμέ-
νου μέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού, κατά την
εκπλήρωση των καθηκόντων του, η επιμέλεια της αλ-
ληλογραφίας του, η τήρηση του προσωπικού του πρω-
τοκόλλου, η φροντίδα για ό,τι αφορά στην επικοινωνία
τους με τους βουλευτές, τους πολίτες, τους εκπροσώ-
πους των κοινωνικών φορέων και τους δημόσιους γενικά
λειτουργούς, καθώς και η μέριμνα για τη σωστή εκπλή-
ρωση των εθιμοτυπικών του υποχρεώσεων, διέπονται
δε, σε ό,τι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία τους,
από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρ ο 4
Γραφ εία Διοικητικού Γραμματέα, Τομεακών
Γραμματέων και Ειδικού Τομεακού Γραμματέα
Τα Γραφεία επικουρούν το Διοικητικό Γραμματέα, τους
Τομεακούς Γραμματείς και τον Ειδικό Τομεακό Γραμμα-
τέα στην άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν την επιμέ-
λεια της αλληλογραφίας τους και της τήρησης των σχετι-
κών αρχείων και στοιχείων, οργανώνουν την επικοινωνία
τους με τις υπηρεσίες και τους πολίτες και διέπονται, σε
ό,τι αφορά στην οργάνωση και στη λειτουργία τους, από
τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
Κεφάλαιο Α’
Υπηρεσίες υπαγόμενες στον Υπουργό
Οικονομικών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής: (α) Τμήμα Α`- Προγραμματισμού Ελέγχων Οι αρμοδιότητες του Τμήματος που αναφέρονται κα- τωτέρω αναλυτικά αφορούν τις Δ.Υ.Ε.Ε. που ελέγχουν τα Υπουργεία Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Υγείας, Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Πο- λιτισμού και Αθλητισμού,τις Νομαρχίες Αθηνών, Πειραιά, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) Μαγνησί- ας, Καρδίτσας,Τρικάλων, την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, τις Π.Ε. Κεφαλληνίας - Ιθάκης, Ζακύνθου, Λευκάδας, την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τις Π.Ε. Εύβοιας, Βοιωτί- ας,Φωκίδας, Ευρυτανίας, την Περιφέρεια Βορείου Αιγαί- ου, τις Π.Ε. Χίου, Σάμου, την Περιφέρεια Κρήτης,τις Π.Ε. Χανίων, Λασιθίου και Ρεθύμνου. (αα) Η κατάρτιση και εισήγηση στην Ε.Σ.ΕΛ. του ετή- σιου προγραμματισμού των τακτικών ελέγχων βάσει δείγματος ελεγχόμενων φορέων. (ββ) Η κατανομή του ετήσιου προγραμματισμού των τακτικών ελέγχων στις Δ.Υ.Ε.Ε., σύμφωνα με τις καθ΄ύλην ή κατά τόπον αρμοδιότητές τους. (γγ) Η παρακολούθηση της υλοποίησης του ελεγκτικού προγράμματος και η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης για τυχόν τροποποιήσεις. (δδ) Η παροχή οδηγιών και τεχνογνωσίας στις Δ.Υ.Ε.Ε. για την ομαλή διεξαγωγή των ελέγχων και η επίλυση ελεγκτικών θεμάτων που ανακύπτουν. (εε) Η έκδοση εγκυκλίων προς τις Δ.Υ.Ε.Ε. για το χει- ρισμό ειδικών ή συστημικών θεμάτων ή θεμάτων που αφορούν το νομικό ή θεσμικό πλαίσιο των φορέων με σκοπό τη διάχυση της ελεγκτικής εμπειρίας και την ομοιόμορφη εφαρμογή των ελεγκτικών κανόνων. (στστ) Η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύ- θυνσης, σε συνεργασία με την αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε., αναφορι- κά με τη συμμετοχή ελεγκτών σε μικτά κλιμάκια ελέγχων άλλων ελεγκτικών Σωμάτων ή και ελέγχων του Γ.Ε.Δ.Δ. (ζζ) Η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύ- θυνσης για συμμετοχή υπαλλήλων της Διεύθυνσης σε ελέγχους αρμοδιότητας της Γ.Δ.Δ.Ε. καθώς και σε ελέγ- χους της Ε.Δ.ΕΛ. (ηη) Η συνεργασία με άλλους ελεγκτικούς φορείς, κα- θώς και αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων κρατών, και ιδίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ζητήματα σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης. (θθ) Η μέριμνα για την εκπαίδευση του ελεγκτικού προσωπικού σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα της Διεύθυνσης, καθώς και με την Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης. (ιι) Η συμμετοχή σε ομάδες εργασίες, σε εργασίες Τε- χνικής Βοήθειας διεθνών Οργανισμών και σε συνέδρια σχετικά με το έργο της Διεύθυνσης. (β) Τμήμα Β΄- Προγραμματισμού Ελέγχων  Οι ίδιες αρμοδιότητες με το Τμήμα Α΄ αναφορικά με τις Δ.Υ.Ε.Ε. που ελέγχουν την Προεδρία της Δημοκρατίας, τα Υπουργεία Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ναυτιλίας και Νη- σιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υποδομών και Μεταφορών, Διοικητικής Ανασυγκρότη- σης, Οικονομικών, Μεταναστευτικής Πολιτικής, Εργασί- ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τουρισμού, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την Περι- φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τις Π.Ε. Σερρών, Πέλλας, Χαλκιδικής, Πιερίας, Κιλκίς, Ημαθίας, την Περιφέρεια Πε- λοποννήσου, τις Π.Ε. Κορινθίας, Μεσσηνίας, Αργολίδας, Λακωνίας, Δυτικής Ελλάδας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας, την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τις Π.Ε Έβρου, Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης, την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τις ΠΕ Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβε- νών, την Περιφέρεια Ηπείρου, τις Π.Ε. Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και την Π.Ε. Ρόδου. (γ) Τμήμα Γ’ - Έκτακτων Ελέγχων σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, σε Ο.Τ.Α., Μ.Κ.Ο. και λοιπούς φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (αα) Η αξιολόγηση των εισερχομένων καταγγελιών, η επεξεργασία λοιπών αιτημάτων και η σύνταξη εισήγη- σης στην Ε.Σ.ΕΛ. για την διενέργεια ή μη του ελέγχου. Ο τρόπος και τα κριτήρια αξιολόγησης των καταγγελιών/ λοιπών αιτημάτων, καθώς και προτεραιοποίησης των ελέγχων, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Οι- κονομικών. (ββ) Η κατάρτιση και εισήγηση στην Ε.Σ.ΕΛ. του ετή- σιου προγραμματισμού των ελέγχων. (γγ) Η κατανομή του προγραμματισμού των ελέγχων στις Δ.Υ.Ε.Ε. σύμφωνα με την καθ΄ύλην ή κατά τόπον αρμοδιότητά τους. (δδ) Η παρακολούθηση της υλοποίησης του ελεγκτι- κού έργου και η εισήγηση για τυχόν τροποποιήσεις. (εε) Η παροχή οδηγιών και τεχνογνωσίας στις Δ.Υ.Ε.Ε. σε συνεχή βάση για την ομαλή διεξαγωγή των ελέγχων και η επίλυση ελεγκτικών θεμάτων που ανακύπτουν. (στστ) Η έκδοση εγκυκλίων για το χειρισμό ειδικών θεμάτων ή θεμάτων που αφορούν το νομικό ή θεσμικό πλαίσιο των φορέων, με σκοπό τη διάχυση της ελεγκτι- κής εμπειρίας και την ομοιόμορφη εφαρμογή των ελε- γκτικών κανόνων. (ζζ) Η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύ- θυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, σε συνεργασία με την αντίστοιχη Δ.Υ.Ε.Ε., αναφορικά με τη συμμετοχή ελεγκτών σε μικτά κλιμάκια ελέγχων άλλων ελεγκτικών Σωμάτων ή και ελέγχων του Γ.Ε.Δ.Δ. (ηη) Η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύ- θυνσης για συμμετοχή υπαλλήλων της Διεύθυνσης σε ελέγχους αρμοδιότητας της Γ.Δ.Δ.Ε., καθώς και σε ελέγ- χους της Ε.Δ.ΕΛ. (θθ) Η συνεργασία με άλλους ελεγκτικούς φορείς κα- θώς και αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων κρατών, και ιδίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ζητήματα σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης. (ιι) Η συμμετοχή σε ομάδες εργασίας, σε εργασίες Τε- χνικής Βοήθειας Διεθνών Οργανισμών και σε συνέδρια σχετικά με το ελεγκτικό έργο. (δ) Τμήμα Δ’ - Ειδικών Ελέγχων (Τακτικών και Έκτακτων Ελέγχων Κληροδοτημάτων και Σχολαζουσών Κληρονο- μιών) (αα) Η αξιολόγηση των εισερχομένων καταγγελιών, η επεξεργασία λοιπών αιτημάτων και η σύνταξη εισήγησης στην ΕΣΕΛ για την διενέργεια ή μη του ελέγχου. Ο τρόπος και τα κριτήρια αξιολόγησης των καταγγελιών/λοιπών αιτημάτων καθώς και προτεραιοποίησης των ελέγχων, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. (ββ) Η κατάρτιση και η εισήγηση στην Ε.Σ.ΕΛ. του ετή- σιου προγραμματισμού των εγκεκριμένων, ως άνω, από την Ε.Σ.ΕΛ. έκτακτων ελέγχων. (γγ) Η κατάρτιση και η εισήγηση στην Ε.Σ.ΕΛ. του ετή- σιου προγραμματισμού τακτικών ελέγχων σε φορείς ή πρόσωπα του ν.4182/2013, βάσει δείγματος ελεγχόμε- νων φορέων, το οποίο εξάγεται από τη Διεύθυνση Σχε- διασμού Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων. (δδ) Η κατανομή του ετήσιου προγραμματισμού των ελέγχων στις Δ.Υ.Ε.Ε., σύμφωνα με την καθ΄ύλην ή κατά τόπον αρμοδιότητά τους. (εε) Η παρακολούθηση της υλοποίησης του ελεγκτικού προγράμματος και η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης για τυχόν τροποποιήσεις. (στστ) Η παροχή οδηγιών και τεχνογνωσίας στις Δ.Υ.Ε.Ε., σε συνεχή βάση για την ομαλή διεξαγωγή των ελέγχων και η επίλυση ελεγκτικών θεμάτων που ανακύ- πτουν, σε συνεργασία με τις εποπτεύουσες τα κληροδο- τήματα Υπηρεσίες. (ζζ) Η έκδοση εγκυκλίων για το χειρισμό ειδικών θε- μάτων ή θεμάτων που αφορούν το νομικό ή θεσμικό πλαίσιο των φορέων, με σκοπό τη διάχυση της ελεγκτι- κής εμπειρίας και της ομοιόμορφης εφαρμογής των ελεγκτικών κανόνων. (ηη) Η εισήγηση στον Γενικό Διευθυντή Δημοσιονομι- κών Ελέγχων, σε συνεργασία με την αντίστοιχη Δ.Υ.Ε.Ε., αναφορικά με τη συμμετοχή ελεγκτών σε μικτά κλιμάκια ελέγχων άλλων ελεγκτικών Σωμάτων ή και ελέγχων του Γ.Ε.Δ.Δ. (θθ) Η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύ- θυνσης για συμμετοχή υπαλλήλων της Διεύθυνσης σε ελέγχους αρμοδιότητας της Γ.Δ.Δ.Ε., καθώς και σε ελέγ- χους της Ε.Δ.ΕΛ. (ιι) Η συνεργασία με άλλους ελεγκτικούς φορείς καθώς και αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων κρατών, και ιδίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ζητήματα σχετικά με την άσκη- ση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης. (ιαια) Η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης. (ιβιβ) Η συμμετοχή σε ομάδες εργασίας, σε εργασίες Τεχνικής Βοήθειας Διεθνών Οργανισμών και σε συνέδρια σχετικά με το ελεγκτικό έργο. (ε) Τμήμα Ε’ - Αξιολόγησης του Ελεγκτικού Έργου (αα) Η αξιολόγηση του ελεγκτικού έργου των Δ.Υ.Ε.Ε. μέσω: i) δειγματοληπτικής αξιολόγησης, ανά τρίμηνο, των οριστικών πορισματικών εκθέσεων και ii) επιτόπιων ελεγκτικών αποστολών. (ββ) Η υποβολή εκθέσεων στον Προϊστάμενο της Γενι- κής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων σχετικά με: i) το αποτέλεσμα της δειγματοληπτικής αξιολόγησης ανά τρίμηνο και ii) το αποτέλεσμα των επιτόπιων ελεγκτικών αποστολών. (γγ) Η παροχή στοιχείων στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων, όσον αφορά στην παρουσίαση των αποτε- λεσμάτων των ελέγχων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης για τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης ελέγχου. (δδ) Η υποβολή προτάσεων για αναμόρφωση του νο- μικού και θεσμικού ελεγκτικού πλαισίου σε συνέχεια της αξιολόγησης του ελεγκτικού έργου αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Γ.Λ.Κ.

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *01001812311170096*