287 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4223/2013

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Άρθρο 55 - Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις
31 Δεκεμβρίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 287
31 Δεκεμβρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4223
Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 55Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Αναστέλλεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2014 η σύναψη Συμβάσεων Σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με το Σύστημα ή το Δίκτυο συμπεριλαμβανομένου και του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Αναστέλλεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2014 η σύναψη συμβάσεων πώλησης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς με τον Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και τον Διαχειριστή του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Από την αναστολή του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι περιπτώσεις για τις οποίες μέχρι την 9η Μαΐου 2013 είχε κατατεθεί πλήρης φάκελος για την υπογραφή σύμβασης πώλησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η αναστολή σύναψης συμβάσεων των δύο προηγούμενων παραγράφων μπορεί να αίρεται πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2014 με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από γνώμη της ΡΑΕ, εκτιμώντας την πορεία του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40 του ν. 2773/ 1999 και την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται βάσει του άρθρου 1 του ν. 3468/2006.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Από την αναστολή της παραγράφου 1 εξαιρούνται οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στην κ.υ.α. «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» (Β΄ 1079/2009), καθώς και οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που εντάσσονται στην κατηγορία του αυτοπαραγωγού και αποτελούν μέρος επιχειρηματικού σχεδίου που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το άρθρο 24 του ν. 3377/2005 (Α΄ 202), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 3734/2009 (Α΄ 8), αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 24 1. Παρατείνεται μέχρι την 31.12.2015 η ισχύς της Προσωρινής Ενιαίας Άδειας Λειτουργίας που χορηγήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 8 του ν. 2941/2001 (Α΄ 201) στις μονάδες της ΔΕΗ Α.Ε., οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 42 του ν. 2773/1999 (Α΄ 286), και περιλαμβάνονται στην Ενιαία Άδεια Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε., όπως αυτή ίσχυε στις 28.1.2009. Ειδικά όσον αφορά τους θερμικούς σταθμούς των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και την προσθήκη τηλεθέρμανσης στους θερμικούς σταθμούς του διασυνδεδεμένου συστήματος, η παράταση καταλαμβάνει τις οικείες μονάδες που περιλαμβάνονται στην Ενιαία Άδεια Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε., όπως αυτή ισχύει στις 31.12.2013. 2. Στις μονάδες της ΔΕΗ Α.Ε. που περιλαμβάνονται στην Ενιαία Άδεια Παραγωγής και σε εκείνες στις οποίες έχουν χορηγηθεί Άδειες Παραγωγής από την 24.1.2002 μέχρι την 28.1.2009, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί μέχρι την 28.1.2009, χορηγείται μέχρι την 31.12.2015 Προσωρινή Άδεια Λειτουργίας, κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν. 2941/2001 (Α΄ 201). 3. Τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 2 εφαρμόζονται και σε όσες από τις παραπάνω Μονάδες της ΔΕΗ Α.Ε. έχουν μεταβιβαστεί στην εταιρεία «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.». 4. Η ΔΕΗ Α.Ε. και η ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν για όλες τις μονάδες που διέπονται από ειδικό καθεστώς προσωρινής άδειας λειτουργίας, σχετικές αιτήσεις συνοδευόμενες από πλήρεις φακέλους δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τουλάχιστον ένα (1) έτος πριν από τη λήξη της Προσωρινής Άδειας Λειτουργίας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002 (Α΄ 230), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 παράγραφος 1 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «α. Ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο − Απαίτηση ασφαλιστικής κάλυψης κατά συγκεκριμένων κινδύνων ή χορήγησης εγγυητικής επιστολής. Το νομικό πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η Άδεια Εμπορίας πρέπει να ικανοποιεί μία από τις ακόλουθες εναλλακτικές απαιτήσεις: αα) ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο, ως ακολούθως: Για την άδεια κατηγορίας Α, ανάλογα με τον όγκο πωλήσεων πετρελαιοειδών προϊόντων κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ως εξής: Ελάχιστο Εταιρικό Κεφάλαιο Όγκος Πωλήσεων (κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος) Έως και 300.000 Μ.Τ. 500.000 ΕΥΡΩ Από 300.000 Μ.Τ. έως και 600.000 Μ.Τ. 1.000.000 ΕΥΡΩ Άνω των 600.000 Μ.Τ. 1.500.000 ΕΥΡΩ Για την άδεια κατηγορίας Β1: 500.000 ΕΥΡΩ Για την άδεια κατηγορίας Β2: 500.000 ΕΥΡΩ Για την άδεια κατηγορίας Γ: 500.000 ΕΥΡΩ Για την άδεια κατηγορίας Δ: 500.000 ΕΥΡΩ ββ) ασφαλιστική κάλυψη της ευθύνης του αιτούμενου τη χορήγηση άδειας εμπορίας κατά κινδύνων από την επιβολή διοικητικών προστίμων κατά την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία λόγω: i) μη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων της αδειοδότησης, ii) διακίνησης μη κανονικού καυσίμου, iii) συνέχισης της δραστηριότητας μετά τη λήξη της άδειας εμπορίας ή την ανάκληση αυτής και iv) μη τήρησης των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, με ασφαλισμένο κεφάλαιο ποσό ίσο με το κατά τις ανωτέρω διακρίσεις ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο. Αντί της ανωτέρω ασφαλιστικής κάλυψης είναι δυνατή η παροχή εγγυητικής επιστολής, που πληροί τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 25 του π.δ. 118/2007, αναλόγως εφαρμοζομένων, με την οποία ο εκδότης της εγγυάται την καταβολή προς το Ελληνικό Δημόσιο οποιουδήποτε ποσού μέχρι ποσού που αντιστοιχεί στο ανωτέρω ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο, για την εξόφληση των απαιτήσεων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και σε βάρος του αιτούμενου τη χορήγηση άδειας εμπορίας από την επιβολή των ανωτέρω διοικητικών προστίμων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας υποπερίπτωσης ββ΄ αναφορικά με την ασφαλιστική κάλυψη και τη διάρκεια, το περιεχόμενο, τις προϋποθέσεις κατάπτωσης και τη συμπλήρωση της εγγυητικής επιστολής.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Παρατείνονται μέχρι την εγκατάσταση του πλειοδότη που θα αναδειχθεί κατόπιν διενέργειας ανοιχτού διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού, που θα προκηρύξει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τη μίσθωση των μεταλλευτικών δικαιωμάτων του Δημοσίου επί του δημοσίου μεταλλείου Λάρυμνας μετά των επ’ αυτού εγκαταστάσεων, αυτοδικαίως από την επομένη της λήξης τους, χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε διαδικασίας και διατύπωσης, με τους ίδιους όρους: α. Η μίσθωση που καταρτίστηκε με την υπ’ αριθμ. 14.797/23.4.2013 συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Άνδρης Δρακούδη − Δήμα, με την οποία το Ελληνικό Δημόσιο εκμίσθωσε προς την εταιρεία Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ τα μεταλλευτικά του δικαιώματα επί του δημοσίου μεταλλείου Λάρυμνας, ήτοι: αα) τα περιελθόντα στο Δημόσιο δυνάμει του α.ν. 1530/1950 (Α΄ 247) δικαιώματα μεταλλειοκτησίας επί των οριστικών παραχωρήσεων μεταλλείων υπ’ αρίθμ. 1 Ν. Φθιώτιδας, 105Α και 107 Ν. Βοιωτίας, καθώς και ποσοστό 37% εξ αδιαιρέτου των δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας επί της οριστικής παραχώρησης μεταλλείου, υπ’ αρίθμ. 8Β Ν. Φθιώτιδας και ββ) ποσοστό 63% εξ αδιαιρέτου των περιελθόντων στο Δημόσιο δυνάμει του α.ν. 1530/1950 μισθωτικών δικαιωμάτων επί της οριστικής παραχώρησης μεταλλείου υπ’ αριθ. 8Β Ν. Φθιώτιδας, μαζί με όλες τις εγκαταστάσεις που ευρίσκονται εντός των ορίων του εν λόγω δημοσίου μεταλλείου, ως ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτού, όπως η μίσθωση αυτή παρατάθηκε μέχρι την 31.12.2013 με την υπ’ αρ. πρωτ. Δ8/Δ/Φ 16.10/οικ. 13614/ 2552/ 11.7.2013 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. β. Όλες οι διοικητικές πράξεις και λοιπές άδειες και εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί στην εταιρεία Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ, των οποίων η ισχύς πρόκειται να λήξει στο χρονικό διάστημα από την 31.12.2013 και μέχρι την παρέλευσή της με την παρούσα διάταξη χορηγούμενης παράτασης και οι οποίες αφορούν εν γένει ή συνδέονται αμέσως ή εμμέσως με τη λειτουργία του μεταλλουργικού συγκροτήματος της Λάρυμνας. Ειδικά όσον αφορά στην υλοποίηση του όρου α΄ της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ8/Γ/Φ.12.3α/ 14075/2611/23.8.2013 εγκριτικής κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας και Ναυτιλίας και Αιγαίου ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία η 30ή Σεπτεμβρίου 2014.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 85 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν έως την 31η Δεκεμβρίου του 2015.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η παρ. 11 του άρθρου 196 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν. 3175/2003 ισχύει έως και την 31η Δεκεμβρίου 2015.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Η μεταφορά στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ του προσωπικού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4203/2013 δύναται να πραγματοποιηθεί μέχρι την 31.3.2014.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Στο άρθρο 36 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79) προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής: «8. Το οφειλόμενο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος, αντάλλαγμα ΥΚΩ ειδικά για καταναλωτές βιομηχανικής χρήσης ΜΤ με ετήσια συνολική κατανάλωση ανά παροχή μεγαλύτερη των 13 GWH υπολογίζεται από 1.10.2013 ως εξής: Μοναδιαία χρέωση σε Ευρώ/MWh = 4,14. Για τον προσδιορισμό της ετήσιας συνολικής κατανάλωσης ανά παροχή λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της συνολικής κατανάλωσης δύο ετών προ του έτους τιμολόγησης του ηλεκτρικού ρεύματος.»

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ