287 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4223/2013

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Άρθρο 42 - Συμπλήρωση διατάξεων στο τέταρτο Κεφάλαιο του ν. 4174/2013
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
31 Δεκεμβρίου 2013