133 Α' 2015

ΝΟΜΟΣ 4339/2015

Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης − Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ε.P.T. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής − Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ. Τ.) − Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας − Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης − Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α΄ 82) και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Άρθρο 22 - Ορισμοί
29 Οκτωβρίου 2015

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 133
29 Οκτωβρίου 2015

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4339
Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης − Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ε.P.T. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής − Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ. Τ.) − Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας − Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης − Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α΄ 82) και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 22Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου: α) Εσωτερική κοινή γνώμη είναι η συλλογική γνώμη του ελληνικού λαού σε θέματα δημόσιου χαρακτήρα, τα οποία χρήζουν αποφάσεων και δράσεων. β) Διεθνής κοινή γνώμη είναι η συλλογική γνώμη λαών άλλων χωρών και της διεθνούς κοινότητας σε θέματα δημόσιου και διεθνούς χαρακτήρα, τα οποία χρήζουν α- ποφάσεων και δράσεων. γ) Προβολή της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό εί- ναι η προώθηση και ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηρι- στικών και η παρουσίαση ποσοτικών ή δημογραφικών στοιχείων και δεδομένων της ελληνικής κοινωνίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας ενώπιον της διεθνούς κοι- νής γνώμης. δ) Εσωτερική πολιτική ενημέρωση είναι η ενημέρωση των Ελλήνων πολιτών για τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο ε- ξωτερικό. ε) Επικοινωνιακή διπλωματία είναι η διαδικασία, με την οποία επιδιώκεται: α) η προβολή της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό με τη χρήση νεωτερικών και εξειδικευμέ- νων τεχνικών πολιτικής επικοινωνίας και β) η αμοιβαία κατανόηση του ελληνικού λαού με λαούς άλλων κρατών για κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος. στ) Δημόσια διπλωματία είναι η διαδικασία επικοινω- νίας της Κυβέρνησης με την κοινή γνώμη άλλων κρατών, προκειμένου να καταστούν κατανοητά οι ιδέες και τα ι- δανικά, οι θεσμοί και ο πολιτισμός, οι εθνικές επιδιώξεις και οι τρέχουσες πολιτικές του ελληνικού κράτους. Σκο- πός της δημόσιας διπλωματίας είναι η αμοιβαία κατανόη- ση του ελληνικού λαού με τους λαούς άλλων κρατών. ζ) Διπλωματία των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι ό- λες οι πτυχές της επικοινωνιακής διπλωματίας, στις ο- ποίες εμπλέκονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. η) Δημοσιογραφική διαμεσολάβηση είναι η μεσολάβη- ση δημοσιογράφων για τη διεξαγωγή διεθνών διαπραγ- ματεύσεων. θ) Ρύθμιση και εποπτεία των μέσων μαζικής ενημέρω- σης είναι η υπαγωγή της οργάνωσης και λειτουργίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε κανόνες δημοσίου δικαίου προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και η σχετική άσκηση ελέγχου νομιμότητας με την επι- φύλαξη του άρθρου 15 παράγραφος 2 του Συντάγματος. ι) Ρύθμιση και εποπτεία της κρατικής διαφήμισης είναι η υπαγωγή των διαφημιστικών προγραμμάτων και δρά- σεων των κρατικών φορέων σε κανόνες δημοσίου δικαί- ου προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, σύμ- φωνα με τους ορισμούς του Συντάγματος, καθώς και ο συντονισμός και ο έλεγχος αυτών ως προς το επικοινω- νιακό τους περιεχόμενο. ια) Στρατηγικό σχέδιο είναι η κανονιστική κυβερνητική πράξη, με την οποία καθορίζονται οι στόχοι, οι κατευθυ- ντήριες γραμμές και η κατανομή πόρων για την υλοποίη- ση της εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής. ιβ) Οπτικοακουστικό υλικό είναι η επί κάθε μέσου εγ- γραφή και καταγραφή ήχου ή ήχων (μονού ή πολλα- πλών), με ή χωρίς άλλου τύπου συνοδευτικά δεδομένα, ή κινούμενων εικόνων, με ή χωρίς συνοδεύοντα ήχο ή άλλου τύπου συνοδευτικά δεδομένα, καθώς και οι πάσης φύσεως πληροφορίες που περιγράφουν με ακρίβεια το υλικό (μετα-δεδομένα περιγραφής) ή υποστηρίζουν τη διαχείριση του υλικού (μετα-δεδομένα διαχείρισης) ή πε- ριγράφουν σε βάθος τη δομή του υλικού (μετα-δεδομένα δομής). ιγ) Αρχείο οπτικοακουστικών μέσων είναι το σύνολο του οπτικοακουστικού υλικού, το οποίο παράγεται οργα- νικά ή συσσωρεύεται και χρησιμοποιείται από συγκεκρι- μένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέα κατά τη διάρ- κεια άσκησης των δραστηριοτήτων και λειτουργιών του. ιδ) Ψηφιακή τεχνολογία είναι ο τομέας επιστημονικής ή τεχνικής γνώσης, ο οποίος αφορά στην κατασκευή και πρακτική χρήση ψηφιακών ή υπολογιστικών συσκευών, μεθόδων και συστημάτων. ιε) Ψηφιακή προβολή είναι η προώθηση και ανάδειξη μέσω του διαδικτύου και της ψηφιακής τεχνολογίας της ιστορίας, της φυσιογνωμίας, των θέσεων, των απόψεων, των προϊόντων, των υπηρεσιών και της εν γένει εικόνας ενός ή περισσοτέρων προσώπων ή φορέων ή συλλογι- κών υποκειμένων. ιστ) Επιχείρηση Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης εί- ναι η με οποιαδήποτε νομική μορφή επιχείρηση κοινωφε- λούς ή κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η οποία αναπτύσσει δραστηριότητα στην Ελλάδα σχετική, εν μέρει ή εν όλω, με: α) την έκδοση σε ηλεκτρονική μορφή εφημερίδων, περιοδικών και λοιπών εντύπων, που περιέχουν επίκαιρη ύλη ενημερωτικού ή πολιτικού ή οικονομικού ή κοινωνι- κού ή πολιτιστικού ή αθλητικού ή γενικότερου χαρακτή- ρα, που εκδίδονται, διανέμονται και τίθενται στη διάθεση του κοινού με ή χωρίς αντάλλαγμα ή β) την παροχή μέ- σω του διαδικτύου υπηρεσιών γραπτού λόγου ή/και οπτι- κοακουστικού περιεχομένου, εφόσον οι υπηρεσίες αυ- τές έχουν επίκαιρο ενημερωτικό ή ψυχαγωγικό χαρακτή- ρα και περιλαμβάνουν ιδίως την καταγραφή και δημοσί- ευση ειδήσεων για πολιτικά ή κοινωνικά ή πολιτιστικά ή αθλητικά ή οικονομικά γεγονότα και εκδηλώσεις, καθώς και σχετικών άρθρων, σχολίων, συνεντεύξεων ή συζητή- σεων.

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2015
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ