143 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4270/2014

Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Η΄ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 178 - Ρύθμιση ζητημάτων Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
28 Ιουνίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 143
28 Ιουνίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4270
Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 27 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) αντικαθίσταται ως εξής: «7. α) Τα πιστωτικά έσοδα, καθώς και οι αναγκαίες πιστώσεις για την εξυπηρέτηση και διαχείριση του Δημοσίου Χρέους (χρεολύσια – τόκοι − συναφείς δαπάνες) εγγράφονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.. Με εντολές του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. κινούνται, στο όνομα και για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, οι λογαριασμοί της Κεντρικής Διοίκησης που τηρούνται σε τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα αναφορικά με την έκδοση, την εξυπηρέτηση και τη διαχείριση του δημοσίου χρέους καθώς και με τη διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων της Κεντρικής Διοίκησης. Η ενημέρωση του προϋπολογισμού και της λογιστικής της Κεντρικής Διοίκησης διενεργείται από τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και με ευθύνη του. Η τακτοποίηση των πληρωμών του Ελληνικού Δημοσίου που διενεργούνται κατά τις παρούσες διατάξεις γίνεται με την έκδοση τακτικών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, κατόπιν συγκέντρωσης και υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών από τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.. Με αποφάσεις του εποπτεύοντος τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. Υπουργού καθορίζονται οι λογαριασμοί της Κεντρικής Διοίκησης που δύναται να κινεί ο Ο.Δ.ΔΗ.Χ., οι απαραίτητες διαδικασίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας περίπτωσης, καθώς και κάθε αναγκαίο σχετικό θέμα.»

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 28 Ιουνίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ