287 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4223/2013

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Άρθρο 55 - Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7
31 Δεκεμβρίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 287
31 Δεκεμβρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4223
Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Παρατείνονται μέχρι την εγκατάσταση του πλειοδότη που θα αναδειχθεί κατόπιν διενέργειας ανοιχτού διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού, που θα προκηρύξει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τη μίσθωση των μεταλλευτικών δικαιωμάτων του Δημοσίου επί του δημοσίου μεταλλείου Λάρυμνας μετά των επ’ αυτού εγκαταστάσεων, αυτοδικαίως από την επομένη της λήξης τους, χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε διαδικασίας και διατύπωσης, με τους ίδιους όρους: α. Η μίσθωση που καταρτίστηκε με την υπ’ αριθμ. 14.797/23.4.2013 συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Άνδρης Δρακούδη − Δήμα, με την οποία το Ελληνικό Δημόσιο εκμίσθωσε προς την εταιρεία Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ τα μεταλλευτικά του δικαιώματα επί του δημοσίου μεταλλείου Λάρυμνας, ήτοι: αα) τα περιελθόντα στο Δημόσιο δυνάμει του α.ν. 1530/1950 (Α΄ 247) δικαιώματα μεταλλειοκτησίας επί των οριστικών παραχωρήσεων μεταλλείων υπ’ αρίθμ. 1 Ν. Φθιώτιδας, 105Α και 107 Ν. Βοιωτίας, καθώς και ποσοστό 37% εξ αδιαιρέτου των δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας επί της οριστικής παραχώρησης μεταλλείου, υπ’ αρίθμ. 8Β Ν. Φθιώτιδας και ββ) ποσοστό 63% εξ αδιαιρέτου των περιελθόντων στο Δημόσιο δυνάμει του α.ν. 1530/1950 μισθωτικών δικαιωμάτων επί της οριστικής παραχώρησης μεταλλείου υπ’ αριθ. 8Β Ν. Φθιώτιδας, μαζί με όλες τις εγκαταστάσεις που ευρίσκονται εντός των ορίων του εν λόγω δημοσίου μεταλλείου, ως ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτού, όπως η μίσθωση αυτή παρατάθηκε μέχρι την 31.12.2013 με την υπ’ αρ. πρωτ. Δ8/Δ/Φ 16.10/οικ. 13614/ 2552/ 11.7.2013 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. β. Όλες οι διοικητικές πράξεις και λοιπές άδειες και εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί στην εταιρεία Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ, των οποίων η ισχύς πρόκειται να λήξει στο χρονικό διάστημα από την 31.12.2013 και μέχρι την παρέλευσή της με την παρούσα διάταξη χορηγούμενης παράτασης και οι οποίες αφορούν εν γένει ή συνδέονται αμέσως ή εμμέσως με τη λειτουργία του μεταλλουργικού συγκροτήματος της Λάρυμνας. Ειδικά όσον αφορά στην υλοποίηση του όρου α΄ της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ8/Γ/Φ.12.3α/ 14075/2611/23.8.2013 εγκριτικής κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας και Ναυτιλίας και Αιγαίου ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία η 30ή Σεπτεμβρίου 2014.

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ